(1)

Zavazuje-li smlouva ujednaná na dobu neurčitou alespoň jednu stranu k nepřetržité nebo opakované činnosti, anebo zavazuje-li alespoň jednu stranu takovou činnost strpět, lze závazek zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem.

(2)

Zavázala-li se strana zdržet se určité činnosti a je-li z povahy závazku zřejmé, že povinnost není časově omezena, ustanovení odstavce 1 se nepoužije.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1998 až 2000

0

Dobrý den, rád bych znal váš názor na problematiku možné výpovědi smlouvy o úvěru dle NOZ, kterou zmínil ve svém článku v Právním rádci JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. (Čech, P.: Úvěr, úrok a spol. aneb kam se poděla půjčka?, Právní rádce, 2012, č. 9, s. 18 – 19). Podstatou této problematiky je vypuštění ustanovení § 500 odst. 2 ObchZ v úpravě úvěru NOZ. Předmětné ustanovení ObchZ zní: „Nestanoví-li smlouva jinou výpovědní lhůtu, může poskytnutí úvěru vypovědět dlužník s okamžitou účinností a věřitel ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena dlužníku.“ Toto ustanovení se uplatní v případě, že ve smlouvě není stanovena lhůta pro uplatnění dlužníkova nároku na poskytnutí peněžních prostředků. NOZ takovéto speciální ustanovení o možnosti výpovědi smlouvy o úvěru neobsahuje. Dle názoru JUDr. Petra Čecha se tak uplatní předmětné obecné ustanovení § 1999 odst. 1 NOZ. Dle mého názoru je však použití tohoto ustanovení na smlouvu o úvěru (před vyplacením peněžních prostředků) velmi problematické, protože se v něm hovoří o smlouvě na dobu neurčitou, která zavazuje alespoň jednu stranu k nepřetržité nebo opakované činnosti (resp. strpět takovou činnost). Poskytnutí úvěru však dle mého není nepřetržitá nebo opakovaná činnost a navíc smlouva o úvěru sice nemusí mít stanovenou lhůtu k uplatnění dlužníkova nároku na poskytnutí peněžních prostředků, ale může mít stanovenou lhůtu pro jejich vrácení, a tak je otázka, zda by se stále jednalo pojmově o smlouvu na dobu neurčitou? Pokud bychom připustili, že takováto smlouva o úvěru je smlouvou na dobu neurčitou s nepřetržitým či opakovaným plněním, vyvstává další otázka, zda by bylo možné tuto smlouvu vypovědět i po poskytnutí peněžních prostředků (což ObchZ neumožňuje)? Dle mého názoru by se toto ustanovení vůbec na smlouvu o úvěru nemělo aplikovat, z čehož vyplývá, že NOZ neumožňuje smlouvu o úvěru vypovědět ani před ani po poskytnutí peněžních prostředků.

Zatím žádné diskuzní příspěvky

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback