§ 3028

16 25
(1)

Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti.

(2)

Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(3)

Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3028

0
29/10/2013 / Rudolf Schichor

vznik smluv a oferta za…

3

Kloním se k závěru, že smlouva, pokud vůbec, bude uzavřena podle NOZ. Asi takhle, když oferent učiní nabídku podle SOZ a akceptant ji přijme (podle NOZ), tak si nemyslím, že by tím mohl vzniknout vztah podle SOZ. Tím by byla prodloužena účinnost neplatného předpisu, který by mohl zakládat práva a povinnosti i pokud již nebude součástí právního řádu. Vztah oferent-akceptant není vztah smluvní, zavazuje vlastně jen oferenta, a teprve přijetím se tento nejspíše kvazivztah přemění ve vztah věřitel-dlužník. Nabídka je jednostranný právní úkon (podle SOZ, podle NOZ právní jednání), který je teprve základem smlouvy, a musí se krýt s akceptací, nemůžeme ji ještě považovat za smlouvu samotnou. Nemyslím si, že „právní poměr“ vzniká nabídkou a pak navěky kryje všechny z toho vyplývající smlouvy, kdykoliv uzavřené. Jak bychom pak řešili případnou protinabídku, tedy přijetí s výhradami? A co vyjednávání táhnoucí se týdny či měsíce?

Otázkou je, zda vůbec může ze „staré“ nabídky (podle SOZ) vzniknout „nová“ smlouva (podle NOZ). Umím si představit legitimní argumenty oběma směry. Smlouvy, které jsou uzavírány distančně s prodlevou mezi nabídkou a přijetím již bývají zpravidla opatřeny odkazem na příslušnou pasáž SOZ nebo ObchZ. Pokud tyto odkazy pracují s později neplatným zákonem, je třeba posoudit, zda „starý“ smluvní typ neodporuje NOZ, tedy zda to, na čem by se strany dohodly „podle starého“ by si mohly ujednat i „podle nového,“ zda starý smluvní typ není nepřípustný podle NOZ. Tomu by odpovídalo pojetí dle 574 NOZu. Na druhou stranu tu je právní jistota účastníků, lze se domnívat, že odkazem na SOZ se oferent chtěl zavázat jen ke smlouvě podle SOZ, nikoli podle smlouvy nové. Okamžikem neplatnosti SOZ dochází většinou k podstatné změně okolností, a nutno také přihlédnout k § 43a odst. 1 SOZ („… vyplývá z něj [z návrhu] vůle navrhovatele, aby byl vázán v případě jeho přijetí.“). V případě „staré“ nabídky můžeme uvažovat o tom, že již neodpovídá vůli oferenta, a přijetí či „smlouva“ zavazuje k plnění od počátku nemožnému nebo je neurčitá, z obou důvodů neplatná. Je to otázka na detailnější zamyšlení.

Pokud ale přijmeme závěr, že „stará“ nabídka vůbec může obstát a může být přijata, jsem názoru, že tím vznikne smlouva podle NOZu.

Diskuze
[1] Martin Hausner / 12. 11. 2013 / Dojde vůbec k uzavření smlouvy?

Dobrý den, domnívám se, že nebyla diskutována ještě jedna z možných variant, a to zda je vůbec možné, aby v diskutovaném případě smlouva vůbev vznikla. Pokud je totiž oferta učiněna za účinnosti starého zákona, je její úplný obsah tvořen obvykle nejen tím, co je v ofertě výslovně obsaženo, ale i tím, co vyplává z kogentních a dispozitivních ustanovení starého zákona, které nejsou v ofertě výslovně neuvedeny. Za těchto okolností tedy bude nemožné, aby došlo po 1.1.2014 k bez­výhradné akceptaci návrhu učiněného za účinnosti starého zákona. Zastávám v tomto případě názor, že taková akceptace bude spíše novým návrhem na uzavření smlouvy s tím, že samotný obsah nové oferty, kterou učiní původní oblát, bude dotvořen kogentními a dispozitivními ustanoveními NOZ.

[2] Jiří Remeš / 13. 11. 2013 / reakce na: [1] / RE: Dojde vůbec k uzavření smlouvy?

Děkuji za připomínku, této možnosti jsem se patrně nevěnoval dostatečně. Myslím, že argumentace pro i proti platnosti je legitimní. S Vašimi postřehy souhlasím a také jsem spíše zastánce proti takovému uzavření (myslím, že je legitimnější), na druhou stranu tu máme hledisko § 574 NOZ („Na právní jednání je třeba hledět jako na platné než jako neplatné.“) a také to, že smluvní ujednání jsou zásadně dispozitivní, tedy že kogentní ustanovení SOZ či ObchZ či obsah smluv podle „staré“ legislativy je jistě v drtivé věšině přenositelný (sjednatelný, potenciálně platný) i podle „rekodifikace.“ Proti tomu opět musíme přihlédnout k tomu, že „staré“ kogentní ustanovení bude nově dispozitivní, a strana může argumentovat, že není vázána povinností dle „staré“ kogentní normy, neboť to není výslovně ujednáno podle „nové“ úpravy. Také mohou být rozdíly v ochraně spotřebitele (srov. § 1812 a 1814 NOZ s § 56 SOZ). Zde se jeví jako nejčistčí řešení celou smlouvu „pohřbít“, tedy ji považovat za zdánlivé právní jednání (non negotium) podle § 533 odst. 1 NOZ. Naproti tomu lze opět argumentovat, že v takovém případě lze projev dodatečně konvalidovat podle § 553 odst. 2 nebo narovnat podle § 1903 a násl. NOZ, či využít jen částečné neplatnosti podle § 576 NOZ. Skutečně obtížný případ nastane, pokud strana po účinnost NOZ přijme nabídku fakticky plněním dle 1744 NOZ.

Shrnuto, v podstatě souhlasím s Vašim názorem, že smlouva nejspíše nebude uzavřena vůbec, byť prozatím nevím, zda je správné kvalifikovat přijetí jak uvádíte, tedy jako protinabídku. Pouze uvádím antiteze, se kterými se Vaše či naše teorie bude muset ještě vypořádat.

[3] Robert Pelikán / 13. 11. 2013 / reakce na: [2] Jiří Remeš / RE: Dojde vůbec k uzavření smlouvy?

To je skutečně zajímavá myšlenka. Bude-li obsahový rozpor mezi starým a novým, asi opravdu smlouva nevznikne.

12/11/2013 / Veronika Šestáková

účinnost smlouvy od 1.1.2014

2
25/11/2013 / Růžičková

§3028 - zrušení podílového…

1
10/01/2014 / Martin Prokeš

Započtení

1
27/02/2014 / iva thern

Odporovatelnost dle SOZ či NOZ?

0
06/03/2014 / Tomáš Liškutín

Režim rámcových smluv a dílčích…

0
30/06/2014 / Anežka Petrová

delikt - neoprávněné užívání…

0
10/07/2014 / Josef Aujezdský

SOSB

0
03/08/2014 / Jiří Remeš

Co prozatím říkají komentáře

5
18/06/2015 / Petra Burešová

Vrácení daru

0
03/08/2014 / Admin Tým

§ 763 ObchZ – zdroj inspirace

0
07/08/2014 / Admin Tým

§ 868 SOZ – zdroj inspirace

0
22/02/2015 / Jiří Remeš

OS Jihlava 9 C 99/2013-83 -…

0
(1)

Dovolávají-li se právní předpisy ustanovení, která se tímto zákonem zrušují, vstupují na jejich místo jim odpovídající ustanovení tohoto zákona.

(2)

Nestanoví-li tento zákon něco jiného, nejsou dotčena ustanovení právních předpisů z oboru práva veřejného, jakož i ustanovení jiných právních předpisů upravujících zvláštní soukromá práva.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3029 a 3030

0
03/08/2014 / Admin Tým

Čl. IV uvozovacího zákona k čs.…

0
03/08/2014 / Admin Tým

Čl. VII uvozovacího zákona k čs…

0
04/08/2014 / Admin Tým

Čl. 4 EGBGB, právní stav ke dni…

0

I na práva a povinnosti, která se posuzují podle dosavadních právních předpisů, se použijí ustanovení části první hlavy I.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3029 a 3030

0
20/03/2014 / Jiří Remeš

NS 23 Cdo 405/2013 :…

2
18/08/2015 / Jiří Remeš

NS 21 Cdo 3612/2014 - nepravá…

2
29/02/2016 / Jiří Remeš

Velký senát NS 31 Cdo 2307/2013

0

Bylo-li zahájeno řízení podle § 5 zákona č. 40/1964 Sb. , občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dokončí se podle dosavadních právních předpisů.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3031

0
(1)

Kdo byl podle dosavadních právních předpisů zbaven způsobilosti k právním úkonům, považuje se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za osobu omezenou ve svéprávnosti podle tohoto zákona.

(2)

Kdo byl podle dosavadních právních předpisů omezen ve způsobilosti k právním úkonům, považuje se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za osobu omezenou ve svéprávnosti podle tohoto zákona a je i napříště způsobilý právně jednat v rozsahu stanoveném dosavadními právními předpisy, nerozhodne-li soud podle tohoto zákona jinak.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3032 až 3035

0
04/01/2015 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona omezena, nabudou svéprávnosti nejpozději uplynutím pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ledaže soud rozhodne jinak.

(2)

Dokud jiný právní předpis nestanoví něco jiného, přechází opatrovnictví podle § 468 na obec, na jejímž území má opatrovanec bydliště.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3032 až 3035

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

1
10/11/2014 / Admin Tým

Návrh tzv. malé novely…

1
05/12/2014 / Ctibor Brančík

Počátek a konec běhu lhůty v…

1
17/12/2014 / Česká advokátní…

Stanovisko ČAK k tzv. malé…

0

Projevil-li svéprávný v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat ještě přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přání, aby jeho opatrovníkem byla určitá osoba, platí pro rozhodování o omezení svéprávnosti za účinnosti tohoto zákona § 59. Obdobně platí § 469 pro rozhodování o opatrovníku právnické osoby.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3032 až 3035

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0

Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o osvojení, dokončí se podle dosavadních právních předpisů. Úkony, které byly provedeny v rámci přípravného řízení směřujícího k osvojení, se posoudí podle tohoto zákona; to neplatí, jedná-li se o udělení souhlasu rodičů k osvojení nebo o rozhodnutí soudu o tom, že tohoto souhlasu není třeba.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3032 až 3035

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback