Stranám je na vůli ujednat si zánik závazku, aniž bude zřízen závazek nový.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1981

0

§ 1902 NOZ (Novace), § 3002 NOZ (Bezdůvodné obohacení)

Zatím žádné diskuzní příspěvky

Započtení

(1)

Dluží-li si strany vzájemně plnění stejného druhu, může každá z nich prohlásit vůči druhé straně, že svoji pohledávku započítává proti pohledávce druhé strany. K započtení lze přistoupit, jakmile straně vznikne právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh.

(2)

Započtením se obě pohledávky ruší v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí; nekryjí-li se zcela, započte se pohledávka obdobně jako při splnění. Tyto účinky nastávají k okamžiku, kdy se obě pohledávky staly způsobilými k započtení.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1982 až 1991

0
13/05/2014 / Patrik Müller

Nová formulace podmínek…

0
19/09/2016 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

K prohlášení o započtení učiněném pod podmínkou nebo s doložením času se nepřihlíží.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1982 až 1991

0
(1)

Dluží-li dlužník společně a nerozdílně s jinými, může proti věřiteli započíst pohledávku svého spoludlužníka jen do výše podílu spoludlužníka na společném dluhu.

(2)

Dlužník věřitelů oprávněných společně a nerozdílně může vůči některému ze spoluvěřitelů započíst to, co mu spoluvěřitel dluží, jen do výše jeho podílu na společné pohledávce.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1982 až 1991

0
19/09/2016 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
19/08/2017 / Admin Tým

Čl. 1678 quebeckého CC – zdroj…

0

Ten, kdo vede pro druhou stranu účet, může započíst peněžní prostředky na něm uložené na úhradu vzájemné pohledávky vzniklé na základě smlouvy o účtu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1982 až 1991

0
19/08/2017 / Admin Tým

§ 361 ObchZ – zdroj inspirace

0

Byla-li pohledávka postupně převedena na několik osob, může dlužník použít k započtení jen pohledávku, kterou měl v době převodu vůči prvnímu věřiteli, a pohledávku, kterou má vůči poslednímu věřiteli.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1982 až 1991

0
19/08/2017 / Admin Tým

§ 363 ObchZ – zdroj inspirace

0
(1)

K započtení jsou způsobilé pohledávky, které lze uplatnit před soudem.

(2)

Pohledávka nejistá nebo neurčitá k započtení způsobilá není.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1982 až 1991

0

Návrh ustanovení o započtení (kompenzaci) vychází z platné právní úpravy v občanském a obchodním zákoníku, ale zohledňuje také některé standardní úpravy kontinentálního typu, zejména rakouskou, německou a québeckou.

Ve shodě s klasickým pojetím institutu se rozlišuje kompenzace nutná a kompenzace provedená na základě ujednání stran. Pokud jde o kompenzaci ujednanou stranami, návrh nepřebírá ustanovení § 581 odst. 3 platného občanského zákoníku, podle něhož lze (vyjma pohledávky výživného pro nezletilé) započítat jakékoli pohledávky, dohodnou-li se o tom strany, neboť již z dispozitivní povahy zákonných ustanovení vyplývá právo stran dospět k ujednáním odchylným od zákona. Proto se návrh omezuje na zákaz ujednání o kompenzaci proti pohledávce výživného pro nezletilou osobu a porušení tohoto zákazu stíhá neplatnosti ujednání.

V úpravě započtení, k němuž dochází z vůle jedné strany závazkového vztahu, se zachovává dosavadní koncepce občanskoprávní a obchodněprávní úpravy. Ve shodě se všemi evropskými úpravami i s tradicí římského práva se vychází z pojetí, že k jednostrannému započtení lze přistoupit jen při střetu splatných pohledávek, je-li plnění stejného druhu, a že k zániku započítávaných pohledávek dochází – v tom rozsahu, v jakém se kryjí – zpětně k okamžiku, kdy se pohledávky staly započitatelnými. Navrhuje se však připustit výjimka pro případ, kdy věřitel odložil dlužníkovi čas plnění na jeho žádost a bezúplatně, protože v takovém případě nelze věřiteli klást k tíži její dobročinnost. Návrh, ve shodě s jeho celkovou koncepcí, nevylučuje započtení proti pohledávkám z deliktu, jak to činí např. německé právo (§ 393 BGB) a právní řády některých jiných států. Jediná výjimka, která se navrhuje upravit, se přejímá z § 581 odst. 1 platného občanského zákoníku ohledně náhrady újmy způsobené na zdraví.

Doplněno je zvláštní pravidlo o započtení v případě solidárních závazků; vzorem je čl. 1678 CCQ. Po vzoru německé úpravy (§ 391 BGB) se navrhuje ustanovení o důsledcích započtení v případě, že pohledávka a protipohledávka mají být uspokojeny v různých místech.

Navrhuje se převzít z platného občanského zákoníku standardní pravidlo, že k započtení nejsou způsobilé naturální pohledávky. Výjimka, kterou pro zvláštní případy zná obchodní zákoník ohledně promlčených pohledávek, se recipuje do obecné úpravy jako obecně použitelné pravidlo. Nově se, v souladu se standardními úpravami, navrhuje výslovně stanovit, že jednostranně nelze započíst ani pohledávky nejisté nebo neurčité, neboť započtení sleduje odstranění vzájemných pohledávek zúčastněných osob, nikoli vyvolání nejasností a následných sporů. Vzhledem k tomu, že některé právní řády berou v úvahu skutečnost, že nominální hodnota pohledávky a její skutečná hodnota se liší, a proto podmiňují započitatelnost pohledávek i jejich likviditou, bylo zvažováno, zda obdobnou podmínku nepřevzít i do našeho práva. Výsledek odborných diskusí však toto řešení nepodpořil: proto návrh setrvává na středoevropském standardu a otázku likvidity pohledávek výslovně neřeší.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
23/09/2013 / Patrik Müller

Nejistá a neurčitá

7
20/02/2014 / Roman Kramařík

K pojmu "nejistá nebo neurčitá"

0
19/08/2017 / Admin Tým

§ 581 odst. 2 SOZ – zdroj…

0
11/08/2017 / Martin Sztefek

Rozhodnutí Okresního soudu v…

0
(1)

Zakazuje se započtení proti pohledávce výživného pro nezletilého, který není plně svéprávný.

(2)

Zakazuje se započtení proti pohledávce na náhradu újmy způsobené na zdraví, ledaže se jedná o vzájemnou pohledávku na náhradu téhož druhu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1982 až 1991

0
20/08/2013 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
19/08/2017 / Admin Tým

§ 581 odst. 1 SOZ – zdroj…

0
13/03/2017 / Admin Tým

Původní znění před novelou č.…

0
(1)

Promlčení pohledávky započtení nebrání, nastalo-li po době, kdy se pohledávky staly způsobilými k započtení.

(2)

Odsunul-li věřitel k dlužníkově žádosti čas plnění bezúplatně, může svoji pohledávku přesto započíst po uplynutí času, kdy měl dlužník plnit původně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1982 až 1991

0
19/08/2017 / Admin Tým

§ 358 ObchZ – zdroj inspirace

0

Má-li být každá pohledávka uspokojena v jiném místě, nebrání to započtení, ale strana, vůči níž bylo takto započteno, má právo na náhradu škody vzniklé jí tím, že plnění na určeném místě nezíská, nebo že na určeném místě nemůže plnit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1982 až 1991

0
19/08/2017 / Admin Tým

§ 391 BGB – zdroj inspirace

0

Zákaz započtení pohledávky prohlášením jedné ze stran nebrání stranám, aby si započtení ujednaly; k ujednání o započtení proti pohledávce výživného pro nezletilého, který není plně svéprávný, se však nepřihlíží.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1982 až 1991

0

Ujednají-li si strany, že jedna z nich může závazek zrušit zaplacením odstupného, ruší se závazek zaplacením odstupného obdobně jako při odstoupení od smlouvy. Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá strana, která již, byť i jen zčásti, plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1992

0
19/08/2017 / Admin Tým

§ 355 ObchZ – zdroj inspirace

0

Splynutí

(1)

Splyne-li jakýmkoli způsobem právo s povinností v jedné osobě, zaniknou právo i povinnost, nestanoví-li zákon jinak.

(2)

Splyne-li právo věřitele s povinností toho, kdo závazek zajišťuje, nezaniká tím hlavní dluh.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1993 a 1994

0
19/08/2017 / Admin Tým

§ 584 SOZ – zdroj inspirace

0

Splynutím práva věřitele a povinnosti jednoho z dlužníků zavázaných společně a nerozdílně zaniká dluh do výše odpovídající podílu tohoto spoludlužníka. Splynutím povinnosti dlužníka a práva jednoho z věřitelů oprávněných společně a nerozdílně zaniká pohledávka do výše odpovídající podílu tohoto spoluvěřitele.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1993 a 1994

0
28/11/2014 / Jiří Remeš

Rozpor s § 1878 NOZ

0
28/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
28/11/2014 / Admin Tým

Čl. 1301 Code Civil - zdroj…

0

Prominutí dluhu

(1)

Promine-li věřitel dlužníku dluh, má se za to, že dlužník s prominutím dluhu souhlasí, pokud neprojevil bez zbytečného odkladu nesouhlas výslovně nebo plněním dluhu.

(2)

K prominutí dluhu dojde i v případě, že věřitel vydá dlužníku kvitanci nebo mu vrátí dlužní úpis, aniž dluh splnil; vydá-li věřitel kvitanci nebo vrátí-li dlužní úpis na celý dluh jednomu ze spoludlužníků, má se za to, že věřitel prominul dluh všem spoludlužníkům.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1995 až 1997

0
(1)

Promine-li věřitel dluh jednomu z dlužníků zavázaných společně a nerozdílně, má prominutí dluhu účinky vůči ostatním spoludlužníkům v rozsahu podílu toho spoludlužníka, který byl ze závazku propuštěn.

(2)

Promine-li dlužníku dluh jeden z věřitelů oprávněných společně a nerozdílně, zbavuje to dlužníka dluhu v rozsahu podílu tohoto spoluvěřitele.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1995 až 1997

0
19/08/2017 / Admin Tým

Čl. 1690 quebeckého CC – zdroj…

0

Promine-li věřitel povinnost tomu, kdo dluh zajišťuje, nemá prominutí účinky vůči hlavnímu dluhu. Propustí-li však věřitel ze závazku jednoho ze spoluručitelů, zůstávají ostatním spoluručitelům zachovány námitky, které mohl uplatnit spoluručitel, jehož povinnost byla prominuta.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1995 až 1997

0

Výpověď

(1)

Závazek lze vypovědět, ujednají-li si to strany nebo stanoví-li tak zákon.

(2)

Je-li závazek vypovězen, zaniká uplynutím výpovědní doby. Lze-li však závazek vypovědět bez výpovědní doby, zaniká závazek účinností výpovědi.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1998 až 2000

0
20/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Zavazuje-li smlouva ujednaná na dobu neurčitou alespoň jednu stranu k nepřetržité nebo opakované činnosti, anebo zavazuje-li alespoň jednu stranu takovou činnost strpět, lze závazek zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem.

(2)

Zavázala-li se strana zdržet se určité činnosti a je-li z povahy závazku zřejmé, že povinnost není časově omezena, ustanovení odstavce 1 se nepoužije.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1998 až 2000

0
31/10/2013 / Marek Buday

Možnost výpovědi u smlouvy o…

0
(1)

Byla-li smlouva bez vážného důvodu uzavřena na dobu určitou tak, že zavazuje člověka na dobu jeho života, anebo že zavazuje kohokoli na dobu delší než deset let, lze se po uplynutí deseti let od vzniku závazku domáhat jeho zrušení. Soud závazek zruší i tehdy, pokud se okolnosti, z nichž strany zřejmě vycházely při vzniku závazku, změnily do té míry, že na zavázané straně nelze rozumně požadovat, aby byla smlouvou dále vázána.

(2)

Vzdá-li se strana předem práva domáhat se zrušení závazku, nepřihlíží se k tomu. To neplatí, je-li zavázanou stranou právnická osoba.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1998 až 2000

0

Pokud se na starý závazek (vzniklý za účinnosti SOZ) bude vztahovat NOZ (např. u nájemních smluv či smluv, u kterých strany optovaly pro NOZ podle §3028 (3) NOZ), platí pro počítání dob a lhůt §3036 NOZ. Protože 10 letá doba upravená v tomto §2000 za SOZ neexistovala, nemohla tudíž podle SOZ (jak říká §3036 NOZ) ani začít běžet. To však nebrání tomu, aby při posuzování právních vztahů podle NOZ byla započtená i doba, která reálně uběhla před 1. lednem 2014. Opačný výklad by byl v rozporu se smyslem tohoto paragrafu.

Zatím žádné diskuzní příspěvky

Druhá věta tohoto ustanovení nabízí minimálně dvě zajímavé interpretační otázky.

Zaprvé není jasné, co znamená spojení „i tehdy“ ve větě druhé. Z formulace není zřejmé, zda soud může zrušit závazek pro změnu okolností pouze po uplynutí deseti let, nebo i bez dodržení této doby. T. Kindl v komentáři od nakl. Wolters Kluwer tvrdí, že podmínka uplynutí deseti let není nutná. Šilhán v beckovském komentáři zastává spíše opačný názoru, byť nevyhraněně.

Druhou otázkou je vztah věty druhé k úpravě tzv. hardshipu v § 1765 a násl. NOZ. Není zřejmé, zda dvojí úprava nároků vyplývající ze změny okolností je legislativní nedopatření, či jaké jsou případné rozdíly v aplikaci obou úprav, pokud je souběžná aplikace možná.

Šilhán v beckovském komentáři připouští „styčné plochy“ s tím, že § 2000 je obecnější než úprava tzv. hardshipu. Podle autora bude § 2000 využitelnější spíše u dlouhodobějších závazků, neboť po uplynutí deseti let už nebude potřeba dovozovat hrubý nepoměr, ale postačí změna okolností v kombinaci s (ne)rozumným požadavkem na závaznost smlouvy.

Uvedené ustanovení má doznat legislativních změn. Připravovaná velká novela má zkoumanou druhou větu zcela zrušit.

Zatím žádné diskuzní příspěvky

Odstoupení od smlouvy

Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2001 až 2005

2
20/08/2013 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

(2)

Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2001 až 2005

2
19/08/2017 / Admin Tým

§ 345 odst. 2 ObchZ – zdroj…

0
(1)

Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

(2)

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2001 až 2005

2
20/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

(2)

Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

(3)

Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2001 až 2005

2
30/07/2014 / Pavlína Komedová

Stavba na pozemku, který má být…

0
(1)

Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

(2)

Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2001 až 2005

2

Následná nemožnost plnění

(1)

Stane-li se dluh po vzniku závazku nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.

(2)

Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2006 až 2008

0
19/08/2017 / Admin Tým

§ 575 odst. 1 a 2 SOZ – zdroj…

0
19/08/2017 / Admin Tým

§ 352 ObchZ – zdroj inspirace

0

Při nemožnosti pouhé části plnění zanikne závazek v celém rozsahu, plyne-li z povahy závazku nebo z účelu smlouvy, který byl stranám při uzavření smlouvy znám, že plnění zbytku nemá pro věřitele význam. Není-li tomu tak, zaniká závazek jen co do této části.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2006 až 2008

0
19/08/2017 / Admin Tým

§ 575 odst. 3 SOZ – zdroj…

0

Neoznámí-li dlužník věřiteli, že se splnění dluhu stalo nemožným, bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dozvěděl nebo dozvědět musel, nahradí věřiteli škodu vzniklou tím, že věřitel nebyl o nemožnosti plnění včas vyrozuměn.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2006 až 2008

0
19/08/2017 / Admin Tým

§ 577 odst. 1 SOZ – zdroj…

0
(1)

Smrtí dlužníka povinnost nezanikne, ledaže jejím obsahem bylo plnění, které mělo být provedeno osobně dlužníkem.

(2)

Smrtí věřitele právo zanikne, bylo-li plnění omezeno jen na jeho osobu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2009

0
19/08/2017 / Admin Tým

§ 579 SOZ – zdroj inspirace

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback