Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2001 až 2005

2

Osnova vychází se návrhu ustanovení o odstoupení od smlouvy inspiruje pojetím obsaženém v platném obchodním zákoníku, bere však zřetel i na standardní zahraniční úpravy. Návrh respektuje autonomii vůle stran, bere však v úvahu i racionální vyznění normativní úpravy, šetřícího jistotu smluvních stran a bránícího neúčelnému zmaření smlouvy bez racionálního podkladu.

Diskuze
[1] Jindřich Belling / 28. 1. 2015 / opožděné odstoupení

Dosavadní úprava dle Obch zák. byla v tomto směru vcelku přehledná: Nevyužije-li věřitel svého práva odstoupit bez zbytečného odkladu, „přeřadí“ se příčina odstoupení mezi nepodstatně, a věřitel může odstoupit teprve poté, co marně uplynula jím dodatečně určená přiměřená lhůta pro splnění příslušné povinnosti. Zakončení druhého odstavce"..,nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany", jakoby tuto vcelku logickou úpravu prolamovalo, přestože komentář ubezpečuje, že chce zabránit „neúčelnému zmaření smlouvy bez racionálního podkladu“.
Situace, kdy poté, kdy ve smluvním vztahu vznikla situace, že bylo možno do smlouvy odstoupit, avšak strany pokračují ve spolupráci, bývá docela častá. Dosavadní úprava pro tento případ zjednávala stranám jistotu trvání právního vztahu. Nová právní úprava však jakoby tuto jistotu zrušila.

[2] Petr Kavan / 5. 2. 2015 / reakce na: [1] / RE: opožděné odstoupení

Váš komentář se patří vyjevit spíše než k § 2001 k § 2003. Nicméně to je jen technika.
„Neúčelné zmaření smlouvy bez racionálního podkladu“ podle mého názoru žádné prolamování logické úpravy neznamená.
Zákon míří na případy, kdy se lze dovolat jednání druhé strany srovnatelného s důvodem odstoupení, který měla k dispozici první strana. Jinak řečeno, pokud mohu od smlouvy odstoupit a neučiním-li tak bez zbytečného odkladu, mohu tak učinit kdykoli (během trvání smlouvy), pokud mi svědčí obdobné jednání druhé strany. Jestliže jsem mohl odstoupit např. od smlouvy o dílo proto, že druhá strana (zhotovitel) porušila své povinnosti (např. proto, že se ocitla v prodlení a nedodržela závazné ustanovení smlouvy), mohu odstoupit (jako objednatel) i tehdy, pokud druhá strana (zhotovitel) své povinnosti nadále neplní a je v prodlení se zhotovením díla.
Zkrátka: „obdobným jednáním“ je myšleno jednání, jímž i druhá strana porušuje podstatně své smluvní povinnosti (nedodrží termín zhotovení díla apod.) a toto porušení povinností trvá.
Podle mého názoru jde o možnost zachovat právo odstoupení i tehdy, pokud druhá strana – porušujíce podstatně svou povinnost – v tomto porušení povinnosti setrvává. Jiný význam toto ustanovení normativně nemá- sleduje možnost odstoupení pro případ, kdy porušení (podstatné) je porušením trvalým a jen proto, že není dodržena lhůta bez zbytečného odkladu, se možnost odstoupení „zablokuje“. Pokud někdo něco neplní, a to trvale, mohu odstoupit od smlouvy, aniž bych dodržel lhůtu „bez zbytečného odkladu“.

20/08/2013 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback