Pozemky a stavby

Stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, přestává být dnem nabytí účinnosti tohoto zákona samostatnou věcí a stává se součástí pozemku, měla-li v den nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k stavbě i vlastnické právo k pozemku táž osoba.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3054 až 3061

0
02/12/2013 / Karolína Malčánková

Stavba uvedená v KN bez…

0
04/08/2014 / Admin Tým

Zdroj inspirace: Uvozovací…

0
(1)

Stavba spojená se zemí pevným základem, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, a je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nestává součástí pozemku a je nemovitou věcí. Totéž platí o stavbě, která je ve spoluvlastnictví, je-li některý ze spoluvlastníků i vlastníkem pozemku nebo jsou-li jen někteří spoluvlastníci stavby spoluvlastníky pozemku.

(2)

Odstavec 1 platí obdobně pro stavbu, která má být zřízena na pozemku jiného vlastníka na základě věcného práva vzniklého stavebníku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo na základě smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3054 až 3061

0
(1)

Vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku a nestala se součástí pozemku ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku. Předkupní právo vlastníka pozemku se vztahuje i na podzemní stavbu na stejném pozemku, která je příslušenstvím nadzemní stavby. K ujednáním vylučujícím nebo omezujícím předkupní právo se nepřihlíží.

(2)

Lze-li část pozemku se stavbou oddělit, aniž to podstatně ztíží jejich užívání a požívání, vztahuje se předkupní právo jen na část pozemku nezbytnou pro výkon vlastnického práva ke stavbě.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3054 až 3061

0
15/09/2013 / Lenka Sivínová

titul k užívání pozemku

7

Zřídí-li vlastník k pozemku věcné právo ve prospěch třetí osoby, která věcné právo nabývá v dobré víře, že stavba je součástí pozemku, považuje se vůči této osobě stavba za součást pozemku. Vlastník stavby je vůči zřizovateli věcného práva oprávněn požadovat náhradu za znehodnocení svého vlastnictví; je-li stavba zatížena zástavním právem, rozšiřuje se zástavní právo i na pohledávku na tuto náhradu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3054 až 3061

0
(1)

Stanou-li se pozemek i stavba vlastnictvím téhož vlastníka, přestane být stavba samostatnou věcí a stane se součástí pozemku, na němž je zřízena. To neplatí, jedná-li se o stavbu, která není součástí pozemku podle tohoto zákona.

(2)

Bylo-li vlastnické právo k pozemku zcizeno třetí osobě, která byla při nabytí vlastnického práva v dobré víře, že stavba je součástí pozemku, přestane být stavba samostatnou věcí a stane se součástí pozemku, na němž je zřízena. Kdo vlastnil stavbu, má vůči zciziteli právo na náhradu ve výši ceny stavby ke dni zániku svého vlastnického práva; byla-li stavba zatížena zástavním právem, přechází zástavní právo na pohledávku na tuto náhradu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3054 až 3061

0
16/12/2013 / Tomáš Pelikán

Exekuce na stavbu musejí být…

0

Je-li stavba zřízena na několika pozemcích, použijí se § 3056 až 3058 jen ve vztahu k pozemku, na němž je převážná část stavby. Stane-li se stavba součástí tohoto pozemku, použije se ve vztahu k pozemkům, na něž části stavby přesahují, ustanovení o přestavku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3054 až 3061

0
04/01/2014 / Petra Jelínková

Prodej stavby postavené na…

3

Zatěžuje-li věcné právo stavbu nebo pozemek, nestane se stavba součástí pozemku, dokud toto věcné právo trvá a pokud to jeho povaha vylučuje.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3054 až 3061

0
10/10/2013 / Rostislav Šívara

Příliš staveb k pozemku…

6

Ustanovení tohoto oddílu se nepoužijí, jedná-li se o stavbu, která není součástí pozemku podle tohoto zákona, nebo o nemovitou věc podle § 498 odst. 1 věty druhé.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3054 až 3061

0

Spoluvlastnictví

Zákonné předkupní právo spoluvlastníků podle § 140 zákona č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zanikne uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí v případě spoluvlastnictví k zemědělskému nebo rodinnému závodu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3062

0
23/07/2014 / Roman Pfeifer

Jakou úpravou se řídí nabídka a…

0

Nabyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými prostory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyvatel podle zákona č. 72/1994 Sb. , kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, vznikne i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3063

0
13/11/2013 / Veronika Šestáková

Převody bytů do OV

6

Ráda bych se zeptala, jakým právním předpisem se bude řídit smlouva o výstavbě uzavřená po 1.1.2014, pokud půjde o přístavbu domu, v němž jsou vymezeny jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb. Lze § 3063 vykládat tak, že pokud se řídí dosavadními předpisy vznik vlastnického práva k dalším jednotkám, že i právní důvod vzniku vlastnického práva k jednotce, tj. v tomto případě smlouva o výstavbě, se bude řídit zákonem č. 72/1994 Sb. , nebo je třeba na tuto smlouvu s ohledem na § 3028/1 aplikovat NOZ a pouze, pokud jde o vymezení jednotky, aplikovat zákon č. 72/1994 Sb.?

Diskuze
[1] Lenka Šídlová / 26. 11. 2013 / RE: Právní režim smlouvy o výstavbě uzavření po 1.1.2014

Ne, takto § 3063 NOZ vykládat nelze, neboť smlouvy o výstavbě musí obsahovat nové uspořádaní jednotek i podílů k domu a pozemku. Od 1.1.2014 bude smlouva o výstavbě uzavřena podle úpravy v NOZ. Ve Vašem případě dle §1172 odst.2 NOZ.

[2] Jana Šustová / 26. 11. 2013 / reakce na: [1] / RE: Právní režim smlouvy o výstavbě uzavření po 1.1.2014

Děkuji, s tímto názorem též souhlasím. Předpokládám, že právní režim stávajících i nově vybudovaných jednotek však bude stále dle zákona č. 72/1994 Sb.

[3] Lake Lake / 9. 2. 2014 / reakce na: [1] / RE: Právní režim smlouvy o výstavbě uzavření po 1.1.2014

Paní Šídlová napsala: „Od 1.1.2014 bude smlouva o výstavbě uzavřena podle úpravy v NOZ. Ve Vašem případě dle §1172 odst.2 NOZ.“ Uvedené tvrzení je zmatečné, neboť samotný pojem „byt“ a „jednotka“ má v NOZ zcela jiný význam nežli v zákonu o vlastnictví bytů. Je třeba rozlišovat obecné náležitosti smlouvy o výstavbě (podle NOZ) a vlastní obsah smlouvy (který musí vycházet z faktického právního stavu v domě, to jest z existence jednotek(1994) a společných částí domu podle zákona č. 72/1994 Sb.).

Je vyloučeno uzavírat smlouvu podle nové právní úpravy (§ 1172 NOZ), neboť se nejedná o dům rozdělený na jednotky(2012) podle právní úpravy NOZ. Nová právní úprava tedy na původní vlastnické vztahy nedopadá ani per analogiam. Neexistuje právní důvod k aplikaci ustanovení § 1172, které se týká pouze domů nově rozdělených od 1.ledna 2014 na jednotky(2012) bez existence samostatných společných částí. Nemluvě o jiné struktuře práv a povinností vlastníků jednotek v takovém domě, a o zcela odlišné právní způsobilosti právnické osoby SVJ(2000) ve srovnání s osobou SVJ(2012) podle NOZ.

V domech rozdělených na jednotky(1994) stále platí původní Prohlášení vlastníka. Termíny „jednotka“ a „byt“, uvedené ve smlouve o výstavbě, musí být i nadále vykládány pouze v tom smyslu, který měly v původním Prohlášení vlastníka budovy. Smlouva o výstavbě, která toto Prohlášení nahradí, musí tedy svým obsahem odpovídat faktickému právnímu stavu a tomuto Prohlášení. A to bez ohledu na to, že zákonodárce zrušil zákon, podle kterého k rozdělení domu na jednotky došlo.

Doporučuji prostudovat právní stav v domech, rozdělených na tzv. patrové vlastnictví (Stockwerkeigentum) podle rakouského ABGB (patrové vlastnictví bylo v ABGB zrušeno v roce 1879 a zmizelo z právních předpisů ČSR v roce 1950). Tyto domy jsou v ČR stále zapsány v katastru po patrech a podíly v nich se stále převádějí v souladu s právní úpravou ABGB z roku 1811. Právní stav v domech rozdělených na jednotky(1994) je obdobný. Opomenutím zákonodárce nebylo do NOZ vtěleno žádné přechodové ustanovení, takže při absenci pozitivní právní úpravy se původní právní předpis (zákon č.72/1994 Sb.) použije i nadále mezi účastníky smlouvy o výstavbě. Neznám jiné ústavně konformní řešení.

[4] Lake Lake / 10. 2. 2014 / Právní režim smlouvy o výstavbě uzavřené po 1.1.2014

Citováno z výkladového stanoviska expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL), dostupné online na http://obcanskyzakonik.justice.cz/…-stanoviska/:

Na převod vlastnického práva k jednotkám vzniklých před účinností NOZ bude po účinnosti NOZ dopadat i nadále zákon o vlastnictví bytů jednak z hlediska předmětu převodu vlastnického práva (budou převáděny jednotky vymezené dosavadním zákonem o vlastnictví bytů), jednak z hlediska povinných náležitostí smlouvy stanovených zákonem o vlastnictví bytů (pokud jde o označení předmětu převodu a další náležitosti předepisované v § 6 zákona o vlastnictví bytů). K transformaci na (nové) jednotky vymezené NOZ by došlo teprve tehdy, pokud by vlastníci jednotek změnili prohlášení dle § 1169 NOZ.

Analogicky lze dovodit, že nejen převody jednotek, ale též změna stavby, kterou se mění vnitřní uspořádání a zároveň spoluvlastnické podíly (včetně vzniku nových jednotek výstavbou) se bude i nadále řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 72/1994 Sb..

[5] Eva Bažantová / 20. 2. 2014 / reakce na: [4] Lake Lake / RE: Právní režim smlouvy o výstavbě uzavřené po 1.1.2014

Uživatel LAKE LAKE napsal: „Je vyloučeno uzavírat smlouvu podle nové právní úpravy (§ 1172 NOZ), neboť se nejedná o dům rozdělený na jednotky(2012) podle právní úpravy NOZ. Nová právní úprava tedy na původní vlastnické vztahy nedopadá ani per analogiam. Neexistuje právní důvod k aplikaci ustanovení § 1172, které se týká pouze domů nově rozdělených od 1.ledna 2014 na jednotky(2012) bez existence samostatných společných částí.“

S tím není možné souhlasit. Viz výkladové stanovisko Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti (dostupné zde: http://obcanskyzakonik.justice.cz/…o_k_3063.pdf)

Vzniknou-li po 1. lednu 2014 jednotky na základě smlouvy o výstavbě v domě, v němž předtím již došlo k nabytí vlastnického práva k alespoň jedné jednotce do 31. prosince 2013, vznikne i k těmto nově vybudovaným jednotkám vlastnické právo podle ZoVB, a proto je třeba v této smlouvě o výstavbě vymezit v souladu s tímto zákonem, nikoli podle NOZ.** Zároveň však platí, že samotná smlouva o výstavbě uzavřená po 1. lednu 2014 se v takovém případě bude řídit novou právní úpravou (§§ 1170 až 1174 NOZ).**

[6] Lake Lake / 21. 2. 2014 / reakce na: [5] / RE: Právní režim smlouvy o výstavbě uzavřené po 1.1.2014

Paní Bažantová se bohužel nepokusila o právní argumentaci k mému jasně formulovanému závěru, takže není na co reagovat. Zajímavé je, že mou argumentaci podporuje stanovisko expertní skupiny KANCLu Stanovisko č. 7 – k problematice bytového spoluvlastnictví – § 3063 NOZ, podle kterého smlouva o převodu jednotky(1994) po 1.1.2014 má mít náležitosti uvedené v ZoVB. Paní Bažantová cituje jiné stanovisko Stanovisko č. 16 – (rozšířené) k problematice bytového spoluvlastnictví – § 3063, podle kterého smlouva o vzniku nové jednotky(1994) výstavbou po 1.1.2014 má mít náležitosti uvedené v NOZ. Ze srovnání obou stanovisek je zřejmé pouze to, že právní názory expertní skupiny KANCLu jsou nekonsistentní: v jednom případě se přiklání pro právní jednání podle ZoVB, ve druhém případě pro právní jednání podle NOZ. Ze dvou stanovisek, která si protiřečí, nelze učinit spolehlivý závěr. Ostatně víme všichni, že jde pouze o výkladová stanoviska, která nejsou celostátním právním předpisem, ani judikátem.

Zajímavější je, že experti KANCLu nebyli schopni najít žádný argument pro názor, že právní jednání netýkající se domu rozděleného na jednotky(2012), ani vzniku jednotky(2012), by mělo být nějak spojováno s částí NOZ o bytovém spoluvlastnictví. Je přece zřejmé ze znění NOZ, že část o bytovém spoluvlastnictví se týká výhradně domů rozdělených po 1. lednu 2014 na jednotky(2012), definované v NOZ. Jednotka(1994) podle zákona č. 72/1994 Sb. není věc nemovitá, kdežto jednotka(2012) podle zákona č. 89/2012 Sb. je věc nemovitá. Jednotka(1994) je tvořena pouze bytem (souborem místností) a nezahrnuje společné části domu, kdežto jednotka(2012) zahrnuje jak byt, tak společné části domu. Tento zásadní rozdíl nachází svůj odraz právě v textu smlouvy o výstavbě.

Jediným uspokojivým řešením tohoto právního propletence bude novela NOZ, která postaví najisto čím se řídí stávající SVJ(2000) a zda se práva a povinnosti uvnitř těchto SVJ řídí i nadále dosavadní právní úpravou (k tmu viz § 3028 NOZ), nebo se mají podřídit části NOZ o bytovém spoluvlastnictví. Opomenutí zákonodárce uvést v NOZ jednoznačné přechodové ustanovení pro těchto 55000 právnických osob nelze překonat pouhým výkladem na základě opomenutí zákonodárce.

[7] Lenka Šídlová / 25. 2. 2014 / reakce na: [6] Lake Lake / RE: Právní režim smlouvy o výstavbě uzavřené po 1.1.2014

Pokud není na co reagovat, tak proč tak arogantní reakce? Můžeme mít na věc různé názory, nicméně zde nikdo netvrdí, že se ve smlouvě o výstavbě v domě, kde jsou již vymezené jednotky dle ZoVB, změní definice jednotky, SVJ či společných částí domu a pozemku. Vymezení jednotek a podílu na společných částech domu a na pozemku zůstane dle ZoVB, nicméně smlouva o výstavbě uzavíraná po 1.1.2014 musí vyhovět ustanovením NOZ. Jakkoliv to může vypadat nelogicky, nevidím v tom žádný problém. Požadavky NOZ (§1170 – 1174) na smlouvu o výstavbě jsou obsahově mírnější, než dle ZoVB a to, co je zde navíc, je §1173 o přípustných odchylkách určení jednotek . S ohledem na skutečnost, že smlouvu o výstavbě musí uzavřít všichni vlastníci již existujících a budoucích jednotek a pro účely katastru podpisy ověřit, mohou účastníci provést i změnu prohlášení vlastníka (§1169 NOZ) dle nové úpravy, ale nemusí. S existenci „dvou typů jednotek“ dle ZoVB a dle NOZ počítá i ČUZK a ve svém pokynu č.44 popisuje postup jak zapisovat jednotky a práva k nim dle ZoVB i dle NOZ. Nadále tedy budeme mít i smlouvy o převodu jednotek ve smyslu § 6 ZoVB, které budou muset mít obecné náležitosti smlouvy dle NOZ a katastrální úřad bude dle §17 z.č.256/2013 zkoumat, zda jsou tyto listiny způsobilé k zápisu do katastru.

12/06/2014 / Beata Pyszková

Předkupní právo nájemce bytu

0

Katastr nemovitostí

Ohledně práv zapsaných do katastru nemovitostí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ohledně práv zapsaných do katastru nemovitostí v době jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nastanou účinky podle § 980 až 986 uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Lhůty stanovené v § 983 a 986 počnou běžet po uplynutí jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3064

0
19/02/2015 / Jiří Remeš

Zhojení vad starých zápisů?

0

Jedná-li se o věcné právo, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nepodléhalo zápisu do veřejného seznamu, nastanou vůči těmto právům účinky přednosti zapsaných věcných práv podle § 981 a účinky pořadí věcných práv podle § 982 odst. 1 dnem 1. ledna 2018.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3065

0
14/11/2013 / Rostislav Šívara

Věcná břemena z energetických…

0
27/11/2013 / Kristýna

DISKUZE - REJSTŘÍK ZÁSTAV

0

Do doby stanovené v § 1095 se započte i doba, po kterou měl držitel, popřípadě jeho právní předchůdce, věc nepřetržitě v držbě přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; tato doba však neskončí dříve než uplynutím dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jde-li o věc movitou, a pěti let, jde-li o věc nemovitou.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3066

0

Je-li opuštěna nemovitá věc, počne běžet doba uvedená v § 1050 odst. 2 ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3067 a 3068

0

Vzniklo-li zástavní právo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může vlastník uplatnit právo z uvolnění zástavního práva, jen pokud zástavní věřitel zapsaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona za uvolněným zástavním právem v dalším pořadí s uvolněním zástavního práva souhlasí. To platí obdobně i o záměně zástavního práva.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3067 a 3068

0
01/12/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

NOZ § 1138: Týká se 1126 a násl

Dobrý den Lenko, domnívám se, že v tomto případě se jedná o souvislost s §1126 a násl. tudíž celé…
07/02/2017 / Pavel Kosař

Poslední komentáře

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1123: Omezení spoluvlastníka-římské právo

Římské právo reflektuje omezení spoluvlastníka, které vyplývá logicky z chápání spoluvlastnického podílu jako specifického objektu práv. Spoluvlastník tedy nemůže svým jednáním zasáhnout do práv…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Právo stavby v NOZ: obsah práva stavby

Dobrý den. chtěla bych se zeptat, zda jsou některé nemovité věci vyloučené z práva stavby. Příklad…
06/04/2016 / Helena Bystřická

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback