Základní ustanovení

(1)

Zavazuje-li nájemní smlouva pronajímatele přenechat nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce a popřípadě i členů jeho domácnosti byt nebo dům, který je předmětem nájmu, nepřihlíží se k ujednáním zkracujícím nájemcova práva podle ustanovení tohoto pododdílu.

(2)

Ustanovení tohoto pododdílu se nepoužijí, přenechává-li pronajímatel nájemci byt nebo dům k rekreaci nebo jinému zjevně krátkodobému účelu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2235 až 2238

0
08/10/2014 / Admin Tým

Související články

0
23/10/2017 / Admin Tým

§ 549(1;2) BGB - zdroj inspirace

0
(1)

Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Ujednají-li si pronajímatel s nájemcem, že k obývání bude pronajat jiný než obytný prostor, jsou strany zavázány stejně, jako by byl pronajat obytný prostor.

(2)

Skutečnost, že pronajatý prostor není určen k bydlení, nemůže být na újmu nájemci.

(3)

Je-li k zajištění bytových potřeb nájemce pronajat dům, použijí se ustanovení o nájmu bytu přiměřeně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2235 až 2238

0
23/10/2017 / Admin Tým

čl. 7:233 nizozemského BW -…

0

Smlouva vyžaduje písemnou formu; pronajímatel však nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2235 až 2238

0
23/10/2017 / Admin Tým

§ 686(1) SOZ - zdroj inspirace

0

Užívá-li nájemce byt po dobu tří let v dobré víře, že nájem je po právu, považuje se nájemní smlouva za řádně uzavřenou.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2235 až 2238

0

Nepřihlíží se k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu, ani k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2239

0
23/10/2017 / Admin Tým

čl. 1900 quebeckého CC - zdroj…

0

Nájemní smlouvu o nájmu družstevního bytu lze uzavřít za podmínek stanovených jiným zákonem, popřípadě upravených ve stanovách bytového družstva. Totéž platí o právech a povinnostech nájemce a pronajímatele.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2240

0
23/10/2017 / Admin Tým

§ 685(2) SOZ - zdroj inspirace

0
23/10/2017 / Admin Tým

§ 687(4) SOZ - zdroj inspirace

0

Jedná-li se o byt, který je ve vlastnictví právnické osoby, obývaný z důvodu členství členem nebo společníkem této právnické osoby, upravují práva a povinnosti stran především stanovy nebo společenská smlouva.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2241

0

Odevzdání bytu

(1)

Není-li ujednána doba, kdy pronajímatel zpřístupní nájemci byt způsobilý k nastěhování a obývání, zpřístupní pronajímatel nájemci byt prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy smlouva nabyla účinnosti. Byt je zpřístupněn, obdržel-li nájemce klíče a nebrání-li mu nic v přístupu do bytu.

(2)

Pronajímatel se může s nájemcem dohodnout, že k obývání bude předán byt, který není způsobilý k obývání. Takové ujednání je platné, jen jsou-li zároveň ujednána zvláštní práva a povinnosti plynoucí ze zvláštní povahy bytu, včetně výše a způsobu úhrady nákladů na provedení nutných úprav.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2242

0
23/10/2017 / Admin Tým

§ 687(1;2) SOZ - zdroj inspirace

0

Byt je způsobilý k nastěhování a obývání, odpovídá-li ujednáním ve smlouvě, a není-li nic ujednáno, je byt způsobilý k nastěhování a obývání, pokud je čistý a ve stavu, který se obvykle považuje za dobrý, a pokud je zajištěno poskytování nezbytných plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisících.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2243

0
23/10/2017 / Admin Tým

čl. 1910 quebeckého CC - zdroj…

0
23/10/2017 / Admin Tým

čl. 1911 quebeckého CC - zdroj…

0
(1)

Není-li v ujednanou dobu byt způsobilý k nastěhování a obývání nebo je-li byt ve stavu, který neodpovídá sdělení pronajímatele, má nájemce právo odmítnout se nastěhovat. Nastěhuje-li se, má právo požadovat na pronajímateli splnění smlouvy; neučiní-li tak bez zbytečného odkladu, jeho právo zaniká.

(2)

Znal-li nájemce stav bytu již při uzavření smlouvy, ustanovení odstavce 1 se nepoužije. To platí i v případě, že nájemce stav bytu při uzavření smlouvy neznal, protože si jej neprohlédl, ačkoli pronajímatel včas a řádně vyzval nájemce k prohlídce.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2244

0
23/10/2017 / Admin Tým

čl. 1914 quebeckého CC - zdroj…

0

Využije-li nájemce právo nenastěhovat se do bytu, není povinen platit nájemné po dobu, co vada trvá. Nastěhuje-li se, má právo na přiměřenou slevu z nájemného, dokud pronajímatel vadu neodstraní; to platí i v případě podstatné vady v poskytování plnění spojeného nebo souvisícího s užíváním bytu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2245

0
23/10/2017 / Admin Tým

§ 698(1) SOZ - zdroj inspirace

0

Nájemné a jiné platby

(1)

Strany ujednají nájemné pevnou částkou. Má se za to, že se nájemné sjednává za jeden měsíc.

(2)

Neujednají-li strany výši nájemného, vznikne pronajímateli právo na nájemné v takové výši, jaká je v den uzavření smlouvy v místě obvyklá pro nový nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2246

0
23/10/2017 / Admin Tým

Čl. II. – 9:104 DCFR – zdroj…

0
(1)

Strany si ujednají, která plnění spojená s užíváním bytu nebo s ním související služby zajistí pronajímatel; schází-li takové ujednání, použije se ustanovení odstavce 2.

(2)

Pronajímatel zajistí po dobu nájmu nezbytné služby. Má se za to, že nezbytnými službami jsou dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.

(3)

Způsob rozúčtování cen a úhrady služeb stanoví jiný právní předpis.

(4)

Strany si ujednají způsob rozúčtování cen a úhrady případných dalších služeb, není-li stanoven jiným právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu. Způsob rozúčtování musí být určen před poskytováním služby.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2247

0
29/01/2014 / David Štůla

Poplatek z prodlení v zák. č.…

0
23/10/2017 / Admin Tým

§ 696(6) SOZ - zdroj inspirace

0
23/10/2017 / Admin Tým

§ 11 vyhlášky ministerstva…

0

Strany si mohou ujednat každoroční zvyšování nájemného.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2248

0
23/10/2017 / Admin Tým

čl. 7:251 nizozemského BW -…

0
(1)

Neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno, nebo který neobsahuje výši nájemného a nedokládá splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží.

(2)

Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti a postup pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.

(3)

Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu zvýšené nájemné, jak bylo navrženo. Nesdělí-li nájemce v písemné formě pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud; návrhu podanému po uplynutí této lhůty soud nevyhoví, namítne-li nájemce, že návrh byl podán opožděně. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu.

(4)

Navrhuje-li nájemce snížení nájemného, použijí se ustanovení odstavců 1 až 3 obdobně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2249 a 2250

0
23/10/2017 / Admin Tým

§ 696(2;3;4) SOZ - zdroj…

0
(1)

Provede-li pronajímatel stavební úpravy, které trvale zlepšují užitnou hodnotu pronajatého bytu či celkové podmínky bydlení v domě, anebo mají za následek trvalé úspory energie nebo vody, může se s nájemci dohodnout o zvýšení nájemného, nejvýše však o deset procent z účelně vynaložených nákladů ročně. Souhlasí-li s návrhem na takové zvýšení nájemného alespoň nájemci dvou třetin bytů v domě, platí zvýšené nájemné i pro ostatní nájemce.

(2)

Nedojde-li k dohodě podle odstavce 1, může pronajímatel navrhnout zvýšení nájemného z těchto důvodů ročně o tři a půl procenta z vynaložených nákladů; má se za to, že náklady byly vynaloženy účelně. K návrhu, který neobsahuje výši nájemného nebo nedokládá splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2249 a 2250

0
23/10/2017 / Admin Tým

§ 559 BGB - zdroj inspirace

0
(1)

Nájemce platí nájemné předem na každý měsíc nebo na jiné ujednané platební období, nejpozději do pátého dne příslušného platebního období, nebyl-li ujednán den pozdější. Společně s nájemným platí nájemce zálohy nebo náklady na služby, které zajišťuje pronajímatel; o těchto zálohách a nákladech platí § 2253 obdobně.

(2)

Pronajímatel nesmí požadovat po nájemci jiná plnění než uvedená v odstavci 1, ať již ve formě vkladu nebo jinak, ani platbu nájemného později datovaným šekem nebo jiným obdobným způsobem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2251

0
23/10/2017 / Admin Tým

§ 686a(1) SOZ - zdroj inspirace

0
23/10/2017 / Admin Tým

čl. 1903 quebeckého CC - zdroj…

0
23/10/2017 / Admin Tým

čl. 1904 quebeckého CC - zdroj…

0
(1)

Požádá-li o to nájemce, umožní mu pronajímatel zpravidla nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období nahlédnout do vyúčtování nákladů na poskytnuté služby za minulý kalendářní rok, jakož i pořídit si z vyúčtování výpisy, opisy nebo kopie; totéž platí o dokladech týkajících se účtovaných nákladů.

(2)

Nedoplatek i přeplatek záloh na poskytnuté služby jsou splatné k témuž dni; není-li ujednána jiná doba, jsou splatné do tří měsíců po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2252

0
19/11/2013 / Ondřej Obrtlík

Zákon č. 67/2013 Sb. jakon…

0
(1)

Nedohodnou-li se strany o dlužném nájemném, nelze nájem vypovědět pro nezaplacení nájemného, uloží-li nájemce dlužné nájemné, popřípadě jeho spornou část do notářské úschovy a vyrozumí o tom pronajímatele.

(2)

Domáhá-li se nájemce plnění ze smlouvy a pronajímatel odmítá plnit s námitkou nezaplacení nájemného, uloží nájemce dlužné nájemné, popřípadě jeho spornou část do notářské úschovy a vyrozumí o tom pronajímatele.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2253

0
(1)

Ujednají-li strany, že nájemce dá pronajímateli peněžitou jistotu, že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu, nesmí být jistota vyšší než trojnásobek měsíčního nájemného.

(2)

Při skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci; započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží. Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.

Komentáře

10/09/2013 / Tereza Krupová

zákonná sazba

8
02/12/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
19/02/2015 / Eva Hájková

Jistota u firem

1
23/10/2017 / Admin Tým

§ 686a SOZ - zdroj inspirace

0
11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2254

5

Ustanovení o kauci nahrazuje dosavadní úpravu v § 686a odst. 1 až 5 platného občanského zákoníku. Návrh vychází z myšlenky, že pronajímateli lze dát peněžitou jistotu (kauci) dosahující nanejvýš šestinásobku měsíčního nájemného, která pronajímateli zajišťuje plnění nájemcových povinností z nájmu. Tím vzniká nájemci vůči pronajímateli pohledávka na vrácení kauce, která dospěje při skončení nájmu. Protože nájemce dává složením jistoty pronajímateli k využití vedle své peníze, aniž za to dostává protiplnění, má právo na úrok z jistoty. K samotným penězům jejich vyplacením zaniká nájemcovo vlastnické právo, protože jde o genericky určené věci. Vznikne-li za trvání nájmu nájemci dluh vůči pronajímateli souvisící s nájmem (dluh na nájemném, na náhradě škody způsobené porušením nájemcových povinností apod.), je na nájemci, aby dluh vyrovnal, popřípadě se s pronajímatelem dohodl, že se o dlužnou částku jistota sníží a do jaké doby ji případně doplní na původní úroveň.

Důvodová zpráva k novele snižující maximální možnou požadovanou jistotu na trojnásobek měsíčního nájemného (zákon č. 460/2016 Sb.):
Navrhujeme se snížit hranici nejvýše přípustné výše peněžité jistoty za splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu a domu ze šestinásobku měsíčního nájemného na trojnásobek. Z poznatků Ministerstva práce a sociálních věcí s uplatňováním stávající úpravy vyplývá, že se omezení výše jistoty šestinásobkem měsíčního nájemného jeví v praxi jako nepřiměřeně vysoké s ohledem na nepříznivou sociální situaci příjemců nepojistných sociálních dávek (ale i ostatních občanů s nižšími příjmy), přičemž povinnost hradit takto vysokou jistotu se mnohdy stává zásadní překážkou získání standardního bydlení. Tito občané si nemohou dovolit takto vysokou jistotu složit, přičemž tuto částku nelze v plné výši kompenzovat ze systému nepojistných sociálních dávek.

Diskuze
[1] Martin Kryl / 3. 1. 2014 / retroaktivita úročení?

Právo na úroky z jistoty náleží od jejího poskytnutí. Podle § 3074 se nájem řídí NOZ od 1.1.2014, i když k jeho vzniku došlo před tímto dnem. Mám za to, že pro nájemce zejména dražších nemovitostí, kteří skládali např. tříměsíční kauce, se tak od začátku tohoto roku stala složená jistota zajímavým finančním produktem s vysoce nadprůměrným zhodnocením. I když nepravá retroaktivita také má své meze a dle mého soudu nelze takto úročit jistotu za období před 1.1.2014, paradoxně sami nájemci vlastně nebudou mít důvod letos přistupovat na snižování v minulosti složené jistoty – žádná banka jim totiž těch zhruba 6% p.a. nenabídne… Pronajímatelům tak nezbude než úrokové náklady kauce přenést zpět do nájemného.

[2] Lenka Čapková / 4. 1. 2014 / reakce na: [1] / RE: retroaktivita úročení?

Přemýšlím, jak by se dalo pronajímatelům pomoci za situace, kdy nájemník nebude chtít uzavřít dodatek k nájemní smlouvě, který by ošetřoval výši úroku z jistoty. Než platit úrok ve výši „úroku z úvěru“ tak by se jistoty u neproblémových nájemníků možná mohly vracet, pokud to formulace ve smlouvách dovolují (např. když je uvedeno, že pronajímatel má právo žádat kauci… ). Je ustanovení § 2254 odst. 2 dispozitivní, resp. lze poskytnutí úroku v nájemní smlouvě úplně vyloučit?

[3] Jana Mysli / 18. 3. 2015 / reakce na: [2] / RE: retroaktivita úročení?

Taky by mě toto jako pronajímatele zajímalo.. tedy zda lze vyloučit.

[4] Pavla Krejčí / 19. 3. 2015 / reakce na: [3] Jana Mysli / RE: retroaktivita úročení?

Vyloučit úročení zcela nejde a to s ohledem na zákaz zkracujících jednání dle § 2235 odst. 1 NOZ. Dle mne ale lze jeho výši sjednat a to v souladu s § 1802 NOZ.

[5] Pavel / 30. 8. 2016 / reakce na: [4] / RE: retroaktivita úročení?

A to že si sjednám nižší úrok než je ona „zákonná sazba“, to není zkracující jednání podle §2235?

16/03/2017 / Admin Tým

Původní znění před novelou č.…

0

Práva a povinnosti stran

(1)

Nájemce užívá byt řádně v souladu s nájemní smlouvou.

(2)

Nezpůsobí-li to zvýšené zatížení pro byt nebo dům, může nájemce v bytě i pracovat nebo podnikat.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2255

0
24/10/2017 / Admin Tým

§ 688 SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Pronajímatel udržuje po dobu nájmu v domě náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů.

(2)

Nájemce dodržuje po dobu nájmu pravidla obvyklá pro chování v domě a rozumné pokyny pronajímatele pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2256

2
24/10/2017 / Admin Tým

§ 690 SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Pronajímatel udržuje po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání.

(2)

Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2257

0
01/12/2015 / Tomáš Král

Nařízení vlády o vymezení pojmů…

0
24/10/2017 / Admin Tým

§ 687(3) SOZ - zdroj inspirace

0

Nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2258

0

Úpravy a jiné změny bytu nebo domu

Nájemce je povinen strpět úpravu bytu nebo domu, popřípadě jeho přestavbu nebo jinou změnu, jen nesníží-li hodnotu bydlení a lze-li ji provést bez většího nepohodlí pro nájemce, nebo provádí-li ji pronajímatel na příkaz orgánu veřejné moci, anebo hrozí-li přímo zvlášť závažná újma. V ostatních případech lze změnu provést jen se souhlasem nájemce.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2259 až 2262

0
24/10/2017 / Admin Tým

§ 695 SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Nevyžaduje-li se nájemcův souhlas k provedení úpravy, přestavby nebo jiné změny bytu nebo domu vyžadující vyklizení bytu, má pronajímatel právo započít s prováděním prací až poté, co se vůči nájemci zaváže poskytnout přiměřenou náhradu účelných nákladů, které nájemci vzniknou v souvislosti s vyklizením bytu, a zaplatí nájemci na tyto náklady přiměřenou zálohu.

(2)

Nevylučují-li to okolnosti případu, sdělí pronajímatel nájemci nejméně tři měsíce před zahájením prací alespoň povahu těchto prací, předpokládaný den jejich zahájení, odhad jejich trvání, nezbytnou dobu, po kterou musí být byt vyklizen a poučení o následcích odmítnutí vyklizení; zároveň se pronajímatel zaváže k náhradě podle odstavce 1 a uvede, jakou zálohu na náhradu nabízí.

(3)

Neprohlásí-li nájemce pronajímateli do deseti dnů po oznámení, že byt na požadovanou dobu vyklidí, má se za to, že vyklizení bytu odmítl.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2259 až 2262

0
06/11/2015 / Jiří Buchvaldek

k odst. 3

1
24/10/2017 / Admin Tým

čl. 1922 quebeckého CC - zdroj…

0
24/10/2017 / Admin Tým

čl. 1923 quebeckého CC - zdroj…

0

Je-li nutné vyklizení bytu nejdéle na dobu jednoho týdne, postačí oznámit nájemci alespoň deset dnů před zahájením prací. Lhůta k prohlášení nájemce se zkracuje na pět dnů.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2259 až 2262

0
24/10/2017 / Admin Tým

čl. 1923 quebeckého CC - zdroj…

0
(1)

Odmítne-li nájemce byt vyklidit, může pronajímatel navrhnout soudu, aby rozhodl o vyklizení bytu; nepodá-li však návrh do deseti dnů po nájemcově odmítnutí, právo domáhat se vyklizení bytu zaniká.

(2)

Prokáže-li pronajímatel účelnost úpravy, přestavby nebo jiné změny bytu nebo domu a nezbytnost vyklizení bytu, soud návrhu vyhoví; přitom může stranám uložit přiměřená omezení, která na nich lze rozumně požadovat. Před rozhodnutím o vyklizení bytu nelze práce provádět, ledaže soud provádění prací povolí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2259 až 2262

0
24/10/2017 / Admin Tým

čl. 1927 quebeckého CC - zdroj…

0
24/10/2017 / Admin Tým

čl. 1928 quebeckého CC - zdroj…

0
(1)

Souhlasí-li s tím pronajímatel, může nájemce provést úpravu, přestavbu nebo jinou změnu bytu nebo domu. Nesouhlasí-li pronajímatel se změnou, která je nezbytná vzhledem k zdravotnímu postižení nájemce, člena jeho domácnosti nebo jiné osoby, která v bytě bydlí, aniž má k odmítnutí souhlasu vážný a spravedlivý důvod, nahradí pronajímatelův souhlas na návrh nájemce soud.

(2)

Při skončení nájmu odstraní nájemce v bytě nebo domě změnu, kterou provedl, ledaže pronajímatel navrácení v předešlý stav nežádá.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2263

0
26/06/2014 / Jiří Remeš

Právní smetí?

6
24/10/2017 / Admin Tým

§ 554a BGB - zdroj inspirace

0
(1)

Zjistí-li nájemce v bytě poškození nebo vadu, které je třeba bez prodlení odstranit, oznámí to ihned pronajímateli; jinou vadu nebo poškození, které brání obvyklému bydlení, oznámí pronajímateli bez zbytečného odkladu.

(2)

Nájemce učiní podle svých možností to, co lze očekávat, aby poškozením nebo vadou, které je třeba bez prodlení odstranit, nevznikla další škoda. Nájemce má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při zabránění vzniku další škody, ledaže poškození nebo vada byly způsobeny okolnostmi, za které nájemce odpovídá.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2264

0
24/10/2017 / Admin Tým

§ 692(1) SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Pronajímatel odstraní poškození nebo vadu v přiměřené době poté, co mu nájemce poškození nebo vadu oznámil.

(2)

Neodstraní-li pronajímatel poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu a řádně, může poškození nebo vadu odstranit nájemce a žádat náhradu odůvodněných nákladů, popřípadě slevu z nájemného, ledaže poškození nebo vada nejsou podstatné.

(3)

Neoznámí-li nájemce pronajímateli poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu poté, co je měl a mohl při řádné péči zjistit, nemá právo na náhradu nákladů; odstraní-li poškození nebo vadu sám, nemá právo ani na slevu z nájemného.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2265 až 2268

0
24/10/2017 / Admin Tým

§ 691 SOZ - zdroj inspirace

0

Neodstraní-li pronajímatel poškození nebo vadu ani v dodatečné lhůtě a poškození nebo vada byly způsobeny okolnostmi, za které nájemce neodpovídá, má nájemce právo vypovědět nájem bez výpovědní doby, představuje-li prodlení pronajímatele při odstranění poškození nebo vady nebo samo poškození nebo vada hrubé porušení povinností pronajímatele.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2265 až 2268

0
24/10/2017 / Admin Tým

§ 569 BGB - zdroj inspirace

0

Neodstraní-li nájemce poškození nebo vadu způsobené okolnostmi, za které odpovídá, odstraní je na náklady nájemce pronajímatel.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2265 až 2268

0
24/10/2017 / Admin Tým

§ 693 SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Ustanovení o poškození nebo vadě bytu se použijí obdobně, brání-li užívání bytu právo třetí osoby.

(2)

Ustanovení o poškození nebo vadě bytu se použijí obdobně také tehdy, brání-li užívání bytu ustanovení zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci vydané na základě zákona.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2265 až 2268

0
(1)

Ví-li nájemce předem o své nepřítomnosti v bytě, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že byt mu bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas pronajímateli. Současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí; nemá-li nájemce takovou osobu po ruce, je takovou osobou pronajímatel.

(2)

Nesplní-li nájemce svou povinnost podle odstavce 1, považuje se toto jednání za porušení povinností nájemce závažným způsobem; to neplatí, nenastane-li z tohoto důvodu vážná újma.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2269

0
24/10/2017 / Admin Tým

§ 689(4) SOZ - zdroj inspirace

0

Společný nájem

(1)

Uzavře-li nájemní smlouvu s pronajímatelem více osob, stanou se společnými nájemci bytu; společným nájemcem bytu se stane i osoba, která se souhlasem stran přistoupí ke smlouvě.

(2)

Co platí o nájemci, platí obdobně o společných nájemcích, není-li dále stanoveno jinak.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2270 a 2271

0
24/10/2017 / Admin Tým

§ 700(1;2) SOZ - zdroj inspirace

0
24/10/2017 / Admin Tým

§ 701 SOZ - zdroj inspirace

0

Společní nájemci mají stejná práva a povinnosti. Ustanovení o společnosti se použijí přiměřeně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2270 a 2271

0
24/10/2017 / Admin Tým

§ 700(1) SOZ - zdroj inspirace

0

Členové nájemcovy domácnosti

(1)

Nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoli. Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost.

(2)

Pronajímatel má právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo další případy zvláštního zřetele hodné. Pro souhlas pronajímatele s přijetím osoby jiné než blízké za člena nájemcovy domácnosti se vyžaduje písemná forma.

(3)

Pronajímatel má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2272 a 2273

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 689(1;2;3) SOZ - zdroj…

0

Sníží-li se počet členů nájemcovy domácnosti, oznámí to nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2272 a 2273

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 689(3) SOZ - zdroj inspirace

0

Podnájem

Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, i bez souhlasu pronajímatele. Ustanovení § 2272 se použije přiměřeně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2274 až 2277

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 719(1) SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

V případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem pronajímatele.

(2)

Žádost o udělení souhlasu k podnájmu i souhlas s podnájmem vyžadují písemnou formu. Nevyjádří-li se pronajímatel k žádosti ve lhůtě jednoho měsíce, považuje se souhlas za daný; to neplatí, pokud byl ujednán zákaz podnájmu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2274 až 2277

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 719(1) SOZ - zdroj inspirace

0

Dá-li nájemce byt nebo jeho část do podnájmu třetí osobě v rozporu s ustanovením § 2274 a 2275, hrubě tím poruší svou povinnost.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2274 až 2277

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 719(1) SOZ - zdroj inspirace

0

Podnájem končí společně s nájmem. Končí-li nájem, sdělí to nájemce podnájemci s uvedením rozhodných skutečností; jimi jsou zejména den skončení nájmu a popřípadě i délka výpovědní doby a počátek jejího běhu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2274 až 2277

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 719(2) SOZ - zdroj inspirace

0

Podnájem skončí nejpozději s nájmem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2278

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 719(2) SOZ - zdroj inspirace

0

Následky smrti nájemce

(1)

Zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem bytu, přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt. Je-li touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, přejde na ni nájem, jen pokud pronajímatel souhlasil s přechodem nájmu na tuto osobu.

(2)

Nájem bytu po jeho přechodu podle odstavce 1 skončí nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel. To neplatí v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, dosáhla ke dni přechodu nájmu věku sedmdesáti let. Stejně tak to neplatí v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, nedosáhla ke dni přechodu nájmu věku osmnácti let; v tomto případě skončí nájem nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku dvaceti let, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak.

(3)

Splňuje-li více členů nájemcovy domácnosti podmínky pro přechod nájmu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na všechny společně a nerozdílně.

(4)

Každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může do jednoho měsíce od smrti nájemce písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu nehodlá pokračovat; dnem dojití oznámení pronajímateli její nájem zaniká.

(5)

Zemře-li nájemce družstevního bytu a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, přechází smrtí nájemce jeho členství v družstvu a nájem bytu na toho dědice, kterému připadl členský podíl.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2279 a 2280

0
16/05/2014 / Pavla Krejčí

Přechod nájmu

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 706 SOZ - zdroj inspirace

0

Je-li členem nájemcovy domácnosti nájemcův potomek, má přednostní právo, aby na něho přešla práva a povinnosti z nájmu. Je-li takových osob více, přejdou práva a povinnosti z nájmu na všechny společně a nerozdílně; každá z nich však může sama za sebe prohlásit, že v nájmu nechce pokračovat.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2279 a 2280

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 706(3) SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Přejdou-li práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti, má pronajímatel právo požadovat po něm jistotu, pokud zemřelý nájemce jistotu nesložil. To platí i v případě, že pronajímateli vznikne povinnost vypořádat jistotu s nájemcovým dědicem.

(2)

Přejdou-li práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti a zaplatil-li nájemce nájemné předem, vydá člen nájemcovy domácnosti dědici, co takovým zaplacením ušetřil nebo co nabyl.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2281

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 563b(2;3) BGB - zdroj…

0

Nepřejdou-li práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti, přejdou na nájemcova dědice. Osoby, které žily s nájemcem ve společné domácnosti až do jeho smrti, jsou s nájemcovým dědicem zavázány společně a nerozdílně z dluhů, které z nájmu vznikly před nájemcovou smrtí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2282 a 2283

0
18/03/2015 / Pavla Krejčí

Zastavení dědického řízení pro…

0
21/09/2015 / Ondřej Obrtlík

přechod nájmu na dědice -…

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 564 BGB - zdroj inspirace

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 563b(1) BGB - zdroj inspirace

0
(1)

Pronajímatel může nájem vypovědět bez uvedení důvodu s dvouměsíční výpovědní dobou do tří měsíců poté, co se dozvěděl, že nájemce zemřel, že práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti nepřešla a kdo je nájemcovým dědicem nebo kdo spravuje pozůstalost.

(2)

Nájemcův dědic může nájem vypovědět s dvouměsíční výpovědní dobou do tří měsíců poté, co se dozvěděl o smrti nájemce, o svém dědickém právu a o tom, že práva a povinnosti z nájmu nepřešla na člena nájemcovy domácnosti, nejpozději však do šesti měsíců od nájemcovy smrti. Právo vypovědět nájem má i ten, kdo spravuje pozůstalost.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2282 a 2283

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 564 BGB - zdroj inspirace

0

Není-li nájemcův dědic znám ani do šesti měsíců ode dne nájemcovy smrti, může pronajímatel byt vyklidit; tím nájem zaniká. Věci z bytu pronajímatel uloží na náklad nájemcova dědice ve veřejném skladišti nebo u jiného schovatele; nepřevezme-li nájemcův dědic věci bez zbytečného odkladu, může je pronajímatel na jeho účet vhodným způsobem prodat.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2284

0

Skončení nájmu

Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Výzva vyžaduje písemnou formu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2285

0
09/02/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
08/10/2014 / Admin Tým

Související články

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 710(3) SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.

(2)

Vypoví-li nájem pronajímatel, poučí nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2286

0
10/02/2015 / Pavla Krejčí

Obsah výpovědi

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 568 BGB - zdroj inspirace

0

Nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2287

0
01/12/2013 / Jiří Buchvaldek

Výpovědní doba

1
09/02/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době,

  1. poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,
  2. je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,
  3. má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo
  4. je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.
(2)

Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době i v případě, že

  1. má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno,
  2. potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.
(3)

Vypoví-li pronajímatel nájem z důvodů uvedených v odstavcích 1 a 2, uvede výpovědní důvod ve výpovědi.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2288

0
11/12/2013 / Ondřej Obrtlík

Proč je třeba "si užít"…

0
09/02/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 711(1;2;3) SOZ - zdroj…

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 711a(1;2) SOZ - zdroj…

0

Dal-li pronajímatel nájemci výpověď z některého z důvodů uvedených v § 2288 odst. 2, je povinen nájemci byt znovu pronajmout nebo mu nahradit škodu, nevyužil-li byt do jednoho měsíce od jeho vyklizení nájemcem k účelu uvedenému jako výpovědní důvod. Tato lhůta neběží po dobu potřebnou k úpravě bytu, bylo-li s úpravou započato nejdéle do dvou týdnů po vyklizení bytu a je-li v ní řádně pokračováno.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2289

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 711a(4) SOZ - zdroj inspirace

0

Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2290

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 711(4) SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

(2)

Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

(3)

Neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti, nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, k výpovědi se nepřihlíží.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2291

3
01/12/2013 / Jiří Buchvaldek

§2291 odst. 3: Neúčinnost…

1
12/11/2017 / Admin Tým

§ 711(2;3) SOZ - zdroj inspirace

0

Nájemce odevzdá byt pronajímateli v den, kdy nájem končí. Byt je odevzdán, obdrží-li pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Opustí-li nájemce byt takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoli pochybností považovat za skončený, má se byt za odevzdaný ihned.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2292

0
16/12/2013 / FRANTIŠEK KALETA

Opustí-li nájemce byt takovým…

3
(1)

Nájemce odevzdá byt ve stavu, v jakém jej převzal, nehledě na běžné opotřebení při běžném užívání a na vady, které je povinen odstranit pronajímatel.

(2)

Nájemce odstraní v bytě změny, které provedl se souhlasem pronajímatele, pokud si strany ujednaly, že při skončení nájmu nájemce uvede byt do původního stavu.

(3)

Nájemce odstraní v bytě změny, které provedl bez souhlasu pronajímatele, ledaže pronajímatel nájemci sdělí, že odstranění změn nežádá; nájemce přesto nemůže žádat vyrovnání, i kdyby se změnami hodnota bytu zvýšila. Pronajímatel může žádat náhradu ve výši snížení hodnoty bytu, které bylo způsobeno změnami provedenými nájemcem bez souhlasu pronajímatele.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2293

0

Zařízení a předměty upevněné ve zdech, podlaze a stropu bytu, které nelze odstranit bez nepřiměřeného snížení hodnoty nebo bez poškození bytu nebo domu, přecházejí upevněním nebo vložením do vlastnictví vlastníka nemovité věci. Nájemce má právo žádat, aby se s ním pronajímatel bez zbytečného odkladu vyrovnal; to neplatí o tom, co nájemce provedl bez souhlasu pronajímatele. Vyrovnání je splatné nejpozději ke dni skončení nájmu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2294

0

Pronajímatel má právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného, neodevzdá-li nájemce byt pronajímateli v den skončení nájmu až do dne, kdy nájemce pronajímateli byt skutečně odevzdá.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2295

0
(1)

Je-li v bytě věc, o které lze mít za to, že patří nájemci nebo členu jeho domácnosti, postará se pronajímatel o věc ve prospěch nájemce a na jeho účet. Nepřevezme-li nájemce tuto věc bez zbytečného odkladu, vzniká pronajímateli právo věc po předchozím upozornění nájemce na jeho účet vhodným způsobem prodat poté, co poskytne dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

(2)

Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jedná-li se o věc, kterou nájemce nebo člen jeho domácnosti zjevně opustil.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2296

0

Nájem služebního bytu

Je-li nájem bytu ujednán v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo jiné práce a je-li podle výslovného určení smlouvy pronajat byt služební, mohou být práva nájemce služebního bytu omezena. To platí i v případě, je-li v této souvislosti ujednán nájem domu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2297 až 2299

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 685(1) SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Nájem služebního bytu skončí posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nájemce přestal vykonávat práci podle § 2297, aniž k tomu měl vážný důvod.

(2)

Přestane-li nájemce vykonávat práci z důvodů spočívajících v jeho věku nebo zdravotním stavu, z důvodu na straně pronajímatele nebo z jiného vážného důvodu, skončí nájemci nájem služebního bytu uplynutím dvou let ode dne, kdy přestal vykonávat práci.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2297 až 2299

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 710(4;5) SOZ - zdroj inspirace

0

Zemře-li nájemce, nájem služebního bytu skončí. Osoba, která v bytě bydlela společně s nájemcem, má právo v bytě bydlet; vyzve-li ji však pronajímatel, aby byt vyklidila, je povinna tak učinit nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2297 až 2299

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 713(2) SOZ - zdroj inspirace

0

Nájem bytu zvláštního určení

(1)

Je-li předmětem nájmu byt určený pro ubytování osob se zdravotním postižením nebo byt v domě se zařízením určeným pro tyto osoby nebo byt v domě s pečovatelskou službou, jedná se o nájem bytu zvláštního určení.

(2)

Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení může pronajímatel uzavřít jen na základě písemného doporučení toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, nebo jeho právního nástupce.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2300 a 2301

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 685(4) SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Zemře-li nájemce, nájem bytu zvláštního určení skončí a pronajímatel vyzve členy nájemcovy domácnosti, kteří v bytě žili ke dni smrti nájemce a nemají vlastní byt, aby byt vyklidili nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží. Nejsou-li v bytě takové osoby, pronajímatel vyzve nájemcovy dědice, aby byt vyklidili nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží.

(2)

Pokud v bytě zvláštního určení žila ke dni smrti nájemce osoba zdravotně postižená nebo osoba, která dosáhla věku sedmdesáti let, která žila s nájemcem nejméně jeden rok ve společné domácnosti a nemá vlastní byt, přejde na ni nájem ke dni smrti nájemce, pokud se pronajímatel s touto osobou nedohodnou jinak.

(3)

Nájem bytu zvláštního určení může pronajímatel vypovědět pouze s předchozím souhlasem toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, popřípadě jeho právního nástupce.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2300 a 2301

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 713(1;3;4) SOZ - zdroj…

0
16/03/2017 / Admin Tým

Původní znění před novelou č.…

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

NOZ § 1138: Týká se 1126 a násl

Dobrý den Lenko, domnívám se, že v tomto případě se jedná o souvislost s §1126 a násl. tudíž celé…
07/02/2017 / Pavel Kosař

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Právo stavby v NOZ: obsah práva stavby

Dobrý den. chtěla bych se zeptat, zda jsou některé nemovité věci vyloučené z práva stavby. Příklad…
06/04/2016 / Helena Bystřická

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback