Ustanovení tohoto dílu se použijí na smlouvy, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel (dále jen „spotřebitelské smlouvy“) a na závazky z nich vzniklé.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1810

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

1
08/10/2014 / Admin Tým

Související články

0

Připravujeme smlouvu o převodu podílu v s.r.o., kde kupujícím je obchodní společnost a prodávajícími fyzické osoby. Vzniká zde otázka, zdali bude na takovou smlouvu dopadat regulace spotřebitelských smluv. Zdá se to absurdní zejména k informačnímu deficitu na straně kupujících, nicméně jeví se, že alespoň formálně tomu tak skutečně zřejmě bude. Za každý názor budu rád.

Diskuze
[1] Roman Kramařík / 5. 3. 2015 / K pojmu spotřebitel

Nikde v NOZu se nepíše, že by soudy od 1.1.2014 nesměly používat zdravý rozum – takže závěr o univerzální aplikaci spotřebitelského práva na transakce s vlastníky podílů – fyzickými osobami – bych považoval za mimořádně nepravděpodobný. Za řádně nepravděpodobný bych považoval i závěr o aplikaci spotřebitelského práva na transakce s vlastníky podílů – fyzickými osobami – kteří nejsou „obchodníky“ a nevyužívají korporátní strukturu k provozování svého podnikání (běžný portfoliový investor do veřejně obchodovatelných akcií, dědic podílu apod.) protože dostatečné ochrany se jim dostane již pouhým uplatněním pravidlel o slabší straně. Tato pravidla shledávám dostatečnými pro ochranu zájmů „nepodnikajících vlastníků“ a aplikace poměrně tvrdých pravidel spotřebitelského práva by na ochranu takových fyzických osob byla poněkud neproporcionální k chráněnému zájmu (např. §1812 či §1813 NOZ a zejména §1814 a §1816 NOZ) a v řadě ohledů také nelogická. Výklad o NEaplikaci tohoto oddílu na prodej obchodního podílu by podle mne ani nebyl contra legem a šel by opřít o kreativní práci s definicí pojmu „spotřebitel“ v §419 NOZ.

[2] Jiří Remeš / 6. 3. 2015 / reakce na: [1] / RE: K pojmu spotřebitel

Pocitově bych taky řekl, že „spotřebitel“ jako společník by měl být chráněn právem korporátním (squeeze-out, právo na informace atd.) a nikoli právem spotřebitelským, nicméně to nejspíš není tak černobílé. Např. v případě Friz v. Carsten von der Heyden, C-215/08, SDEU judikoval, že směrnice 85/577/EHS o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory se použije i v případě, že osoba uzavře smlouvu, jejímž účelem je získání podílu ve společnosti za účelem finanční investice, a nikoli za účelem získání členství. Doc. Csach v Leges komentáři k § 419 NOZ zase odkazuje na rakouskou judikaturu, podle které se spotřebitelská ochrana vztahuje i na společníka, který nemá vliv na správu anebo kontrolu společnosti (4 Ob 108/06w, 7 Ob 266/06b, 2 Ob 169/11h). V případu Benincasa, C-269/95, ale SDEU zase obecně judikoval, že „only contracts concluded for the purpose of satisfying an individual's own needs in terms of private consumption come under the provisions designed to protect the consumer as the party deemed to be the weaker party economically,“ (marg. č. 17). Ochranu tedy nelze vyloučit.

Vyšel bych asi z výše uvedeného a dalších judikátů SDEU (např. Gruber C-464/01, Česká spořitelna v. Gerald Feichter C-419/11). Pokud společník bude málo aktivní, ve společnosti se jen „veze“ a jeho účast je spíše investice, asi je na místě zvážit ochranu spotřebitele. Typické to bude u větších nebo kótovaných akciovek. Pokud už bude společník aktivní a do řízení společnosti bude zasahovat nebo bude členem ještě jiného orgánu, spotřebitelská ochrana asi není na místě.

10/08/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
10/08/2017 / Admin Tým

§ 51a SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva.

(2)

Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku

 1. svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj,
 2. označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,
 3. cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,
 4. způsob platby a způsob dodání nebo plnění,
 5. náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,
 6. údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv,
 7. údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou,
 8. údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, a
 9. údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy.
(3)

Ustanovení odstavce 2 se nepoužije na smlouvu

 1. uzavíranou za účelem vyřizování záležitostí každodenního života, pokud má dojít k vzájemnému plnění bezprostředně po jejím uzavření, a
 2. o dodání digitálního obsahu, pokud byl dodán na hmotném nosiči.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1811

0
20/10/2013 / Josef Aujezdský

Chyba v implementaci směrnice o…

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
10/08/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
10/08/2017 / Admin Tým

čl. 5 směrnice č. 93/13/EHS -…

0
10/08/2017 / Admin Tým

čl. 5 odst. 1 směrnice č. 2011…

0
(1)

Lze-li obsah smlouvy vyložit různým způsobem, použije se výklad pro spotřebitele nejpříznivější.

(2)

K ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele se nepřihlíží. To platí i v případě, že se spotřebitel vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1812

0
31/03/2014 / Jiří Remeš

Eurokonformní výklad

0
01/04/2014 / Admin tým

Křížové odkazy

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
10/08/2017 / Admin Tým

čl. 5 směrnice č. 93/13/EHS -…

0

Má se za to, že zakázaná jsou ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele. To neplatí pro ujednání o předmětu plnění nebo ceně, pokud jsou spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1813 až 1815

0
08/09/2013 / Martin Archalous

Vyvratitelná domněnka čeho?

3
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
10/08/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
10/08/2017 / Admin Tým

§ 56 SOZ - zdroj inspirace

0
10/08/2017 / Admin Tým

čl. 3 směrnice č. 93/13/EHS -…

0
16/02/2016 / Jiří Remeš

Rozsudek SDEU zn. C-415/11 -…

0

Zvláště se zakazují ujednání, která

 1. vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění nebo na náhradu újmy,
 2. spotřebitele zavazují plnit, zatímco podnikateli vznikne povinnost plnit splněním podmínky závislé na jeho vůli,
 3. umožňují, aby podnikatel nevydal spotřebiteli, co mu spotřebitel vydal, i v případě, že spotřebitel smlouvu neuzavře či od ní odstoupí,
 4. zakládají podnikateli právo odstoupit od smlouvy bez důvodu, zatímco spotřebiteli nikoli,
 5. zakládají podnikateli právo vypovědět závazek bez důvodu hodného zvláštního zřetele bez přiměřené výpovědní doby,
 6. zavazují spotřebitele neodvolatelně k plnění za podmínek, s nimiž neměl možnost seznámit se před uzavřením smlouvy,
 7. dovolují podnikateli, aby ze své vůle změnil práva či povinnosti stran,
 8. odkládají určení ceny až na dobu plnění,
 9. umožňují podnikateli cenu zvýšit, aniž bude mít spotřebitel při podstatném zvýšení ceny právo od smlouvy odstoupit,
 10. zbavují spotřebitele práva podat žalobu nebo použít jiný procesní prostředek či mu v uplatnění takového práva brání, nebo ukládají spotřebiteli povinnost uplatnit právo výlučně u rozhodčího soudu nebo rozhodce, který není vázán právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele,
 11. přenášejí na spotřebitele povinnost prokázat splnění povinnosti podnikatele, kterou mu ukládají ustanovení o smlouvě o finanční službě, nebo
 12. zbavují spotřebitele jeho práva určit, který závazek má být poskytnutým plněním přednostně uhrazen.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1813 až 1815

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
10/08/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
10/08/2017 / Admin Tým

§ 56 SOZ - zdroj inspirace

0

K nepřiměřenému ujednání se nepřihlíží, ledaže se jej spotřebitel dovolá.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1813 až 1815

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
10/08/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
10/08/2017 / Admin Tým

§ 55 SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Hradí-li se cena alespoň zčásti pomocí úvěru nebo zápůjčky poskytnutých podnikatelem a využije-li spotřebitel práva odstoupit od smlouvy, vztahují se účinky odstoupení i na smlouvu o úvěru nebo zápůjčce; to platí i v případě, že úvěr nebo zápůjčku poskytla třetí osoba podle smlouvy uzavřené s podnikatelem. V takovém případě se poskytovateli úvěru nebo zápůjčky, popřípadě i jiné osobě zakazuje uplatnit vůči spotřebiteli jakékoli sankce.

(2)

Ustanovení odstavce 1 se použije v případě, že spotřebitelská smlouva byla uzavřena distančním způsobem nebo že se jedná o spotřebitelskou smlouvu o dočasném užívání ubytovacího zařízení a jiných rekreačních službách. V ostatních případech se ustanovení odstavce 1 použije, pokud se od něho strany ve smlouvě o úvěru nebo zápůjčce neodchýlí nebo pokud je nevyloučí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1816

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
10/08/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
10/08/2017 / Admin Tým

§ 57 SOZ - zdroj inspirace

0

Podnikatel nesmí po spotřebiteli požadovat další platbu, než kterou je spotřebitel povinen uhradit na základě hlavního smluvního závazku, pokud spotřebitel nedal k této další platbě výslovný souhlas.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1817

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
10/08/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
10/08/2017 / Admin Tým

čl. 22 směrnice č. 2011/83/EHS …

0

Má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení tohoto dílu, nevyžaduje se, aby uvedl důvod, a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení tohoto dílu, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1818

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
10/08/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
10/08/2017 / Admin Tým

§ 53 odst. 7, 8 a 10 SOZ -…

0
10/08/2017 / Admin Tým

Čl. 11 směrnice č. 2011/83/EHS …

0

Textová podoba je zachována, jsou-li údaje poskytnuty takovým způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1819

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
10/08/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
10/08/2017 / Admin Tým

čl. 7 směrnice č. 2011/83/EHS -…

0
10/08/2017 / Admin Tým

čl. 8 směrnice č. 2011/83/EHS -…

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback