Postoupení pohledávky

Věřitel může celou pohledávku nebo její část postoupit smlouvou jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě (postupníkovi).

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1879 až 1887

0
30/09/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
(1)

Postoupením pohledávky nabývá postupník také její příslušenství a práva s pohledávkou spojená, včetně jejího zajištění.

(2)

Postupitel vydá postupníkovi potřebné doklady o pohledávce a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1879 až 1887

0
30/09/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
(1)

Postoupit lze pohledávku, kterou lze zcizit, pokud to ujednání dlužníka a věřitele nevylučuje.

(2)

Nelze postoupit pohledávku, která zaniká smrtí nebo jejíž obsah by se změnou věřitele k tíži dlužníka změnil.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1879 až 1887

0
09/10/2014 / Jiří Remeš

Argumenty pro účinky zákazu…

1
09/10/2014 / Jiří Remeš

Argumenty pro účinky zákazu…

2
30/09/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
13/11/2014 / Jiří Remeš

23 Cdo 1888/2007 - Relativní…

0
(1)

Dokud postupitel dlužníka nevyrozumí, nebo dokud postupník postoupení pohledávky dlužníku neprokáže, může se dlužník své povinnosti zprostit tím, že splní postupiteli, nebo se s ním jinak vyrovná.

(2)

Postoupil-li postupitel tutéž pohledávku několika osobám, je vůči dlužníkovi účinné to postoupení, o němž se dlužník dozvěděl nejdříve.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1879 až 1887

0
30/09/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 416 BGB – zdroj inspirace

0

Postoupení pohledávky nemá účinky vůči osobě, která dluh zajistila zástavním právem, ručením nebo jiným způsobem, dokud jí postupitel o postoupení pohledávky nevyrozumí nebo dokud jí postupník postoupení pohledávky neprokáže.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1879 až 1887

0
(1)

Dlužníku zůstávají i po postoupení zachovány námitky proti pohledávce, které měl v době postoupení. Své vzájemné pohledávky vůči postupiteli může dlužník namítat i vůči postupníkovi, i když v době postoupení ještě nebyly splatné; musí však své pohledávky postupníkovi oznámit bez zbytečného odkladu poté, co se o postoupení dozvěděl.

(2)

Jestliže však dlužník proti poctivému postupníkovi uznal pohledávku jako pravou, je povinen jej uspokojit jako svého věřitele.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1879 až 1887

0
30/09/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
19/08/2013 / EDT./ RED 10

Pohledávka

0
(1)

Byla-li pohledávka postoupena za úplatu, odpovídá postupitel postupníkovi až do výše přijaté úplaty s úroky za to, že pohledávka v době postoupení trvala, a ručí za její dobytnost. To neplatí, pokud postupník věděl, že pohledávka je budoucí, nejistá nebo nedobytná.

(2)

Postupitel neodpovídá za dobytnost postoupené pohledávky, stala-li se nedobytnou až po postoupení buď náhodou, anebo nedopatřením postupníka. Nedopatření lze postupníku přičíst zejména tehdy, pokud nevymáhá pohledávku bez zbytečného odkladu poté, co se stala splatnou nebo odloží-li splatnost pohledávky.

(3)

Jinak platí o právech a povinnostech postupitele a postupníka přiměřeně ustanovení § 1914 až 1925; vadu pohledávky však musí postupník u postupitele vytknout bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl a měl zjistit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1879 až 1887

0

Hovoří-li důvodová zpráva o tom, že NOZ „upřesňuje podmínky a rozsah ručení postupitele za postoupenou pohledávku“, je nemístně eufemistická. V postupitelově ručení za dobytnost postoupené pohledávky totiž dochází k obratu o 180 stupňů. Pravidlo, které nyní zákon předpokládá, totiž že postupitel ručí za dobytnost postoupené pohledávky (byť takové ručení není bezvýjimečné), je praxi podle mých zkušeností zcela cizí. V naprosté většině případů takové ručení není smluvními stranami požadováno. Jistě, ustanovení je nepochybně dispozitivní. Přesto jsem přesvědčen, že by zákon neměl jako implicitní pravidlo zavádět něco, co je v praxi raritní výjimkou, a nutit tak smluvní strany, aby příslušné ustanovení vylučovaly či sjednávaly výslovně opak (tedy že postupitel za dobytnost postoupené pohledávky neručí). Ustanovení SOZ bylo s implicitním neručením postupitele za dobytnost postoupené pohledávky praxi mnohem bližší. Podle mého mínění je § 1885, pokud jde o zmíněné postupitelovo ručení, horkým kandidátem na změnu hned v první novelizaci NOZu.

Diskuze
[1] Daniel Hrbáč / 5. 2. 2014 / Rušení postupitele .....

Souhlas. Asi bude vhodné psát do smluv, že postupník ví, že je pohledávka nedobytná. U insolvenčních správců zejména. Na druhé straně už se těším, až bude postupník vysvětlovat finanč. úřadu při kontrole výdaje na pohledávky, o kterých do smlouvy napsal, že ví, že jsou nedobytné.

[2] Roman Kramařík / 6. 2. 2014 / A koho to překvapilo, tomu doporučuji...

ať si zkusí udělat kvíz z NOZu – odkaz naleznete na hlavní stránce www.obczan.cz. Ve kvízu naleznete ještě celou řadu dalších „překvapivých“ ustanovení. Mnoho uživatelů nám vyčítá, že si u kvízu připadají hloupěji než v autoškole – ale to je právě účel – ne tedy aby si uživatelé připadali hloupě, ale aby je kvíz upozornil na překvapivá a neobvyklá ustanovení dříve, než bude pozdě…

[3] [p] / 12. 3. 2014 / ok, ale.....

Klidne bych zde diskutoval, ze 1. v bezne praxi postupovani pohledavek, kdy postupnik nevi, ze je pohledavka nedobytna ci trpi zhorsenou dobytnosti se ruci za dobytnost postoupenych pohledavek nebo se ruceni smluvne vylucuje – viz treba u faktoringu nebo forfeitingu a jinem obdobnem blokovem nakupu pohledavek pred jejich splatnosti, a ze 2. v bezne pravnicke praxi u beznych klientu (coz je to, co vsichni zname) se postupuje temer vzdy s vedomim postupnika o tom, ze pohledavka je nejista ci nedobytna. Myslim, ze ve vetsine pripadu navic lze vedomi postupnika o nedobytnosti relativne jednoduse dovodit z vyse discountu a terminu splatnosti (casto se lze setkat s postoupenim pohledavek po jejich splatnosti, coz, domnivam se, indikuje nedobytnost). Osobne naopak na tomto ustanoveni ocenuji, ze se chrani postupnik tj. osoba, ktera poskytuje postupiteli okamzitou likviditu (pricemz si „kupuje“ pohledavku o niz prilis mnoho nevi) a nikoliv postupitel (ktery ma informacni prevahu o pohledavkach, kterych se zbavuje, a ktere nemusi byt takova parada jak treba naznacuje). Jinymi slovy, pokud je pohledavka (byt potencialne) nedobytna tak to postupitel bude vedet spise nez to bude vedet postupnik a tudiz to ma postupnikovi sdelit. Pokud to nesdeli, necht odpovida a ruci – takto se zbavime jednoduse a efektivne asymetrie informaci a trhu, na kterem budou jenom „lemon receivables“. (inspirovano: Akerlof, G. A. (1970). „The Market for "Lemons“: Quality Uncertainty and the Market Mechanism." The Quarterly Journal of Economics 84(3): 488–500.)

30/09/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
(1)

Na žádost postupníka může postupitel vymáhat postoupenou pohledávku svým jménem na účet postupníka; bylo-li postoupení pohledávky dlužníkovi již oznámeno nebo prokázáno, může postupitel pohledávku vymáhat, pokud prokáže souhlas postupníka a pokud postupník pohledávku sám nevymáhá.

(2)

Vymáhá-li postupitel pohledávku, může dlužník namítat proti ní své vzájemné pohledávky, jež má vůči postupiteli, nikoliv však pohledávky, jež má vůči postupníkovi.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1879 až 1887

0

Postoupit lze i soubor pohledávek, ať již současných nebo budoucích, je-li takový soubor pohledávek dostatečně určen, zejména pokud se jedná o pohledávky určitého druhu vznikající věřiteli v určité době nebo o různé pohledávky z téhož právního důvodu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1879 až 1887

0
30/09/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback