Smluvní pokuta

Ujednají-li strany pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu v určité výši nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí, může věřitel požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Smluvní pokuta může být ujednána i v jiném plnění než peněžitém.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2048 až 2052

0
28/02/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
08/10/2014 / Admin Tým

Související články

0
25/08/2017 / Admin Tým

§ 544 odst. 1 SOZ – zdroj…

0

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2048 až 2052

0
25/08/2017 / Admin Tým

§ 545 odst. 1 SOZ – zdroj…

0

Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá věřitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2048 až 2052

0
25/08/2017 / Admin Tým

§ 545 odst. 2 SOZ – zdroj…

0

Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti až do výše škody vzniklé do doby rozhodnutí porušením té povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. K náhradě škody, vznikne-li na ni později právo, je poškozený oprávněn do výše smluvní pokuty.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2048 až 2052

0

Před rokem 2014 nebyla v SOZ soudu dána možnost moderovat výši nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty. Taková možnost existovala pouze podle § 301 ObchZ (na rozdíl od § 2051 NOZ bez nutnosti návrhu dlužníka); v právních vztazích v režimu SOZ soudům nezbylo než smluvní ujednání obsahující nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty zneplatňovat jako taková pro rozpor s dobrými mravy. Paragraf 2051 NOZ situaci v tomto směru značně mění, neboť ani v občanskoprávních vztazích nemůže nepřiměřenost výše smluvní pokuty napříště vést sama o sobě k neplatnosti smluvního ujednání o takové smluvní pokutě.[1]

Stojí však za pozornost výjimka, která v sobě zahrne nemalé množství smluv – jde o veškerá ujednání o smluvní pokutě ve smlouvách uzavíraných se spotřebitelem. Ve spotřebitelských vztazích je totiž třeba respektovat judikaturu Soudního dvora Evropské Unie, který ve svém rozhodnutí C‑618/10[2] dovodil, že článek 6 odst. 1 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřimě­řených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95, s. 29; Zvl. vyd. 15/02, s. 288) znemožňuje soudu měnit obsah uzavřené smlouvy, resp. předmětné zneužívající klauzule. Učinil tak s odkazem na to, že smlouva by podle čl. 6 odst. 1 směrnice měla zůstat „pro strany závaznou za stejných podmínek, může-li nadále existovat bez dotyčných nepřiměřených podmínek“ (body 64 a 65) a rovněž s odkazem na účel směrnice, který by byl popřen, pokud by podnikatel mohl i nadále zneužívající klauzule do smluv se spotřebiteli včleňovat s vědomím, že při nejhorším soud smlouvu v určitém ohledu doplní/upraví (body 66 až 70).

Závěry Soudního dvora je podle mého názoru nezbytné vztáhnout i na moderaci nepřiměřeně vysoké pokuty. Měl-li by proto spotřebitel platit nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu, nemá soud prostor k využití moderačního práva podle § 2051 NOZ, nýbrž musí vyjít z toho, že předmětné ujednání o smluvní pokutě je absolutně neplatné podle § 588 NOZ pro rozpor s dobrými mravy, a věřiteli nepřiznat nic.[3]

Výrok Soudního dvora ve věci C‑618/10:

1) Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřimě­řených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách musí být vykládána v tom smyslu, že brání takové právní úpravě členského státu, jako je úprava dotčená v původním řízení, která neumožňuje soudu, jemuž je předložen návrh na vydání platebního rozkazu, aby bez námitky podané spotřebitelem posoudil z úřední povinnosti a limine či v jakémkoli jiném stadiu řízení zneužívající charakter klauzule o úrocích z prodlení obsažené ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím či poskytovatelem a spotřebitelem, ačkoli má pro tyto účely k dispozici potřebné informace o právním a skutkovém stavu.

1. Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts must be interpreted as precluding legislation of a Member State, such as that at issue in the main proceedings, which does not allow the court before which an application for an order for payment has been brought to assess of its own motion, in limine litis or at any other stage during the proceedings, even though it already has the legal and factual elements necessary for that task available to it, whether a term relating to interest on late payments contained in a contract concluded between a seller or supplier and a consumer is unfair, in the case where that consumer has not lodged an objection.

2) Článek 6 odst. 1 směrnice 93/13 musí být vykládán v tom smyslu, že brání takové právní úpravě členského státu, jako je článek 83 nařízení s mocí zákona 1/2007 o přepracovaném znění obecného zákona o ochraně spotřebitelů a uživatelů a souvisejících zákonů (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias) ze dne 16. listopadu 2007, jež vnitrostátnímu soudu umožňuje, aby při rozhodnutí o neplatnosti zneužívající klauzule ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím nebo poskytovatelem a spotřebitelem doplnil uvedenou smlouvu tak, že změní obsah této klauzule.

2. Article 6(1) of Directive 93/13 must be interpreted as precluding legislation of a Member State, such as Article 83 of Royal Legislative Decree 1/2007 approving the consolidated version of the General Law for the protection of consumers and users and other supplementary laws (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias) of 16 November 2007, which allows a national court, in the case where it finds that an unfair term in a contract concluded between a seller or supplier and a consumer is void, to modify that contract by revising the content of that term.

  1. V tomto lze nadále vyjít z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2009. sp. zn. 31 Cdo 2707/2007. Dostupný na nsoud.cz.
  2. Rozsudek Soudního dvora ve věci C‑618/10 ze 14. 6. 2012 (ECLI:EU:C:2012:349­). Dostupný na curia.europa.eu.
  3. Shodně HORÁK, P.: Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva. Právní rozhledy, 19/2015 nebo ČECH, P.: Forma, určitost a neplatnost smlouvy. Metodické aktuality, 1/2017, ISBN 978–80–87367–73–5, str. 38.
Zatím žádné diskuzní příspěvky
25/08/2017 / Admin Tým

§ 301 ObchZ – zdroj inspirace

0

Ustanovení o smluvní pokutě se použijí i na pokutu stanovenou pro porušení smluvní povinnosti právním předpisem (penále).

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2048 až 2052

0
25/08/2017 / Admin Tým

§ 544 odst. 3 SOZ – zdroj…

0

Uznání dluhu

Uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné formě, má se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2053 a 2054

0
15/10/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
25/08/2017 / Admin Tým

§ 558 SOZ – zdroj inspirace

0
(1)

Placení úroků se považuje za uznání dluhu ohledně částky, z níž se úroky platí.

(2)

Plní-li dlužník dluh zčásti, má částečné plnění účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu.

(3)

Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí, je-li pohledávka věřitele již promlčena.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2053 a 2054

0
25/08/2017 / Admin Tým

§ 407 odst. 2 a 3 ObchZ – zdroj…

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback