Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání

(1)

Nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, nahradí způsobenou škodu, pokud byl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky; poškozenému náleží náhrada škody i tehdy, nebránil-li se škůdci ze šetrnosti k němu.

(2)

Nebyl-li nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, má poškozený právo na náhradu, je-li to spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům škůdce a poškozeného.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2920 až 2922

0

Toto ustanovení zakládá zvláštní liberační důvod pro kategorie osob nezletilých a osob stižených duševní chorobou. U těchto osob je třeba, dříve než se přistoupí k posuzování povahy jejich odpovědnosti, posoudit, zda jsou k takovému posouzení vůbec způsobilé (tj. je třeba posoudit nejprve jejich „způsobilost k zavinění“).

Zatím žádné diskuzní příspěvky
26/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
26/06/2017 / Admin Tým

§ 422 SOZ - zdroj inspirace

0

Společně a nerozdílně se škůdcem nahradí škodu i ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Není-li škůdce povinen k náhradě, nahradí poškozenému škodu ten, kdo nad škůdcem zanedbal dohled.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2920 až 2922

0
26/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
26/06/2017 / Admin Tým

§ 422 SOZ - zdroj inspirace

0

Kdo se uvede vlastní vinou do takového stavu, že není s to ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, nahradí škodu v tomto stavu způsobenou. Společně a nerozdílně s ním nahradí škodu ti, kteří jej vlastní vinou do tohoto stavu přivedli.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2920 až 2922

0
05/01/2015 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
26/06/2017 / Admin Tým

§ 423 SOZ - zdroj inspirace

0

Kdo se vědomě ujme osoby nebezpečných vlastností tak, že jí bez její nutné potřeby poskytne útulek nebo jí svěří určitou činnost, ať již v domácnosti, provozovně či na jiném podobném místě, nahradí společně a nerozdílně s ní škodu způsobenou v takovém místě nebo při této činnosti někomu jinému nebezpečnou povahou takové osoby.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2923

0
15/08/2013 / Michaela Remešová

Subjektivní povaha této…

0
26/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
26/06/2017 / Admin Tým

§ 1142 návrhu občanského…

0

Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, nahradí škodu vzniklou z provozu, ať již byla způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní použitou nebo vlivem činnosti na okolí. Povinnosti se zprostí, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2924 až 2926

0
26/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
26/06/2017 / Admin Tým

§ 420a SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení zvláště nebezpečné, nahradí škodu způsobenou zdrojem zvýšeného nebezpečí; provoz je zvlášť nebezpečný, nelze-li předem rozumně vyloučit možnost vzniku závažné škody ani při vynaložení řádné péče. Jinak se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodu způsobila zvnějšku vyšší moc nebo že ji způsobilo vlastní jednání poškozeného nebo neodvratitelné jednání třetí osoby; ujednají-li se další důvody zproštění, nepřihlíží se k tomu.

(2)

Je-li z okolností zřejmé, že provoz významně zvýšil nebezpečí vzniku škody, ačkoli lze důvodně poukázat i na jiné možné příčiny, soud zaváže provozovatele k náhradě škody v rozsahu, který odpovídá pravděpodobnosti způsobení škody provozem.

(3)

Má se za to, že provoz je zvláště nebezpečný, pokud se provozuje továrním způsobem nebo pokud se při něm výbušná nebo podobně nebezpečná látka používá nebo se s ní nakládá.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2924 až 2926

0
26/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
26/06/2017 / Admin Tým

§ 1152 návrhu občanského…

0
26/06/2017 / Admin Tým

§ 1153 návrhu občanského…

0

Kdo, byť oprávněně provádí nebo zajišťuje práce, jimiž se jinému působí škoda na nemovité věci, nebo jimiž se držba nemovité věci znemožní nebo podstatně ztíží, nahradí škodu z toho vzniklou.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2924 až 2926

0
26/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
27/06/2017 / Admin Tým

§ 420a SOZ - zdroj inspirace

0

Škoda z provozu dopravních prostředků

(1)

Kdo provozuje dopravu, nahradí škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu. Stejnou povinnost má i jiný provozovatel vozidla, plavidla nebo letadla, ledaže je takový dopravní prostředek poháněn lidskou silou.

(2)

Povinnosti nahradit škodu se nemůže provozovatel zprostit, byla-li škoda způsobena okolnostmi, které mají původ v provozu. Jinak se zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2927 až 2932

0
27/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
27/06/2017 / Admin Tým

§ 427 SOZ - zdroj inspirace

0
27/06/2017 / Admin Tým

§ 428 SOZ - zdroj inspirace

0

Je-li dopravní prostředek v opravě, považuje se za jeho provozovatele osoba, která dopravní prostředek převzala k opravě.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2927 až 2932

0
27/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
27/06/2017 / Admin Tým

§ 430 SOZ - zdroj inspirace

0

Místo provozovatele nahradí škodu ten, kdo použije dopravního prostředku bez vědomí nebo proti vůli provozovatele. Provozovatel nahradí škodu společně a nerozdílně s ním, pokud mu takové užití dopravního prostředku z nedbalosti umožnil.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2927 až 2932

0
27/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
27/06/2017 / Admin Tým

§ 430 SOZ - zdroj inspirace

0

Nelze-li provozovatele určit, platí, že jím je vlastník dopravního prostředku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2927 až 2932

0
27/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Vznikla-li škoda na věci jejím odcizením nebo ztrátou, nahradí provozovatel tuto škodu, jen pokud poškozený neměl možnost věc opatrovat.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2927 až 2932

0
27/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Střetnou-li se provozy dvou nebo více provozovatelů a jedná-li se o vypořádání mezi těmito provozovateli, vypořádají se provozovatelé podle své účasti na způsobení vzniklé škody.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2927 až 2932

0
27/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
27/06/2017 / Admin Tým

§ 431 SOZ - zdroj inspirace

0

Škoda způsobená zvířetem

Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem.

Slouží-li domácí zvíře vlastníku k výkonu povolání či k jiné výdělečné činnosti nebo k obživě, anebo slouží-li jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením, zprostí se vlastník povinnosti k náhradě, prokáže-li, že při dozoru nad zvířetem nezanedbal potřebnou pečlivost, anebo že by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti. Za týchž podmínek se povinnosti k náhradě zprostí i ten, komu vlastník zvíře svěřil.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2933 až 2935

0
27/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Odňala-li třetí osoba svémocně zvíře vlastníku nebo osobě, které vlastník zvíře svěřil, nahradí třetí osoba škodu způsobenou zvířetem sama, prokáže-li vlastník nebo osoba, které vlastník zvíře svěřil, že odnětí nemohli rozumně zabránit; jinak společně a nerozdílně s nimi.

(2)

Kdo zvíře svémocně odňal, nemůže se zprostit povinnosti k náhradě.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2933 až 2935

0
27/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Škoda způsobená věcí

Kdo je povinen někomu něco plnit a použije při tom vadnou věc, nahradí škodu způsobenou vadou věci. To platí i v případě poskytnutí zdravotnických, sociálních, veterinárních a jiných biologických služeb.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2936 až 2938

0
27/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
27/06/2017 / Admin Tým

§ 420a SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Způsobí-li škodu věc sama od sebe, nahradí škodu ten, kdo nad věcí měl mít dohled; nelze-li takovou osobu jinak určit, platí, že jí je vlastník věci. Kdo prokáže, že náležitý dohled nezanedbal, zprostí se povinnosti k náhradě.

(2)

Způsobila-li škodu věc pádem nebo vyhozením z místnosti nebo podobného místa, nahradí škodu společně a nerozdílně s tím, kdo je povinen k náhradě podle odstavce 1, i osoba, která takové místo užívá, a nelze-li ji určit, vlastník nemovité věci.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2936 až 2938

0
17/12/2014 / Česká advokátní…

Stanovisko ČAK k tzv. malé…

0
27/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
27/06/2017 / Admin Tým

čl. 1465 quebeckého CC - zdroj…

0
(1)

Při zřícení budovy nebo odloučení její části v důsledku vady budovy nebo nedostatečného udržování budovy nahradí její vlastník škodu z toho vzniklou.

(2)

Společně a nerozdílně s ním hradí škodu předešlý vlastník, má-li škoda příčinu v nedostatku vzniklém za trvání jeho vlastnického práva, na nějž nástupce neupozornil, a došlo-li ke škodě do roka od zániku jeho vlastnického práva. To neplatí, pokud se jedná o takový nedostatek, o kterém nástupce musel vědět.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2936 až 2938

0
10/11/2014 / Admin Tým

Návrh tzv. malé novely…

0
17/12/2014 / Česká advokátní…

Stanovisko ČAK k tzv. malé…

0
27/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
27/06/2017 / Admin Tým

čl. 1467 quebeckého CC - zdroj…

0

Škoda způsobená vadou výrobku

(1)

Škodu způsobenou vadou movité věci určené k uvedení na trh jako výrobek za účelem prodeje, nájmu nebo jiného použití nahradí ten, kdo výrobek nebo jeho součást vyrobil, vytěžil, vypěstoval nebo jinak získal, a společně a nerozdílně s ním i ten, kdo výrobek nebo jeho část označil svým jménem, ochrannou známkou nebo jiným způsobem.

(2)

Společně a nerozdílně s osobami uvedenými v odstavci 1 hradí škodu i ten, kdo výrobek dovezl za účelem jeho uvedení na trh v rámci svého podnikání.

(3)

Škoda na věci způsobená vadou výrobku se hradí jen v částce převyšující částku vypočtenou z 500 EUR kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou v den, v němž škoda vznikla; není-li tento den znám, pak v den, kdy byla škoda zjištěna.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2939 až 2943

0
15/10/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
27/06/2017 / Admin Tým

§ 1 zákona č. 59/1998 Sb., o…

0
27/06/2017 / Admin Tým

§ 6a zákona č. 59/1998 Sb., o…

0
27/06/2017 / Admin Tým

§ 2 zákona č. 59/1998 Sb., o…

0
(1)

Nelze-li výrobce určit podle § 2939, nahradí škodu i každý dodavatel, pokud poškozenému při uplatnění práva na náhradu škody do jednoho měsíce nesdělí, kdo je výrobcem nebo kdo mu výrobek dodal.

(2)

Jedná-li se o dovezený výrobek, pak nahradí škodu každý dodavatel, i když je výrobce znám, pokud poškozenému ve lhůtě nesdělí, kdo je dovozcem.

(1)

Výrobek je ve smyslu § 2939 vadný, není-li tak bezpečný, jak to od něho lze rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem, zejména ke způsobu, jakým je výrobek na trh uveden nebo nabízen, k předpokládanému účelu, jemuž má výrobek sloužit, jakož i s přihlédnutím k době, kdy byl výrobek uveden na trh.

(2)

Výrobek nelze považovat za vadný jen proto, že byl později uveden na trh výrobek dokonalejší.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2939 až 2943

0
27/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
27/06/2017 / Admin Tým

§ 4 zákona č. 59/1998 Sb., o…

0
(1)

Povinnosti k náhradě škody způsobené vadou výrobku se škůdce zprostí, jen prokáže-li, že škodu zavinil poškozený nebo ten, za jehož čin poškozený odpovídá.

(2)

Povinnosti k náhradě škody se tato osoba rovněž zprostí, prokáže-li, že

  1. výrobek na trh neuvedla,
  2. lze důvodně předpokládat s přihlédnutím ke všem okolnostem, že vada neexistovala v době, kdy byl výrobek na trh uveden, nebo že nastala později,
  3. výrobek nevyrobila pro prodej nebo jiný způsob použití pro podnikatelské účely, ani že výrobek nevyrobila nebo nešířila v rámci své podnikatelské činnosti,
  4. vada výrobku je důsledkem plnění těch ustanovení právních předpisů, která jsou pro výrobce závazná, nebo
  5. stav vědeckých a technických znalostí v době, kdy uvedl výrobek na trh, neumožnil zjistit jeho vadu.
(3)

Kdo vyrobil součást výrobku, zprostí se povinnosti k náhradě škody, prokáže-li, že vadu způsobila konstrukce výrobku, do něhož byla součást zapracována, nebo že ji způsobil návod k výrobku.

(4)

Vzdá-li se druhá strana předem práva na náhradu škody zcela nebo zčásti, nepřihlíží se k tomu.

(5)

K ujednáním odporujícím odstavcům 1 až 4 se nepřihlíží.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2939 až 2943

0
27/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
27/06/2017 / Admin Tým

§ 5 zákona č. 59/1998 Sb., o…

0

Ustanovení § 2939 až 2942 se nepoužijí, pokud vada způsobila poškození vadného výrobku nebo poškození věci určené a užívané převážně k podnikatelským účelům.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2939 až 2943

0
27/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Každý, kdo od jiného převzal věc, která má být předmětem jeho závazku, nahradí její poškození, ztrátu nebo zničení, neprokáže-li, že by ke škodě došlo i jinak.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2944 až 2949

0
27/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
27/06/2017 / Admin Tým

§ 421 SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí a byla-li věc odložena na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se takové věci obvykle ukládají, nahradí provozovatel poškození, ztrátu nebo zničení věci tomu, kdo ji odložil, popřípadě vlastníku věci. Stejně nahradí škodu provozovatel hlídaných garáží nebo zařízení podobného druhu, jedná-li se o dopravní prostředky v nich umístěné a o jejich příslušenství.

(2)

Neuplatní-li se právo na náhradu škody u provozovatele bez zbytečného odkladu, soud je nepřizná, pokud provozovatel namítne, že právo nebylo uplatněno včas. Nejpozději lze právo na náhradu škody uplatnit do patnácti dnů po dni, kdy se poškozený o škodě musel dozvědět.

(3)

Byla-li škoda způsobena na věci odložené v dopravním prostředku hromadné dopravy, nahradí se jen podle ustanovení o náhradě škody způsobené provozem dopravního prostředku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2944 až 2949

0
27/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
27/06/2017 / Admin Tým

§ 433 SOZ - zdroj inspirace

0
27/06/2017 / Admin Tým

§ 435 SOZ - zdroj inspirace

0
27/06/2017 / Admin Tým

§ 436 SOZ - zdroj inspirace

0
27/06/2017 / Admin Tým

§ 437 SOZ - zdroj inspirace

0

Škoda na vnesené věci

(1)

Kdo provozuje pravidelně ubytovací služby, nahradí škodu na věci, kterou ubytovaný vnesl do prostor vyhrazených k ubytování nebo k uložení věcí, popřípadě na věci, která tam byla pro ubytovaného vnesena. To platí i tehdy, byla-li věc za tím účelem ubytovatelem převzata.

(2)

Prokáže-li ubytovatel, že by ke škodě došlo i jinak, nebo že škodu způsobil ubytovaný nebo osoba, která ubytovaného z jeho vůle provází, povinnosti k náhradě škody se zprostí. K ujednáním o jiných důvodech zproštění se nepřihlíží.

Povinnost nahradit škodu se nevztahuje na vozidla, na věci ponechané ve vozidle, ani na živá zvířata, ledaže je ubytovatel převzal do úschovy.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2944 až 2949

0
28/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
28/06/2017 / Admin Tým

§ 701 BGB - zdroj inspirace

0
(1)

Škoda se hradí do výše odpovídající stonásobku ceny ubytování za jeden den.

(2)

Byla-li věc převzata do úschovy, odmítl-li ubytovatel úschovu věci v rozporu se zákonem nebo byla-li škoda způsobena ubytovatelem nebo tím, kdo v provozu pracuje, hradí se škoda bez omezení.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2944 až 2949

0
28/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
28/06/2017 / Admin Tým

§ 702 BGB - zdroj inspirace

0
(1)

Neuplatní-li se právo na náhradu škody u ubytovatele bez zbytečného odkladu, soud je nepřizná, pokud ubytovatel namítne, že právo nebylo uplatněno včas. Nejpozději lze právo na náhradu škody uplatnit do patnácti dnů po dni, kdy se poškozený o škodě musel dozvědět.

(2)

Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, převzal-li ubytovatel věc do úschovy, odmítl-li ubytovatel úschovu věci v rozporu se zákonem nebo způsobil-li škodu ubytovatel nebo ten, kdo v provozu pracuje.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2944 až 2949

0
28/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
28/06/2017 / Admin Tým

§ 703 BGB - zdroj inspirace

0

Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2950

0
07/11/2013 / Milan Flanderka

Objektivní x subjektivní…

1
17/12/2013 / Tomáš Pelikán

Lze tuto odpovědnost omezit

0
12/02/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
28/06/2017 / Admin Tým

§ 1132 návrhu občanského…

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback