Matkou dítěte je žena, která je porodila.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 775

0
07/09/2013 / Martin Archalous

Surogátní mateřství

0
13/11/2017 / Admin Tým

§ 50a zákona č. 94/1963 Sb., o…

0

Otcovství

(1)

Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, co manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, anebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného, má se za to, že otcem je manžel matky.

(2)

Narodí-li se dítě ženě znovu provdané, má se za to, že otcem je manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne poté, co předchozí manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 776

0
13/11/2017 / Admin Tým

§ 51(1;2) zákona č. 94/1963 Sb.…

0
(1)

Narodí-li se dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po rozvodu manželství, a manžel, popřípadě bývalý manžel matky prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, že otcem je tento muž, připojí-li se matka k oběma prohlášením.

(2)

Prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matky dítěte se činí v řízení před soudem, zahájeném na návrh některého z nich; návrh lze podat nejpozději do uplynutí jednoho roku od narození dítěte.

(3)

K určení otcovství k dítěti podle odstavců 1 a 2 nemůže dojít dříve, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství.

(4)

Jde-li o řízení o neplatnost manželství, použijí se odstavce 1 až 3 obdobně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 777

0

Na blogu soudce NS JUDr. Vrchy byla publikována informace o tom, že občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu přijalo stanovisko k některým otázkám zápisů obchodních korporací do obchodního rejstříku. Na stejném místě je dostupný i celý text tohoto stanoviska včetně odůvodnění.

Stanovisko odpovídá na následujucí otázky:

  1. Může společenská smlouva společnosti s ručením omezeným vzniklé před 1. lednem 2014, která se postupem podle § 777 odst. 5 ZOK nepodřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku, připustit vznik různých druhů podílů? ANO.
  2. Nepřipouští-li společenská smlouva společnosti s ručením omezeným vznik různých druhů podílů, zapisuje se údaj o druhu podílu do obchodního rejstříku? NE. Nevydala-li společnost s ručením omezeným kmenové listy, zapisuje se údaj o tom, že nebyl vydán kmenový list do obchodního rejstříku? NE.
  3. Je usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným o souhlasu s převodem podílu na osobu, která není společníkem (§ 208 odst. 1 ZOK) usnesením, v jehož důsledku se mění společenská smlouva ve smyslu § 171 odst. 1 písm. b) ZOK? NE. Osvědčuje se takové rozhodnutí veřejnou listinou podle § 172 odst. 2 ZOK? NE.
  4. Je-li zřizováno zástavní právo k podílu ve společnosti s ručením omezeným, který není představován kmenovým listem, musí být podpisy smluvních stran na zástavní smlouvě úředně ověřeny? ANO.
  5. Může být statutárním ředitelem akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury předseda její jednočlenné správní rady, jakož i člen kolektivní správní rady? ANO.

Zdroj:
http://vrcha.webnode.cz/…o-rejstriku/

Diskuze
[1] Jiří Remeš / 19. 1. 2016 / A co zápis společné zastupování (jednání) prokurisy s jednatelem?

Škoda, že se NS nevyjádřil například také k zápisům společného zastupování prokuristy s jednatelem. Asi to tedy nejsou až tak časté případy.

[2] Petr Měštánek / 19. 1. 2016 / reakce na: [1] / RE: A co zápis společné zastupování (jednání) prokurisy s jednatelem?

NS se bohužel může ve stanovisku vyjadřovat jen k otázkám, ke kterým existuje předchozí rozporná judikatura nižších soudů.
Na semináři JUDr. Šuka a JUDr. Čecha byly zmíněny následující rozhodnutí VS (14 Cmo 184/2014, 14 Cmo 380/2014) podle kterých společné jednání prokuristy a člena statutárního orgánu není přípustným způsobem zastupování obchodní korporace podle § 164 odst.2 NOZ a nemůže být zapsáno jako způsob, jakým členové statutárního orgánu jednají za obchodní korporaci, do obchodního rejstříku.

[3] Jiří Remeš / 20. 1. 2016 / reakce na: [2] / RE: A co zápis společné zastupování (jednání) prokurisy s jednatelem?

My o vlku… u § 450 NOZ je k přečtení judikát VS v Praze 14 Cmo 576/2014 z 28. května 2015, podle kterého společné zastupování nelze zapsat pro absolutní neplatnost podle § 588 NOZ (už se bohužel nevyjadřují, v čem přesně rozpor spočívá, zda v porušení zákona a zároveň ve zjevném rozporu s veřejným pořádkem nebo ve zjevném porušení dobrých mravů). Vzhledem k tomu, že jde o stejný senát, mělo by odůvodnění odpovídat i 14 Cmo 184/2014 a 14 Cmo 380/2014.

13/11/2017 / Admin Tým

§ 58(1) zákona č. 94/1963 Sb.,…

0

Narodí-li se dítě, které je počato umělým oplodněním, ženě neprovdané, má se za to, že otcem dítěte je muž, který dal k umělému oplodnění souhlas.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 778

0
13/11/2017 / Admin Tým

§ 54(3) zákona č. 94/1963 Sb.,…

0
(1)

Nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, má se za to, že otcem je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže. Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato.

(2)

Prohlášení se činí osobně před soudem nebo před matričním úřadem. Nezletilý, který není plně svéprávný, činí prohlášení vždy před soudem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 779 až 781

0
13/11/2017 / Admin Tým

§ 52(1;2) zákona č. 94/1963 Sb.…

0
13/11/2017 / Admin Tým

§ 53 zákona č. 94/1963 Sb., o…

0

Činí-li prohlášení ten, kdo není plně svéprávný, může je učinit pouze před soudem. Soud podle okolností případu posoudí, zda ten, kdo není plně svéprávný, je schopen jednat sám, nebo zda za něho bude jednat jeho opatrovník.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 779 až 781

0

Nemůže-li matka pro duševní poruchu posoudit význam svého prohlášení nebo je-li opatření jejího prohlášení spojeno s těžko překonatelnou překážkou, není možné určit otcovství souhlasným prohlášením.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 779 až 781

0

Na prohlášení otcovství jako zvláštní projev vůle se použijí obecná ustanovení o právním jednání, není-li stanoveno jinak. Neplatnosti se však lze dovolat jen ve lhůtě pro popření otcovství.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 782

0
(1)

Nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, ani podle § 779, může matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud.

(2)

Má se za to, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti.

(3)

Není-li domnělý otec naživu, podává se návrh proti opatrovníkovi, kterého k tomu jmenuje soud.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 783 a 784

0
13/11/2017 / Admin Tým

§ 54(1;2) zákona č. 94/1963 Sb.…

0
13/11/2017 / Admin Tým

§ 55 zákona č. 94/1963 Sb., o…

0
(1)

Zemře-li během řízení navrhovatel, může v řízení pokračovat další k návrhu oprávněný.

(2)

Zemře-li během řízení dítě, může do šesti měsíců od jeho smrti podat návrh též potomek tohoto dítěte, má-li právní zájem na tomto určení.

(3)

Zemře-li během řízení domnělý otec, pokračuje řízení proti opatrovníkovi, kterého k tomu jmenuje soud.

(4)

Zemře-li během řízení muž, který tvrdil, že je otcem, a nepokračuje-li v řízení dítě nebo matka, soud řízení zastaví.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 783 a 784

0
13/11/2017 / Admin Tým

§ 56 zákona č. 94/1963 Sb., o…

0

Popírání otcovství

(1)

Manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech zakládajících důvodnou pochybnost, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce, popřít své otcovství u soudu, nejpozději však do šesti let od narození dítěte. Otcovství popírá vůči dítěti a matce, jsou-li oba naživu, a nežije-li jeden z nich, vůči druhému; není-li naživu žádný z nich, manžel toto právo nemá.

(2)

Byla-li svéprávnost manžela před uplynutím popěrné šestileté lhůty omezena tak, že sám otcovství popřít nemůže, může je popřít jeho opatrovník, kterého pro tento účel jmenuje soud, a to ve lhůtě šesti měsíců od jmenování soudem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 785

0
24/09/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
13/11/2017 / Admin Tým

§ 57 zákona č. 94/1963 Sb., o…

0
13/11/2017 / Admin Tým

§ 59(1) zákona č. 94/1963 Sb.,…

0
(1)

Narodí-li se dítě mezi stošedesátým dnem od uzavření manželství a třístým dnem po jeho zániku nebo prohlášení za neplatné, lze otcovství popřít s výjimkou uvedenou v ustanovení § 777, jen je-li vyloučeno, aby manžel matky byl otcem dítěte.

(2)

Narodí-li se dítě před stošedesátým dnem od uzavření manželství, postačí k tomu, aby se nemělo za to, že otcem dítěte je manžel matky, popře-li své otcovství. To neplatí, souložil-li manžel matky s matkou dítěte v době, od níž do narození dítěte neprošlo méně než sto šedesát a více než tři sta dní, nebo věděl-li při uzavření manželství, že je těhotná.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 786 a 787

0
13/11/2017 / Admin Tým

§ 58(1;3) zákona č. 94/1963 Sb.…

0

Otcovství nelze popřít k dítěti narozenému v době mezi stošedesátým dnem a třístým dnem od umělého oplodnění provedeného se souhlasem manžela matky, nebo se souhlasem jiného muže, když matka není vdaná, bez ohledu na to, jaké genetické látky bylo použito. To neplatí, otěhotněla-li matka dítěte jinak.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 786 a 787

0
13/11/2017 / Admin Tým

§ 58(2) zákona č. 94/1963 Sb.,…

0

Popřel-li pozdější manžel své otcovství k dítěti matky znovu provdané, počíná šestiměsíční lhůta k popření otcovství dřívějšího manžela dnem následujícím poté, kdy se dozvěděl o rozhodnutí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 788

0
13/11/2017 / Admin Tým

§ 60 zákona č. 94/1963 Sb., o…

0

Matka může do šesti měsíců od narození dítěte popřít, že otcem dítěte je její manžel. Ustanovení o popření otcovství manželem platí obdobně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 789

0
13/11/2017 / Admin Tým

§ 59(2) zákona č. 94/1963 Sb.,…

0
(1)

Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství k dítěti popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Může tak učinit do šesti měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno; dojde-li k určení otcovství před narozením dítěte, neskončí lhůta dříve než šest měsíců po jeho narození.

(2)

Ustanovení § 785 odst. 1 věta druhá a § 785 odst. 2 platí obdobně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 790

0
13/11/2017 / Admin Tým

§ 61(1;3) zákona č. 94/1963 Sb.…

0

Matka dítěte může popřít, že otcem dítěte je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, a to ve lhůtách stanovených v § 790 odst. 1 větě druhé.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 791

0
13/11/2017 / Admin Tým

§ 61(2) zákona č. 94/1963 Sb.,…

0

Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 792

0
13/11/2017 / Admin Tým

§ 62(1) zákona č. 94/1963 Sb.,…

0

Vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem. Soud zpravidla současně pozastaví výkon rodičovské odpovědnosti.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 793

0
13/11/2017 / Admin Tým

§ 62a zákona č. 94/1963 Sb., o…

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback