Ustanovení tohoto dílu se použijí na smlouvy, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel (dále jen „spotřebitelské smlouvy“) a na závazky z nich vzniklé.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1810

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

1
08/10/2014 / Admin Tým

Související články

0
05/03/2015 / Josef Aujezdský

Smlouva o převodu podílu jako…

2
10/08/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
10/08/2017 / Admin Tým

§ 51a SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva.

(2)

Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku

 1. svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj,
 2. označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,
 3. cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,
 4. způsob platby a způsob dodání nebo plnění,
 5. náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,
 6. údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv,
 7. údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou,
 8. údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, a
 9. údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy.
(3)

Ustanovení odstavce 2 se nepoužije na smlouvu

 1. uzavíranou za účelem vyřizování záležitostí každodenního života, pokud má dojít k vzájemnému plnění bezprostředně po jejím uzavření, a
 2. o dodání digitálního obsahu, pokud byl dodán na hmotném nosiči.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1811

0
20/10/2013 / Josef Aujezdský

Chyba v implementaci směrnice o…

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
10/08/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
10/08/2017 / Admin Tým

čl. 5 směrnice č. 93/13/EHS -…

0
10/08/2017 / Admin Tým

čl. 5 odst. 1 směrnice č. 2011…

0
(1)

Lze-li obsah smlouvy vyložit různým způsobem, použije se výklad pro spotřebitele nejpříznivější.

(2)

K ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele se nepřihlíží. To platí i v případě, že se spotřebitel vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1812

0
31/03/2014 / Jiří Remeš

Eurokonformní výklad

0
01/04/2014 / Admin tým

Křížové odkazy

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
10/08/2017 / Admin Tým

čl. 5 směrnice č. 93/13/EHS -…

0

Má se za to, že zakázaná jsou ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele. To neplatí pro ujednání o předmětu plnění nebo ceně, pokud jsou spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1813 až 1815

0
08/09/2013 / Martin Archalous

Vyvratitelná domněnka čeho?

3
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
10/08/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
10/08/2017 / Admin Tým

§ 56 SOZ - zdroj inspirace

0
10/08/2017 / Admin Tým

čl. 3 směrnice č. 93/13/EHS -…

0

Výňatky z rozhodnutí

Článek 3 odst. 1 směrnice 93/13 musí být vykládán v tom smyslu, že:

 • pojem „významná nerovnováha“ v neprospěch spotřebitele je třeba posuzovat na základě analýzy vnitrostátních právních předpisů, které by se použily v případě neexistence dohody stran, aby bylo možné posoudit, zda a případně do jaké míry je právní postavení spotřebitele smlouvou zhoršeno ve srovnání s právním postavením, jaké by měl podle platné vnitrostátní právní úpravy. Stejně tak by za tímto účelem mělo být přezkoumáno právní postavení, v jakém se daný spotřebitel nachází s ohledem na prostředky, které má podle vnitrostátních právních předpisů k dispozici pro zabránění dalšímu používání zneužívajících klauzulí;
 • za účelem zodpovězení otázky, zda je způsobena nerovnováha „v rozporu s požadavkem dobré víry“, je třeba ověřit, zda prodávající nebo poskytovatel, který jedná se spotřebitelem poctivě a přiměřeně, mohl rozumně očekávat, že by spotřebitel s předmětnou klauzulí souhlasil v rámci individuálního vyjednávání o obsahu smlouvy.
Zatím žádné diskuzní příspěvky

Zvláště se zakazují ujednání, která

 1. vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění nebo na náhradu újmy,
 2. spotřebitele zavazují plnit, zatímco podnikateli vznikne povinnost plnit splněním podmínky závislé na jeho vůli,
 3. umožňují, aby podnikatel nevydal spotřebiteli, co mu spotřebitel vydal, i v případě, že spotřebitel smlouvu neuzavře či od ní odstoupí,
 4. zakládají podnikateli právo odstoupit od smlouvy bez důvodu, zatímco spotřebiteli nikoli,
 5. zakládají podnikateli právo vypovědět závazek bez důvodu hodného zvláštního zřetele bez přiměřené výpovědní doby,
 6. zavazují spotřebitele neodvolatelně k plnění za podmínek, s nimiž neměl možnost seznámit se před uzavřením smlouvy,
 7. dovolují podnikateli, aby ze své vůle změnil práva či povinnosti stran,
 8. odkládají určení ceny až na dobu plnění,
 9. umožňují podnikateli cenu zvýšit, aniž bude mít spotřebitel při podstatném zvýšení ceny právo od smlouvy odstoupit,
 10. zbavují spotřebitele práva podat žalobu nebo použít jiný procesní prostředek či mu v uplatnění takového práva brání, nebo ukládají spotřebiteli povinnost uplatnit právo výlučně u rozhodčího soudu nebo rozhodce, který není vázán právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele,
 11. přenášejí na spotřebitele povinnost prokázat splnění povinnosti podnikatele, kterou mu ukládají ustanovení o smlouvě o finanční službě, nebo
 12. zbavují spotřebitele jeho práva určit, který závazek má být poskytnutým plněním přednostně uhrazen.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1813 až 1815

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
10/08/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
10/08/2017 / Admin Tým

§ 56 SOZ - zdroj inspirace

0

K nepřiměřenému ujednání se nepřihlíží, ledaže se jej spotřebitel dovolá.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1813 až 1815

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
10/08/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
10/08/2017 / Admin Tým

§ 55 SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Hradí-li se cena alespoň zčásti pomocí úvěru nebo zápůjčky poskytnutých podnikatelem a využije-li spotřebitel práva odstoupit od smlouvy, vztahují se účinky odstoupení i na smlouvu o úvěru nebo zápůjčce; to platí i v případě, že úvěr nebo zápůjčku poskytla třetí osoba podle smlouvy uzavřené s podnikatelem. V takovém případě se poskytovateli úvěru nebo zápůjčky, popřípadě i jiné osobě zakazuje uplatnit vůči spotřebiteli jakékoli sankce.

(2)

Ustanovení odstavce 1 se použije v případě, že spotřebitelská smlouva byla uzavřena distančním způsobem nebo že se jedná o spotřebitelskou smlouvu o dočasném užívání ubytovacího zařízení a jiných rekreačních službách. V ostatních případech se ustanovení odstavce 1 použije, pokud se od něho strany ve smlouvě o úvěru nebo zápůjčce neodchýlí nebo pokud je nevyloučí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1816

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
10/08/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
10/08/2017 / Admin Tým

§ 57 SOZ - zdroj inspirace

0

Podnikatel nesmí po spotřebiteli požadovat další platbu, než kterou je spotřebitel povinen uhradit na základě hlavního smluvního závazku, pokud spotřebitel nedal k této další platbě výslovný souhlas.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1817

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
10/08/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
10/08/2017 / Admin Tým

čl. 22 směrnice č. 2011/83/EHS …

0

Má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení tohoto dílu, nevyžaduje se, aby uvedl důvod, a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení tohoto dílu, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1818

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
10/08/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
10/08/2017 / Admin Tým

§ 53 odst. 7, 8 a 10 SOZ -…

0
10/08/2017 / Admin Tým

Čl. 11 směrnice č. 2011/83/EHS …

0

Textová podoba je zachována, jsou-li údaje poskytnuty takovým způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1819

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
10/08/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
10/08/2017 / Admin Tým

čl. 7 směrnice č. 2011/83/EHS -…

0
10/08/2017 / Admin Tým

čl. 8 směrnice č. 2011/83/EHS -…

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback