KOMENTÁŘ K ZMPS

0

Z podnětu OBCZANa a se souhlasem C. H. Beck a ostatních spoluautorů jsem zde dnes uveřejnil podstatné výňatky z komentáře k ZMPS, který jsme letos na jaře vydali u nakladatelství C. H. Beck.

Na OBCZANovi tak nyní naleznete výňatky z komentáře k následujícím ustanovením:

§ 3 ZMPS (Nutně použitelná ustanovení právních předpisů)
§ 4 ZMPS (Výhrada veřejného pořádku)
§ 5 ZMPS (Obcházení zákona)
§ 23 ZMPS (Zjišťování a používání zahraničního práva)
§ 24 ZMPS (Výjimečné a podpůrné určení rozhodného práva)
§ 45 ZMPS (Prokura a pověření činností při provozování obchodního závodu)
§ 46 ZMPS (Promlčení)
§ 84 ZMPS (Základních ustanovení závazkových práv)
§ 85 ZMPS (Pravomoc českých soudů)
§ 86 ZMPS (Sjednání příslušnosti zahraničního soudu)
§ 87 ZMPS (Kolizní úprava smluvních závazků)
§ 89 ZMPS (Rozhodné právo pro některé pracovní poměry)
§ 90 ZMPS (Jednostranná právní jednání)
§ 91 ZMPS (Zajištění závazku, následky porušení a změny závazku)
§ 101 ZMPS (Některé mimosmluvní závazkové poměry)
§ 111 ZMPS (Pravomoc soudů a rozhodné právo v insolvenčních řízeních)
§ 117 ZMPS (Rozhodčí smlouva)
§ 119 ZMPS (Určení rozhodného práva)
§ 120 ZMPS (Požadavek vzájemnosti)
§ 122 ZMPS (Mechanismus uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů)
§ 123 ZMPS (Přechodná ustanovení)

Současně jsem se stal editorem shora uvedených paragrafů. Takže když narazíte na praktický problém, jehož řešení v komentáři nenaleznete, neváhejte otevřít diskusní vlákno, nastínit problém a popsat Váš návrh řešení. V rámci svých časových možností se budu snažit reagovat. I v mé praxi už jsem narazil na některé otázky, jenž nás při napsání komentáře nenapadly, a pokusím se na ně zde nabídnout svůj názor formou článku či příspěvku v diskusi. Budu se těšit na Vaše postřehy!

Zatím žádné diskuzní příspěvky

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback