Editor: Ronald Němec

Škůdce, který poškozenému způsobí škodu úmyslným porušením dobrých mravů, je povinen ji nahradit; vykonával-li však své právo, je škůdce povinen škodu nahradit, jen sledoval-li jako hlavní účel poškození jiného.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2909 až 2914

0
24/11/2014 / Admin Tým

§ 826 BGB - zdroj inspirace

0
19/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2909 až 2914

0
24/11/2014 / Admin Tým

§ 823 BGB - zdroj inspirace

0
05/12/2014 / Martin Sztefek

Zásah do absolutního práva a…

0

Občanský zákoník neobsahuje žádné ustanovení, které by vymezovalo pojem příčinné souvislosti, ani nenabízí žádná kritéria, na jejichž základě by bylo možno rozhodnout, že vznik škody (újmy) je v příčinné souvislosti s protiprávním jednáním. Zkoumání příčinné souvislosti je jak otázkou skutkovou, tak otázkou právní. Nejprve dochází ke zkoumání všech příčin, které mohly vést ke vzniku konkrétní škody (rovina skutková), z nichž pak soud „vybírá“ tzv. právně-relevantní či právně-významné příčiny (rovina právní). S ohledem na judikaturu NS a ÚS (srov. např. nález sp. zn. I. ÚS 312/05) se příčinná souvislost zkoumá na základě teorie adekvátní příčinné souvislosti, přičemž hlavním kritériem je předvídatelnost škodního následku. Vzhledem k tomu, že příčinná souvislost je objektivní podmínka vzniku povinnosti k náhradě škody, je rovněž předvídatelnost zkoumána v rámci příčinné souvislosti posuzována co možná nejobjektivněji, a nemůže být tak omezována subjektivními vlastnostmi škůdce.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
19/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Domněnka nedbalosti

Způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením zákonné povinnosti, má se za to, že škodu zavinil z nedbalosti.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2909 až 2914

0
26/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Nejedná-li škůdce, jak lze od osoby průměrných vlastností v soukromém styku důvodně očekávat, má se za to, že jedná nedbale.

(2)

Dá-li škůdce najevo zvláštní znalost, dovednost nebo pečlivost, nebo zaváže-li se k činnosti, k níž je zvláštní znalosti, dovednosti nebo pečlivosti zapotřebí, a neuplatní-li tyto zvláštní vlastnosti, má se za to, že jedná nedbale.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2909 až 2914

0
12/02/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
17/10/2014 / Admin Tým

§ 1122 návrhu občanského…

0
(1)

Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit.

(2)

Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2909 až 2914

0
12/02/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
05/12/2014 / Martin Sztefek

Předvídatelnost škody

0
26/06/2017 / Admin Tým

§ 373 ObchZ - zdroj inspirace

0

Kdo při své činnosti použije zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Zavázal-li se však někdo při plnění jiné osoby provést určitou činnost samostatně, nepovažuje se za pomocníka; pokud ho však tato jiná osoba nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2909 až 2914

0
31/03/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
26/06/2017 / Admin Tým

§ 331 ObchZ - zdroj inspirace

0

Škoda způsobená několika osobami

(1)

Je-li k náhradě zavázáno několik škůdců, nahradí škodu společně a nerozdílně; je-li některý ze škůdců povinen podle jiného zákona k náhradě jen do určité výše, je zavázán s ostatními škůdci společně a nerozdílně v tomto rozsahu. To platí i v případě, že se více osob dopustí samostatných protiprávních činů, z nichž mohl každý způsobit škodlivý následek s pravděpodobností blížící se jistotě, a nelze-li určit, která osoba škodu způsobila.

(2)

Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, může soud rozhodnout, že škůdce nahradí škodu podle své účasti na škodlivém následku; nelze-li účast přesně určit, přihlédne se k míře pravděpodobnosti. Takto nelze rozhodnout, pokud se některý škůdce vědomě účastnil na způsobení škody jiným škůdcem nebo je podněcoval či podporoval nebo pokud lze připsat celou škodu každému škůdci, byť jednali nezávisle, nebo má-li škůdce hradit škodu způsobenou pomocníkem a vznikla-li povinnost k náhradě také pomocníkovi.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2915 až 2919

0
26/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
26/06/2017 / Admin Tým

§ 438 SOZ - zdroj inspirace

0

Kdo je povinen k náhradě škody společně a nerozdílně s jinými, vypořádá se s nimi podle účasti na způsobení vzniklé škody.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2915 až 2919

0
26/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
26/06/2017 / Admin Tým

§ 439 SOZ - zdroj inspirace

0

Kdo je povinen k náhradě škody způsobené jinou osobou, má proti ní postih.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2915 až 2919

0
26/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
26/06/2017 / Admin Tým

§ 440 SOZ - zdroj inspirace

0

Vznikla-li škoda nebo zvětšila-li se také následkem okolností, které se přičítají poškozenému, povinnost škůdce nahradit škodu se poměrně sníží. Podílejí-li se však okolnosti, které jdou k tíži jedné či druhé strany, na škodě jen zanedbatelným způsobem, škoda se nedělí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2915 až 2919

0
26/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
26/06/2017 / Admin Tým

§ 441 SOZ - zdroj inspirace

0

Obohatil-li se škůdce na úkor poškozeného protiprávním činem nebo na základě jiné skutečnosti, která způsobila škodu, je škůdcovo obohacení i po promlčení práva poškozeného na náhradu škody bezdůvodné. Promlčí-li se právo poškozeného na náhradu škody, může se poškozený domáhat, aby mu škůdce vydal, co získal, podle ustanovení o bezdůvodném obohacení.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2915 až 2919

0
26/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback