Malá novela občanského zákoníku

0
10. 11. 2014 / Admin Tým

Obczané, v pátek 7. 11. 2014 publikovalo Ministerstvo spravedlnosti návrh tzv. malé novely občanského zákoníku, která má adresovat nejpalčivější problémy spojené s rekodifikací. My Vám ji opět předkládáme k veřejné diskusi.

Novela se dotýká patnácti ustanovení (nového) občanského zákoníku týkající se věku pro nástup do práce, omezení svéprávnosti, souhlasem s pitvou, dále také plných mocí, společného jmění manželů, zákonného předkupního práva, svěřenských fondů a náhrady škody. Novela mění také zákoník práce, zákon o obchodních korporacích, zákon o veřejných rejstřících a zákon o základních registrech. Na těchto stránkách Vám k diskusi nabízíme změny v občanském zákoníku a v zákoně o obchodních korporacích.

Malá novela je koncipována jako zvláštní dokument, který není pokračováním tzv. velké novely, jejíž první část jsme na portálu publikovali dne 20. 8. 2014.

Prosíme, neostýchejte se podělit se o své názory a připomínky v diskusní sekci k jednotlivým ustanovením.

Malá novela mění, ruší nebo nově vkládá níže uvedená ustanovení. Po „rozkliknutí“ budete mít na jednom místě k dispozici i důvodovou zprávu a přechodná ustanovení k nim.

§ 35 NOZ (Závislá práce nezletilého)

§ 59 NOZ (Doba omezení svéprávnosti)

§ 113 NOZ (Ochrana lidského těla po smrti člověka)

§ 115 NOZ (Souhlas s pitvou)

§ 116 NOZ (Projev souhlasu s pitvou)

§ 117 NOZ (Odvolání souhlasu s pitvou)

§ 441 NOZ (Forma plné moci)

§ 709 NOZ (Zákonný režim společného jmění manželů)

§ 971 NOZ (Ústavní výchova dítěte)

§ 1124 NOZ (Předkupní právo spoluvlastníků)

§ 1125 NOZ (Předkupní právo spoluvlastníků k zemědělskému závodu)

§ 1451 NOZ (Vznik svěřenského fondu)

§ 1452 NOZ (Statut svěřenského fondu)

§ 1457 NOZ (Obmyšlený ve svěřenském fondu)

§ 1474 NOZ (Zánik svěřenského fondu)

§ 777 ZOK (Přechodné ustanovení)

Zatím žádné diskuzní příspěvky

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback