(1)

Právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem se řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o zápisu právnické osoby do veřejného rejstříku, dokončí se podle dosavadních právních předpisů; odporuje-li však zakladatelské právní jednání učiněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosavadním právním předpisům, považuje se za platné, vyhovuje-li ustanovením tohoto zákona.

(2)

Ustanovení společenské smlouvy nebo statutu právnických osob uvedených v odstavci 1, která odporují donucujícím ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti; právnická osoba přizpůsobí do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona společenskou smlouvu nebo statut úpravě tohoto zákona a doručí je orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána. Neučiní-li tak, příslušný orgán veřejné moci ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud právnickou osobu na návrh orgánu veřejné moci nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší a nařídí její likvidaci.

(3)

Ustanovení odstavce 2 části věty druhé za středníkem se na odborové organizace a organizace zaměstnavatelů nevztahuje.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3041 až 3046

0
10/02/2015 / Lake Lake

SVJ a protiprávní výklady NOZ

1

SVJ(2000) neboli společenství vlastníků jednotek zde bylo dávno před NOZ. Jde o právnickou osobu, upravenou zákonem č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů počínaje novelou č.103/2000Sb. NOZ se o této právnické osobě nezmiňuje ani slovem.Dokonce tvůrce NOZ opomněl přidat do NOZ přechodové ustanovení pro tyto osoby. To je unikum, když uvážíme, že těchto právnických osob je 53000 a sdružují 1,2 milionu vlastníků jednotek.

I přesto někteří čeští právníci bez jakéhokoliv pokusu o právní zdůvodnění tvrdí, že údajně SVJ(2000) je totéž co SVJ(2012), což je ovšem právnická osoba upravená jiným zákonem. Na celé věci je zajímavé snad jen to, že dosud žádný právník nebyl schopen tento protiústavní názor ničím doložit. Mnozí se ohánějí zněním § 3041 NOZ, avšak nejsou schopni toto ustanovení vyložit v souladu s běžnými výkladovými pravidly.

Podle § 3041(1) platí, že právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem se řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti. To znamená, že právnické osoby podle zákona č. 40/1964 Sb. se ode dne 1.1.2014 řídí ustanoveními NOZ o právnických osobách (§ 118 až § 209).

Pokud však jde o závazkové vztahy, v rámci SVJ(2000), je tomu jinak. Na ně samozřejmě nedopadá obecný § 3041, nýbrž je nutno použít lex speciais § 3028. Podle § 3028(1) NOZ platí, že vznik práv osobních, rodinných a věcných, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů. Podle § 3028(2) platí, že i jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy. To samozřejměplatí i pro stanovy SVJ(2000), které jsou považovány za smlouvu sui generis.

Vzhledem k tomu, že všechna SVJ(2000) vznikla do dne 31.12.2013, netýkají se jich části NOZ o bytovém spoluvlatnictví. Neexistuje tedy údajná zákonná povinnost dosavadních SVJ(2000) přizpůsobovat své stanovy této části NOZ. Nikdo z publikujících právníků nebyl schopen výkladem prokázat opak, přesto se tyto nepravdy šíří a publikují jako na běžícím pásu.

Činím tedy závěr, že ve svých vnitřních poměrech se SVJ(2000) řídí i nadále podle zákona o vlastnictví bytů a podle svých stanov. Totéž platí pro obligační vztahy nezi SVJ a vlastníkem jednotky, viz lex specialis § 3028. Totéž platí pro definici jednotek a spoluvlastnické vztahy v domě, viz lex specialis § 3063. Ustanovení § 3041 jako lex generalis pokrývá pouze oblast, kterou nepokrývají vyjmenovaná speciální ustanovení.

Zbývá tedy již pouze vyložit ustanovení § 3041(2). Podle něj platí, že ustanovení společenské smlouvy nebo statutu právnických osob uvedených v odstavci 1, která odporují donucujícím ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti; právnická osoba přizpůsobí do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona společenskou smlouvu nebo statut úpravě tohoto zákona a doručí je orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána.

Je při tom zcela zjevné, že tato obecná právní norma se nepoužije ani na obligační vztahy (ty upravuje speciální § 3028(1)), ani obsah stanov (ty jsou platné i nadále podle § 3028(2)), ani na vlastnické vztahy k jednotkám(1994) (viz speciální § 3063).

Ustanovení § 3041 se v první řadě týká právní povahy SVJ. SVJ(2000) tedy přizpůsobí své stanovy zejména zákonu č. 304/2013 o veřejných rejstřících. Uvede ve stanovách své sídlo, uvede taxativní výčet svých orgánů a jednoznačně určí počet členů těchto orgánů. Dále změní formulace, kdy namísto jednání právnické osoby svým výborem bude jednáno za právnickou osobu. Žádné rozsáhlé změny stanov nejsou nutné, ani zásahy do práv a povinností vlastníků.

Závěr: Ústavně konformní výklad ustanovení § 3041 NOZ pro SVJ(2000) je ten, že stávající SVJ(2000) podle ZoVB se přizpůsobí zejména části NOZ o právnických osobách (§ 118 až § 209). Nic jiného nelze z obsahu § 3041 pro SVJ dovodit, jestliže se při výkladu budeme držet obvyklých výkladových metod a Ústavy. Pohádky o povinné změně stanov po vzoru bytového spoluvlastnictví v NOZ jsou pouze ničím nepodložené názory.

Diskuze
[1] Kolemjdoucí / 28. 3. 2016 / Podle Ústaního soudu se i "stará" SVJ řídí "bytovým spoluvlastnictvím" NOZ

Usnesení ústavního soudu IV.ÚS 3108/15 ze dne 5. 1. 2016 http://kraken.slv.cz/IV.US3108/15

Navzdory lakeho tvrzením z usnesení ÚS vyplývá, že se i na jednotky vzniklé v režimu zákona č. 72/1994 Sb. aplikuje úprava NOZ konkretně ustanovení § 1186, a že se tedy i SVJ vzniklá před účinností NOZ řídí „Bytovým spoluvlastnic­tvím“ NOZ.

Ústavní soud v usnesení mimo jiné uvádí:

„Proti rozsudku krajského soudu se stěžovatel brání ústavní stížností ze dne 20. 10. 2015, v níž navrhuje, aby Ústavní soud toto rozhodnutí zrušil. Namítá zásah do práva na spravedlivý proces podle čl. 36 Listiny základních práv a svobod, který spatřuje v tom, že obecný soud aproboval postup, podle něhož splátky úvěru na zateplení domu jsou zahrnuty do fondu oprav a vybírány jako příspěvky na správu domu. Krajský soud měl dovodit, že na danou jednotku vzniklou v režimu zákona č. 72/1994 Sb. nelze aplikovat úpravu tzv. nového občanského zákoníku a že smlouva i nadále váže výhradně původního vlastníka jednotky. Z § 1186 o. z. navíc nevyplývá převod dluhu ze zákona.“

A dále Ústavní soud uvedl:

„Krajský soud nevykročil z ústavního rámce své rozhodovací činnosti, pokud na základě dostatečného skutkového i právního hodnocení věci dospěl k ústavně konformnímu závěru, podle kterého přešel podle § 1186 odst. 2 obč. zák. na stěžovatele jako nabyvatele nebytové jednotky i závazek z úvěru od banky čerpaného za účelem opravy budovy, resp. povinnost podílet se na jeho splácení formou příspěvků do fondu oprav.

16/03/2017 / Admin Tým

Původní znění před novelou č.…

0

Odporuje-li název právnické osoby ustanovením tohoto zákona, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3041 až 3046

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
(1)

Odporují-li smlouva nebo rozhodnutí o přeměně právnické osoby učiněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosavadním právním předpisům, považují se za platné, vyhovují-li ustanovením tohoto zákona a nezamítl-li příslušný orgán veřejné moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na zápis přeměny do veřejného rejstříku, anebo nerozhodl-li, že k přeměně nedošlo.

(2)

Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnuto o zrušení nebo přeměně právnické osoby, postupuje se podle dosavadních právních předpisů, nerozhodne-li příslušný orgán právnické osoby do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, že se uplatní postup podle tohoto zákona. Ustanovení tohoto zákona na ochranu věřitelů se použijí i na případy, kdy bylo rozhodnutí o zrušení nebo přeměně právnické osoby přijato přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebylo ještě zapsáno do veřejného rejstříku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3041 až 3046

0

Ustanovení § 128 se použije i na zakladatelská právní jednání a na přeměny právnických osob, k nimž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3041 až 3046

0
(1)

Sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky podle tohoto zákona. Sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav nebo sociální družstvo podle jiného zákona.

(2)

Organizační jednotky sdružení způsobilé jednat svým jménem podle zákona č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za pobočné spolky podle tohoto zákona. Statutární orgán hlavního spolku podá do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na zápis pobočného spolku, jinak posledním dnem této lhůty právní osobnost pobočného spolku zaniká.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3041 až 3046

0
30/07/2014 / Michaela Remešová

K odstavci 1 a jinému zákonu,…

0

Odborová organizace, organizace zaměstnavatelů včetně organizací mezinárodních a jejich organizační jednotky evidované podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za odborové organizace a organizace zaměstnavatelů podle tohoto zákona.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3041 až 3046

0
16/03/2017 / Admin Tým

Původní znění před novelou č.…

0

Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o neplatnosti rozhodnutí orgánu občanského sdružení, soud o návrhu rozhodne podle tohoto zákona.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3047

0

Až do účinnosti zákona o veřejném rejstříku, do něhož se zapisují spolky, podléhají spolky registraci podle zákona č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3048

0
(1)

Nadace vzniklé podle dosavadních právních předpisů se považují za nadace vzniklé podle tohoto zákona; byla-li nadace zřízena závětí, použijí se § 311 a 312, i když byla závěť pořízena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud řízení o dědictví nebylo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ukončeno. Byla-li nadace založena jinak než nadační listinou, zejména vydáním statutu, platí pro takové právní jednání a pro jeho změny ustanovení tohoto zákona o nadační listině v rozsahu náležitostí stanovených v § 310 pro nadační listinu.

(2)

Zakladatel nadace může zakladatelské právní jednání přizpůsobit úpravě nadační listiny podle tohoto zákona, pokud rozhodnutí, kterým zakladatelské právní jednání mění, doručí tomu, kdo vede veřejný rejstřík, u něhož je nadace zapsána, nejpozději však ve lhůtě dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Zemřel-li nebo zanikl-li zakladatel přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může na návrh nadace změnit zakladatelské právní jednání soud.

(3)

Ustanovení odstavců 1 a 2 se obdobně použijí i pro nadační fondy.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3049 až 3053

0

Práva a povinnosti obecně prospěšných společností se i nadále řídí dosavadními právními předpisy. Obecně prospěšná společnost má právo změnit svoji právní formu na ústav, nadaci nebo nadační fond podle tohoto zákona; ustanovení tohoto zákona o přeměně právní formy právnických osob se použijí obdobně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3049 až 3053

0

Zájmová sdružení právnických osob vzniklá podle dosavadních právních předpisů se i nadále řídí dosavadními právními předpisy. Zájmové sdružení právnických osob má právo změnit svoji právní formu na spolek podle tohoto zákona; ustanovení tohoto zákona o přeměně právní formy právnických osob se použijí obdobně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3049 až 3053

0

Právnické osoby založené podle zákona č. 42/1980 Sb. , o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů, se i nadále řídí dosavadními právními předpisy. To platí i o právnických osobách vzniklých jako sdružení podle § 636 zákona č. 101/1963 Sb. , o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku. Tyto právnické osoby mají právo změnit svoji právní formu na spolek; ustanovení tohoto zákona o přeměně právní formy právnických osob se použijí obdobně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3049 až 3053

0

Právní povaha a vnitřní právní poměry právnických osob vyvíjejících podnikatelskou činnost, které se řídí do dne nabytí účinnosti tohoto zákona dřívějšími právními předpisy podle § 767 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zůstávají nezměněny a nadále se řídí právními předpisy, podle nichž byly zřízeny.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3049 až 3053

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback