(1)

Zaváže-li se několik dlužníků k témuž plnění, nebo zaváže-li se dlužník několika věřitelům k témuž plnění, spravují se společný dluh i společná pohledávka podle zásad o spoluvlastnictví.

(2)

Je-li na jedné ze stran více osob, má druhá strana právo požadovat určení společného zástupce pro účely doručování. Neučiní-li tak, určí tohoto zástupce na návrh soud.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0
19/09/2016 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 888 ABGB – zdroj inspirace

0

Nedělitelné plnění

Nedělitelné plnění může věřitel požadovat na kterémkoli z několika dlužníků, ledaže z povahy závazku plyne, že dluh může být splněn jen společnou činností dlužníků.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0
09/03/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 890 ABGB – zdroj inspirace

0

Je-li dlužník zavázán několika věřitelům k nedělitelnému plnění, není povinen plnit některému z věřitelů, ledaže ten mu dá přiměřenou jistotu, nebo dohodnou-li se na tom všichni věřitelé. Zda je spoluvěřitel, který dostal celé plnění, vůči ostatním něčím povinen, závisí na poměru mezi spoluvěřiteli; jinak se má za to, že není povinen ničím.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0
09/03/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 890 ABGB – zdroj inspirace

0
(1)

Každý z několika spoludlužníků dělitelného plnění je dlužen jen svůj díl a každý z několika věřitelů dělitelného plnění je věřitelem jen svého dílu, ledaže smlouva, zákon nebo rozhodnutí soudu stanoví jinak.

(2)

Bylo-li ujednáno, že kterýkoli z věřitelů může žádat celé plnění, splní dlužník celý dluh tomu, kdo o splnění požádal první. Splnil-li dlužník celý dluh jednomu ze spoluvěřitelů, nemohou již ostatní po něm nic požadovat.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0
09/03/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 889 ABGB – zdroj inspirace

0

Dlužníci zavázaní společně a nerozdílně

(1)

Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. Věřitel může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo na kterémkoli ze spoludlužníků.

(2)

Zvláštní ujednání věřitele a spoludlužníka nepůsobí vůči ostatním spoludlužníkům.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0
09/03/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 891 ABGB – zdroj inspirace

0

Prodlením věřitele vůči jednomu ze spoludlužníků nastává jeho prodlení i vůči ostatním spoludlužníkům.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 424 BGB – zdroj inspirace

0
18/08/2017 / Admin Tým

Čl. 374 polského KC – zdroj…

0

Je-li k plnění zavázáno společně několik podnikatelů, má se za to, že jsou zavázáni společně a nerozdílně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0
26/05/2014 / František Čech

Presumpce dlužnické solidarity

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 293 ObchZ – zdroj inspirace

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 124 ZMO – zdroj inspirace

0
18/08/2017 / Admin Tým

Čl. 1525 quebeckého CC – zdroj…

0

Má se za to, že podíly na dluhu u všech spoludlužníků jsou v jejich vzájemném poměru stejné.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 511 odst. 2 SOZ – zdroj…

0

§ 426

Ausgleichungspflicht, Forderungsübergang

(1) Die Gesamtschuldner sind im Verhältnis zueinander zu gleichen Anteilen verpflichtet, soweit nicht ein anderes bestimmt ist. Kann von einem Gesamtschuldner der auf ihn entfallende Beitrag nicht erlangt werden, so ist der Ausfall von den übrigen zur Ausgleichung verpflichteten Schuldnern zu tragen.

(2) Soweit ein Gesamtschuldner den Gläubiger befriedigt und von den übrigen Schuldnern Ausgleichung verlangen kann, geht die Forderung des Gläubigers gegen die übrigen Schuldner auf ihn über. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Gläubigers geltend gemacht werden.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
(1)

Uplatní-li věřitel proti některému ze spoludlužníků více, než odpovídá jeho podílu, vyrozumí o tom tento spoludlužník ostatní a dá jim příležitost, aby uplatnili proti pohledávce své námitky. Má právo požadovat, aby splnili dluh podle podílů, které na ně připadají, nebo aby ho v tomto rozsahu dluhu jinak zbavili.

(2)

Vyrovnal-li spoludlužník více, než činí jeho podíl, náleží od ostatních spoludlužníků náhrada. Nemůže-li některý ze spoludlužníků splnit, rozvrhne se jeho podíl poměrným dílem na všechny ostatní.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 511 odst. 2 SOZ – zdroj…

0

Věřitelé oprávnění společně a nerozdílně

Je-li dlužník zavázán plnit několika věřitelům oprávněným vůči němu společně a nerozdílně, může kterýkoli z nich žádat celé plnění. Dlužník splní v celém rozsahu tomu, kdo o plnění požádal první.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 892 ABGB – zdroj inspirace

0
(1)

Prodlením jednoho ze spoluvěřitelů se ocitají v prodlení také ostatní spoluvěřitelé.

(2)

Spojí-li se pohledávka a dluh v osobě jednoho ze spoluvěřitelů, zanikají tím i pohledávky ostatních spoluvěřitelů vůči dlužníku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0

Na výklad případného rozporu § 1878 (2) NOZ s § 1994 NOZ větou druhou nejsou vyjasněné názory. Podle prvního ustanovení by totiž spojením dluhu dlužníka s pohledávkou spoluvěřitele měl dluh zcela zaniknout (inspirace § 429 (2) BGB). Podle druhého ustanovení by však splynutím povinnosti dlužníka a práva spoluvěřitele měla pohledávka zaniknout pouze do výše podílu tohoto spoluvěřitele (inspirace čl. 1301 Code Civil). V takovém případě by se pohledávka poměrně snížila o podíl spoluvěřitele, a tento spoluvěřitel by byl ve zbytku dlužníkem ostatních spoluvěřitelů.

Část teorie zastává názor, že ustanovení jsou v konfliktu, přičemž z ústavně-konformního výkladu plyne potřeba dát přednost řešení v § 1994 NOZ. Splynutím by tedy pohledávka zanikla jen částečně. § 1878 (2) NOZ je v tomto ohledu obsolentní, nepoužitelný (Eliáš, K. Problematická ustanovení nového občanského zákoníku a jejich výklad. Bulletin advokacie 11/2013; Šilhán, Komentář NOZ / Beck k § 1994 NOZ).

Podle druhé části teorie je § 1994 lex generalis a § 1878 (2) je lex specialis. Obecný § 1994 NOZ dopadá na případy, kdy pohledávka a dluh splyne v osobě jednoho ze spoluvěřitelů (např. spoluvěřitel se stane dědic dlužníka), zvláštní § 1878 (2) NOZ dopadne na případy splynutí v osobě dlužníka (dlužník bude dědicem spoluvěřitele) (Prokeš, M. Splynutí při věřitelské solidaritě v novém občanském zákoníku, Právní rozhledy 4/2014; Lavický, Komentář NOZ / Beck k § 1878 NOZ). Podobné případy lze uvést i u převzetí majetku nebo koupě závodu.

Vyskytuje se i názor, že z důvodu neslučitelného rozporu citovaných ustanovení je potřeba řešení dotvořit mimoprávními argumenty nebo uvážením soudce (Melzer, F. přednáška na semináři v hotelu Rakovec v Brně konaná dne 12. 12. 2013, Mezler, F. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 2. vyd, C.H.Beck, 2011, s. 226, obojí citováno in Prokeš 2014).

Komentářová literatura uspokojivou odpověď nenabízí. Beckovský komentář uznává obě možnosti jako správné (Lavický k § 1878 NOZ vs. Šilhán k § 1994 NOZ), což myslím není možné. T. Kindl v komentáři od Wolters Kluwer zase uznává rozpor, ale nevyjadřuje se k tomu, kterému ustanovení dát přednost.

Osobně se kloním k prvnímu řešení, tedy že § 1878 (2) je obsolentní. Nedomnívám se totiž, že je rozhodné, zda ke splynutí došlo v osobě věřitele nebo v osobě dlužníka, a mám pochybnosti, zda je takové rozlišování vůbec možné. Podle obou ustanovení je rozhodné pouze to, zda ke splynutí došlo. Obě ustanovení tedy řeší stejnou otázku.

Pokud je pak prostor pro rozhodnutí, kterému řešení dát přednost, tj. zda má dluh zaniknout nebo ne, měl by převážit výklad, že dluh nezanikne. Takový výklad lépe odpovídá principu v § 3 (2) (d) NOZ, že daný slib zavazuje a smlouvy mají být plněny.

Připravovaná novela NOZ v gesci Ministerstva spravedlnosti se problém snaží odstranit tak, že druhá věta v § 1994 NOZ bude zrušena. Převážit by tedy mělo pravidlo v § 1878, že pohledávka ostatních spoluvěřitelů splynutím zanikne.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
28/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
28/11/2014 / Admin Tým

§ 429 BGB - zdroj inspirace

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback