Karlovarské právnické dny 14.-16. června 2018

aneb zajímavou diskusi můžete (občas) zažít i jinde než na Obczan Live // slevy pro registrované uživatele a aktivní přispěvatele OBCZAN.cz -

Ve dnech 14. – 16. 6. se v Karlových Varech koná již 26. ročník konference Karlovarské právnické dny. Ani tentokráte nebude nouze o rekodifikační témata, o něž se podělí přední praktici a teoretici z řad soudců Nejvyššího soudu, advokátů či vysokoškolských učitelů.

Celý článek

OBCZAN LIVE: Lze postoupit pohledávku na peněžité odčinění nemajetkové újmy

Na interpretační besedě konané dne 24. března 2017 na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně JUDr. Lukáš Hadamčík referoval o tématu „Lze postoupit pohledávku na peněžité odčinění nemajetkové újmy?“. Toto téma již bylo publikováno jako článek v časopise Právní rozhledy. Z tohoto důvodu zveřejňujeme pouze varianty řešení, které byly nastíněny v průběhu interpretační besedy, a výsledky hlasování.

Průběh besedy

Navrhované varianty řešení byly celkem čtyři, a vztahovaly se k § 1475 odst. 2 NOZ, který stanoví, že: „Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu...

Celý článek

OBCZAN LIVE: § 509 občanského zákoníku po novele

Na interpretační besedě konané dne 24. března 2017 na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně vedoucí právního odboru společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Miroslav Pavlík referoval o tématu „§ 509 občanského zákoníku po novele“, který se týká staveb a předmětů, které jsou (resp. nejsou) součástí pozemku. V souvislosti s tímto ustanovením totiž mohou v některých případech vznikat sporné situace, zda některé stavby nebo předměty jsou či nejsou součástí pozemku.

Nová dikce NOZ

Referent nejprve představil novelu předmětného paragrafu, která je účinná od 28. února 2017. Ustanovení § 509 NOZ od tohoto data zní takto: „Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení, a jiné předměty, které ze své povahy...

Celý článek

Novela NOZ účinná od 28. února 2017

Dne 30. prosince 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony. V tomto příspěvku naleznete přehled těch nejdůležitějších změn, které nabyly účinnosti 28. února 2017, tedy šedesátým dnem po vyhlášení zákona. Změn, které nabyly účinnost 28. února 2017, je v rámci novely většina – ostatní buď účinnosti nabyly již dříve, anebo budou účinné až od 1. 1. 2018.

Zaměstnávání mladistvých (§ 35)

Nově je dána možnost uzavřít pracovní smlouvu ihned po dovršení věku 15 let, přičemž den nástupu do práce nesmí předcházet dni ukončení povinné školní docházky. Doposud se mladiství nemohli platně zavázat k výkonu závislé práce,...

Celý článek

OBCZAN LIVE – BŘEZNOVÁ INTERPRETAČNÍ BESEDA

Příští interpretační beseda se bude konat v pátek 24. března 2017 od 9:00 v budově Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně.

Místo: Právnická fakulta MU v Brně, místnost č. 140
Datum: 24. března 2017
Čas: 9:00–12:20

Formát:
Panelová diskuse s aktivní účastí publika. Každé téma bude na úvod krátce shrnuto odborným referentem, který popíše současnou právní úpravu a dosavadní publikované texty.

Celý článek

Novely NOZ a ZOK

Změny v NOZ a ZOK a metodika aktualizací

Dne 30. prosince 2016 vešly v platnost novely NOZ (novelou jako zákon č. 460/2016 Sb.) a ZOK (novelou jako zákon č. 458/2016 Sb.). Novela NOZ, účinná dnem vyhlášení, tj. 30. prosince 2016, se týkala prodloužení lhůty pro přezkum soudních rozhodnutí , kterými byly fyzické osoby...

Celý článek

OBCZAN LIVE – LISTOPADOVÁ INTERPRETAČNÍ BESEDA

Příští interpretační beseda se bude konat ve čtvrtek 8. listopadu 2016 od 14:00 na PF UK v Praze, a to ve spolupráci s Právnickým akademickým spolkem Všehrd.

Místo: Právnická fakulta UK v Praze, místnost č. 220
Datum: 8. listopadu 2016
Čas: 14:00–17:50

Formát:
Panelová diskuse s aktivní účastí publika. Každé téma bude na úvod krátce shrnuto odborným referentem, který popíše současnou právní úpravu a dosavadní publikované...

Celý článek

Návrh slovenského občanského zákoníku

Dne 16. září 2015 odevzdala Komise pro rekodifikaci Občanského zákoníku slovenskému ministerstvu spravedlnosti první ucelenou verzi návrhu nového slovenského občanského zákoníku, jehož hlavním autorem je doc. JUDr. Anton Dulak, Ph.D. Na začátku listopadu 2015 pak bylo toto paragrafované znění návrhu občanského zákoníku představeno veřejnosti.

Slovenský občanský zákoník má být podle legislativního záměru „moderním národním kodexem soukromého práva s evropskou dimenzí, který na tomto základě dosáhne vysokého stupně konvergence s občanskými zákoníky států Evropské unie“. Inspirace českým občanským zákoníkem...

Celý článek

Osnova obchodního zákona z r. 1937

Po rozpadu habsburské monarchie v roce 1918 přejalo Československo existující právní předpisy, mj. obecný obchodní zákoník č. 1/1863 ř.z. Na Slovensku v té době však platil uherský obchodní zákon z roku 1875. Jednotlivé novelizační a sjednocovací pokusy se ukázaly být neúspěšnými. Na konci roku 1929 došlo k ustavení Vědecké komise k přípravě a projednání nového obchodního zákona, jejímž předsedou byl Dr. Karel Hermann-Otavský a, jak název napovídá, jejímž smyslem bylo projednání návrhu první knihy obchodní zákona připraveného Ministerstvem spravedlnosti. V průběhu 30. let byla ještě vypracována druhá kniha včetně důvodové zprávy, kterou komise také projednala. Tento legislativní pokus však nikdy nedospěl do fáze přijetí nového obchodního zákona. V roce 1937 Ministerstvo spravedlnosti knižně vydalo první a druhou knihu osnovy obchodního zákona.

Obě knihy Vám zde nabízíme naskenované zdarma ke stažení.

Naleznete je v příloze níže ve formátu PDF.

Celý článek

Kogentní a dispozitivní normy v novém civilním právu / právu obchodních korporací aneb vystačíme s "výslovným" určením v zákoně?

Studentská vědecká a odborná činnost 2015

1. Úvod a cíl práce

Úprava rozlišení dispozitivnosti a kogentnosti jednotlivých ustanovení jakéhokoliv zákona má mimořádný význam pro interpretaci jeho norem. Pro nový občanský zákoník[1] jako obecný soukromoprávní předpis to platí dvojnásob; na základě principu subsidiarity,...

Celý článek

OBCZAN LIVE: Zakládá obchodní podíl v SJM účast druhého manžela v obchodní korporaci?

Na červnové interpretační besedě jsem se zabýval tématem, zda obchodní podíl v SJM zakládá účast druhého manžela v obchodní korporaci či nikoli. Podstatou mého příspěvku bylo shrnutí doposud publikovaných názorů na otázku, zda podíl v obchodní korporaci, který jeden z manželů nabyl za trvání manželství, zakládá podle nového práva také účast druhého manžela v této korporaci, tedy zda se i druhý manžel stává (spolu)společníkem.

Dosavadní pojetí

Klíčovým ustanovením dosavadního SOZ v této otázce byl § 142 odst. 3, podle kterého platilo, že: "Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva, nezakládá nabytí podílu, včetně akcií, ani nabytí...

Celý článek

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?

OBCZAN.cz, Praha, 7. 4. 2015

Mgr. František Korbel, Ph.D.[1]

Nový občanský zákoník bývá často označován za archaický kvůli některým jeho v dnešní době zvláštně znějícím pojmům. Pomiňme nyní debatu o tom, zda pro celé právní instituty, které jím byly znovuzavedeny do právního řádu po nepřirozené...

Celý článek

Aplikace přechodných ustanovení NOZ na rámcové smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí a dodatky

Mgr. Martin Sztefek

Úvod

Při každé změně právního řádu vyvstává otázka, čím se budou řídit právní poměry vzniklé před účinností takové změny. Dochází tak ke střetu starého a nového práva, který je sice nežádoucí, v mnohých případech však nevyhnutelný. Řešení této kolize je...

Celý článek

Výklad § 70 ZOK ve vztahu k nejvyššímu orgánu obchodních korporací. Aneb musí i společník hlásit konflikt zájmů a vnitřní obchodování?

Většina autorit českého obchodního práva se shodne na tom, že zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodníh korporacích (dále jen „ZOK“), obsahuje několik nejasností a nesrovnalostí, které bude třeba uvést na pravou míru. U některých z těchto nesrovnalostí či nejasností postačí interpretace soudy. V některých případech je však potřeba daný problém více rozvést a podrobit důkladnější analýze a kritice. Takové úpravy bude dost možná potřeba provést na úrovni zákonné, tedy prostřednictvím novely. Jedním z těchto nejasných ustanovení je dozajista § 70 ZOK. Ve které z uvedených skupin se nakonec objeví si však nedovolím odhadnout. Cílem této stati je rozebrat ustanovení § 70 ZOK v souvislosti s ustanoveními § 54 – 57 ZOK, konkrétně tedy aplikovatelnost ustanovení § 54 – 57 na členy nejvyššího orgánu obchodní korporace. Autor předně porovnává tuzemskou úpravu s úpravou právních řádů jiných států, především států, ze kterých český zákonodárce při tvorbě rekodifikačních zákonů vycházel. Následně autor porovnal výklad předmětných ustanovení jednotlivých tuzemských právních autorit.

1. Úvod

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „ObchZ“) řešil problematiku střetu zájmů v ust. § 196a. Tato úprava však byla oproti té současné mnohem užší. Zabývala se především vnitřním obchodováním mezi obchodní korporací a jejím zástupcem (v dnešním...

Celý článek

OBCZAN LIVE – ČERVNOVÁ INTERPRETAČNÍ BESEDA

Příští interpretační beseda se bude konat ve středu 24. června 2015 od 14:00 na PF UK v Praze, a to ve spolupráci s Právnickým akademickým spolkem Všehrd.

Místo: Právnická fakulta UK v Praze, místnost č. 300
Datum: 24. června 2015
Čas: 14:00–17:20

Formát:
Panelová diskuse s aktivní účastí publika. Každé téma bude na úvod krátce shrnuto odborným referentem, který popíše současnou právní úpravu a dosavadní publikované texty.

Celý článek
« Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další »

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback