Novela NOZ účinná od 28. února 2017

0
20. 3. 2017 / Admin Tým

Dne 30. prosince 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony. V tomto příspěvku naleznete přehled těch nejdůležitějších změn, které nabyly účinnosti 28. února 2017, tedy šedesátým dnem po vyhlášení zákona. Změn, které nabyly účinnost 28. února 2017, je v rámci novely většina – ostatní buď účinnosti nabyly již dříve, anebo budou účinné až od 1. 1. 2018.

Zaměstnávání mladistvých (§ 35)

Nově je dána možnost uzavřít pracovní smlouvu ihned po dovršení věku 15 let, přičemž den nástupu do práce nesmí předcházet dni ukončení povinné školní docházky. Doposud se mladiství nemohli platně zavázat k výkonu závislé práce, pokud neměli ukončenou povinnou školní docházku. Řešení zvolené novelou se tak vrací ke stavu před 1. 1. 2014, kdy bylo shodné pravidlo obsaženo v § 6 ZP.

Omezení svéprávnosti (§ 59)

Omezit svéprávnost nově půjde až na 5 let, bude-li zjevné, že se stav člověka nezlepší. S tím souvisí i změna přechodného ustanovení v § 3033, která prodloužila lhůtu pro přezkum soudních rozhodnutí, kterými byly před 1. 1. 2014 fyzické osoby zbaveny/omezeny ve svéprávnosti, ze tří a pět let (tato změna je však účinná již od vyhlášení novely, tj. od 30. 12. 2016).

Pitva (§ 113 an.)

Otázky pitvy a jiného nakládání s tělem člověka po jeho smrti byly z NOZ vypuštěny a přenechány k úpravě ve zvláštním zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Jednání vůči zaměstnancům (§ 164)

Z NOZ byl rovněž vypuštěn § 164 odst. 3, který upravoval jednání vůči zaměstnancům právnických osob s kolektivním statutárním orgánem a působil v praxi určité výkladové problémy, ke kterým se vyjádřil mj. i Nejvyšší soud v usnesení ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. 29 Cdo 880/2015.

Forma plné moci (§ 441)

Vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny (např. založení společnosti nebo notářský zápis se svolením k vykonatelnosti), postačí, bude-li plná moc k takovému právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem. Tato změna navazuje na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3919/2014, který toto dovodil již za původního znění NOZ. Uvedený judikát by však neměl novelou NOZ č. 460/2016 Sb. upadnout v zapomnění, neboť se z něj podává rovněž závěr s obecnou platností týkající se neplatnosti pro nedostatek formy podle § 582 odst. 1 NOZ. Nejvyšší soud totiž i na tento důvod neplatnosti vztáhl požadavek, aby neplatnost vyžadoval „smysl a účel zákona“, který je jinak v zákoně uveden pouze u neplatnosti pro rozpor se zákonem (§ 580 NOZ).

Podíl v SJM a účast manžela (§ 709)

Novela staví najisto, že nabytí podílu nezakládá účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev. Výslovně se tak upravuje výkladový problém, o kterém se vedla debata mj. na interpretační besedě OBCZAN LIVE v červenci 2015.

Jistota u nájmu bytu a domu (§ 2254)

Pronajímatelé budou moci požadovat složení jistoty v maximální výši trojnásobku měsíčního nájemného (do maximální výše jistoty se nadále nebudou počítat zálohy na služby). Tato změna se bude týkat pouze nájemních smluv uzavřených od 28. února 2017, resp. kaucí sjednaných po tomto datu.

Znění celého zákona č. 460/2016 Sb. naleznete zde.

Změny byly samozřejmě promítnuty i do znění příslušných paragrafů zde na webu. U každého změněného paragrafu naleznete v komentářích rovněž důvodovou zprávu a původní znění.

Zatím žádné diskuzní příspěvky

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback