Předseda představenstva zaměstnancem? Aneb jak je to s přípustností souběhu pracovního poměru s funkcí člena statutárního orgánu po rekodifikaci

Souběh funkce člena statutárního orgánu s pracovním poměrem je takový právnický evergreen. Nejdříve byl rozsudkem VS z roku 1993 (1) a následnou konstantní judikaturou NS zakázaný, od novely ObchZ č. 351/2011 Sb. s účinností od 1. 1. 2012 byl naopak výslovně dovolený. A jak tomu je po 1. 1. 2014? Názory se různí. Autor tohoto článku porovnává hlavní argumenty pro i proti, aby se nakonec přiklonil k argumentům pro nepřípustnost.

Exkurz do nedávné historie

Do 31. 12. 2011 byl výklad zákona poměrně jednoznačný. Ačkoli v praxi k souběhům funkcí, tedy situacím, kdy například člen představenstva akciové společnosti byl zároveň v pracovněprávním vztahu s touto společností coby generální ředitel,...

Celý článek

Vzorové stanovy a společenská smlouva

Zapojte se také do přípravy vzorových stanov a.s. a společenské smlouvy s.r.o.!

Vážení uživatelé,

v užším kruhu aktivních autorů a patronů tohoto portálu se chystáme zpracovat vzorové stanovy pro a.s. a společenskou smlouvu pro s.r.o.

Tímto vyzývám všechny uživatele (zejména advokáty, notáře a in-house právníky), kteří by se rádi do naší práce...

Celý článek

Vybrané otázky ohledně poskytování dodávek energií dle NOZ

Nový občanský zákoník přináší řadu změn v oblasti poskytování dodávek energií. Na vybrané otázky související s ochranou spotřebitelů a novými povinnostmi dodavatelů se zaměřím v tomto příspěvku.

Zakotvení poskytování energií v nové právní úpravě

V souvislosti s dodávkami energií se v praxi nejčastěji diskutují smlouvy o sdružených službách na dodávky zemního plynu dle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších...

Celý článek

Jak se lze bránit proti krádežím nemovitosti

Jednou z novinek, kterou nový občanský zákoník („NOZ“) přináší, je možnost, aby osoba jednající v dobré víře za úplatu nabyla vlastnické právo k věci nemovité zapsané v katastru nemovitostí i od nevlastníka, tedy od osoby, která je sice v katastru nemovitostí jako vlastník zapsána, ve skutečnosti jím však není. V souvislosti s tím se v médiích objevily názory, že nová právní úprava zlegalizuje krádeže nemovitostí a že skuteční vlastníci budou moct snadno přijít o své nemovitosti. Je tomu skutečně tak? Lze se proti krádežím nemovitostí nějak bránit?

Možnost nabýt nemovitost od nevlastníka

Na úvod je třeba poznamenat, že již za účinnosti předchozího občanského zákoníku se objevily názory, že osoba jednající v dobré víře může nabýt nemovitost od nevlastníka. Ačkoliv Nejvyšší soud ČR[1] opakovaně zastával stanovisko,...

Celý článek

INSTITUT SVĚŘENSKÉHO FONDU V NOZ

Svěřenský fond (též trust, fiducie nebo Treuhand)[1] zaváděný zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)[2] je v českém právu zcela bezprecedentním fenoménem, a to nikoliv jen co do své formy, ale zejména s ohledem na své účinky na soukromoprávní vztahy.

1. Obecné poznámky

1.1 Vymezení problému

Tento tradiční institut common law byl do NOZ převzat z Quebeckého občanského zákoníku[3] (dále jen „CCQ“), v němž byl jako tzv. fiducie úspěšně funkčně adaptován na právní řád s výraznými kontinentálními rysy.[4] To bylo...

Celý článek

ZÁPISKY Z PŘEDNÁŠEK VIII. - Rodičovská práva a povinnosti

Zde je další myšlenková mapa od jednoho z našich uživatelů - studenta PF UK Martina Archalouse. Tentokrát si můžete stáhnout Rodičovská práva a povinnosti.

I nadále platí, že přiložený PDF soubor mohou stahovat pouze registrovaní uživatelé. Registrace je zdarma a pokud jste se ještě neregistrovali, můžete tak učinit zde . Vaše údaje nebudeme s nikým sdílet ani je nebudeme užívat pro žádný jiný účel než komunikaci s tímto...

Celý článek

ZÁPISKY Z PŘEDNÁŠEK VII. - Změna závazku

Zde je další myšlenková mapa od jednoho z našich uživatelů - studenta PF UK Martina Archalouse. Tentokrát si můžete stáhnout Změna závazku.

I nadále platí, že přiložený PDF soubor mohou stahovat pouze registrovaní uživatelé. Registrace je zdarma a pokud jste se ještě neregistrovali, můžete tak učinit zde . Vaše údaje nebudeme s nikým sdílet ani je nebudeme užívat pro žádný jiný účel než komunikaci s tímto...

Celý článek

ZÁPISKY Z PŘEDNÁŠEK VI. - Obchodní firma

Zde je další myšlenková mapa od jednoho z našich uživatelů - studenta PF UK Martina Archalouse. Tentokrát si můžete stáhnout Obchodní firmu.

I nadále platí, že přiložený PDF soubor mohou stahovat pouze registrovaní uživatelé. Registrace je zdarma a pokud jste se ještě neregistrovali, můžete tak učinit zde . Vaše údaje nebudeme s nikým sdílet ani je nebudeme užívat pro žádný jiný účel než komunikaci s tímto...

Celý článek

ZÁPISKY Z PŘEDNÁŠEK V. - Fyzická osoba (člověk

Zde je další myšlenková mapa od jednoho z našich uživatelů - studenta PF UK Martina Archalouse. Tentokrát si můžete stáhnout Fyzická osoba (člověk).

I nadále platí, že přiložený PDF soubor mohou stahovat pouze registrovaní uživatelé. Registrace je zdarma a pokud jste se ještě neregistrovali, můžete tak učinit zde . Vaše údaje nebudeme s nikým sdílet ani je nebudeme užívat pro žádný jiný účel než komunikaci s tímto...

Celý článek

ZÁPISKY Z PŘEDNÁŠEK IV. - Manželské majetkové právo

Zde je další myšlenková mapa od jednoho z našich uživatelů - studenta PF UK Martina Archalouse. Tentokrát si můžete stáhnout Manželské majetkové právo.

I nadále platí, že přiložený PDF soubor mohou stahovat pouze registrovaní uživatelé. Registrace je zdarma a pokud jste se ještě neregistrovali, můžete tak učinit zde . Vaše údaje nebudeme s nikým sdílet ani je nebudeme užívat pro žádný jiný účel než komunikaci s tímto...

Celý článek

ZÁPISKY Z PŘEDNÁŠEK III. - ochrana osobnosti

Zde je další myšlenková mapa od jednoho z našich uživatelů - studenta PF UK Martina Archalouse. Tentokrát si můžete stáhnout OCHRANU OSOBNOSTI

I nadále platí, že přiložený PDF soubor mohou stahovat pouze registrovaní uživatelé. Registrace je zdarma a pokud jste se ještě neregistrovali, můžete tak učinit zde . Vaše údaje nebudeme s nikým sdílet ani je nebudeme užívat pro žádný jiný účel než komunikaci s tímto...

Celý článek

Kodeterminace: mohou být zaměstnanci po rekodifikaci stále zastoupeni v dozorčích radách?

Od 1. ledna ZOK nezná účast osob volených zaměstnanci v dozorčí radě. Znamená to jen, že tam již nově být nemusí, nebo dokonce že tam být nesmí? Autor tohoto článku snáší argumenty pro i proti, čímž zamýšlí otevřít prostor pro konstruktivní diskusi na toto téma.

Právo zaměstnanců volit své zástupce do orgánů společnosti, a tím se podílet na jejím řízení, lze zjednodušeně označit pojmem „kodeterminace“. Zpravidla se tak děje u společností se dvěma volenými orgány, kde zaměstnanci bývají zastoupeni v dozorčí radě. V Evropě...

Celý článek

PRAVDĚPODOBNOST V HMOTNÉM PRÁVU A MÍRA DŮKAZŮ (SKICA O MOŽNÉ ZMĚNĚ PARADIGMATU V NOZ)

Otázka míry důkazů patří k těm, jimž není v české nauce ani praxi věnována pozornost. Obdobně, jako i v jiných případech, se jedná o určitý paradox, který je ovšem pro vývoj české právní kultury do jisté míry příznačný. Ačkoliv relevantní názor vychází v otázce hodnocení důkazů z jistoty a tedy z vnitřního přesvědčení soudce o „pravdě“ nalézané v dokazování, tak je zřejmé, že toto přesvědčení má a nutně musí mít různou míru, jež je dána objektivními i subjektivními faktory. Jinak řečeno, do pojmu pravda a jistota se logicky vkrádá určitý prvek pravděpodobnosti, a tedy nejistoty. Těmito problémy se zabývá nauka při zkoumání tzv. míry důkazů.

I. Vymezení problematiky

Jinými slovy by vysvětlením jasného, i když povrchního přístupu k hodnocení důkazů v nauce a judikatuře mohla být skutečnost, že se pojem pravděpodobnosti v našem právním řádu nevyskytuje.

To však už vlastně není pravda a o tomto problému je...

Celý článek

PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST V PRACOVNÍ PRÁVU - TAK SNADNÉ TO NEBUDE

Novým a progresivním institutem v Novém občanském zákoníku má být zákonná úprava předsmluvní odpovědnosti. Otázkou je, do jaké míry a v jaké intenzitě se úprava předsmluvní odpovědností prosadí i v pracovním právu. Na některých školeních, kterých jsem se zúčastnil, jsem slyšel názor, že se tato právní úprava projeví v pracovněprávních vztazích silně a že by si to zaměstnanci a zaměstnavatelé měli uvědomit.

Předsmluvní odpovědnost se má dle těchto názorů typicky uplatnit v případě, kdy zaměstnavatel realizoval výběrové řízení, už vybral ve výběrovém řízení nejlepšího kandidáta, oznámil mu výsledek, ale na poslední chvíli se rozhodl místo neobsadit. Nejlepší kandidát...

Celý článek

Terminologické a jiné problémy nuceného přechodu akcií – k § 390 ZOK

Terminologické nejasnosti právní úpravy nuceného přechodu účastnických cenných papírů spočívají v používání různých nejasných pojmů, navíc odlišných od dosavadní praxe. Podle § 390 odst. 1 se vlastníci účastnických cenných papírů (akcií) mohou po squeeze-outu domáhat práva na dorovnání. V odst. 3 se ale uvádí dovolání se práva na dorovnání. Podle odst. 3 pak soudní rozhodnutí, kterým bylo přiznáno právo na jinou výši protiplnění, je pro hlavního akcionáře závazné co do základu přiznaného práva i vůči ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů. Tedy máme zde dva různé pojmy: „právo na dorovnání“ a „právo na jinou výši protiplnění“, dále máme možnost „domáhat se“ práva na dorovnání, právo „dovolávat se“ práva na dorovnání a soud může „přiznat právo“ na dorovnání. Předpokládejme, že racionální zákonodárce by měl důvod pro odlišení, z důvodové zprávy ani z textu však důvody použití různých výrazů nejsou patrné.

Nově je nutné právo na dorovnání uplatnit v první fázi v prekluzivní lhůtě nejprve u hlavního akcionáře, avšak nikoliv před splatností protiplnění. Je však iluzorní si myslet, že by jakýkoliv hlavní akcionář jednající z pozice moci dobrovolně něco doplácel, protože...

Celý článek

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback