Ručení

(1)

Kdo věřiteli prohlásí, že ho uspokojí, jestliže dlužník věřiteli svůj dluh nesplní, stává se dlužníkovým ručitelem. Nepřijme-li věřitel ručitele, nemůže po něm nic žádat.

(2)

Ručitelské prohlášení vyžaduje písemnou formu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2018 až 2028

0
08/10/2014 / Admin Tým

Související články

0
19/08/2017 / Admin Tým

§ 303 ObchZ – zdroj inspirace

0
(1)

Ručení předpokládá platný dluh dlužníka; ručení lze poskytnout i pro dluhy budoucí nebo podmíněné, jakož i za soubor dluhů určitého druhu vznikajících dlužníku v určité době nebo soubor různých dluhů z téhož právního důvodu.

(2)

Platnosti ručení nebrání, je-li závazek dlužníka neplatný pro nedostatek jeho způsobilosti zavazovat se k povinnostem, pokud o tom ručitel při převzetí ručitelského závazku věděl nebo vědět musel.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2018 až 2028

0

Je-li ručením zajištěna pouze část dluhu, nesnižuje se rozsah ručení částečným plněním, zůstává-li dluh nesplněn ve výši, v jaké je zajištěn ručením.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2018 až 2028

0
25/08/2017 / Admin Tým

§ 307 odst. 2 ObchZ – zdroj…

0
(1)

Věřitel má právo požadovat splnění na ručiteli, nesplnil-li dlužník v přiměřené lhůtě dluh, ač jej k tomu věřitel v písemné formě vyzval. Výzvy není třeba, nemůže-li ji věřitel uskutečnit nebo je-li nepochybné, že dlužník dluh nesplní.

(2)

Bylo-li ručení ujednáno na určitou dobu, je právo věřitele zachováno i v případě, že věřitel v této době ručitele k plnění vyzval.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2018 až 2028

0
17/02/2014 / Michaela Štěpánová

Vyloučení povinnosti věřitele…

0
25/08/2017 / Admin Tým

§ 306 odst. 1 ObchZ – zdroj…

0

Ručitel může plnění odepřít, pokud věřitel zavinil, že pohledávka nemůže být uspokojena dlužníkem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2018 až 2028

0
25/08/2017 / Admin Tým

§ 549 SOZ – zdroj inspirace

0
(1)

Ručitel může vůči věřiteli uplatnit všechny námitky, které má proti věřiteli dlužník.

(2)

Uplatní-li ručitel námitky, které mu sdělil dlužník, nahradí dlužník ručiteli náklady, které mu vznikly, byly-li námitky neúspěšné.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2018 až 2028

0
25/08/2017 / Admin Tým

§ 306 odst. 2 a 3 ObchZ – zdroj…

0

Uspokojí-li ručitel věřitele bez vědomí dlužníka, může dlužník uplatnit vůči ručiteli všechny námitky, které byl oprávněn uplatnit vůči věřiteli, kdyby na něm věřitel splnění vymáhal. Dlužník však nemůže vůči ručiteli uplatnit námitky, na které dlužník ručitele neupozornil bez zbytečného odkladu poté, co mu ručitel oznámil, že věřitel uplatnil právo z ručení.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2018 až 2028

0
31/03/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
25/08/2017 / Admin Tým

§ 309 ObchZ – zdroj inspirace

0
(1)

Právo věřitele vůči ručiteli se nepromlčí před promlčením práva vůči dlužníkovi.

(2)

Uznání dluhu dlužníkem je účinné vůči ručiteli, vysloví-li s tím ručitel souhlas.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2018 až 2028

0
10/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
25/08/2017 / Admin Tým

§ 548 odst. 3 SOZ – zdroj…

0
(1)

Ručení zaniká zánikem dluhu, který zajišťuje.

(2)

Ručení však nezaniká, pokud dluh zanikl pro nemožnost plnění dlužníka, a ručitel jej splnit může, nebo pro zánik právnické osoby, která je dlužníkem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2018 až 2028

0
25/08/2017 / Admin Tým

§ 311 ObchZ – zdroj inspirace

0

Zaručí-li se za týž dluh více ručitelů, ručí každý z nich věřiteli za dluh celý. Ručitel má vůči ostatním ručitelům stejná práva jako spoludlužník.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2018 až 2028

0
25/08/2017 / Admin Tým

§ 307 odst. 1 ObchZ – zdroj…

0

Zákonným ručením za nepeněžitý dluh je zajištěna peněžitá pohledávka, která věřiteli přísluší při porušení zajištěného dluhu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2018 až 2028

0

Finanční záruka

(1)

Finanční záruka vzniká prohlášením výstavce v záruční listině, že uspokojí věřitele podle záruční listiny do výše určité peněžní částky, nesplní-li dlužník věřiteli určitý dluh, anebo splní-li se jiné podmínky určené v záruční listině. Je-li výstavcem banka, zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo, jedná se o bankovní záruku.

(2)

Záruční listina vyžaduje písemnou formu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2029 až 2039

0
25/08/2017 / Admin Tým

§ 313 ObchZ – zdroj inspirace

0

Při zajištění nepeněžité pohledávky se má se za to, že je do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která věřiteli přísluší při porušení zajištěné povinnosti plnit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2029 až 2039

0
25/08/2017 / Admin Tým

§ 314 ObchZ – zdroj inspirace

0
(1)

Potvrdí-li finanční záruku jiný výstavce, může věřitel uplatnit právo z finanční záruky vůči kterémukoli z těchto výstavců.

(2)

Výstavce, který potvrdil finanční záruku a na tomto základě plnil, má právo na náhradu vůči výstavci, který jej o potvrzení finanční záruky požádal.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2029 až 2039

0
25/08/2017 / Admin Tým

§ 315 odst. 1 a 2 ObchZ – zdroj…

0

Poskytl-li výstavce finanční záruku na žádost jiného výstavce, má výstavce, který záruku poskytl, vůči žádajícímu výstavci právo na náhradu, pokud z poskytnuté záruky plnil a dodržel podmínky určené v žádosti.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2029 až 2039

0

Oznámí-li výstavce další osobě, že jiný výstavce poskytl finanční záruku, nevznikne z toho oznamujícímu výstavci povinnost z finanční záruky; způsobí-li však nesprávným oznámením škodu, nahradí ji.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2029 až 2039

0
25/08/2017 / Admin Tým

§ 315 odst. 3 ObchZ – zdroj…

0
(1)

Výstavce ručí za splnění zajištěného dluhu do výše a za podmínek uvedených v záruční listině. Výstavce může vůči věřiteli uplatnit pouze námitky, jejichž uplatnění záruční listina připouští.

(2)

Zajišťuje-li finanční záruka splnění dluhu, nemá částečné plnění dluhu účinek na rozsah finanční záruky, pokud je výše nesplněného dluhu alespoň stejná jako výše částky, na kterou zní záruční listina.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2029 až 2039

0
25/08/2017 / Admin Tým

§ 316 ObchZ – zdroj inspirace

0
(1)

Jsou-li podmínky uvedené v záruční listině splněny, splní výstavce povinnost z finanční záruky, pokud jej k tomu věřitel vyzve v písemné formě. Podmiňuje-li záruční listina plnění výstavce předložením určitého dokumentu, musí být předložen při výzvě nebo bez zbytečného odkladu po ní, avšak vždy za trvání finanční záruky.

(2)

Nevyplývá-li ze záruční listiny něco jiného, nemůže výstavce uplatnit vůči věřiteli námitky, které by vůči němu byl oprávněn uplatnit dlužník. Předchozí výzva věřitele, aby dlužník splnil dluh, se vyžaduje, stanoví-li to záruční listina.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2029 až 2039

0
25/08/2017 / Admin Tým

§ 319 ObchZ – zdroj inspirace

0
25/08/2017 / Admin Tým

§ 317 ObchZ – zdroj inspirace

0

Právo na plnění ze záruky může věřitel postoupit. Připouští-li to záruční listina, může věřitel postoupit i právo uplatnit finanční záruku; tímto postoupením se převádí i právo na plnění ze záruky.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2029 až 2039

0

Je-li výstavce povinen podle záruční listiny plnit ve prospěch oprávněného jinému výstavci, je povinen plnit na účet oprávněného u tohoto výstavce.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2029 až 2039

0
25/08/2017 / Admin Tým

§ 320 ObchZ – zdroj inspirace

0

Finanční záruku lze omezit na určitou dobu. Neuplatní-li věřitel vůči výstavci své právo v době určené záruční listinou, finanční záruka zanikne.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2029 až 2039

0
25/08/2017 / Admin Tým

§ 321 odst. 1 ObchZ – zdroj…

0
(1)

Dlužník nahradí výstavci to, co plnil podle záruční listiny vystavené v souladu s uzavřenou smlouvou. Uzavřela-li s výstavcem smlouvu o poskytnutí finanční záruky třetí osoba, nahradí tato osoba výstavci, co plnila podle záruční listiny vystavené v souladu se smlouvou.

(2)

Dlužník nemůže vůči výstavci uplatnit námitky, které by mohl uplatnit vůči věřiteli, neujednal-li s ním, že si výstavce vůči věřiteli uplatnění takových námitek vyhradí v záruční listině.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2029 až 2039

0
25/08/2017 / Admin Tým

§ 321 odst. 2 a 3 ObchZ – zdroj…

0

Zajišťovací převod práva

(1)

Smlouvou o zajišťovacím převodu práva zajišťuje dlužník nebo třetí osoba dluh tím, že věřiteli dočasně převede své právo.

(2)

Má se za to, že zajišťovací převod práva je převodem s rozvazovací podmínkou, že dluh bude splněn.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2040

0
08/10/2014 / Admin Tým

Související články

0
25/08/2013 / Petr Měšťánek

29 Cdo 2067/2012

0

Týká-li se zajišťovací převod práva věci zapsané ve veřejném seznamu, vzniká zajištění zápisem do tohoto seznamu; do veřejného seznamu se zapíše i dočasná povaha zajišťovacího převodu práva.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2041

0

Je-li k zajištění převedeno vlastnické právo a byla-li věc věřiteli předána, je věřitel oprávněn mít ji u sebe po celou dobu trvání zajišťovacího převodu práva a je povinen vykonávat prostou správu věci. Má-li věc ve své moci ten, kdo věřiteli převodem práva jistotu zřídil, vykonává on prostou správu věci.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2042

0

Pomine-li důvod trvání zajišťovacího převodu práva, umožní věřitel osobě, která zajištění poskytla, výkon práva v předešlém rozsahu. Zároveň jí vydá vše, co z převedeného práva získal nebo co k němu přibylo, proti náhradě nákladů, které v souvislosti s výkonem zajišťovacího převodu práva účelně vynaložil.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2043

0
10/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Není-li zajištěný dluh splněn, stane se převod práva nepodmíněným a dlužník předá věřiteli vše, co je nutné k plnému výkonu převedeného práva.

(2)

Převyšuje-li obvyklá cena jistoty zřejmě výši zajištěného dluhu, vyplatí věřitel osobě, která jistotu poskytla, částku odpovídající rozdílu; přitom si započte náklady, které v souvislosti s výkonem zajišťovacího převodu práva účelně vynaložil. Neobsahuje-li smlouva o zajišťovacím převodu práva údaj o výši dluhu a hodnověrné ocenění práva převedeného k zajištění, je na věřiteli, aby dokázal, že obvyklá cena jistoty výši zajištěného dluhu zřejmě nepřevyšuje.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2044

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů

(1)

Dluh lze zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu, z odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek nebo z náhrady mzdy nebo platu. Nejde-li o srážky podle věty první k uspokojení práva zaměstnavatele, je třeba k uzavření dohody předchozího souhlasu zaměstnavatele.

(2)

Proti plátci mzdy nebo platu nabývá věřitel práva na výplatu srážek okamžikem, kdy byla plátci dohoda předložena.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2045 až 2047

0

Dobrý den,
celou dobu účinnosti NOZ se dohadujeme, zda měl zákonodárce na mysli polovinu hrubé mzdy/platu či polovinu čisté mzdy/platu. I když jsme již prostudovali obrovské množství odborných článků, stále jsme nikde nenašli takové vysvětlení, které by potvrzovalo jednu či druhou hypotézu.
Bude v rámci novely NOZ řešená i tato oblast?

Děkuji za odpověď

Diskuze
[1] Jan Smutný / 17. 10. 2014 / Hrubá mzda

Nepotvrzoval jsem si to nahlédnutím do příslušných předpisů, ale když se v zákonech užívá pojem mzda, má se tím na mysli hrubá mzda. Má-li zákonodárce na mysli čistou mzdu, pak to příslušně označí (jako skutečnost, která je speciální). Předpokládám však, že v tom není důsledný.

[2] Martin Prokeš / 19. 11. 2014 / RE: NOZ § 2045 srážky ze mzdy

Šubrt uvádí, že z poloviny hrubé mzdy (Práce a mzda 7/2014, s. 33). S odůvodněním pak k témuž závěru dospěli autoři článku Nejasnosti okolo dohod o srážkách ze mzdy (Šubrt, Chládková, Bukovjan in Práce a mzda 5/2014, s. 19). Závěr, že jde o polovinu hrubé mzdu považuji za správný.

13/03/2017 / Admin Tým

Původní znění před novelou č.…

0

Náklady spojené s placením srážek nese plátce mzdy nebo platu; má-li však plátce mzdy nebo platu plnit současně podle několika dohod o srážkách ze mzdy nebo platu, jdou náklady s placením srážek podle druhé a další dohody k tíži dlužníka.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2045 až 2047

0

Ustanovení § 2045 a 2046 se použijí i pro jiné příjmy, s nimiž se při výkonu rozhodnutí nakládá jako se mzdou nebo platem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2045 až 2047

0
25/08/2017 / Admin Tým

§ 551 odst. 3 SOZ – zdroj…

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback