(1)

Je-li prodávajícím podnikatel, platí pro prodej při jeho podnikatelské činnosti kromě obecných ustanovení o kupní smlouvě i ustanovení tohoto pododdílu, ledaže je kupujícím také podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti.

(2)

Plnění, která se při prodeji věci obvykle neposkytují, je třeba zvláště ujednat.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2158 až 2174

0
24/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
(1)

Dodá-li prodávající věc na místo určené kupujícím, převezme kupující věc při dodání; v ostatních případech převezme kupující věc při prodeji.

(2)

Nepřevezme-li kupující věc v době uvedené v odstavci 1, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li její výši strany, platí za ujednanou výše obvyklá.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2158 až 2174

0
24/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
(1)

Převzetím koupené věci nabývá kupující k věci vlastnické právo.

(2)

Při samoobslužném prodeji nabývá kupující vlastnické právo k věci zaplacením kupní ceny. Do té doby může kupující vrátit věc na původní místo. Vznikne-li na věci škoda před zaplacením kupní ceny, nahradí se podle obecných ustanovení.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2158 až 2174

0
24/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
(1)

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

  1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
(2)

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2158 až 2174

0
24/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2158 až 2174

0
24/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

U zuživatelné věci se vyznačí doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u věci podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze věc použít.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2158 až 2174

0
24/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2158 až 2174

0
24/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Práva z vadného plnění

(1)

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

(2)

Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2158 až 2174

0

Toto ustanovení upravuje práva z vadného plnění při prodeji zboží v obchodě, které se uplatní především v situaci, kdy je kupující spotřebitel (§ 2158 NOZ). Jednotlivá práva z vadného plnění pak upravuje § 2099 a násl. Zvýšená ochrana je v tom, že spotřebitel může tyto práva uplatnit ve lhůtě 24 měsíců oproti tomu, kdy kupující musí vady notifikovat „bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné a dostatečné prohlídce a dostatečné péči zjistit.“ (§ 2112 NOZ, srov. i § 2111 NOZ). V prvních šesti měsících je spoteřbiteli dána k dobru vyvratitelná doměnka, že vada existovala již při převzetí (§ 2161 odst. 2, lze to vykládat jako jakousi „kvazizáruku“). V období od šesti (vlastně sedmi) do dvaceti čtyř měsíců je pak na spotřebiteli, ab dokázal existenci vady již při převzetí. NOZ opouští úpravu zákonné záruky, a záruku poskytuje pouze, pokud byla poskytunuta prodávajícím v souladu s § 2165 odst. 2 a § 2113, případně i § 1919. Do budoucna tedy neplatí, že veškeré spotřební zboží je kryto dvouletou zárukou (případně dalšími kratšími lhůtami dle § 620 SOZ), ale závisí na prodejci zda a jak dlouhou záruku poskytne. Rozdíl z práv z vadného plnění a z práv ze záruky za jakost nelze směšovat. První z nich se uplatní u vad již existujících v době převzetí či po přechodu nebezpečí zkázy, byť se projeví kdykoliv do dvou let, záruka pak pokrývá (také) nově se vyskytnuvší vady, resp. to, že si výrobek ponechá po danou dobu „způsobilost k použití pro obvyklý účel nebo zachování obvyklých vlastností.“ (§ 2113 NOZ). Není-li takového prohlášení, je třeba dokázat, že výrobek byl vadný od počátku přechodu nebezpečí škody na věci, což je v prvních šesti měsících spotřebiteli usnadněno. Vyskytují se názory, že zákonná záruka je zachována i v NOZ. Pro detaily odkazuji na článek a komentáře v článku Zákonná záruka dle NOZ opravdu končí, dostupné na https://obczan.cz/…pravdu-konci#29

Zatím žádné diskuzní příspěvky
19/03/2014 / Admin tým

Křížové odkazy

0
(1)

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

(2)

Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

(3)

Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení podle odstavce 1 nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2158 až 2174

0
24/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Ustanovení § 2165 se nepoužije

  1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  4. vyplývá-li to z povahy věci.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2158 až 2174

0
24/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2158 až 2174

0
24/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
(1)

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

(2)

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

(3)

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2158 až 2174

0
24/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2158 až 2174

0
OBCZAN.CZ - komunitní portál o rekodifikaci