OBCZAN LIVE: Témata na dubnovou besedu?

30

Předně bych rád poděkoval všem, kteří oplodnili první OBCZAN LIVE interpretační besedu svou účastí, diskusí, referáty i anketním hlasováním. Přestože se z besedy musel pro nemoc omluvit Prof. Eliáš, nezůstal autorský tým nezastoupen a účastníci shledávali besedu přínosnou. Přišlo více než 240 právníků různých profesí, z nichž se většina po velmi produktivní a korektní debatě zapojila i do následného anketního hlasování o řešeních diskutovaných výkladových problémů. Kdo přijít nemohl a přesto by toužil zapojit se do diskuse či anketního hlasování, může tak učinit nyní pod jednotlivými “sborníkovými články”, které postupně publikujeme zde na OBCZANu.

Příští interpretační beseda OBCZAN LIVE se uskuteční pod záštitou místopředsedy Nejvyššího soudu JUDr. Romana Fialy v aule Právnické fakulty Masarykovy university v Brně.

O tématech rozhodne redakční rada do 16. března. Pokud chcete do tohoto rozhodování zasáhnout, učiňte tak prosím “lajkováním” v diskusních vláknech pod tímto článkem (palec nahoru znamená, že byste dané téma na příští debatu chtěli zařadit; lajkovat můžete i více témat; palec dolů se nepočítá).

Diskusní vlákna pod tímto článkem obsahují témata, která jsme z Vámi navržených témat vybrali na “shortlist” (pokud tedy lze téměř 30 témat nazvat shortlistem). Pokud chcete navrhnout nějaké další téma, vytvořte nové diskusní vlákno tlačítkem “reagovat na článek”.

Pro přípravu referátů na příští interpretační besedu hledáme – vedle vhodných témat – také ochotné referenty, kteří by pro zvolená témata připravili praktické a stručné shrnutí dosud publikovaných názorů a argumentů pro jednotlivé výkladové varianty konkrétního problému. Pokud o někom takovém víte – či byste se sami chtěli přihlásit – dejte nám prosím vědět na redakce@obczan.cz.

Diskuze
[1] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Dočasná stavba – stavba z titulu nájmu, služebnosti?

Anketní otázky:

Na základě jakého právního titulu mohu dle NOZ postavit stavbu na cizím pozemku, aniž by se stala součástí pozemku?
a) Nájemní smlouva.
b) Věcné břemeno.
c) Právo stavby.
d) Nejsem přesvědčen o žádné ze shora uvedených možností.

Vlastníkem stavby postavené na cizím pozemku na základě práva nájmu je dle NOZ
a) Nájemce.
b) Pronajímatel (vlastník pozemku).
c) Stavebník.
d) Nejsem přesvědčen o žádné ze shora uvedených možností.

Dle jakých kritérií posuzujete, zda se jedná o stavbu dočasnou dle NOZ:
a) Podle stavebního zákona – stavbou dočasnou je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání.
b) Podle úmyslu stavebníka bez ohledu na veřejnoprávní souhlas, stavebně-technické provedení stavby a objektivní účel stavby.
c) Podle faktického (účelového) určení stavby.
d) Nejsem přesvědčen o žádné ze shora uvedených možností.

[2] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Jednostranná změna obchodních podmínek - vztah k ochraně spotřebitele?

Anketní otázka: Lze si sjednat režim jednostranné změny obchodních podmínek sjednat i u smluv, které nenaplňují podmínky § 1752 NOZ?
a) Ano.
b) Ano, ale nikoliv se spotřebitelem.
c) Ne.
d) Nejsem přesvědčen o žádné ze shora uvedených možností.

[3] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Je námitka neplatnosti procesní úkon nebo hmotněprávní jednání?

Anketní otázka: Námitka relativní neplatnosti je
a) Hmotněprávním jednání.
b) Procesním úkonem, který lze vznést jedině u soudu nebo v rozhodčím řízení.
c) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností.

[4] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Je statutární orgán smluvní, zákonný nebo zvláštní zástupce?

Anketní otázka: Statutární orgán je
a) Smluvní zástupce.
b) Zákonný zástupce.
c) Zvláštní druh zástupce (sui generis).
d) Orgánem jednajícím přímo jménem právnické osoby.
e) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností.

[5] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Zákaz generálního zmocnění jinému členovi statutárního orgánu – použitelnost staré judikatury?

Anketní otázka: Právní jednání uzavřená na základě generální plné moci udělené jinému členovi kolektivního statutárního orgánu je
a) Platné, ledaže je stiženo jinou vadou.
b) Zdánlivé.
c) Relativně (ne)platné.
d) Absolutně neplatné.
e) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností.

[6] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Právní nemožnost plnění – existuje? důvod absolutní neplatnosti?

Anketní otázka: Právní nemožnost plnění
a) Nezpůsobuje neplatnost.
b) Může způsobit neplatnost jako rozpor se zákonem.
c) Způsobuje relativní (ne)platnost.
d) Způsobuje absolutní neplatnost.
e) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností.

[7] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Zdánlivost právního jednání – rozdíly a analogie s absolutní neplatností?

Anketní otázka: Použijí se pravidla pro (absolutní) neplatnost také na zdánlivost právního jednání?
a) Ano.
b) Ne.
c) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností.

[8] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Nedodržení společného zastupování právnické osoby a jeho následky.

Anketní otázka: Jestliže člen kolektivního obchodní korporace nedodrží pravidla pro společné zastupování, pak takového jednání
a) Nikoho nezavazuje (§ 551 NOZ).
b) Zavazuje korporaci, ledaže korporace oznámí nesouhlas s jednání (§ 446 NOZ).
c) Zavazuje jednajícího, ledaže korporace jednání schválí (§ 440).
d) Zavazuje korporaci (§ 431 NOZ).
e) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností.

[9] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Úplatnost jako kritérium ochrany materiální publicity – zřízení zástavy? úvěr?

Anketní otázka: Je zřízení zástavního práva jako protihodnota při převodu věci zapsané do veřejného seznamu úplatou podle § 984 NOZ?
a) Ano bez ohledu na cenu zastavené věci.
b) Ano, pokud cena zastavené věci dosahuje určité hodnoty.
c) Ne.
d) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností.

[10] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Výpovědní důvody u nájmu prostor k podnikání a analogie s nájmem bytu.

Anketní otázka: Je ustanovení § 2288 NOZ aplikovatelné i na nájem prostor sloužících k podnikání, pokud si strany neujednají nic jiného?
a) Ano.
b) Ne.
c) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností.

[11] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Zákonná záruka – ano nebo ne?

Anketní otázka: Upravuje NOZ tzv. zákonnou záruku v délce dvou let u koupě zboží v obchodě?
a) Ano.
b) Ne.
c) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností

[12] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Montáž nebo "koupě" věci, jež se má teprve vyrobit - kupní smlouva nebo smlouva o dílo?

Anketní otázka: Smlouva, jejímž předmětem je nabytí vlastnického práva k nespotřební věci, jež se má teprve vyrobit, se posoudí jako
a) Kupní smlouva.
b) Smlouva o dílo.
c) Nepojmenovaná / smíšená smlouva.
d) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností.

[13] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Nabytí vlastnického práva k závodu – okamžik účinnosti?

Anketní otázka: Vlastnické právo k závodu se nabývá
a) Zveřejněním v Obchodním věstníku.
b) Zveřejněním v obchodním rejstříku.
c) Zveřejněním v Obchodním věstníku, ledaže si strany ujednají jinak.
d) Zveřejněním v obchodním rejstříku, ledaže si strany ujednají jinak.
e) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností.

[14] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Odpovědnost za újmu způsobenou subdodavatelem – v jakých případech dodavatel odpovídá?

Anketní otázka: V případě, že subdodavatel způsobí při dodávce újmu, je dodavatel povinen k náhradě této újmy
a) Vždy.
b) Pokud neprokáže, že újmu nezavinil (možnost exkulpace).
c) Pokud se nezbaví objektivní odpovědnosti (možnost liberace).
d) Nikdy.
e) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností.

[15] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Druhovost podílů a akcií – jaké jsou možnosti a limity?

Anketní otázka: Zvláštní druh podílu nebo akcie může rozšířit
a) Práva a povinnosti spojené jen s účastí společníka nebo akcionáře (právo veta, účast v orgánu atd.).
b) Jakákoliv práva a povinnosti společníka nebo akcionáře (stravenky, parkovací místo, výkon činnosti atd.).
c) Jen práva spojená s účastí společníka nebo akcionáře.
d) Jakákoliv práva společníka nebo akcionáře.
e) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností.

[16] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Svolání valné hromady a.s. – náležitosti pozvánky zveřejňované na internetových stránkách?

Anketní otázka: Návrh smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu
a) Je povinnou náležitostí pozvánky na valnou hromadu a.s. zveřejňované na internetových stránkách a.s.
b) Je povinnou náležitostí pozvánky na valnou hromadu a.s. zveřejňované na internetových stránkách a.s., avšak s možností anonymizace údajů (např. o výši odměny).
c) Je nepovinnou náležitostí pozvánky zveřejňované na internetových stránkách a.s.
d) Nesmí být součástí pozvánky na valnou hromadu a.s. zveřejňované na internetových stránkách.
e) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností.

[17] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Deklarace koncernu s mezinárodní účastí - rozsah informací o členech skupiny v zahraničí.

Anketní otázka: K tomu, aby bylo možné využít výhod koncernového práva (zejména zproštění povinnosti hradit újmu dle § 72 ZOK) musí existenci koncernu uveřejnit na internetových stránkách následující osoby:
a) Řídící osoba (zahraniční i česká) a všechny řízené osoby (zahraniční i české).
b) Řídící osoba (pouze česká) a všechny řízené osoby (zahraniční i české).
c) Řídící osoba (zahraniční i česká) a všechny řízené osoby (české).
d) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností.

[18] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Kodeterminace – mohou zaměstnanci volit členy dozorčí rady a.s.?

Anketní otázka: Zaměstnanci a.s.
a) Mohou volit členy dozorčí rady, pokud to stanovy umožňují.
b) Nemohou volit členy dozorčí rady, ani pokud to stanovy umožňují.
c) Mohou volit členy dozorčí rady za podmínek obchodního zákoníku, pokud se a.s. ještě nepodřídila ZOK.
d) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností.

[19] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Důsledky nedodržení předkupního práva k podílu nebo akcii sjednané ve společenské smlouvě nebo stanovách?

Anketní otázka: Poruší-li společník při prodeji podílu povinnost z předkupního práva k podílu ve společnosti s ručením omezeným, je převod
a) Absolutně neplatný.
b) Relativně (ne)platný.
c) Platný, ale do udělení souhlasu předkupníka je sjednán s rozvazovací podmínkou.
d) Platný a účinný, zůstávají zachovány jen nároky předkupníka vůči převodci podílu.
e) Platný, možnosti c) a d) jsou správné v závislosti na tom, zda je předkupní právo sjednáné jako věcné nebo závazkové.
f) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností.

[20] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Povinnosti společníka obchodní korporace - péče řádného hospodáře? zákaz konkurence?

Anketní otázka: Ustanovení ZOK o střetu zájmu se na společníka obchodní korporace, který není členem jejího jiného orgánu,
a) Použijí.
b) Nepoužijí.
c) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností.

[21] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Poskytování finanční asistence dceřiné společnosti za účelem zisku podílu v mateřské společnosti.

Anketní otázka: Pravidla o finanční asistenci se
a) Vztahují také na poskytnutí finanční asistence dceřinou společností za účelem získání podílu v mateřské společnosti.
b) Použijí pouze tehdy, pokud je obchodní korporace poskytuje za účelem získání podílu v ní.
c) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností.

[22] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Převod části závodu – kdy je nutný souhlas nejvyššího orgánu?

Anketní otázka: Souhlas valné hromady je při převodu části závodu vyžadován
a) Vždy v případě, kdy dochází k převodu takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.
b) Jen v případě, kdy převáděná část závodu, která současně tvoří i samostatnou organizační složku.
c) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností.

[23] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Forma při převodu a zástavy podílu v obchodní korporaci.

Anketní otázka: Smlouvu o zástavě podílu ve společnosti s ručením omezeným je
a) Nutné sepsat ve formě veřejné listiny (notářského zápisu).
b) Nutné alespoň opatřit ověřenými podpisy.
c) Nutné uzavřít alespoň písemně.
d) Možné uzavřít i ústně.
e) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností.

[24] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Schválení převodu a zástavy podílu obchodní korporace nejvyšším orgánem.

Anketní otázka: Smlouvu o zástavě podílu ve společnosti s ručením omezeným
a) Je nutné schválit valnou hromadou, ledaže společenská smlouva stanoví pro převod nebo zástavu podílu jinak.
b) Nemusí valná hromada schvalovat, i kdyby společenská smlouva stanovila pro převod nebo zástavu podílu jinak.
c) Nemusí valná hromada schvalovat, ledaže společenská smlouva stanoví pro převod nebo zástavu podílu jinak.
d) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností.

[25] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Zápis převodu a zástavy podílu do obchodního rejstříku - konstitutivní nebo deklaratorní?

Anketní otázka: Zápis převodu nebo zástavy podílu v obchodní korporaci v obchodním rejstříku je
a) Deklaratorní.
b) Konstitutivní.
c) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností.

[26] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Střet zájmů členů orgánů obchodní korporace při poskytování zajištění jiné korporaci, jejíž jsou členy.

Anketní otázka: Poskytuje-li obchodní korporace zajištění závazku ve prospěch jiné obchodní korporace, a v orgánech obou korporací jsou stejné fyzické nebo právnické osoby,
a) Jednají tyto osoby vždy ve skutečném nebo hrozícím střetu zájmů, a musejí o tom korporaci poskytující zajištění řádně informovat.
b) Samo o sobě to neznamená, že tyto osoby jednají ve skutečném nebo hrozícím střetu zájmů.
c) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností.

[27] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Princip materiální publicity veřejných seznamů u práv zapsaných před 1. 1. 2015.

Anketní otázka: Ochrana materiální publicity podle § 984 NOZ se vztahuje na
a) Práva nově zapsaná po 1. 1. 2015 (jen na „nové převody“).
b) Veškerá práva, která jsou zapsaná ve veřejném seznamu, i kdyby k jejich zápisu došlo před 1. 1. 2015.
c) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností.

[28] ADMIN TÝM / 6. 3. 2015 / Služebnosti inženýrské sítě podle NOZ a podle veřejného práva.

Anketní otázka: Věcná břemena podle energetického zákona
a) Nejsou služebnostmi inženýrské sítě podle NOZ.
b) Jsou služebnostmi inženýrské sítě podle NOZ.
c) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností.

[29] Petr Měštánek / 9. 3. 2015 / Převod podílu - vlastnictví více podílů

Pokud společenská smlouva mlčí ve věci možnosti vlastnictví více podílů (ani neříká nic o možnosti splynutí podílů) může společník ve společnosti se dvěma společníky převést podíl stejného druhu na druhého společníka?

(a) ANO.
(b) NE, takový převod je absoluně neplatný.
(c) Nejsem přesvědčený o žádné z výše uvedených možností.

[30] Petr Měštánek / 9. 3. 2015 / Prodej podílu - ochrana spotřebitele

Vztahuje se na transakci, kde společník/akcionář – fyzická osoba (nepodnikatel), prodává svůj podíl/akcie ve společnosti kupujícímu -obchodní společnosti, úprava ochrany spotřebitele?

(a) Ano – vždy.
(b) Ano, ale jen pokud společník vlastní podíl pouze jako investici a nestará se o správu společnosti.
(c) NE – nikdy.
(d) Nejsem přesvědčený o žádné se shora uvedených možností.

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback