(1)

Zaváže-li se několik dlužníků k témuž plnění, nebo zaváže-li se dlužník několika věřitelům k témuž plnění, spravují se společný dluh i společná pohledávka podle zásad o spoluvlastnictví.

(2)

Je-li na jedné ze stran více osob, má druhá strana právo požadovat určení společného zástupce pro účely doručování. Neučiní-li tak, určí tohoto zástupce na návrh soud.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0
19/09/2016 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 888 ABGB – zdroj inspirace

0

Nedělitelné plnění

Nedělitelné plnění může věřitel požadovat na kterémkoli z několika dlužníků, ledaže z povahy závazku plyne, že dluh může být splněn jen společnou činností dlužníků.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0
09/03/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 890 ABGB – zdroj inspirace

0

Je-li dlužník zavázán několika věřitelům k nedělitelnému plnění, není povinen plnit některému z věřitelů, ledaže ten mu dá přiměřenou jistotu, nebo dohodnou-li se na tom všichni věřitelé. Zda je spoluvěřitel, který dostal celé plnění, vůči ostatním něčím povinen, závisí na poměru mezi spoluvěřiteli; jinak se má za to, že není povinen ničím.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0
09/03/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

§ 890

Jde-li však o nedílné věci, může je věřitel, je-li sám, pohledávati na každém spoludlužníku. Je-li tu však několik věřitelů a jen jeden dlužník, není tento povinen vydati věc jednotlivému spoluvěřiteli, pokud nedostane jistoty; může se domáhati, aby se všichni spoluvěřitelé dohodli, nebo žádati soudní uložení věci.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
(1)

Každý z několika spoludlužníků dělitelného plnění je dlužen jen svůj díl a každý z několika věřitelů dělitelného plnění je věřitelem jen svého dílu, ledaže smlouva, zákon nebo rozhodnutí soudu stanoví jinak.

(2)

Bylo-li ujednáno, že kterýkoli z věřitelů může žádat celé plnění, splní dlužník celý dluh tomu, kdo o splnění požádal první. Splnil-li dlužník celý dluh jednomu ze spoluvěřitelů, nemohou již ostatní po něm nic požadovat.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0
09/03/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 889 ABGB – zdroj inspirace

0

Dlužníci zavázaní společně a nerozdílně

(1)

Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. Věřitel může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo na kterémkoli ze spoludlužníků.

(2)

Zvláštní ujednání věřitele a spoludlužníka nepůsobí vůči ostatním spoludlužníkům.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0

Navržená ustanovení navazují na dosavadní úpravu. Obohacena jsou o některé prvky obsažené v německém občanském zákoníku, jehož úprava dané materie je hodnocena mezi evropskými jurisdikcemi jako jedna z nejkvalitnějších. Navržená ustanovení posilují přehlednost právní úpravy a odpovídají praktickým zkušenostem s jejím uplatňováním.

Zatím žádné diskuzní příspěvky

§ 127 (Jednání před vznikem právnické osoby), § 229 odst. 4 (Jednání před vznikem pobočného spolku), § 287 odst. 3 (Opožděné podání návrhu na zápis fúze spolků); § 290 odst. 2 (Solidarita při rozdělení spolků), § 297 odst. 3 (Opožděné podání návrhu na zápis fúze spolku), § 390 odst. 3 (Opožděné podání návrhu na sloučení nadací), § 694 (Běžné rodinné záležitosti), § 713 (Správa SJM), § 746 odst. 1 (Společné nájemní právo manželů), § 896 odst. 3 (Porušení povinnosti pečovat o jmění dítěte), § 1062 (Spolunálezci), § 1076 odst. 2 (Zpracování věci), § 1127 (Správa spoluvlastněné věci), § 1183 (Náhrada škody při poškození jednotky), § 1234 (Běžná správa přídatného spoluvlastnictví), § 1401 odst. 2 (Neoprávněné zastoupení správce cizího majetku), § 1420 (Překročení působnosti správce cizího majetku), § 1430 (Společná správa cizího majetku), § 1467 (Úmyslné poškození svěřenského fondu), § 1704 (Neuplatnění výhrady soupisu), § 1707 (Právní účinky výhrady soupisu), § 1720 (Zcizení dědictví), § 1910 (Totožnost předmětu plnění), § 1953 (Náhradní splnění), § 1984 odst. 1 (Solidární započtení), § 1994 (Splynutí u solidárního dluhu), § 1995 odst. 2 (Domněnka prominutí dluhu), § 1996 odst. 1 (Prominutí dluhu jednomu ze solidárních dlužníků), § 2027 (Pluralita ručitelů), § 2279 an. (Přechod práv a povinností z nájmu), § 2532 odst. 3 (Postoupení smlouvy o zájezdu), § 2630 odst. 1 (Vady u stavby jako předmětu díla), § 2736 (Dluhy společníků society), § 2738 odst. 1 (Dluhy společníků society), § 2915 an. (Škoda způsobená několika osobami), 2920 (Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání), § 2923 (Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi), § 2929 (Použití dopravního prostředku bez vědomí provozovatele), § 2933 an. (Škoda způsobená zvířetem), § 2937 odst. 2 (Škoda způsobená věcí), § 2939 (Škoda způsobená vadou výrobku), § 3014 NOZ (Škoda způsobená obětováním věci)

Zatím žádné diskuzní příspěvky
18/08/2017 / Admin Tým

§ 891 ABGB – zdroj inspirace

0

Prodlením věřitele vůči jednomu ze spoludlužníků nastává jeho prodlení i vůči ostatním spoludlužníkům.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0

Navržená ustanovení navazují na dosavadní úpravu. Obohacena jsou o některé prvky obsažené v německém občanském zákoníku, jehož úprava dané materie je hodnocena mezi evropskými jurisdikcemi jako jedna z nejkvalitnějších. Navržená ustanovení posilují přehlednost právní úpravy a odpovídají praktickým zkušenostem s jejím uplatňováním.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
18/08/2017 / Admin Tým

§ 424 BGB – zdroj inspirace

0
18/08/2017 / Admin Tým

Čl. 374 polského KC – zdroj…

0

Je-li k plnění zavázáno společně několik podnikatelů, má se za to, že jsou zavázáni společně a nerozdílně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0

Od stavu před rekodifikací je zde drobný posun v rozsahu aplikace presumpce dlužnické solidarity. V § 293 obchodního zákoníku jsme měli podobné pravidlo, podle kterého „Je-li zavázáno k témuž plnění společně několik osob, má se v pochybnostech za to, že jsou zavázány společně a nerozdílně.“ Citované ustanovení se aplikovalo na obchodní závazkové vztahy, tedy (zjednodušeně) na vztahy mezi podnikateli na obou stranách, přičemž v nepodnikatelských vztazích podobné pravidlo neplatilo. Pro použití komentovaného ustanovení je však rozhodující pouze skutečnost, že podnikatelé stojí na straně dlužníků. Z toho vyplývá, že jejich solidarita se bude předpokládat i v případech, kdy se zaváží vůči nepodnikateli. Presumpce dlužnické solidarity je tedy po rekodifikaci širší.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
18/08/2017 / Admin Tým

§ 293 ObchZ – zdroj inspirace

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 124 ZMO – zdroj inspirace

0
18/08/2017 / Admin Tým

Čl. 1525 quebeckého CC – zdroj…

0

Má se za to, že podíly na dluhu u všech spoludlužníků jsou v jejich vzájemném poměru stejné.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 511 odst. 2 SOZ – zdroj…

0

§ 426

Ausgleichungspflicht, Forderungsübergang

(1) Die Gesamtschuldner sind im Verhältnis zueinander zu gleichen Anteilen verpflichtet, soweit nicht ein anderes bestimmt ist. Kann von einem Gesamtschuldner der auf ihn entfallende Beitrag nicht erlangt werden, so ist der Ausfall von den übrigen zur Ausgleichung verpflichteten Schuldnern zu tragen.

(2) Soweit ein Gesamtschuldner den Gläubiger befriedigt und von den übrigen Schuldnern Ausgleichung verlangen kann, geht die Forderung des Gläubigers gegen die übrigen Schuldner auf ihn über. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Gläubigers geltend gemacht werden.

Zatím žádné diskuzní příspěvky

Art. 148

III. Verhältnis unter den Solidarschuldnern

1. Beteiligung

1 Sofern sich aus dem Rechtsverhältnisse unter den Solidarschuldnern nicht etwas anderes ergibt, hat von der an den Gläubiger geleisteten Zahlung ein jeder einen gleichen Teil zu übernehmen.

2 Bezahlt ein Solidarschuldner mehr als seinen Teil, so hat er für den Mehrbetrag Rückgriff auf seine Mitschuldner.

3 Was von einem Mitschuldner nicht erhältlich ist, haben die übrigen gleichmässig zu tragen.

Art. 148

III. Relationship between joint and several debtors

1. Participation

1 Unless the legal relationship between the joint and several debtors indicates otherwise, each of them assumes an equal share of the payment made to the creditor.

2 A joint and several debtor who pays more than his fair share has recourse against the others for the excess.

3 Amounts that cannot be recovered from one joint and several debtor must be borne in equal shares by the others.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
(1)

Uplatní-li věřitel proti některému ze spoludlužníků více, než odpovídá jeho podílu, vyrozumí o tom tento spoludlužník ostatní a dá jim příležitost, aby uplatnili proti pohledávce své námitky. Má právo požadovat, aby splnili dluh podle podílů, které na ně připadají, nebo aby ho v tomto rozsahu dluhu jinak zbavili.

(2)

Vyrovnal-li spoludlužník více, než činí jeho podíl, náleží od ostatních spoludlužníků náhrada. Nemůže-li některý ze spoludlužníků splnit, rozvrhne se jeho podíl poměrným dílem na všechny ostatní.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 511 odst. 2 SOZ – zdroj…

0

Věřitelé oprávnění společně a nerozdílně

Je-li dlužník zavázán plnit několika věřitelům oprávněným vůči němu společně a nerozdílně, může kterýkoli z nich žádat celé plnění. Dlužník splní v celém rozsahu tomu, kdo o plnění požádal první.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0

Navržená ustanovení navazují na dosavadní úpravu. Obohacena jsou o některé prvky obsažené v německém občanském zákoníku, jehož úprava dané materie je hodnocena mezi evropskými jurisdikcemi jako jedna z nejkvalitnějších. Navržená ustanovení posilují přehlednost právní úpravy a odpovídají praktickým zkušenostem s jejím uplatňováním.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
18/08/2017 / Admin Tým

§ 892 ABGB – zdroj inspirace

0
(1)

Prodlením jednoho ze spoluvěřitelů se ocitají v prodlení také ostatní spoluvěřitelé.

(2)

Spojí-li se pohledávka a dluh v osobě jednoho ze spoluvěřitelů, zanikají tím i pohledávky ostatních spoluvěřitelů vůči dlužníku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1868 až 1878

0

Navržená ustanovení navazují na dosavadní úpravu. Obohacena jsou o některé prvky obsažené v německém občanském zákoníku, jehož úprava dané materie je hodnocena mezi evropskými jurisdikcemi jako jedna z nejkvalitnějších. Navržená ustanovení posilují přehlednost právní úpravy a odpovídají praktickým zkušenostem s jejím uplatňováním.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
28/11/2014 / Jiří Remeš

Rozpor s § 1994 NOZ

0

§ 1994 NOZ (Splynutí)

Zatím žádné diskuzní příspěvky
28/11/2014 / Admin Tým

§ 429 BGB - zdroj inspirace

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback