Karel Svoboda

Články

ŽALOBY NA OCHRANU RUŠENÉ DRŽBY

Nový civilní kodex výslovně poskytuje právo domáhat se soudní ochrany držby nejen vlastníku, ale výslovně i držiteli věci (§ 1003 a násl., § 043 násl. NOZ).(I) Ve své důslednosti nový zákoník navíc rozeznává jednak provizorní právo na „uchování“ držby (§ 1006 a násl. NOZ), které soud poskytne usnesením vydaným ve zvláštním řízení podle § 176 a násl. nového OSŘ (II), (ustanovení § 176 až § 180 nového OSŘ, jež upravují zvláštní řízení o žalobách z rušené držby, najdete ZDE) jednak oprávnění žádat definitivní ochranu držby (§ 1040 a násl. NOZ), o němž soud rozhodne rozsudkem vydaným v „běžném“ nalézacím řízení. Teprve tento rozsudek tvoří spolehlivou překážku věci rozhodnuté, neboť je vydán v řízení, v němž jsou předmětem zjišťování veškeré skutečnosti týkající se oprávněnosti držby a protiprávnosti jejího rušení, bez omezení ustaveného v § 178 nového OSŘ. V následující glose se pokusím nalézt výhody a úskalí takto komplexní (pro někoho složité) ochrany držby. Předmětem mého rozboru bude zejména koncepčně nová prozatímní ochrana narušené držby podle § 1007 a násl. NOZ (III). Prozatímní ochrana držby jako kombinace institutů hmotného a procesního práva Oprávnění směřující k provizorní ochraně rušené držby bez vazby na prokázané vlastnické nebo jiné právo k držené věci jsou koncipována jako práva materiální (hmotná) (IV). Jejich prosazení je však zabezpečeno skrze normy práva procesního, jež byly včleněny přímo do civilního kodexu: Podle § 1008 NOZ soud zamítne žalobu na ochranu nebo na uchování držby, pokud bude žaloba podána po uplynutí šesti týdnů ode dne, kdy se žalobce (podle textu zákona nikoliv držitel!) dozvěděl o svém právu i o osobě, která držbu ohrožuje nebo ruší, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy žalobce mohl své právo uplatnit poprvé. Přitom se má za to, že k plnému nebo částečnému zániku narušené držby dojde již k okamžiku jejího narušení, ovšem s odkládací a procesněprávní (!) podmínkou, že v pozdějším řízení, v němž se držitel domáhá ochrany držby, nebude úspěšný (§ 1009 odst. 1 NOZ). Prozatímní ochrana držby je tedy založena na kombinaci existence narušeného faktického stavu (držby) a vůle držitele k jeho zachování procesní cestou (podáním žaloby) v konkrétní propadné lhůtě. Jedná se o institut, který stojí na pomezí práva procesního a hmotného, podobně jako např. institut původem hmotněprávní námitky promlčení, kterou lze vznést až během řízení o zaplacení promlčené pohledávky (viz § 100 odst. 1 o. z., daleko otevřeněji viz § 609 a § 610 NOZ). Takto kombinované způsoby oprávnění vyplývajícího z hmotněprávních ustanovení nejsou pro dosavadní českou jurisprudenci zcela tradiční. Proto zákonodárce měl normám, které upravují právo na prozatímní ochranu držby, věnovat zvýšenou pozornost. To se však podle mého názoru nestalo. Nejistá podstata zvláštního řízení o žalobách z rušené držby Zákonodárce při přijímání koncepce dvojí ochrany držby (předběžné a definitivní) nedocenil skutečnost, že v české procesní úpravě existuje dlouhodobě prověřený institut tzv. předběžného opatření (§ 74 a násl. OSŘ), který i za právního stavu do 1. 1. 2014 umožňuje pravděpodobnému vlastníku (nebo oprávněnému držiteli) věci žádat u soudu prozatímní ochranu narušené držby, a to do doby, než bude meritorně rozhodnuto, zda držba podle hmotného práva skutečně požívá právní ochrany. Dosavadní systém předběžných opatření má výhodu v tom, že pokud soud předběžnému opatření vyhoví, zároveň musí žalobci uložit, aby v přiměřené lhůtě podal návrh na zahájení řízení ve věci samé (§ 76 odst. 3 OSŘ), jinak předběžné opatření ex lege zanikne [§ 77 odst. 1 písm. a) OSŘ]. Nový koncept provizorní ochrany držby žalobce nenutí zahájit meritorní řízení a tím rezignuje na princip, podle něhož soudy mají poskytovat ochranu jen takovému hmotnému právu, které během řízení vyšlo nepochybně najevo (§ 1 až § 6 OSŘ). Z nové úpravy provizorní ochrany držby ostatně není zcela zřejmé, jaký je vztah mezi usnesením na ochranu držby a institutem předběžného opatření podle § 74 a násl. OSŘ. Je usnesení na ochranu držby předběžným opatřením sui generis nebo nikoliv? Z ust. § 180 OSŘ vyplývá, že jde o specifické rozhodnutí „ve věci samé“. Toto rozhodnutí (usnesení, nikoliv rozsudek) však má evidentně jen relativní (provizorní) podstatu, protože soud se při projednání věci omezí jen na zjištění existence držby a jejího svémocného rušení. Soud nemá přihlédnout k případným námitkám o právu k držbě a o povaze držby (§ 178 OSŘ). Rozhodnutí uskutečněné v řízení podle § 176 a násl. nového OSŘ lze „přebít“ pozdější skutečně meritorní žalobou napadající držbu a její poctivost (§ 995 NOZ). Právě zmíněné vlastnosti řízení o provizorní ochraně držby přitom jsou charakteristické právě pro předběžná opatření, nikoli pro meritorní rozhodnutí. Přesto se domnívám, že řízení o žalobách z rušené držby (§ 176 a násl. nového OSŘ) není procesem vedoucím k vydání rozhodnutí, které je předběžným opatřením, a proto na ně nelze subsidiárně aplikovat ustanovení upravující obecná předběžná opatření (§ 74 a násl. OSŘ). Systematicky je totiž umístěno do tzv. zvláštních typů řízení a z tohoto zařazení je zřejmé, že se formálně (nikoliv však reálně) má jednat o meritorní, nikoliv prozatímní řízení. Jinak by ustanovení o ochraně držby bylo zařazeno do části druhé OSŘ. Zmíněný závěr lze podpořit i faktem, že zákon účinnost usnesení o ochraně držby nelimituje včasným zahájením meritorního řízení, které se zabývá spornou držbou v celém jejím komplexu. Tato spojitost s již probíhajícím nebo budoucím meritorním řízením, které musí být bezodkladně po vydání předběžného opatření zahájeno, je přitom nejzákladnějším znakem předběžného opatření (§ 76 odst. 3, § 102 OSŘ). Zákonodárce má za to, že ochranu držby je třeba zabezpečit s nejvyšším možným urychlením. Ust. § 177 odst. 2 nového OSŘ proto má soudy donutit k tomu, aby případné ústní jednání, týkající se zásahu do držby ve formě provádění nebo odstraňování stavby, bylo nařízeno nejpozději do 15 dnů ode dne podání žaloby. Na druhé straně tatáž norma sděluje, že předvolání k jednání musí být účastníkům doručeno nejpozději tři dny předem. Dikce zákona zjevně nepočítá s tím, že předvolání k jednání bude uskutečňováno v režimu § 49 OSŘ (doručování písemností určených do vlastních rukou). Společně s předvoláním je totiž zasílána i žaloba. Dojde-li k doručení tzv. náhradním způsobem, tedy uložením na poště nebo u soudu po dobu deseti dnů, bude jednání zcela jistě zmařeno právě proto, že míra urychlení požadovaná zákonodárcem v § 177 odst. 2 nového OSŘ není kompatibilní s procesní úpravou doručování. O malém respektu k souvisejícím ustanovením OSŘ svědčí i bezvýjimečný zákaz odročení jednání, v němž se žaloba z rušené držby projednává. Zákon totiž nesděluje, že by soud v případě řízení o žalobě z rušené držby neměl naplňovat poučovací povinnost o hrozícím neúspěchu ve sporu (§ 118a odst. 1–3 OSŘ). Z žádného zákonného ustanovení ani výslovně nevyplývá, že by ke koncentraci řízení o žalobách z rušené držby mělo dojít před ukončením prvého jednání. Až do této doby tedy mají i účastníci řízení o žalobě z rušené držby právo označovat další skutečnosti a důkazy, které svědčí v jejich prospěch. Jistě se bude stávat, že důkazní prostředky směřující ke zjištění skutečností, které účastníci vyjevili až po poučení podle § 118a odst. 1–3 OSŘ, nebudou při prvním jednání soudu k dispozici. Což nevyhnutelně povede k odročení jednání, ať je dikce § 177 odst. 2 poslední věty nového OSŘ jakákoliv. K odročení prvního jednání dojde i tehdy, když se k jednání nedostaví svědek, jehož výpověď je pro rozhodnutí ve věci podstatná. Chtěl-li zákonodárce prosadit koncept, podle něhož se žaloba z rušené držby rozhodne „od stolu“ na základě žalobcem tvrzených a k návrhu přiložených důkazů nebo při jediném jednání, během něhož nelze uvádět další skutečnosti a důkazy, měl v rámci ust. § 176 až 180 nového OSŘ nastolit obdobný skutkový a důkazní „stopstav“, který vzniká během řízení o návrhu na vydání předběžného opatření (§ 75 odst. 5, § 75c odst. 4 OSŘ) (V). Judikatura též bude muset vyřešit, zda je při existenci provizorní žaloby z rušené držby možné podat návrh na vydání předběžného opatření téhož petitu, které by chránilo rušenou držbu až do doby rozhodnutí o definitivní žalobě na ochranu držby podané na základě § 1040 nebo § 1043 NOZ. Soudní praxe totiž v minulosti uzavřela, že předběžného opatření lze využít jen tehdy, když jeho navrhovatel nemá k dispozici jiný účinný procesní nástroj, který by mu umožnil dosáhnout téhož výsledku (princip subsidiarity předběžného opatření) (VI). Přikláním se k závěru, že využití předběžného opatření v souvislosti s řízením o definitivní ochraně držby (§ 1040, § 1043 NOZ) je možné. Předběžné opatření navázané na řízení o definitivní ochraně držby je jakýmsi „příslušenstvím“ tohoto řízení, proto by nemělo být zapovězeno s odkazem na fakt, že vlastník může o urychlenou ochranu držby požádat v jiném typu řízení (§ 176 a násl. nového OSŘ), které procesní úprava pokládá za nezávislé (a formálně meritorní) řízení. Skutkové námitky v řízení o žalobách z rušené držby Nový kodex sděluje, že proti žalobě na prozatímní ochranu držby může žalovaný namítnout, že žalobce získal proti žalovanému nepravou držbu nebo že ho z držby vypudil (§ 1007 odst. 1 věta druhá NOZ). Otázku, zda soud i v řízení o prozatímní ochraně rušené držby přihlédne k ostatním námitkám žalovaného, ponechává zákoník bez výslovné odpovědi. Naproti tomu nový OSŘ nekompromisně (a podle mého názoru nesprávně) sděluje, že k jiným námitkám o právu k držbě a o povaze držby ze strany nelze přihlédnout (§ 178 odst. 2). Navzdory existenci § 1007 odst. 1 NOZ a zejména § 178 odst. 2 nového OSŘ podle mého názoru nelze vyloučit, že soudy poskytnou prozatímní ochranu jen takové držbě, která po určitou dobu před podáním žaloby trvala a měla znak pokojnosti. Tento názor lze podpořit Jehličkovým argumentem, podle něhož držba vznikne jen za předpokladu, že věc je „ovládána“,nikoliv jen na krátký časový úsek a svémocně „ovládnuta“ (VII). Takovým výkladem by bylo zabezpečeno, že se nedostane ochrany „držiteli“, který věc zjevně bez právního důvodu usurpoval pro sebe. Ust. § 1007 odst. 1 NOZ a § 178 odst. 2 nového OSŘ je třeba vykládat v kontextu ust. § 6 odst. 2 NOZ, podle něhož nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu. Nezapomínejme, že osobou oprávněnou k držbě věci (např. na základě vlastnického práva) může být i subjekt, který zjevně protiprávní držbu aktuálně nenarušuje a není tedy účastníkem řízení o ochranu rušené držby. Sice lze namítnout, že skutečný oprávněný držitel si své právo má hájit především sám, a proto pro soud není podstatné, zda je držba, která má být v probíhajícím řízení ochráněna, zjevně ve vztahu k subjektům stojícím mimo řízení protiprávní. Smyslem řízení o ochranu držby však nemůže být ochrana zcela zřejmého protiprávního stavu, a to navzdory nepřípadnému znění § 178 odst. 2 věta první nového OSŘ, která naznačuje, že „pravost“ držby soud posuzuje jen ve vztahu mezi žalobcem (držitelem) a žalovaným (narušitelem), nikoliv ve vztahu mezi žalobcem a skutečně oprávněným držitelem věci. V této souvislosti nelze pominout ani fakt, že nový kodex definuje celkem tři typy držeb, kterým cíleně poskytuje právní ochranu – držbu řádnou (§ 991 NOZ), držbu poctivou (§ 992 NOZ) a držbu pravou (§ 993 NOZ). Jestliže by soud s odkazem na § 178 nového OSŘ v řízení o žalobě z rušené držby nepřihlédl ke skutečnosti, že držba je zjevně nikoliv řádná, nepoctivá nebo nepravá, vybočí ze smyslu uvozujících ustanovení nového kodexu (§ 1 až § 14 NOZ) a zároveň v rozporu s ust. § 3 OSŘ poskytne procesní ochranu právu, které zjevně neexistuje. Gramatický výklad ust. § 1007 odst. 1 NOZ a zejména § 178 odst. 2 nového OSŘ nasvědčuje tomu, že soud žalobu na ochranu rušené držby zamítne i tehdy, když žalovaný namítne a prokáže, že žalobce žalovaného z držby „vypudil“. Podle mého názoru je třeba i v tomto případě dát přednost systematickému výkladu a s ohledem na již zmíněný § 6 odst. 2 NOZ uzavřít, že soud může přihlédnout i k tomu, z jakého důvodu k vypuzení žalovaného z držby došlo. Právě prezentovaný závěr lze opřít i o ust. § 1006 NOZ, které připouští, aby se dřívější držitel opět ujal držby vlastním svémocným jednáním, nepřekročí-li přitom meze nutné obrany. Vztah žaloby z rušené držby k vlastnickým a držitelským žalobám (§ 1040, § 1043 a násl. NOZ) Podle § 1040 NOZ kdo věc neprávem zadržuje, může být žalován vlastníkem, aby ji vydal (žaloba na meritorní, tedy definitivní ochranu vlastnického práva). Ust. § 1043 odst. 1 NOZ (jež je opatřeno nadpisem „Ochrana domnělého vlastnického práva“), sděluje, že na toho, kdo nabyl držby vlastnického práva poctivě, řádně a pravým způsobem, se hledí jako na vlastníka věci, jde-li o prosazování držby vůči osobě, která mu věc zadržuje či ho jinak ruší, aniž k tomu má právní důvod, nebo pokud k tomu má právní důvod stejně silný nebo slabší. Citované ustanovení tedy řádného, poctivého nebo pravého držitele staví ve vztahu k narušiteli držby do pozice vlastníka (a poskytuje mu aktivní legitimaci k žalobě na meritorní, tedy definitivní ochranu oprávněné držby). Ust. § 1043 i ust. § 1040 NOZ jsou na rozdíl od ust. § 1007 NOZ normami, které vlastníku nebo držiteli poskytují aktivní legitimaci k domožení se nikoli jen prozatímní, ale definitivní ochrany držby. Je na místě jich využít zejména v případě, že držitel nebo vlastník věci může již v době podání návrhu s jistotou prokázat své silnější právo vůči narušiteli a zároveň netrvá na rozhodnutí věci v urychleném režimu podle § 176 a násl. nového OSŘ. Pokud ve sporu uspěje, vytvoří vůči narušiteli nepřekročitelnou překážku věci rozhodnuté, nikoli jen provizorní exekuční titul. Podání žaloby ve smyslu § 1040 nebo § 1043 NOZ je na místě i tehdy, když soud vyhověl žalobě z rušené držby, i když žalovaný měl k věci lepší právo než žalobce, avšak soud během řízení nezjistil, že by držba ze strany žalobce byla zcela zjevně protiprávní, a proto se podrobněji námitkami o právu k držbě a o povaze držby nezabýval (§ 178 odst. 2 nového OSŘ). Právo dožadovat se definitivní ochrany držby z lepšího práva nebo vlastnictví je možné i po uplynutí prekluzivních lhůt vymezených § 1008 NOZ. Závěrem Nové, ve své podstatě duplicitní úpravě ochrany držby (provizorní a meritorní) nelze upřít teoretickou hloubku a zajímavost. Provizorní ochrana držby je však podle nového kodexu poměrně složitá, protože je poskytována normami, v nichž se prolínají ustanovení hmotného a procesního práva, což je jev, s nímž česká jurisprudence není zvyklá pracovat. Také se domnívám, že prozatímní ochranu pokojné držbě, která byla narušena, i v právních poměrech do 31. 12. 2013 dostatečně zabezpečuje institut předběžného opatření (§ 74 a násl. OSŘ). Proto nebyl důvod zřizovat nový a obtížně zařaditelný institut, u kterého není zřetelné, do jaké míry se řídí obecnými ustanoveními OSŘ týkajícími se nalézacího řízení, případně ustanoveními upravujícími charakterově velmi podobné řízení o předběžném opatření. Zákonodárce se měl a mohl poučit z obtíží, které obdobné hybridní instituty (např. soupis movitých věcí soudním vykonavatelem podle § 672 odst. 2 dosavadního o. z.(VIII) nebo řízení o přiznání výživného a nákladů neprovdané matky podle § 95 odst. 1, 2 dosavadního zákona o rodině)(IX) v judikatuře vyvolaly. Nejsem si jist, zda širší právní veřejnost v prvním období po účinnosti nového kodexu pochopí rozdíl mezi provizorní ochranou držby podle § 1007 NOZ a definitivní (meritorní) záštitou držby podle § 1040 resp. podle § 1043 NOZ. Zvláště za situace, kdy nový občanský zákoník upravuje hned trojí typ držeb (držby řádné, poctivé a pravé) a pokud si dosavadní úprava bez větších obtíží vystačí s rozlišením držby oprávněné a neoprávněné. Procesní normy, které v novém OSŘ reagují na inovativní úpravu práva na ochranu rušené držby (§ 176 až § 180 nového OSŘ) jsou natolik problematické, že je lze aplikovat jen s obtížemi, na samé hraně jejich systematického a teleologického výkladu. V článku jsem odůvodnil, že soud by navzdory gramatické dikci § 178 odst. 1 nového OSŘ měl přihlédnout ke zjevně protiprávní držbě, vyjde-li tato okolnost během řízení najevo. Bezvýjimečný důraz na rychlost řízení o ochraně držby přímo koliduje s instituty upravujícími doručování soudních písemností, s poučovací povinností soudu o hrozícím neúspěchu ve sporu (§ 118a odst. 1–3 OSŘ) a na ni navazujícím systémem koncentrací (§ 118b odst. 1, § 119a odst. 1 OSŘ). Ze všech výše uvedených důvodů se nedomnívám, že by úprava ochrany držby v novém kodexu a ji doprovázející procesní úprava téhož institutu byla zjevným krokem vpřed. Autor je soudcem Krajského soudu v Plzni a odborným asistentem Právnické fakulty UP v Olomouci. Tento text byl převzat se souhlasem autora a Bulletinu Advokacie z Bulletinu Advokacie. Držitelem věci je ten, kdo vykonává právo k věci pro sebe (§ 987 NOZ), bez ohledu na původ držby. Tedy OSŘ ve znění předpokládaném po účinnosti tzv. harmonizační novely, která spolu se zákonem o tzv. zvláštních typech řízení doprovodí nový občanský zákoník. Znění tzv. souhrnné novely OSŘ vláda projednala na přelomu roku 2012 a 2013, Legislativní rada vlády na počátku února 2013 a jako sněmovní tisk č. 931 zatím prošel ve sněmovně 1. čtením. Držet lze podle NOZ nejen věci, ale i práva, která lze převést na jiného a která připouštějí trvalý nebo opakovaný výkon (§ 988 odst. 1 NOZ). Předmětem žalob na ochranu držby zpravidla bude věc. Podle § 1007 odst. 1 NOZ byl-li držitel z držby vypuzen, může se na vypuditeli domáhat, aby se zdržel dalšího vypuzení a aby obnovil původní stav. Proti žalobě na ochranu držby lze namítnout, že žalobce získal proti žalovanému nepravou držbu nebo že ho z držby vypudil. Judikatura (i když nikoliv bezvýjimečně) uzavírá, že soud při rozhodování o předběžném opatření přihlíží jen ke skutečnostem, které byly prokázány nebo osvědčeny k okamžiku vyhlášení rozhodnutí soudu prvého stupně. Nestačí tedy, pokud byly k tomuto okamžiku rozhodné skutečnosti pouze tvrzeny, avšak nikoliv prokázány (srov. s usnesením Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2005, sp. zn. II. ÚS 362/04). Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 11. 1998, sp. zn. 3 Cmo 166/98. Viz Jedlička, O. v Češka, Z. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Díl I. (Zásady, § 1 až 221), Panorama, Praha 1987, str. 415–416. K rozpakům judikatury, zda soupis vlastnického práva soudním vykonavatelem je nebo není předběžným opatřením, srov. s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 14. 4. 1998, sp. zn. 62/98 a s jemu oponujícím usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 8. 2011, sp. zn. 21 Co 391/2011. Soudní praxe se ujednotila na tom, že rozhodnutí o výživě a o nákladech neprovdané matky není rozhodnutím ve věci samé, ale specifickým typem předběžného opatření, avšak až na základě sjednocujícího stanoviska občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu České socialistické republiky z 18. 12. 1986, Cpj 306/84.
22/09/2013 / Karel Svoboda 0

NOZ V PRAXI: PODMÍNKY NEDOBROVOLNÉHO PŘEVZETÍ A DRŽENÍ ČLOVĚKA V ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍM ZDRAVOTNÍ PÉČI (§ 104)

§ 104 (Podmínky nedobrovolného převzetí a držení) Převzít člověka bez jeho souhlasu do zařízení poskytujícího zdravotní péči nebo ho v něm bez jeho souhlasu držet lze jen z důvodu stanoveného zákonem a za podmínky, že nezbytnou péči o jeho osobu nelze zajistit mírnějším a méně omezujícím opatřením. Podání návrhu na omezení svéprávnosti nezakládá samo o sobě důvod, aby byl člověk bez svého souhlasu do takového zařízení převzat nebo v něm držen. Z důvodové zprávy (k § 104 až 110): Platný občanský zákoník ponechává zcela stranou otázku práv člověka při jeho nedobrovolném zadržení ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení poskytujícím obdobné služby. Navržená úprava ponechává stranou zákonné důvody pro nedobrovolné umístění nebo zadržení dotčeného v příslušném zařízení, protože ty již stanoví § 23 odst. 4 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění. Navržená úprava rovněž respektuje úpravu řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče (detenčního řízení) v § 191a až 191g občanského soudního řádu. Platná právní úprava naplňuje maximu čl. 8 odst. 6 Listiny základních práv a svobod v některých směrech jen formálně. Proto se navrhuje se zřetelem k čl. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod i s přihlédnutím k některým novějším úpravám (např. rakouské, švýcarské, islandské, québecké) zakotvit v občanském zákoníku práva na ochranu osobnosti člověka nedobrovolně zadrženého ve zdravotnickém zařízení. Předně se navrhuje zdůraznit, že při zjištění zákonného důvodu pro zadržení člověka ve zdravotnickém zařízení nepostačuje jen formální přístup, ale musí být vždy zkoumáno, nepostačí-li v konkrétním případě namísto detence mírnější a méně omezující opatření, což je zvláště u osob duševně nemocných a osob chorobně závislých na návykových látkách zvažovat plně namístě. Rovněž se navrhuje zdůraznit, že ani podání návrhu na omezení svéprávnosti samo o sobě nezakládá právní důvod k zadržení dotčené osoby v příslušném zařízení. Zdůrazňuje se, že se detenční řízení týká jen detence člověka, tudíž jeho nedobrovolného a dočasného zadržení. Zadržením se dotčená osoba omezuje ve volném pohybu a ve styku s vnějším světem; rozhoduje se o její izolaci, nikoli o způsobu léčení. Vzhledem k podstatě a závažnosti zásahu se vyžaduje, aby se zadrženému dostalo náležitého poučení, a navrhuje se posílit jeho právní postavení. Bere se přitom v úvahu jako podstatné kritérium schopnost člověka učinit si vlastní úsudek a projevit svá přání, tedy z hlediska širšího, než je svéprávnost. Platná úprava detenčního řízení vychází z koncepce, že pro soud jsou významným důkazem stanoviska ošetřujícího lékaře zadrženého. Tak se např. podle § 191c odst. 1 o. s. ř. soud může spokojit s vyjádřením ošetřujícího lékaře, že zadržený není schopen chápat obsah rozhodnutí, a rozhodnutí ve věci zadrženému nedoručit. Proto se navrhuje stanovit, že se zadržený, popř. jeho zákonný zástupce, případně zmocněnec nebo důvěrník zadrženého, zvolil-li si takové, mohou sami domáhat nezávislého přezkoumání zdravotní dokumentace zadrženého a stanoviska ošetřujícího lékaře, že zadržený není s to učinit si vlastní úsudek a projevit svá přání. Kromě běžného standardu se navrhuje založit zadrženému právo zvolit si důvěrníka. Jde o významnou novinku posilující právní ochranu zadržené osoby; zvláště v případech, kdy je dotčená osoba zadržena v příslušném zařízení pro tvrzené duševní onemocnění na návrh jejího zákonného zástupce. Kde dojde ke kolizi zájmů mezi zadrženým a jeho zákonným zástupcem (případně opatrovníkem), jmenuje sice soud opatrovníka zadrženého pro řízení: v dané souvislosti se však nejedná jen o procesní ochranu zadrženého, ale i o ochranu jeho dalších práv. I. Související úprava a terminologie Konkrétní podmínky pro převzetí a držení člověka ve zdravotnickém zařízení a zákonný režim takového nedobrovolného omezení upravují kromě § 104 a násl. také § 38 a násl. zák. o zdr. službách. Procesní postup ve věcech přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu regulují § 66 a násl. z. ř. s. Veškeré tyto právní předpisy se navzájem prolínají a doplňují. Zmíněné právní předpisy operují s odlišnými pojmy. Zatímco § 104 ve vztahu ke zdravotní instituci, v níž došlo k omezení člověka, využívá pojmu „zařízení poskytující zdravotní péči“, procesní předpisy operují s termínem „zdravotní ústav“ (§ 67 odst. 1 z. ř. s.) a zákon o zdravotních službách hovoří o „zdravotnickém zařízení“ (§ 28 zák. o zdr. službách). Pro účely výkladu je lze pokládat za synonyma. Nicméně je třeba dodat, že „zařízením poskytujícím zdravotní péči“ ve smyslu § 104 je i „zařízení sociálních služeb“ podle § 84 z. ř. s., jehož účelem je nejen stabilizace zdraví umístěného, ale i všeobecná péče o jeho potřeby. Zatímco občanský zákoník a zákon o zvláštních řízeních označují hospitalizovaného termínem „umístěný člověk“, zákon o zdravotních službách hovoří o „pacientovi“. Významově se jedná o synonyma. Na základě výše uvedených terminologických nedůsledností se lze domnívat, že z předpisů hmotného práva upravujících režim podmínek přípustnosti nedobrovolné hospitalizace a ani z procesních norem upravujících řízení o přípustnosti převzetí nebo držení pacienta nelze dovozovat, že by měly zakládat nějakou specifickou hmotněprávní nebo procesní subjektivitu „zařízení poskytujícího zdravotní péči“, „zdravotnického zařízení“ nebo „zdravotního ústavu“. Jejich hmotněprávní nebo procesní subjektivita musí vyplývat ze zákonných ustanovení, která jsou svojí funkcí určena k vymezení hmotněprávní a od ní se odvíjející procesní subjektivity (např. § 118 a násl.). Jestliže tedy zákon těmto „zařízením“ nebo „ústavům“ ukládá nějaká práva nebo povinnosti, vznikají tato práva a povinnosti právnické nebo fyzické osobě, která je svojí subjektivitou zastřešuje, což zpravidla je poskytovatel, případně provozovatel zdravotních služeb (§ 2 odst. 1 zák. o zdr. službách). Tento závěr podporuje i skutečnost, že § 4 odst. 1 zák. o zdr. službách sděluje, že zdravotním zařízením jsou prostory určené k poskytování zdravotních služeb. Zdravotnické zařízení tedy nemá být subjektem práv ani povinností ani tehdy, když mu zákon z důvodu terminologické redundance konkrétní práva nebo povinnosti ukládá. Jestliže určité procesní úkony (např. oznámení o nedobrovolné hospitalizaci) během řízení o přípustnosti nedobrovolného převzetí nebo držení činí zdravotnické zařízení nemající subjektivitu, je třeba vyjít z toho, že se jedná o jednání zřizovatele (poskytovatele) zdravotních služeb. Není totiž důvodu pochybovat o tom, že osoba, která tyto úkony činí (např. vedoucí lékař) je oprávněna tak konat s ohledem na své postavení u zřizovatele nebo u poskytovatele zdravotních služeb [§ 166 obč. zák., § 21 odst. 1 písm. b) o. s. ř.]. Z týchž důvodů je třeba tolerovat, pokud se soud se zřizovatelem nebo s poskytovatelem zdravotních služek komunikuje (a procesně mu doručuje) prostřednictvím zdravotního zařízení, které nemá subjektivitu, jestliže není pochyb o tom, že se předmětné písemnosti dostaly do dispozice oprávněného zaměstnance nebo člena zřizovatele či provozovatele. Rozhodnutí soudu připouštějící převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu nenahrazuje přivolení se zásahem do integrity ani nesuspenduje právo umístěného odmítnout určitý zákrok nebo léčebný výkon (§ 110). Jestliže během nedobrovolné léčby nebo hospitalizace má dojít k zásahu do integrity člověka bez souhlasu a nejde-li o okamžitý a nezbytně nutný zákrok (§ 99), lze zákrok provést jen s přivolením soudu uděleným ve zvláštním řízení (§ 101 a 102 obč. zák., § 65 z. ř. s.). Pojem „převzetí nebo držení člověka v zařízení poskytujícím zdravotní péči“, s nímž operuje § 104, je třeba pokládat za legislativní zkratku. Za převzetí nebo držení člověka ve zdravotním ústavu bez jeho souhlasu je totiž třeba pokládat i omezení člověka během pobytu v ústavu, s nimiž umístěný nevyslovil souhlas a která jej omezují ve volném pohybu, nebo medikaci psychofarmaky, jež svými účinky vedou k omezení svobodného pohybu člověka (srov. s § 39 odst. 1 zák. o zdr. službách). Občanský zákoník nesděluje, jakou formou a za jakých okolností může být souhlas s péčí omezující osobní svobodu nebo s hospitalizací udělen. Tuto problematiku však výslovně řeší § 34 až 36 zák. o zdr. službách. Tato ustanovení sdělují, že výjimečně může souhlas s hospitalizací nebo s omezením člověka pacienta udělit i někdo jiný (např. § 34 odst. 7 zák. o zdr. službách). I za takových okolností je třeba mít za to, že souhlas byl dán. Jakmile je člověk pacient převzat nebo držen ve zdravotním ústavu se svým souhlasem, třeba i dodatečně učiněným, má se za to, že k omezení sféry jeho osobní svobody nedošlo, resp. že zásah do ní byl řádně zhojen. Totéž platí, pokud byl člověk propuštěn, k čemuž může zdravotní ústav přistoupit i bez rozhodnutí soudu. Soud za takových okolností řízení zastaví. V řízení o přípustnosti převzetí nebo držení se však i za takových okolností pokračuje, pokud člověk do dvou týdnů od doručení usnesení o zastavení řízení prohlásí, že na projednání věci trvá. O tomto jeho právu jej soud poučí v rámci usnesení o zastavení řízení (§ 72 z. ř. s.). Mírnějším nebo méně omezujícím opatřením, které zabraňuje převzetí nebo držení člověka ve zdravotním ústavu, může být zabezpečení jeho potřeb např. skrze poskytovatele sociálních služeb podle § 6 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako jsou pečovatelská služba (§ 40 zák. č. 108/2006 Sb.) nebo domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák. č. 108/2006 Sb.), případně sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52). Takovým opatřením může být i členem rodiny nabízená a realizovatelná celodenní péče spojená s pravidelnými lékařskými kontrolami. II. Meze účinků § 104 Ustanovení § 104 dopadá na následující situace uvedené v § 38 zák. o zdr. službách: Hospitalizace bez souhlasu člověka pacienta, která je uskutečněna na základě pravomocného rozhodnutí soudu o ochranném léčení, došlo-li k nařízení karantény, izolace nebo léčení podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nebo bylo-li podle trestního řádu nebo podle občanského soudního řádu nařízeno vyšetření zdravotního stavu člověka. Ve zmíněných případech civilní soud nerozhoduje o přípustnosti převzetí nebo držení člověka ve zdravotním ústavu (§ 66 a násl. z. ř. s.), protože rozhodnutí o omezení člověka již bylo vydáno v příslušném řízení. Potřeba neodkladné péče nebo léčba vážné duševní poruchy nebo škodlivý vliv návykové látky jsou důvodem pro převzetí a držení člověka ve zdravotním ústavu bez jeho souhlasu, pokud by v důsledku nekonání poskytovatele zdravotní péče došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta nebo k ohrožení jeho okolí. Totéž platí, vykazuje-li člověk pacient příznaky takové duševní poruchy nebo vlivu návykové látky [§ 38 odst. 1 písm. b) a odst. 3 písm. b) zák. o zdr. službách], a to v případech, kdy zdravotní stav člověka mu neumožňuje vyslovit souhlas s takovou péčí a k tomuto souhlasu nedošlo ani v rámci dříve vysloveného přání (§ 36 zák. o zdr. službách) a tento souhlas neudělila ani osoba k tomu oprávněná (§ 34 odst. 7 a § 38 odst. 3 zák. o zdr. službách). Člověk pacient může souhlasit s hospitalizací jako takovou, avšak během hospitalizace dojde k jeho jednotlivému omezení ve volném pohybu, s nímž nesouhlasí. Za takových okolností režim § 104 a násl. dopadá i na případy, kdy došlo k jednorázovému omezení volného pohybu nebo pobytu člověka pacienta v osobní svobodě následkem ojedinělého užití tzv. omezovacích prostředků dle § 39 odst. 1 a 2 zák. o zdr. službách. To platí, pokud na toto jednorázové omezení nenavazuje sled dalších obdobných úkonů v rámci určitého typu léčby, a není tedy namístě předpokládat, že by soud měl v řízení podle § 66 a násl. z. ř. s. rozhodnout o přípustnosti zahájení a vedení takového obecného typu léčby a z něho vyplývajících omezujících opatření nebo medikace. Jestliže nejde jen o jednorázové omezení člověka pacienta bez jeho souhlasu, má soud rozhodovat o celkové přípustnosti léčby, s níž jsou obvykle spojena konkrétní omezení nebo medikace psychofarmaky. Jakmile je takové obecné a zastřešující rozhodnutí vydáno, není již namístě rozhodovat o jednotlivých dílčích omezeních člověka pacienta, k nimž obvykle dochází v rámci hospitalizační léčby, která byla soudem posouzena jako zákonná. Tak např. jestliže soud shledal, že je přípustné držet člověka pacienta v psychiatrické léčbě, je možné na základě tohoto obecného rozhodnutí umístit pacienta v síťovém lůžku nebo mu nasadit bez jeho souhlasu psychofarmaka, je-li to z léčebných důvodů nebo z důvodu ochrany pacienta a jiných osob nezbytně nutné [§ 38 odst. 1 písm. b), c) zák. o zdr. službách] a je-li tento postup v souladu s vnitřním řádem zdravotnického zařízení [§ 41 odst. 1 písm. b) zák. o zdrav. službách] a s běžným způsobem léčby. Skutečnost, že obecné rozhodnutí soudu o přípustnosti určitého typu léčby, tj. rozhodnutí o přípustnosti převzetí nebo držení člověka pacienta ve zdravotnickém zařízení za účelem určitého typu léčby, pokrývá další dílčí omezující opatření, která se způsobem léčby vymezeným v rozhodnutí souvisejí, vyplývá i z § 110, podle něhož rozhodl-li soud o přípustnosti učiněného opatření, schvaluje se tím nucený pobyt člověka pacienta v zařízení poskytujícím zdravotní péči, a to en bloc. Jestliže zdravotní ústav soudu oznámí, že došlo k jednorázovému omezení svobody pohybu člověka pacienta nebo k jednorázovému podání konkrétních léků bez jeho souhlasu, a soud během řízení zjistí, že toto jednorázové omezení nebo úkon souvisejí s celkovým zdravotním stavem člověka pacienta, je namístě zahájit řízení nejen o přípustnosti takového jednorázového omezení nebo nasazení léku, ale o obecném způsobu nedobrovolné léčby a z ní vyplývajícího režimu omezení člověka pacienta. Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotnickém ústavu totiž lze zahájit i bez návrhu (§ 76 odst. 1 z. ř. s.) neboli soud není případným návrhem na zahájení řízení vázán (§ 26 z. ř. s.). Postup bude takový, že soud nejprve zaujme předběžné stanovisko v režimu řízení o přípustnosti převzetí člověka pacienta (§ 76 a násl. z. ř. s.), zatímco v případě přetrvávající hospitalizace rozhodne v režimu řízení o přípustnosti dalšího držení (§ 80 a násl. z. ř. s.). Procesní předpisy pokládají za omezení člověka ve volném pohybu z důvodu zabezpečení péče o jeho potřeby i jeho umístění v zařízení sociálních, tedy nikoliv zdravotních služeb (§ 84 z. ř. s.). V takovém zařízení je možné člověka hospitalizovat jen na základě smlouvy uzavřené mezi ním, případně jeho opatrovníkem nebo zákonným zástupcem na straně jedné a poskytovatelem sociálních služeb na straně druhé (§ 84 odst. 1 z. ř. s.). Podmínky, za kterých může bez souhlasu umístěného dojít k omezení jeho pohybu, stanoví § 89 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon neurčuje, že by zařízení poskytující sociální služby měla povinnost oznamovat soudu jednotlivá opatření omezující volný pohyb člověka, vedou pouze evidenci takových úkonů (§ 89 odst. 6 zák. č. 108/2006 Sb.). Soud může i bez návrhu zahájit řízení a rozhodnout nikoliv o jednotlivých omezeních v pohybu, ale jen o celkové přípustnosti dalšího držení člověka v zařízení sociálních služeb (§ 84 odst. 1 z. ř. s.). Nelze však vyloučit extenzivní soudní výklad § 104, tj. že je možné jednat a rozhodnout i o přípustnosti jednotlivých omezení, jimž je člověk, který jinak se svým umístěním v ústavu sociálních služeb souhlasí, vystaven, příp. může soud rozhodnout o tom, že je nepřípustný určitý typ opakovaných omezení, jimž je člověk v ústavu sociálních služeb vystaven neboli aniž by soud rozhodl o nepřípustnosti umístění jako takovém. III. Průběh řízení o přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu Řízení o zákonnosti omezení volného pobytu člověka pacienta při jeho pobytu v zařízení poskytujícím zdravotní péči (§ 66 a násl. z. ř. s.) probíhá před okresním soudem, v jehož obvodu se nachází zdravotní ústav, ve kterém je člověk umístěn (§ 66 z. ř. s.), ve dvou fázích. Prvou fází je řízení o vyslovení přípustnosti převzetí k hospitalizaci nebo předběžné přípustnosti omezení člověka, který byl původně hospitalizován se svým souhlasem, ve volném pohybu tentokrát již bez jeho souhlasu, včetně odvolání souhlasu s hospitalizací (§ 75 a násl. z. ř. s.). Zdravotní ústav je povinen tyto skutečnosti do 24 hodin od jejich vzniku oznámit soudu (§ 75 odst. 2 z. ř. s.). Soud usnesením zahájí řízení a do sedmi dnů má rozhodnout o tom, zda k převzetí, a tudíž i k nucenému omezení ve volném pohybu během hospitalizace, s níž člověk pacient původně souhlasil, došlo ze zákonných důvodů. Rozhodnutí má formu usnesení. Soud věc projedná v režimu tzv. jiného soudního roku (§ 77 odst. 1, § 18 z. ř. s.), který se uskuteční zpravidla bez účasti veřejnosti ve zdravotním ústavu za přítomnosti člověka pacienta, který bude vyslechnut. Účastníky řízení jsou též zdravotní ústav, má-li způsobilost k právnímu jednání (blíže u § 105), a zákonný zástupce člověka, podal-li návrh na zahájení řízení. V takovém případě má postavení samostatného účastníka (§ 67 odst. 2 z. ř. s.). Nemá-li zdravotní ústav způsobilost k právnímu jednání, a tím ani procesní způsobilost, je účastníkem řízení poskytovatel zdravotnické péče, který zařízení provozuje. Člověk pacient je během řízení zastoupen opatrovníkem, nicméně má plnou procesní způsobilost, takže soud nemůže např. neprojednat jeho odvolání nebo ignorovat návrhy na doplnění dokazování s odůvodněním, že s těmito návrhy procesní opatrovník nevyslovil souhlas. Funkce procesního opatrovníka člověka pacienta zaniká až poté, co došlo k jeho propuštění, nikoliv právní mocí usnesení o přípustnosti převzetí ani případně následujícího rozsudku o přípustnosti dalšího držení člověka pacienta ve zdravotním ústavu. Tento fakt lze dovodit z § 82 odst. 1 z. ř. s., podle něhož opatrovník může podat během stvrzené hospitalizace člověka návrh na propuštění. Pokud soud uzavře, že k hospitalizaci (k omezení během do té doby dobrovolné hospitalizace) došlo ze zákonných důvodů (výrok I), musí zároveň rozhodnout o tom, zda důvody hospitalizace (omezení) v době rozhodování trvají (§ 78 odst. 1 z. ř. s.; výrok II). Jestliže pro další hospitalizaci (omezení) již není důvod a člověk pacient je dosud nedobrovolně hospitalizován nebo omezen, soud neprodleně přikáže jeho propuštění z hospitalizace, případně zakáže jeho zvláštní omezování v rámci jinak dobrovolné hospitalizace (výrok III). Není vyloučeno, aby soud rozhodl tak, že nedobrovolné omezení během hospitalizace má trvat pouze zčásti. Jestliže soud rozhodne, že k převzetí nedošlo ze zákonných důvodů (výrok I), přikáže okamžité propuštění člověka pacienta z hospitalizace nebo zakáže jeho specifi cké omezení během jinak dobrovolné hospitalizace. Zdravotní ústav musí ihned po doručení usnesení člověka neprodleně propustit nebo jej dále neomezovat nad rámec běžné hospitalizace, s níž člověk souhlasí (§ 78 odst. 2 z. ř. s.). Vůči výše popsaným rozhodnutím je přípustné podat odvolání (§ 202 o. s. ř., § 28 a 72 z. ř. s.), které však nemá odkladný účinek. Pokud odvolací soud změní rozhodnutí soudu prvního stupně tak, že hospitalizace nebo omezení má pokračovat, soud prvního stupně zabezpečí doručení tohoto rozhodnutí propuštěnému člověku a zároveň z úřední povinnosti zabezpečí výkon tohoto rozhodnutí, tj. navrácení člověka do zdravotnického zařízení. S ohledem na beznávrhovou povahu předmětného řízení nelze připustit, aby výkon takového rozhodnutí byl uskutečněn až na návrh některého z účastníků. Způsob realizace výkonu by soud zajišťoval ve spolupráci se zdravotním ústavem, do něhož má být člověk pacient opětovně umístěn. Pokud soud pravomocně rozhodne, že k převzetí došlo ze zákonných důvodů a že důvody pro další hospitalizaci nebo omezení trvají, pokračuje v řízení o vyslovení přípustnosti dalšího držení nebo omezení člověka pacienta ve zdravotním ústavu. Zvláštní usnesení o zahájení nového řízení se nevydává (§ 80 z. ř. s.). Soud posléze rozhodne rozsudkem, který má být vynesen v tříměsíční lhůtě (§ 81 odst. 2 z. ř. s.). Přestože se jedná o pořádkovou lhůtu, jejíž uplynutí bez vynesení rozsudku samo o sobě nemá za následek povinnost propuštění člověka, lze mít, s ohledem na § 81 odst. 3 z. ř. s. za to, že není-li rozsudek vyhlášen do jednoho roku od nedobrovolné hospitalizace nebo omezení, soud musí vydat usnesení o propuštění z hospitalizace nebo o povinnosti ukončit omezení člověka pacienta. Účinnost rozsudku o přípustnosti dalšího držení (omezení) ve zdravotnickém ústavu zanikne uplynutím doby jednoho roku od jeho vyhlášení, není-li v rozsudku stanovena kratší doba (§ 81 odst. 3 z. ř. s.). Umístěný člověk, jeho zástupce a opatrovník, případně osoby umístěnému blízké (§ 22 odst. 1) mohou za podmínek daných § 82 z. ř. s. podat návrh na propuštění. IV. Řízení o hospitalizaci pro jinou poruchu zdraví než pro duševní poruchu Jestliže došlo k hospitalizaci člověka pacienta nikoliv pro duševní poruchu, ale pro potřebu neodkladné péče o jeho zdraví a tento člověk není schopen poskytnout souhlas s hospitalizací (např. proto, že se nachází v kómatu po vážné autonehodě), činí soud rozhodnutí o přípustnosti převzetí a držení v jediném zjednodušeném řízení upraveném v § 83 z. ř. s. O oprávněnosti umístění člověka ve zdravotním ústavu má soud rozhodnout v pořádkové sedmidenní lhůtě, a to bez nařízení jednání, bez nutnosti nařídit tzv. jiný soudní rok. Přitom vychází zejména z vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu umístěného, které může mít i formu písemného sdělení. Účastníky řízení jsou umístěný člověk zastoupený soudem ustanoveným procesním opatrovníkem a zdravotní ústav. Proti usnesení soudu o přípustnosti převzetí není odvolání přípustné. Jestliže pomine potřeba neodkladné péče a umístěný není propuštěn ani nevysloví souhlas s hospitalizací, musí zdravotní ústav změnu zdravotního stavu umístěného do 24 hodin oznámit soudu. Ten pak o přípustnosti převzetí a případně posléze i dalšího držení rozhoduje v běžném režimu podle § 75 a násl. z. ř. s. V. Řízení o přípustnosti držení v ústavu sociálních služeb Řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb soud zahájí i bez návrhu (§ 13 odst. 1 z. ř. s.), jakmile se dozví o tom, že dochází k omezení osobní svobody člověka v ústavu, aniž by s tím umístěný projevil souhlas. Návrh na zahájení řízení může podat i umístěný a jeho zákonný zástupce, příp. i ústav sociálních služeb (přiměřeně dle § 76 odst. 2 z. ř. s.). Ústav sociálních služeb je účastníkem takového řízení (přiměřeně dle § 67 odst. 1 z. ř. s.). Jedná se o jednofázové řízení, jehož výsledkem je rozsudek, kterým soud rozhodne o případné nepřípustnosti držení člověka v ústavu nebo zamítne návrh na vyslovení této nepřípustnosti. Jestliže bylo řízení zahájeno usnesením soudu a soud zjistí, že není důvod vyslovit nepřípustnost držení člověka v ústavu, řízení usnesením, vůči němuž je odvolání přípustné, zastaví (§ 84 odst. 2 z. ř. s.). Skutečnosti podstatné pro rozhodnutí soud zjišťuje z úřední povinnosti (§ 20 odst. 1, § 21 z. ř. s.); minimální rozsah dokazování vyplývá přiměřeně z § 76 odst. 2 z. ř. s. Znaleckého posudku nebude zpravidla třeba. Předmětem dokazování jsou okolnosti, zda je omezení osobní svobody člověka přiměřené jeho možnostem a schopnostem, včetně jeho aktuálního zdravotního stavu. Zřejmě není vyloučeno, aby soud jako předběžnou otázku posoudil existenci dalších právních skutečností, které by mohly vést k závěru, že hospitalizace již není přípustná (např. otázku platnosti smlouvy o hospitalizaci, okolnost, zda nesouhlas umístěného nebo jeho zákonného zástupce sám o sobě nemá vést k ukončení hospitalizace apod.). Tyto otázky sice nejsou přímým předmětem řízení o přípustnosti držení člověka v ústavu. Pokud by však soud ignoroval zjevnou neexistenci prvotních předpokladů pro hospitalizaci a omezil by se pouze na konstatování, že omezení, kterým je člověk vystaven, jsou přiměřená a návrh na vyslovení nepřípustnosti by z tohoto důvodu zamítl, jednal by příliš formálně. Rozhodnutí soud činí s nejvyšší mírou urychlení (§ 84 odst. 2 z. ř. s.). Jestliže soud rozhodne, že je omezení člověka v zařízení sociálních služeb přípustné, může se umístěný člověk, jeho zástupce, opatrovník a osoby jemu blízké, domáhat nového vyšetření a rozhodnutí (přiměřeně dle § 82 z. ř. s.). Nejdříve se tak může stát až po uplynutí třiceti dnů od právní moci rozhodnutí, kterým byl předchozí návrh na vyslovení nepřípustnosti držení zamítnut nebo řízení o takovém návrhu zastaveno (§ 84 odst. 2 z. ř. s.). Související ustanovení: § 22 odst. 1, § 46, 99, 101, 102, § 105 až 110 Související předpisy: § 34 až 36, § 38 a násl. zák. o zdr. službách, – § 6, 40, 48, 52 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, – § 13 odst. 1, § 20 odst. 1, § 21, 26, § 65 a násl., § 84 z. ř. s., – § 19 o. s. ř. Z literatury: 1. David, Ištvánek, Javůrková, Kasíková, Lavický a kol.: Občanský soudní řád. Komentář, 2009. – 2. Drápal, Bureš a kol.: Občanský soudní řád I. Komentář. § 1 až 200za, 2009. – 3. Svoboda, Smolík, Levý, Šínová a kol.: Občanský soudní řád. Komentář, 2013. Tento článek byl převzat z Bulletinu advokacie se souhlasy autora i Bulletinu advokacie.
29/08/2014 / Karel Svoboda 0

Komentáře

Žádné komentáře

Diskuze u článků

Žádné diskuzní příspěvky v článcích

Diskuze u komentařů

Žádné diskuzní příspěvky v komentářích

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback