(1)

Zaváže-li se několik dlužníků k témuž plnění, nebo zaváže-li se dlužník několika věřitelům k témuž plnění, spravují se společný dluh i společná pohledávka podle zásad o spoluvlastnictví.

(2)

Je-li na jedné ze stran více osob, má druhá strana právo požadovat určení společného zástupce pro účely doručování. Neučiní-li tak, určí tohoto zástupce na návrh soud.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0
19/09/2016 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 888 ABGB – zdroj inspirace

0

Nedělitelné plnění

Nedělitelné plnění může věřitel požadovat na kterémkoli z několika dlužníků, ledaže z povahy závazku plyne, že dluh může být splněn jen společnou činností dlužníků.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0
09/03/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 890 ABGB – zdroj inspirace

0

Je-li dlužník zavázán několika věřitelům k nedělitelnému plnění, není povinen plnit některému z věřitelů, ledaže ten mu dá přiměřenou jistotu, nebo dohodnou-li se na tom všichni věřitelé. Zda je spoluvěřitel, který dostal celé plnění, vůči ostatním něčím povinen, závisí na poměru mezi spoluvěřiteli; jinak se má za to, že není povinen ničím.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0
09/03/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

§ 890

Jde-li však o nedílné věci, může je věřitel, je-li sám, pohledávati na každém spoludlužníku. Je-li tu však několik věřitelů a jen jeden dlužník, není tento povinen vydati věc jednotlivému spoluvěřiteli, pokud nedostane jistoty; může se domáhati, aby se všichni spoluvěřitelé dohodli, nebo žádati soudní uložení věci.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
(1)

Každý z několika spoludlužníků dělitelného plnění je dlužen jen svůj díl a každý z několika věřitelů dělitelného plnění je věřitelem jen svého dílu, ledaže smlouva, zákon nebo rozhodnutí soudu stanoví jinak.

(2)

Bylo-li ujednáno, že kterýkoli z věřitelů může žádat celé plnění, splní dlužník celý dluh tomu, kdo o splnění požádal první. Splnil-li dlužník celý dluh jednomu ze spoluvěřitelů, nemohou již ostatní po něm nic požadovat.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0
09/03/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 889 ABGB – zdroj inspirace

0

Dlužníci zavázaní společně a nerozdílně

(1)

Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. Věřitel může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo na kterémkoli ze spoludlužníků.

(2)

Zvláštní ujednání věřitele a spoludlužníka nepůsobí vůči ostatním spoludlužníkům.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0

Navržená ustanovení navazují na dosavadní úpravu. Obohacena jsou o některé prvky obsažené v německém občanském zákoníku, jehož úprava dané materie je hodnocena mezi evropskými jurisdikcemi jako jedna z nejkvalitnějších. Navržená ustanovení posilují přehlednost právní úpravy a odpovídají praktickým zkušenostem s jejím uplatňováním.

Zatím žádné diskuzní příspěvky

§ 127 (Jednání před vznikem právnické osoby), § 229 odst. 4 (Jednání před vznikem pobočného spolku), § 287 odst. 3 (Opožděné podání návrhu na zápis fúze spolků); § 290 odst. 2 (Solidarita při rozdělení spolků), § 297 odst. 3 (Opožděné podání návrhu na zápis fúze spolku), § 390 odst. 3 (Opožděné podání návrhu na sloučení nadací), § 694 (Běžné rodinné záležitosti), § 713 (Správa SJM), § 746 odst. 1 (Společné nájemní právo manželů), § 896 odst. 3 (Porušení povinnosti pečovat o jmění dítěte), § 1062 (Spolunálezci), § 1076 odst. 2 (Zpracování věci), § 1127 (Správa spoluvlastněné věci), § 1183 (Náhrada škody při poškození jednotky), § 1234 (Běžná správa přídatného spoluvlastnictví), § 1401 odst. 2 (Neoprávněné zastoupení správce cizího majetku), § 1420 (Překročení působnosti správce cizího majetku), § 1430 (Společná správa cizího majetku), § 1467 (Úmyslné poškození svěřenského fondu), § 1704 (Neuplatnění výhrady soupisu), § 1707 (Právní účinky výhrady soupisu), § 1720 (Zcizení dědictví), § 1910 (Totožnost předmětu plnění), § 1953 (Náhradní splnění), § 1984 odst. 1 (Solidární započtení), § 1994 (Splynutí u solidárního dluhu), § 1995 odst. 2 (Domněnka prominutí dluhu), § 1996 odst. 1 (Prominutí dluhu jednomu ze solidárních dlužníků), § 2027 (Pluralita ručitelů), § 2279 an. (Přechod práv a povinností z nájmu), § 2532 odst. 3 (Postoupení smlouvy o zájezdu), § 2630 odst. 1 (Vady u stavby jako předmětu díla), § 2736 (Dluhy společníků society), § 2738 odst. 1 (Dluhy společníků society), § 2915 an. (Škoda způsobená několika osobami), 2920 (Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání), § 2923 (Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi), § 2929 (Použití dopravního prostředku bez vědomí provozovatele), § 2933 an. (Škoda způsobená zvířetem), § 2937 odst. 2 (Škoda způsobená věcí), § 2939 (Škoda způsobená vadou výrobku), § 3014 NOZ (Škoda způsobená obětováním věci)

Zatím žádné diskuzní příspěvky
18/08/2017 / Admin Tým

§ 891 ABGB – zdroj inspirace

0

Prodlením věřitele vůči jednomu ze spoludlužníků nastává jeho prodlení i vůči ostatním spoludlužníkům.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0

Navržená ustanovení navazují na dosavadní úpravu. Obohacena jsou o některé prvky obsažené v německém občanském zákoníku, jehož úprava dané materie je hodnocena mezi evropskými jurisdikcemi jako jedna z nejkvalitnějších. Navržená ustanovení posilují přehlednost právní úpravy a odpovídají praktickým zkušenostem s jejím uplatňováním.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
18/08/2017 / Admin Tým

§ 424 BGB – zdroj inspirace

0
18/08/2017 / Admin Tým

Čl. 374 polského KC – zdroj…

0

Je-li k plnění zavázáno společně několik podnikatelů, má se za to, že jsou zavázáni společně a nerozdílně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0

Od stavu před rekodifikací je zde drobný posun v rozsahu aplikace presumpce dlužnické solidarity. V § 293 obchodního zákoníku jsme měli podobné pravidlo, podle kterého „Je-li zavázáno k témuž plnění společně několik osob, má se v pochybnostech za to, že jsou zavázány společně a nerozdílně.“ Citované ustanovení se aplikovalo na obchodní závazkové vztahy, tedy (zjednodušeně) na vztahy mezi podnikateli na obou stranách, přičemž v nepodnikatelských vztazích podobné pravidlo neplatilo. Pro použití komentovaného ustanovení je však rozhodující pouze skutečnost, že podnikatelé stojí na straně dlužníků. Z toho vyplývá, že jejich solidarita se bude předpokládat i v případech, kdy se zaváží vůči nepodnikateli. Presumpce dlužnické solidarity je tedy po rekodifikaci širší.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
18/08/2017 / Admin Tým

§ 293 ObchZ – zdroj inspirace

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 124 ZMO – zdroj inspirace

0
18/08/2017 / Admin Tým

Čl. 1525 quebeckého CC – zdroj…

0

Má se za to, že podíly na dluhu u všech spoludlužníků jsou v jejich vzájemném poměru stejné.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 511 odst. 2 SOZ – zdroj…

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 426 BGB – zdroj inspirace

0

Art. 148

III. Verhältnis unter den Solidarschuldnern

1. Beteiligung

1 Sofern sich aus dem Rechtsverhältnisse unter den Solidarschuldnern nicht etwas anderes ergibt, hat von der an den Gläubiger geleisteten Zahlung ein jeder einen gleichen Teil zu übernehmen.

2 Bezahlt ein Solidarschuldner mehr als seinen Teil, so hat er für den Mehrbetrag Rückgriff auf seine Mitschuldner.

3 Was von einem Mitschuldner nicht erhältlich ist, haben die übrigen gleichmässig zu tragen.

Art. 148

III. Relationship between joint and several debtors

1. Participation

1 Unless the legal relationship between the joint and several debtors indicates otherwise, each of them assumes an equal share of the payment made to the creditor.

2 A joint and several debtor who pays more than his fair share has recourse against the others for the excess.

3 Amounts that cannot be recovered from one joint and several debtor must be borne in equal shares by the others.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
(1)

Uplatní-li věřitel proti některému ze spoludlužníků více, než odpovídá jeho podílu, vyrozumí o tom tento spoludlužník ostatní a dá jim příležitost, aby uplatnili proti pohledávce své námitky. Má právo požadovat, aby splnili dluh podle podílů, které na ně připadají, nebo aby ho v tomto rozsahu dluhu jinak zbavili.

(2)

Vyrovnal-li spoludlužník více, než činí jeho podíl, náleží od ostatních spoludlužníků náhrada. Nemůže-li některý ze spoludlužníků splnit, rozvrhne se jeho podíl poměrným dílem na všechny ostatní.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 511 odst. 2 SOZ – zdroj…

0

Věřitelé oprávnění společně a nerozdílně

Je-li dlužník zavázán plnit několika věřitelům oprávněným vůči němu společně a nerozdílně, může kterýkoli z nich žádat celé plnění. Dlužník splní v celém rozsahu tomu, kdo o plnění požádal první.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0

Navržená ustanovení navazují na dosavadní úpravu. Obohacena jsou o některé prvky obsažené v německém občanském zákoníku, jehož úprava dané materie je hodnocena mezi evropskými jurisdikcemi jako jedna z nejkvalitnějších. Navržená ustanovení posilují přehlednost právní úpravy a odpovídají praktickým zkušenostem s jejím uplatňováním.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
18/08/2017 / Admin Tým

§ 892 ABGB – zdroj inspirace

0
(1)

Prodlením jednoho ze spoluvěřitelů se ocitají v prodlení také ostatní spoluvěřitelé.

(2)

Spojí-li se pohledávka a dluh v osobě jednoho ze spoluvěřitelů, zanikají tím i pohledávky ostatních spoluvěřitelů vůči dlužníku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0
28/11/2014 / Jiří Remeš

Rozpor s § 1994 NOZ

0
28/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
28/11/2014 / Admin Tým

§ 429 BGB - zdroj inspirace

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback