Richard Baček

Články

OBCZAN LIVE: V jakém rozsahu odpovídá dodavatel za újmu způsobenou poddodavatelem a v jakém rozsahu naopak odpovídá přímo poddodavatel za újmy způsobené objednateli?

Na druhé interpretační besedě dne 14. dubna 2015 jsem vystoupil s tématem „Rozsah odpovědnosti poddodavatele / pomocníka“. Cílem debaty měl být rozbor poměrně širokého tématu odpovědnosti vůči třetí osobě, tedy osobě, s níž není odpovědná osoba v přímém smluvním vztahu, ale je ve vztahu nepřímém skrze svého smluvního partnera. V rámci tohoto tématu nebylo možné shromáždit argumenty pro a proti, ale spíše provést mnohovrstevnou úvahu na téma vzájemných vztahů odpovědností těchto osob a jejich rozsahu, a to odpovědností vyplývající jak ze smluv mezi nimi uzavřených, tak i odpovědností mimosmluvní. Rozhodujícími ustanoveními NOZ, kterých se debata týkala, byla ustanovení § 1935, § 2913 odst. 1, § 2914, věta druhá, a § 2630 odst. 1, písm. a). § 1935 NOZ Pokud se jedná o § 1935, byla položena otázka, zda u tohoto ustanovení je nějaký prostor pro výklad, či zda je zjevné, že podobně jako píše JUDr. Hulmák v C. H. Beck, 2014, jedná se zde výlučně o odpovědnost smluvní, a to i odpovědnost vůči smluvnímu partnerovi za jednání třetí osoby, která byla použita ke splnění závazku. Z debaty vyplynulo jednoznačně, že tomu tak je a že toto ustanovení nelze vztáhnout na odpovědnost mimosmluvní, tedy například dodavatele vůči třetí osobě. § 2913 NOZ Ve věci § 2913 se debata týkala především vymezení pojmu osoby, která má zájem na plnění smlouvy. Přestože se někteří účastníci snažili přimět panelisty k přesnějšímu vymezení tohoto pojmu, ukázalo se, že pozitivní vymezení je obtížné (například, zda takové osoby musejí být uvedeny ve smlouvě alespoň obecným způsobem, apod.) a že to bude nutné přenechat na soudní praxi. JUDr. Melzer zde odkázal na judikaturu rakouskou a německou, ale především poukázal na to, že je určité negativní vymezení, a to v tom smyslu, že takovou osobu nemůže vůči poddodavateli být například konečný zákazník, neboť jedním z předpokladů odpovědnosti dle tohoto ustanovení je to, že „musí existovat potřeba ochrany zájmu třetí osoby – ta není např. tehdy, pokud je tento zájem chráněn jiným způsobem… (viz opět JUDr. Hulmák, C. H. Beck, 2014)“, a že zájem konečného zákazníka je tudíž dostatečně chráněn již jeho smlouvou s dodavatelem. Také panovala poměrně široká shoda na tom, že odpovědná osoba by se měla mít právo domáhat případného omezení odpovědnosti k náhradě újmy ze smlouvy i vůči „osobě se zájmem“. § 2914 NOZ Vůči § 2914 se debata vedla především ohledně toho, koho lze považovat za osobu, která se zavázala „provést určitou činnost samostatně“, zda se jedná o podnikatele při výkonu podnikání, nebo zda je definice širší. V tomto směru odkazovali panelisté opět na praxi okolních zemí, zejména německy mluvících, ale hlubší diskuse na toto téma zřejmě ještě bude muset proběhnout, protože v omezeném časovém rámci na ni nebyl dostatečný prostor. § 2630 NOZ Konečně, ve vztahu k § 2630 ukázala debata poměrně širokou paletu názorů na rozsah odpovědnosti poddodavatele vůči objednateli, jež se nakonec projevila i v konečném hlasování. V průběhu této debaty ovšem přispěl se zajímavým pohledem JUDr. Melzer, a to dovozením nejen společné a nerozdílné odpovědnosti poddodavatele za vady, ale použitím analogie k § 1935 i dovozením společné a nerozdílné smluvní odpovědností poddodavatele za újmu. Většina (v hlasování 61 %) účastníků interpretační debaty se ale shodla na tom, že určitých smluvních omezení se poddodavatel dovolat může, ale rozpor panuje v tom, jakých, a pouze 15 % účastníků jakékoliv omezení vyloučilo. Výsledky hlasování Anketní otázka se vztahovala primárně k § 2630 a zněla: „Je poddodavatel či „pomocník“ oprávněn dovolávat se vůči „třetí“ osobě omezení povinnosti k náhradě újmy, resp. práv a povinností pro uplatňování nároků z odpovědnosti za vady, které má sjednány se svým smluvním partnerem?“ Ano, může se jich dovolávat. Pro: 18 hlasů (25 %) Na tuto otázku odpověděli kladně ti, kteří se domnívali, že pro rozsah odpovědnosti podavatele je rozhodující právní vztah mezi ním a dodavatelem. Ano, může se jich dovolávat a dále se může dovolávat i toho, co má ve smlouvě s třetí osobou sjednán jeho smluvní partner. Pro: 8 hlasů (11 %) Na tuto otázku odpověděli kladně ti, kteří se domnívali, že platí to ze smluv mezi dodavatelem na straně jedné a poddodavatelem, resp. objednatelem na straně druhé, co by bylo pro poddodavatele výhodnější, neboť objednatel se nemůže vůči dodavateli dovolávat více práv než má ze smlouvy s dodavatelem a vůči poddodavateli ani více, než toho, co má sjednáno poddodavatel s dodavatelem. Ne, nemůže. Pro: 11 hlasů (15 %) Na tuto otázku odpověděli kladně ti, kteří se domnívali, že poddodavatel se v takovém případě nemůže dovolat odpovědnosti ani ze „své“ smlouvy, natož pak ze smlouvy mezi dodavatelem – jeho smluvním partnerem – a třetí osobou. Ne, nemůže, ale může se dovolávat toho, co má ve smlouvě s třetí osobou sjednán jeho smluvní partner. Pro: 18 hlasů (25 %) Zde kladně odpověděli ti, že kteří se domnívali, že na rozsah odpovědnosti poddodavatele se uplatní rozsah práv objednatele vůči dodavateli. Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností. Pro: 17 hlasů (24 %) Celkový počet hlasujících: 72 V příloze naleznete PPT prezentaci přednesenou na besedě. A jaký je Váš názor? Vyjádřete jej prosím prostřednictvím online hlasování níže, popř. komentářem k tomuto článku. Pokud jste již hlasoval/a na besedě, Váš hlas je do výsledků započítán a prosíme, abyste se online hlasování zdržel/a.
04/06/2015 / Richard Baček 0

Komentáře

Žádné komentáře

Diskuze u článků

Žádné diskuzní příspěvky v článcích

Diskuze u komentařů

Žádné diskuzní příspěvky v komentářích

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback