(1)

Nevylučuje-li to povaha smlouvy, může kterákoli strana převést jako postupitel svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo z její části třetí osobě, pokud s tím postoupená strana souhlasí a pokud nebylo dosud splněno.

(2)

Má-li být plnění ze smlouvy trvající nebo pravidelně se opakující, lze smlouvu postoupit s účinky k tomu, co ještě nebylo splněno.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1895 až 1900

0
18/08/2017 / Admin Tým

Čl. 1406 italského CC – zdroj…

0

Při částečném postoupení smlouvy nebo při postoupení smlouvy několika postupníkům nelze zkrátit práva postoupené strany z vedlejších doložek ve smlouvě, jako jsou zejména ujednání o podmínce, záloze, závdavku, smluvní pokutě, odstoupení od smlouvy a odstupném nebo o rozhodčí doložce.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1895 až 1900

0
(1)

Postoupení smlouvy je vůči postoupené straně účinné od jejího souhlasu. Souhlasila-li předem, je postoupení smlouvy vůči postoupené straně účinné okamžikem, kdy jí postupitel postoupení smlouvy oznámí nebo kdy jí postupník postoupení smlouvy prokáže.

(2)

Obsahuje-li smlouva uzavřená v písemné formě ujednání, že je uzavřena na řad některé ze stran nebo jiné ujednání stejného významu, pak tato strana postoupí smlouvu rubopisem listiny. O náležitostech rubopisu, jakož i o tom, kdo je z rubopisu oprávněn a jak své právo prokazuje, platí právní předpisy o směnkách. Podle nich se rovněž posoudí, od koho může požadovat listinu ten, kdo o ni přišel.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1895 až 1900

0
18/08/2017 / Admin Tým

Čl. 1407 italského CC – zdroj…

0

Okamžikem účinnosti postoupení smlouvy vůči postoupené straně se postupitel osvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1895 až 1900

0
18/08/2017 / Admin Tým

Čl. 1408 odst. 1 italského CC –…

0
(1)

Následkům podle § 1898 může postoupená strana zabránit prohlášením vůči postupiteli, že jeho osvobození odmítá. V tom případě může postoupená strana po postupiteli požadovat, aby plnil, neplní-li postupník převzaté povinnosti.

(2)

Prohlášení lze učinit do patnácti dnů ode dne, kdy se postoupená strana dozvěděla nebo kdy musela zjistit, že postupník neplnil. Prodlení s prohlášením je sice nezbavuje účinků podle odstavce 1, postoupená strana však nahradí škodu způsobenou prodlením.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1895 až 1900

0

K tomuto ustanovení proběhla na konci roku 2013 diskuse v Právním rádci mezi P. Čecham a B. Havlem.

P. Čech v článku Smlouvy na doručitele? Stát se zbláznil! (PR 10/2013) poukazuje na to, že předmětné ustanovení bylo převzáno z čl. 1408 italského Codice Civil, avšak nedotaženě a se zásadními negativními důsledky. V italské úpravě totiž platí, že postoupená strana (věřitel) může zabránit osvobození postupitele (původního dlužníka) od jeho povinností prohlášením učiněným bezprostředně po postoupení smlouvy. Doba patnácti dnů je pak jen dobou pro notifikaci o tom, že postupník (nový dlužník) neplnil. Postupitel (původní dlužník) tedy od počátku ví, zda takovou notifikaci může v budoucnu očekávat.

Naproti tomu česká úprava stanoví patnáct dnů jako dobu, po kterou se může postoupená strana (věřitel) rozhodnout, zda potupitele (původního dlužníka) osvobozuje. Doba však začíná běžet až od nesplnění povinností postupníkem (novým dlužníkem). Právo postoupené strany (věřitele) se tak může aktivovat kdykoliv v budoucnosti, v závislosti na splatnosti. Do té doby nemá postupitel (původní dlužník) jistotu, zda nebude dodatečně povolán k plnění smluvních povinností.

Tomuto názoru oponoval doc. Havel v Právním rádci 11/2013 v článku Souběhy či smlouvy na doručitele. Zbláznil se stát? Doc. Havel v článku tvrdí, že vzorovou italskou úpravu lze sice vyložit způsobem, jakým ji předestírá Dr. Čech, nicméně tento názor není dostatečně podepřen tamní literaturou. Předestřená interpretace italského práva se tak může v Itálii lišit. Důležité je však to, že podle § 1895 NOZ musí postoupená strana (věřitel) vždy souhlasit s tím, že se bude smlouva postupovat. Postoupená strana (věřitel) tedy vždy ví, na čem je. Doc. Havel však v článku opomněl, že Dr. Čech nesměřoval kritiku § 1899 NOZ na nejistotu (ochranu) postoupené strany (věřitele), ale postupníka (původního dlužníka). Zásadní výtku Dr. Čecha tedy dostatečně nevyvrátil.

Dr. Korbel k tomu zastává názor, že výtka Dr. Čecha může být oprávněná, nicméně pravidlo je dispozitivní a strany si tak mohou nastavit podmínky osvobození odlišně.

Uvedený problém se ministerstvo spravedlnosti snaží vyřešit připravovanou velkou novelou, která má § 1899 změnit.

Diskuze
[1] Jan Smutný / 9. 12. 2014 / § 1408 Codice Civile

(1) Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo (1407).

(2) Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.

(3) Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno (1223).

18/08/2017 / Admin Tým

Čl. 1408 italského CC – zdroj…

0

Postoupené straně zůstávají zachovány všechny námitky ze smlouvy i proti postupníkovi. Jiné námitky, které tato strana měla vůči postupiteli, jí zůstanou zachovány, vyhradí-li si to ve smlouvě nebo v souhlasu s postoupením smlouvy.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1895 až 1900

0
18/08/2017 / Admin Tým

Čl. 1409 italského CC – zdroj…

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback