Základní ustanovení

(1)

Jako koupě movité věci se posoudí každá koupě, jejímž předmětem není nemovitá věc, jakož i koupě součásti nemovité věci, má-li kupující podle smlouvy nabýt součást po oddělení jako věc movitou. Za kupní smlouvu se vždy považuje smlouva o dodání spotřebního zboží, které je nutné sestavit nebo vytvořit.

(2)

Mají-li strany vůli uzavřít kupní smlouvu bez určení kupní ceny, platí za ujednanou kupní cena, za niž se týž nebo srovnatelný předmět v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek obvykle prodává.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2085 a 2086

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 448(2) ObchZ - zdroj inspirace

0
(1)

Smlouva o dodání věci, která má být teprve vyrobena, se posoudí jako kupní smlouva, ledaže se ten, komu má být věc dodána, zavázal předat druhé straně podstatnou část toho, čeho je k vyrobení věci zapotřebí.

(2)

Za kupní smlouvu se nepovažuje smlouva, podle níž převážná část plnění dodavatele spočívá ve výkonu činnosti.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2085 a 2086

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 410 ObchZ - zdroj inspirace

0

Povinnosti prodávajícího

Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2087 až 2094

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 411 ObchZ - zdroj inspirace

0

Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2087 až 2094

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 412 ObchZ - zdroj inspirace

0
(1)

Má-li kupující určit dodatečně vlastnosti předmětu koupě a neučiní-li to včas, určí je prodávající sám a oznámí kupujícímu, jaké vlastnosti určil. Přitom přihlédne k potřebám kupujícího, které zná.

(2)

Kupující má právo sdělit prodávajícímu odchylné určení vlastností předmětu koupě, než jaké určil prodávající; neučiní-li to bez zbytečného odkladu po oznámení prodávajícího, je vázán tím, co určil prodávající.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2087 až 2094

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 452 ObchZ - zdroj inspirace

0
(1)

Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

(2)

Je-li kupujícím spotřebitel, použije se odstavec 1 pouze tehdy, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut. V opačném případě je věc kupujícímu odevzdána, až mu ji dopravce předá.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2087 až 2094

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 594 SOZ - zdroj inspirace

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 412(1) ObchZ - zdroj inspirace

0
(1)

Při odeslání nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu jejím předáním dopravci, označí-li prodávající věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího.

(2)

Neoznačí-li prodávající věc, nastanou účinky odevzdání, oznámí-li prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, že mu věc odeslal, a určí-li ji dostatečně v oznámení. Bez tohoto oznámení je věc kupujícímu odevzdána, až předá-li mu ji dopravce.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2087 až 2094

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 413 ObchZ - zdroj inspirace

0

Doba, v níž má prodávající plnit, běží ode dne účinnosti smlouvy. Má-li však kupující splnit určitou povinnost ještě před odevzdáním věci, začíná doba, v níž má prodávající plnit, běžet ode dne splnění této povinnosti.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2087 až 2094

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 414(2) ObchZ - zdroj inspirace

0

Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2087 až 2094

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 442 ObchZ - zdroj inspirace

0
(1)

Prodávající předá kupujícímu doklady potřebné k převzetí a užívání věci. Má-li k předání dojít při zaplacení kupní ceny, předá prodávající doklady v místě placení.

(2)

Doklady, které se týkají přepravy a jsou nutné k převzetí věci a volnému nakládání s ní, předá prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu po jejich vydání. Jiné doklady určené ve smlouvě předá prodávající kupujícímu při odevzdání věci.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2087 až 2094

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 417 ObchZ - zdroj inspirace

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 418 ObchZ - zdroj inspirace

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 419 ObchZ - zdroj inspirace

0

Předmět koupě

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2095 až 2098

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 420(1;2) ObchZ - zdroj…

0

Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2095 až 2098

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 420(3) ObchZ - zdroj inspirace

0

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2095 až 2098

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 420(4) ObchZ - zdroj inspirace

0

Vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy předmětu koupě, že množství je určeno jen přibližně, určí přesné množství prodávající. Má se za to, že odchylka nesmí přesáhnout pět procent množství určeného ve smlouvě.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2095 až 2098

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 421(1;2) ObchZ - zdroj…

0

Práva z vadného plnění

(1)

Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

(2)

Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2099 až 2112

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 422 ObchZ - zdroj inspirace

0
(1)

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

(2)

Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2099 až 2112

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 425 ObchZ - zdroj inspirace

0
(1)

Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci. Výkonem svého práva nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.

(2)

Odstavec 1 platí obdobně i pro vady dokladů.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2099 až 2112

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 426 ObchZ - zdroj inspirace

0
(1)

Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit.

(2)

Způsobil-li vadu věci postup prodávajícího podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které mu kupující opatřil, použije se odstavec 1 obdobně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2099 až 2112

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 423 ObchZ - zdroj inspirace

0

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2099 až 2112

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 424 ObchZ - zdroj inspirace

0

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2099 až 2112

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 427(1) ObchZ - zdroj inspirace

0
(1)

Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.

(2)

Je-li věc během přepravy směrována do jiného místa určení, anebo kupujícím dále odeslána, aniž měl možnost věc prohlédnout, a prodávající v době uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět o možnosti takové změny místa určení nebo takového dalšího odeslání, může kupující prohlídku odložit do doby, kdy je věc dopravena do nového místa určení.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2099 až 2112

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
(1)

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.
(2)

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

(3)

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2099 až 2112

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
(1)

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

(2)

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

(3)

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2099 až 2112

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2099 až 2112

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2099 až 2112

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2099 až 2112

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2099 až 2112

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
(1)

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

(2)

K účinkům podle odstavce 1 soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2099 až 2112

0
24/11/2014 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Záruka za jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2113 až 2117

0
19/03/2014 / Admin tým

Křížové odkazy

0
19/03/2014 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2113 až 2117

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2113 až 2117

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2113 až 2117

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí obdobně ustanovení § 2172 a 2173.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2113 až 2117

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Povinnosti kupujícího

Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2118 až 2125

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
(1)

Kupující nemusí kupní cenu zaplatit, dokud nemá možnost si věc prohlédnout. To neplatí, byl-li ujednán takový způsob předání věci, který možnost prohlídky vylučuje.

(2)

Při určení ceny podle hmotnosti se má za to, že rozhoduje čistá hmotnost předmětu koupě.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2118 až 2125

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
(1)

Je-li kupující v prodlení s převzetím věci nebo s placením kupní ceny, uchová prodávající věc, může-li s ní nakládat, pro kupujícího způsobem přiměřeným okolnostem.

(2)

Převzal-li kupující věc, kterou zamýšlí odmítnout, uchová ji způsobem přiměřeným okolnostem.

(3)

Kdo uchovává věc pro druhou stranu, může ji zadržet, dokud mu druhá strana neuhradí účelně vynaložené náklady spojené s uchováním věci.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2118 až 2125

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Nebezpečí škody na věci

(1)

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci.

(2)

Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2118 až 2125

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Má-li kupující převzít věc od třetí osoby, přechází na něho nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat, ne však dříve než v době určené jako čas plnění.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2118 až 2125

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
(1)

Předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu ke kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

(2)

Je-li při uzavření smlouvy věc již přepravována, přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího předáním věci prvnímu dopravci. Prodávající však nese škodu, k níž došlo před uzavřením smlouvy, a prodávající o ní věděl, anebo o ní vzhledem k okolnostem vědět měl.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2118 až 2125

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Nebezpečí škody na věci určené podle druhu nepřejde na kupujícího, který věc nepřevzal, dříve než věc bude pro účel smlouvy dostatečně oddělena a odlišena od jiných věcí téhož druhu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2118 až 2125

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
(1)

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

(2)

Odstavec 1 se nepoužije, uplatnil-li kupující právo žádat dodání náhradní věci, nebo odstoupil-li od smlouvy.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2118 až 2125

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Svépomocný prodej

(1)

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

(2)

To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2126 a 2127

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Hrozí-li věci rychlá zkáza a není-li na upozornění čas, není upozornění nutné.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2126 a 2127

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback