Editor: Lukáš Klee
(1)

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

(2)

Cena díla je ujednána dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení, anebo je-li určena alespoň odhadem. Mají-li strany vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny díla, platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
08/10/2014 / Admin Tým

Související články

0
14/09/2017 / Admin Tým

§ 631 SOZ - zdroj inspirace

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 634(1) SOZ - zdroj inspirace

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 536(1;3) ObchZ - zdroj…

0
Editor: Lukáš Klee

Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 536(2) ObchZ - zdroj inspirace

0
(1)

Záleží-li provedení díla ve zvláštních osobních schopnostech zhotovitele, zaniká závazek ztrátou jeho způsobilosti, nebo jeho smrtí. To neplatí, může-li dílo úspěšně provést ten, kdo převzal činnost zhotovitele jako jeho právní nástupce.

(2)

Smrt objednatele sama o sobě závazek neruší, ledaže se tím splnění závazku stane nemožným nebo zbytečným. To platí i v případě zániku závazku smrtí objednatele.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 643 SOZ - zdroj inspirace

0

Způsob provádění díla

Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. To neplatí, není-li provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele nebo není-li to vzhledem k povaze díla zapotřebí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 633(2) SOZ - zdroj inspirace

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 538 ObchZ - zdroj inspirace

0
(1)

Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

(2)

Není-li doba plnění ujednána, provede zhotovitel dílo v době přiměřené jeho povaze. Má se za to, že je čas plnění ujednán ve prospěch zhotovitele.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
03/07/2015 / Martin Archalous

"vše, co je třeba"

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 633(1) SOZ - zdroj inspirace

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 537(1) ObchZ - zdroj inspirace

0

Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 638(1) SOZ - zdroj inspirace

0

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí, anebo bylo-li to ujednáno.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 537(3) ObchZ - zdroj inspirace

0

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 550 ObchZ - zdroj inspirace

0
(1)

Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

(2)

Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.

(3)

Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.

(4)

Zachová-li se zhotovitel podle odstavců 1 a 2, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 551(1;2) ObchZ - zdroj…

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 551(1;2) ObchZ - zdroj…

0

Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 637 SOZ - zdroj inspirace

0

Věci k provedení díla

Opatří-li zhotovitel věc zpracovanou při provádění díla, má stran této věci, pokud se stala součástí díla, postavení prodávajícího. Má se za to, že kupní cena věci je zahrnuta v ceně díla.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 541 ObchZ - zdroj inspirace

0
(1)

Má-li objednatel opatřit věc k provedení díla, předá ji zhotoviteli v dohodnuté době, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Má se za to, že se cena díla o cenu této věci nesnižuje.

(2)

Neopatří-li objednatel věc včas a neučiní-li tak ani na výzvu zhotovitele v dodatečné přiměřené době, může věc opatřit zhotovitel na účet objednatele. Cenu věci a náklady účelně vynaložené s jejím opatřením objednatel zhotoviteli zaplatí bez zbytečného odkladu poté, co jej o placení zhotovitel požádá.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 539(1;2) ObchZ - zdroj…

0
(1)

Objednatel nese nebezpečí škody na věci, kterou opatřil k provedení díla, dokud trvá jeho vlastnické právo k věci.

(2)

Zhotovitel odpovídá za věc převzatou od objednatele jako skladovatel. S provedeným dílem předloží objednateli vyúčtování a vrátí mu vše, co z jeho věcí nezpracoval.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
24/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 540 ObchZ - zdroj inspirace

0

Vlastnické právo k předmětu díla

(1)

Je-li předmětem díla věc určená jednotlivě, nabývá k ní vlastnické právo objednatel. To neplatí v případě, že zhotovitel zpracoval věc objednatele na jiném místě než u objednatele či na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil, nebo že je hodnota díla stejná nebo vyšší než hodnota objednatelovy zpracované věci; tehdy nabývá vlastnické právo k předmětu díla zhotovitel.

(2)

Je-li předmětem díla věc určená podle druhu, nabývá k ní vlastnické právo zhotovitel. To neplatí v případě, že zhotovitel zhotovil věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil; tehdy nabývá vlastnické právo objednatel.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
17/01/2014 / Schwarz

Vlastnictví zpracovávaného…

2
27/02/2014 / Eliška Krajíčková

Věc opatřená zhotovitelem

0
24/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 542(1;2) ObchZ - zdroj…

0
Editor: Lukáš Klee

Nabyl-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel neodpovídá, nemá objednatel právo na náhradu za věc, kterou zhotoviteli předal k zpracování. Právo z bezdůvodného obohacení tím není dotčeno.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 543(1) ObchZ - zdroj inspirace

0
Editor: Lukáš Klee

Nabyl-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel odpovídá, poskytne objednateli peněžitou náhradu za jeho zpracovanou věc, anebo mu vrátí věc téhož druhu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 543(2) ObchZ - zdroj inspirace

0
Editor: Lukáš Klee
(1)

Nabyl-li objednatel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel odpovídá, může objednatel požadovat buď vydání věci vzniklé zpracováním, anebo tuto věc odmítnout a požadovat náhradu svých věcí použitých ke zpracování.

(2)

Vydá-li zhotovitel objednateli věc vzniklou zpracováním, není tím dotčeno jeho právo z bezdůvodného obohacení. Odmítne-li objednatel věc vzniklou zpracováním, má vůči zhotoviteli právo na peněžitou náhradu za svoji zpracovanou věc, anebo na vrácení věci téhož druhu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
Editor: Lukáš Klee

Nabyl-li vlastnické právo k věci objednatel a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel neodpovídá, může objednatel požadovat jen vydání věci vzniklé zpracováním, nahradí však zhotoviteli cenu jeho věci použité ke zpracování.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0

Provedení díla

Editor: Lukáš Klee

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 554(1) ObchZ - zdroj inspirace

0
(1)

Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

(2)

Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0

Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a převzato i po částech.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
(1)

Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatele včas přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich provedení.

(2)

Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu; není-li objednatel přítomen, potvrdí zápis místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. Nepříčí-li se to povaze závazku, je zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost zápis předat.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0

Vycházíme-li při interpretaci z důvodové zprávy, která uvádí že „důsledně rozlišuje právní domněnky a fikce, a v tom směru volí jednotnou dikci“, pak ustanovení zakládá právní fikci dokončení díla v okamžiku úspěšného provedení zkoušek. Závazek dodavatele je tedy fikcí splněn v okamžiku úspěšného provedení zkoušky. Nicméně zkoušky neprokazují všechny dohodnuté vlastnosti díla, například úspěšné splnění ujednané zkoušky funkčnosti instalovaného osvětlení ještě neznamená, že dílo netrpí jinou vadou (špatná barva svítidla, zanedbané provedení atd.).

Pravděpodobně se jedná o ne zcela zdařený pokus převzetí úpravy obchodního zákoníku 513/1991, kde se v § 555 odst. 2 stanoví:
Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.

Ve staré úpravě však provedení dohodnutých zkoušek automaticky neimplikovalo fikci dokončení díla. Znění zákona by mohlo být upraveno například následovně:
Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, stává se provedení díla dokončeným teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.

Diskuze
[1] Jiří Remeš / 4. 1. 2015 / Re: Fikce dokončení díla

Obecně se domnívám, že nemá příliš smyslu ptát se, jestli je něco právní fikce či nikoliv. Sobek říká, že tradiční poučky o fikci a domněnkách jsou vlastně nicneříkající, protože fikce i nevyvratitelné domněnky nic nefingují ani nepresumují, ale s určitými předpoklady (hypotézou) prostě pojí určité následky (dispozice) (Sobek, T. Argumenty teorie práva, Ústav státu a práva AV ČR, 2008, s. 198–200). Není tedy praktický rozdíl, jestli se provedení díla POVAŽUJE nebo PLATÍ za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Praktický výsledek je stejný, tedy že provedení díla JE (za určitých okolností) dokončené úspěšným provedením zkoušek.

22/09/2017 / Admin Tým

§ 555(2;3;4) ObchZ - zdroj…

0
(1)

Je-li předmětem díla věc, řídí se předání věci obdobně ustanoveními o kupní smlouvě.

(2)

Převzetím nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci, nestalo-li se tak již dříve.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
19/08/2013 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 554(5) ObchZ - zdroj inspirace

0
Editor: Lukáš Klee
(1)

Je-li předmětem díla věc, může ji zhotovitel na účet objednatele vhodným způsobem prodat, nepřevezme-li objednatel věc bez zbytečného odkladu poté, co dílo mělo být dokončeno; bylo-li dokončeno později, pak bez zbytečného odkladu po vyrozumění o dokončení díla. Nebrání-li tomu povaha věci, zhotovitel vyrozumí objednatele o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí věci, avšak ne kratší než jeden měsíc.

(2)

Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný objednatel o dílo po dobu delší než šest měsíců, popřípadě, brání-li tomu povaha věci, nehlásí-li se objednatel o věc po dobu přiměřenou její povaze, může zhotovitel věc na jeho účet prodat i bez vyrozumění.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0

Cena za dílo

(1)

Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.

(2)

Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 634(2) SOZ - zdroj inspirace

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 548(1) ObchZ - zdroj inspirace

0

Provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady a neujednaly-li strany placení zálohy, může zhotovitel požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
(1)

Zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude třeba podstatně překročit, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové ceny; neučiní-li to bez zbytečného odkladu poté, co potřebu zvýšení ceny zjistil, anebo zjistit měl a mohl, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně.

(2)

Objednatel může od smlouvy odstoupit; poměrnou část původně určené ceny zhotoviteli zaplatí, má-li z částečného plnění zhotovitele prospěch. Neodstoupí-li objednatel od smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 636 SOZ - zdroj inspirace

0
Editor: Lukáš Klee

Zmaří-li objednatel provedení díla z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 641(1) SOZ - zdroj inspirace

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 548(2) ObchZ - zdroj inspirace

0

Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 549 ObchZ - zdroj inspirace

0

Vady díla

Editor: Lukáš Klee
(1)

Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

(2)

O právech objednatele z vadného plnění platí obdobně ustanovení o kupní smlouvě. Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
04/12/2013 / Lukáš Maryško

Odpovědnost za vady díla v…

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 560(1) ObchZ - zdroj inspirace

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 564 ObchZ - zdroj inspirace

0
Editor: Lukáš Klee

Dojde-li podle českého právního řádu nebo podle právního řádu státu, kde má být předmět díla využit, v důsledku použití předmětu díla k ohrožení nebo porušení práva třetí osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je z toho zhotovitel objednateli zavázán, pokud o tom zhotovitel v době uzavření smlouvy věděl nebo vědět musel. Na právní vady díla se obdobně použijí ustanovení o právních vadách předmětu koupě.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 559 ObchZ - zdroj inspirace

0
Editor: Lukáš Klee

Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění; přechází-li však nebezpečí škody na objednatele až později, rozhoduje doba tohoto přechodu. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 560(2;3) ObchZ - zdroj…

0
Editor: Lukáš Klee

Soud nepřizná objednateli právo z vadného plnění, neoznámil-li objednatel vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla, a namítne-li zhotovitel, že právo bylo uplatněno opožděně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 562(2) ObchZ - zdroj inspirace

0
Editor: Lukáš Klee
(1)

Dal-li zhotovitel za jakost díla záruku, použijí se obdobně ustanovení o kupní smlouvě.

(2)

Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2586 až 2619

0
22/09/2017 / Admin Tým

§ 563 ObchZ - zdroj inspirace

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback