Podle dosavadních právních předpisů se až do svého zakončení posuzují všechny lhůty a doby, které začaly běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i lhůty a doby pro uplatnění práv, která se řídí dosavadními právními předpisy, i když začnou běžet po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3036 a 3037

0
06/01/2014 / Daniel Hrbáč

Běh promlčení

0
11/04/2014 / Roman Kramařík

Ustanovení je dispozitivní

0

NOZ zavádí některé nové instituty, např. zrušení dlouhodobého závazku podle §2000 NOZ, nebo konverze delší než 50 leté nájemní smlouvy podle §2204 NOZ. Otázka je, odkdy se budou počítat takové doby u vztahů, které vznikly ještě podle SOZ. Od jejich skutečného vzniku, nebo od 1. ledna 2014?

Protože i staré nájmy se řídí NOZ, vztahuje se na ně §2204 NOZ o konverzi dlouhodobých nájmů na smlouvy na dobu neurčitou. Protože se u testované 50 leté doby nejedná o dobu, která vůbec mohla začít podle SOZ relevantně běžet, nelze na ní ustanovení §3036 použít a běh doby (počátek i uplynutí) se tak posoudí podle NOZ. Samotná skutečnost, že se posuzuje podle NOZ však nebrání tomu, aby taková doba začala – §3036 NOZ navzdory – běžet ještě před účinností NOZ. Na podporu tohoto závěru lze uvést účel tohoto ustanovení, který by byl významně pošlapán, kdyby např. u 70 leté smlouvy, která byla podepsaná v roce 1994 začala 50 letá doba plynout teprve 1.1.2014. Rovněž lze tento závěr podpořit judikaturou, která i za účinnosti starého práva omezovala dlouhodobé smlouvy.

§2000 NOZ bude u starých závazků relevantní pouze pro nájmy a pro vztahy, u nichž strany optovaly pro NOZ. Jinak se totiž vůbec neuplatní. A jeho 10 letá testovaná doba trvání závazku by měla být rovněž počítána podle toho, kdy daný závazek skutečně vznikl – a to i kdyby takový vznik měl nastat ještě za účinnosti SOZ. I zde lze argumentovat účelem ustanovení.

Pokud má někdo jiný názor, ať se prosím zapojí do diskuse pod tímto komentářem.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
03/08/2014 / Admin Tým

Zdroj inspirace: Obchodní…

0
03/08/2014 / Admin Tým

Zdroj inspirace: Občanský…

0
03/08/2014 / Admin Tým

Zdroj inspirace: Uvozovací…

0
(1)

Dozvěděla-li se osoba přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona o porušení svého práva na jméno, čest, pověst nebo o porušení obdobného soukromého poměru a o tom, kdo je porušil, nebo měla-li a mohla se o tom přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dozvědět, počne lhůta k zániku práva na jeho ochranu běžet ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2)

Dozvěděla-li se osoba za účinnosti tohoto zákona, že její právo na jméno, čest, pověst nebo jiný obdobný soukromý poměr bylo porušeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a o tom, kdo je porušil, nebo měla-li a mohla se o tom dozvědět, počne lhůta k zániku práva na jeho ochranu běžet ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3036 a 3037

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback