1. Zákon č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník.
 2. Zákon č. 131/1982 Sb. , kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy.
 3. Zákon č. 188/1988 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákoník práce.
 4. Zákon č. 87/1990 Sb. , kterým se mění a doplňuje občanský zákoník.
 5. § 33 zákona č. 87/1991 Sb. , o mimosoudních rehabilitacích.
 6. Zákon č. 509/1991 Sb. , kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník.
 7. Čl. I a IV zákona č. 264/1992 Sb. , kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony.
 8. Zákon č. 267/1994 Sb. , kterým se mění a doplňuje občanský zákoník.
 9. Čl. II zákona č. 104/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb. , a mění zákon č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Čl. XXIV zákona č. 118/1995 Sb. , kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře.
 11. Čl. II zákona č. 89/1996 Sb. , kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 344/1992 Sb. , o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.
 12. Čl. IV zákona č. 94/1996 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb. , o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 13. Část druhá zákona č. 227/1997 Sb. , o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).
 14. Čl. II zákona č. 91/1998 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb. , o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů.
 15. Čl. III zákona č. 165/1998 Sb. , kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb. , o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 16. § 12 včetně nadpisu zákona č. 159/1999 Sb. , o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 17. Část druhá zákona č. 363/1999 Sb. , o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).
 18. Část šestá zákona č. 27/2000 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách.
 19. Část pátá zákona č. 103/2000 Sb. , kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb. , kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb. , o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb. '586/1992, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb. '549/1991, o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb. '357/1992, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 20. Část druhá zákona č. 227/2000 Sb. '227/2000, o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).
 21. Část první zákona č. 367/2000 Sb. '367/2000, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 22. Čl. I zákona č. 317/2001 Sb. '317/2001, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů.
 23. Část třetí zákona č. 125/2002 Sb. '125/2002, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku.
 24. Zákon č. 135/2002 Sb. '135/2002, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 25. Zákon č. 136/2002 Sb. '136/2002, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb. '65/1965, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 26. Část třicátá osmá zákona č. 320/2002 Sb. '320/2002, o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.
 27. Část druhá zákona č. 88/2003 Sb. '88/2003, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb. '99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb. '591/1992, o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb. '358/1992, o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb. '358/1992, o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb. '15/1998, o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. '30/2000, zákon č. 200/1990 Sb. '200/1990, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb. '99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb. '328/1991, o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb. '501/2001a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb. '476/2002, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb. '455/1991 , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 28. Část druhá zákona č. 37/2004 Sb. '37/2004, o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).
 29. Část čtvrtá zákona č. 47/2004 Sb. '47/2004, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb. '168/1999, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb. '586/1992, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb. '200/1990, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 30. Část druhá zákona č. 480/2004 Sb. '480/2004, o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).
 31. Část první zákona č. 554/2004 Sb. '554/2004, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb. '99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb. '358/1992, o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb. '337/1992, o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 32. Část první zákona č. 359/2005 Sb. '359/2005, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony.
 33. Část čtvrtá zákona č. 56/2006 Sb. '56/2006, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb. '256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 34. Část třicátá třetí zákona č. 57/2006 Sb. '57/2006, o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem.
 35. Část druhá zákona č. 107/2006 Sb. '107/2006, o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 36. Část šestá zákona č. 115/2006 Sb. '115/2006, o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
 37. Část třetí zákona č. 160/2006 Sb. '160/2006, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb. '82/1998, o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb. '358/1992, o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb. '201/2002, o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 38. Část čtyřicátá třetí zákona č. 264/2006 Sb. '264/2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce.
 39. Část druhá zákona č. 315/2006 Sb. '315/2006, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb. '26/2000, o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 40. Část třetí zákona č. 443/2006 Sb. '443/2006, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb. '178/2005 , o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), a zákon č. 319/2001 Sb. '319/2001, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb. '21/1992, o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
 41. Část šestá zákona č. 296/2007 Sb. '296/2007, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb. '182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím.
 42. Část desátá zákona č. 230/2008 Sb. '230/2008, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb. '256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 43. Část třetí zákona č. 306/2008 Sb. '306/2008, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb. '155/1995, o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb. '582/1991, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 44. Část šestá zákona č. 384/2008 Sb. '384/2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb. '155/1998, o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony.
 45. Část šestá zákona č. 215/2009 Sb. '215/2009, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb. '627/2004, o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb. '21/1992, o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb. '126/2002, zákon č. 357/1992 Sb. '357/1992 , o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb. '125/2008, o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 46. Část třetí zákona č. 227/2009 Sb. '227/2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
 47. Část pátá zákona č. 285/2009 Sb. '285/2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku.
 48. Část druhá zákona č. 155/2010 Sb. '155/2010, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů.
 49. Část první zákona č. 28/2011 Sb. '28/2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. '40/1964 , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 50. Zákon č. 132/2011 Sb. '132/2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb. '102/1992, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb. '509/1991, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 51. Část jedenáctá zákona č. 139/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb. '284/2009, o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony.
 52. Zákon č. 116/1990 Sb. '116/1990, o nájmu a podnájmu nebytových prostor.
 53. Část pátá, pokud jde o § 24 bod 3, zákona č. 403/1990 Sb. '403/1990 , o zmírnění následků některých majetkových křivd.
 54. Zákon č. 529/1990 Sb. '529/1990, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb. '116/1990, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb. '403/1990, o zmírnění následků některých majetkových křivd.
 55. § 26 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb. '229/1991, o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
 56. Zákon č. 540/1991 Sb. '540/1991, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb. '403/1990a zákona č. 529/1990 Sb. '529/1990
 57. Zákon č. 302/1999 Sb. '302/1999, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb. '116/1990, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů.
 58. Zákon č. 522/2002 Sb. '522/2002, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb. '116/1990, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 124/1990 Sb. '124/1990, o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor.
 59. Zákon č. 360/2005 Sb. '360/2005, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb. '116/1990, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů.
 60. Zákon č. 72/1994 Sb. '72/1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví by­tů).
 61. Zákon č. 97/1999 Sb. '97/1999, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb. '72/1994 , kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
 62. Část první zákona č. 103/2000 Sb. '103/2000, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb. '72/1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb. '344/1992, o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb. '586/1992, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb. '549/1991, o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb. '357/1992, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 63. Část třetí zákona č. 229/2001 Sb. '229/2001, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb. '219/2000, o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. '492/2000, a některé další zákony.
 64. Část první zákona č. 451/2001 Sb. '451/2001, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb. '72/1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 65. Část sedmdesátá první zákona č. 320/2002 Sb. '320/2002 , o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.
 66. Část třetí zákona č. 437/2003 Sb. '437/2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb. '563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 67. Zákon č. 171/2005 Sb. '171/2005, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb. '72/1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
 68. Část třicátá zákona č. 179/2005 Sb. '179/2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky.
 69. Část třicátá čtvrtá zákona č. 296/2007 Sb. '296/2007, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb. '182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím.
 70. Část padesátá první zákona č. 227/2009 Sb. '227/2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
 71. Část první zákona č. 345/2009 Sb. '345/2009, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb. '72/1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb. '183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 72. Zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník.
 73. Čl. VII zákona č. 264/1992 Sb. '264/1992, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony.
 74. Čl. III zákona č. 286/1993 Sb. '286/1993, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb. '63/1991, o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. '495/1992, a zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb. '264/1992, zákona č. 591/1992 Sb. '591/1992a zákona č. 600/1992 Sb. '600/1992
 75. Čl. II zákona č. 156/1994 Sb. '156/1994, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb. '21/1992, o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991 , obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb. '328/1991, o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
 76. Čl. II zákona č. 84/1995 Sb. '84/1995, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb. '530/1990, o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb. '99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb. '21/1992, o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
 77. Čl. III zákona č. 94/1996 Sb. '94/1996, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb. '328/1991, o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb. '455/1991, o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 78. Čl. I zákona č. 142/1996 Sb. '142/1996, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb. '99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 79. Část šestá zákona č. 15/1998 Sb. '15/1998, o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů.
 80. Čl. II zákona č. 165/1998 Sb. '165/1998, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb. '21/1992, o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 81. Část pátá zákona č. 356/1999 Sb. '356/1999, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb. '455/1991, o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 82. Část sedmá zákona č. 27/2000 Sb. '27/2000, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách.
 83. Část dvanáctá zákona č. 29/2000 Sb. '29/2000, o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách).
 84. Část třetí zákona č. 30/2000 Sb. '30/2000, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb. '99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 85. Část pátá zákona č. 105/2000 Sb. '105/2000, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb. '328/1991 , o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 86. Část čtvrtá zákona č. 367/2000 Sb. '367/2000, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 87. Část první zákona č. 370/2000 Sb. '370/2000, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb. '358/1992, o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb. '15/1998, o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. '30/2000, zákon č. 200/1990 Sb. '200/1990, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb. '99/1963 , občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb. '328/1991, o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
 88. Část druhá zákona č. 120/2001 Sb. '120/2001, o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
 89. Část pátá zákona č. 353/2001 Sb. '353/2001, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb. '563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 90. Část pátá zákona č. 15/2002 Sb. '15/2002, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb. '238/1992, o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 91. Část druhá zákona č. 125/2002 Sb. '125/2002, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku.
 92. Část pátá zákona č. 126/2002 Sb. '126/2002, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb. '21/1992, o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb. '219/1995, devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb. '593/1992, o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb. '239/2001, o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb. '15/2002, zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb. '363/1999, o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.
 93. Část dvacátá druhá zákona č. 151/2002 Sb. '151/2002, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního.
 94. Část sedmá zákona č. 308/2002 Sb. '308/2002, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb. '15/1998, o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 95. Část třicátá sedmá zákona č. 309/2002 Sb. '309/2002, o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
 96. Část třetí zákona č. 312/2002 Sb. '312/2002, o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
 97. Část první zákona č. 88/2003 Sb. '88/2003, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991 , obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb. '99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb. '591/1992, o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb. '358/1992, o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb. '370/2000, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb. '358/1992, o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb. '15/1998, o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. '30/2000, zákon č. 200/1990 Sb. '200/1990, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb. '99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb. '328/1991, o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb. '501/2001a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb. '476/2002, zákon č. 219/2000 Sb. '219/2000, o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 98. Část druhá zákona č. 437/2003 Sb. '437/2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb. '563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 99. Část třetí zákona č. 85/2004 Sb. '85/2004, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb. '252/1997, o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 100. Část druhá zákona č. 257/2004 Sb. '257/2004, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech.
 101. Část druhá zákona č. 360/2004 Sb. '360/2004, o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb. '586/1992, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení).
 102. Část druhá zákona č. 484/2004 Sb. '484/2004, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb. '143/2001 , o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb. '340/2004, zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb. '526/1990, o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
 103. Část pátá zákona č. 499/2004 Sb. '499/2004, o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
 104. Část čtvrtá zákona č. 554/2004 Sb. '554/2004, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb. '99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991 , obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb. '337/1992, o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 105. Část pátá zákona č. 179/2005 Sb. '179/2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky.
 106. Část první zákona č. 216/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb. '99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb. '189/1994, o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb. '358/1992, o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
 107. Část devátá zákona č. 377/2005 Sb. '377/2005 , o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech).
 108. Část devátá zákona č. 413/2005 Sb. '413/2005, o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
 109. Část dvanáctá zákona č. 56/2006 Sb. '56/2006, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb. '256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 110. Část dvacátá třetí zákona č. 57/2006 Sb. '57/2006, o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem.
 111. Část jedenáctá zákona č. 79/2006 Sb. '79/2006, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb. '85/1996 , o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 112. Část sedmá zákona č. 81/2006 Sb. '81/2006, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb. '365/2000, o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 113. Část první zákona č. 308/2006 Sb. '308/2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti.
 114. Část třetí zákona č. 269/2007 Sb. '269/2007, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb. '365/2000, o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 115. Část dvanáctá zákona č. 296/2007 Sb. '296/2007, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb. '182/2006 , o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím.
 116. Část první zákona č. 344/2007 Sb. '344/2007, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb. '200/1990, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 117. Část třetí zákona č. 36/2008 Sb. '36/2008, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb. '634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb. '40/1995, o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb. '468/1991, o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 118. Část druhá zákona č. 104/2008 Sb. '104/2008, o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí).
 119. Část druhá zákona č. 126/2008 Sb. '126/2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.
 120. Část osmá zákona č. 130/2008 Sb. '130/2008, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb. '455/1991, o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 121. Část pátá zákona č. 230/2008 Sb. '230/2008, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb. '256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 122. Část první zákona č. 215/2009 Sb. '215/2009, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb. '627/2004, o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb. '21/1992, o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb. '126/2002, zákon č. 357/1992 Sb. '357/1992, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb. '125/2008, o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 123. Část třetí zákona č. 217/2009 Sb. '217/2009, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb. '182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 124. Část dvacátá druhá zákona č. 227/2009 Sb. '227/2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
 125. Část sedmá zákona č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb. '256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 126. Část šestá zákona č. 285/2009 Sb. '285/2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku.
 127. Část první zákona č. 420/2009 Sb. '420/2009, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 128. Zákon č. 152/2010 Sb. '152/2010, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 129. Část třetí zákona č. 409/2010 Sb. '409/2010, o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění.
 130. Část třináctá zákona č. 427/2010 Sb. '427/2010, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb. '326/1999, o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb. '325/1999, o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb. '283/1991, o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 131. Část pátá zákona č. 188/2011 Sb. '188/2011, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb. '189/2004, o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 132. Zákon č. 94/1963 Sb. '94/1963, o rodině.
 133. Zákon č. 132/1982 Sb. '132/1982, kterým se mění a doplňuje zákon o rodině.
 134. Zákon č. 234/1992 Sb. '234/1992, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb. '94/1963, o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. '132/1982
 135. Čl. I zákona č. 91/1998 Sb. '91/1998, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb. '94/1963, o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů.
 136. Část druhá zákona č. 360/1999 Sb. '360/1999, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
 137. Část druhá zákona č. 301/2000 Sb. '301/2000, o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
 138. Část druhá zákona č. 109/2002 Sb. '109/2002 , o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.
 139. Část čtyřicátá třetí zákona č. 320/2002 Sb. '320/2002, o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.
 140. Zákon č. 321/2002 Sb. '321/2002, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb. '94/1963, o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
 141. Část druhá zákona č. 315/2004 Sb. '315/2004, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb. '117/1995, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb. '94/1963, o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb. '359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 142. Část třetí zákona č. 383/2005 Sb. '383/2005, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb. '109/2002, o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 143. Část druhá zákona č. 112/2006 Sb. '112/2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi.
 144. Část čtvrtá zákona č. 115/2006 Sb. '115/2006, o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
 145. Část druhá zákona č. 134/2006 Sb. '134/2006, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb. '359/1999, o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb. '94/1963, o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb. '99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb. '117/1995, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb. '200/1990, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 146. Část sedmá zákona č. 227/2006 Sb. '227/2006, o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů.
 147. Část čtyřicátá třetí zákona č. 342/2006 Sb. '342/2006, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony.
 148. Část druhá zákona č. 259/2008 Sb. '259/2008, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb. '99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 149. Zákon č. 42/1980 Sb. '42/1980 , o hospodářských stycích se zahraničím.
 150. Zákon č. 102/1988 Sb. '102/1988, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb. '42/1980, o hospodářských stycích se zahraničím.
 151. Zákon č. 113/1990 Sb. '113/1990, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb. '42/1980, o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. '102/1988
 152. Část třetí, pokud jde o § 5, zákona č. 223/1994 Sb. '223/1994, o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb. '301/1992, o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb. '121/1993
 153. Část šestá zákona č. 227/2009 Sb. '227/2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
 154. Zákon č. 83/1990 Sb. '83/1990, o sdružování občanů.
 155. Zákon č. 300/1990 Sb. '300/1990, kterým se mění a doplňuje zákon č. 83/1990 Sb. '83/1990, o sdružování občanů.
 156. Čl. I zákona č. 68/1993 Sb. '68/1993, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy.
 157. Část osmá zákona č. 151/2002 Sb. '151/2002, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního.
 158. Část druhá zákona č. 230/2006 Sb. '230/2006, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb. '89/1995, o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 159. Část třicátá pátá zákona č. 342/2006 Sb. '342/2006, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony.
 160. Zákon č. 33/2008 Sb. '33/2008, kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb. '83/1990, o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
 161. Část dvanáctá zákona č. 227/2009 Sb. '227/2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
 162. Část šestá zákona č. 424/2010 Sb. '424/2010, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb. '111/2009, o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb. '100/2010, a další související zákony.
 163. Zákon č. 248/1995 Sb. '248/1995, o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
 164. Zákon č. 208/2002 Sb. '208/2002 , kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb. '248/1995, o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
 165. Část šestnáctá zákona č. 320/2002 Sb. '320/2002, o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.
 166. Část čtvrtá zákona č. 437/2003 Sb. '437/2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb. '563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 167. Část čtyřicátá čtvrtá zákona č. 296/2007 Sb. '296/2007, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb. '182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím.
 168. Část jedenáctá zákona č. 126/2008 Sb. '126/2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.
 169. Část šedesátá zákona č. 227/2009 Sb. '227/2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
 170. Zákon č. 231/2010 Sb. '231/2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb. '248/1995, o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 171. Zákon č. 59/1998 Sb. '59/1998, o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
 172. Zákon č. 209/2000 Sb. '209/2000, kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb. '59/1998, o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
 173. Část první a v části deváté § 35 a 36 zákona č. 227/1997 Sb. '227/1997, o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).
 174. Část první zákona č. 210/2002 Sb. '210/2002, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb. '227/1997, o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), a zákon č. 586/1992 Sb. '586/1992, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 175. Část šestnáctá zákona č. 257/2004 Sb. '257/2004, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech.
 176. Část padesátá druhá zákona č. 296/2007 Sb. '296/2007, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb. '182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím.
 177. Část dvanáctá zákona č. 126/2008 Sb. '126/2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.
 178. Část sedmdesátá první zákona č. 227/2009 Sb. '227/2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
 179. Zákon č. 158/2010 Sb. '158/2010, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb. '227/1997, o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.
 180. Část osmá zákona č. 160/2010 Sb. '160/2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách.
 181. Část třináctá zákona č. 188/2011 Sb. '188/2011, o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 182. Zákon č. 102/1992 Sb. '102/1992, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb. '509/1991, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník.
 183. Část osmá zákona č. 227/1997 Sb. '227/1997, o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).
 184. Zákon č. 126/1998 Sb. '126/1998, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb. '102/1992, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb. '509/1991, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění zákona č. 227/1997 Sb. '227/1997
 185. Část třicátá devátá zákona č. 320/2002 Sb. '320/2002 , o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.
 186. Část druhá zákona č. 359/2005 Sb. '359/2005, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony.
 187. Zákon č. 591/1992 Sb. '591/1992, o cenných papírech.
 188. Zákon č. 89/1993 Sb. '89/1993, kterým se mění zákon České národní rady č. 591/1992 Sb. '591/1992, o cenných papírech.
 189. Část osmá zákona č. 331/1993 Sb. '331/1993, o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů.
 190. Čl. II a čl. III bod 15 zákona č. 259/1994 Sb. '259/1994, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb. '586/1992, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 591/1992 Sb. '591/1992, o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
 191. Zákon č. 152/1996 Sb. '152/1996, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992 Sb. '591/1992, o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb. '214/1992, o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů.
 192. Část třetí zákona č. 15/1998 Sb. '15/1998, o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů.
 193. Čl. II zákona č. 70/2000 Sb. '70/2000, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb. '229/1992, o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb. '214/1992 , o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů.
 194. Část druhá zákona č. 307/2000 Sb. '307/2000, o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.
 195. Část první zákona č. 362/2000 Sb. '362/2000, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb. '591/1992, o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 196. Část druhá zákona č. 259/2001 Sb. '259/2001, o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999 a o změně zákona č. 591/1992 Sb. '591/1992, o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
 197. Část druhá zákona č. 308/2002 Sb. '308/2002, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb. '15/1998, o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 198. Část čtvrtá zákona č. 88/2003 Sb. '88/2003, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb. '99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb. '591/1992, o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb. '358/1992, o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb. '370/2000, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb. '358/1992, o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb. '15/1998, o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. '30/2000, zákon č. 200/1990 Sb. '200/1990, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb. '99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb. '328/1991, o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb. '501/2001a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb. '476/2002, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb. '455/1991, o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 199. Část první zákona č. 257/2004 Sb. '257/2004, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech.
 200. Část osmá zákona č. 56/2006 Sb. '56/2006, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb. '256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 201. Část dvacátá sedmá zákona č. 296/2007 Sb. '296/2007, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb. '182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím.
 202. Část šestá zákona č. 230/2008 Sb. '230/2008, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb. '256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 203. Část čtyřicátá zákona č. 227/2009 Sb. '227/2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
 204. Část pátá zákona č. 409/2010 Sb. '409/2010, o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění.
 205. Část první zákona č. 37/2004 Sb. '37/2004, o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).
 206. Část čtrnáctá zákona č. 377/2005 Sb. '377/2005, o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech).
 207. Část jedenáctá zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem.
 208. Část pátá zákona č. 198/2009 Sb. '198/2009 , o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).
 209. Část sto čtyřicátá druhá zákona č. 227/2009 Sb. '227/2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
 210. Část první zákona č. 278/2009 Sb. '278/2009, o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví.
 211. Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. '142/1994, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku.
 212. Nařízení vlády č. 163/2005 Sb. '163/2005, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb. '142/1994, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku.
 213. Nařízení vlády č. 33/2010 Sb. '33/2010, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb. '142/1994, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb. '163/2005
 214. Nařízení vlády č. 258/1995 Sb. '258/1995, kterým se provádí občanský zákoník.
 215. Nařízení vlády č. 174/2009 Sb. '174/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb. '258/1995, kterým se provádí občanský zákoník.
 216. Nařízení vlády č. 371/2004 Sb. '371/2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek.
 217. Nařízení vlády č. 151/2006 Sb. '151/2006, kterým se mění nařízení vlády č. 371/2004 Sb. '371/2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek.
 218. Vyhláška č. 47/1964 Sb. '47/1964, o peněžních službách občanům.
 219. Vyhláška č. 136/1969 Sb. '136/1969, o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb. '47/1964, o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky č. 45/1965 Sb. '45/1965
 220. Vyhláška č. 27/1982 Sb. '27/1982, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb. '47/1964, o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky federálního ministerstva financí č. 136/1969 Sb. '136/1969
 221. Vyhláška č. 146/1990 Sb. '146/1990, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb. '47/1964, o peněžních službách občanům, ve znění pozdějších předpisů.
 222. Vyhláška č. 133/1964 Sb. '133/1964, o silničním přepravním řádu.
 223. Vyhláška č. 74/1981 Sb. '74/1981, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb. '133/1964, o silničním přepravním řádu.
 224. Vyhláška č. 106/1984 Sb. '106/1984, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb. '133/1964, o silničním přepravním řádu.
 225. Vyhláška č. 18/1965 Sb. '18/1965, o podmínkách údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací.
 226. Vyhláška č. 17/1966 Sb. '17/1966, o leteckém přepravním řádu.
 227. Vyhláška č. 15/1971 Sb. '15/1971, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb. '17/1966, o leteckém přepravním řádu.
 228. Vyhláška č. 121/1980 Sb. '121/1980, o finanční pomoci při převodu skupinových rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví.
 229. Vyhláška č. 122/1980 Sb., o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací.
 230. Vyhláška č. 69/1982 Sb. '69/1982, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 122/1980 Sb. '122/1980, o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací.
 231. Vyhláška č. 136/1985 Sb. '136/1985, o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví.
 232. Vyhláška č. 74/1989 Sb. '74/1989, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb. '136/1985, o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví.
 233. Vyhláška č. 73/1991 Sb. '73/1991, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb. '136/1985, o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb. '74/1989
 234. Vyhláška č. 398/1992 Sb. '398/1992, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb. '136/1985, o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb. '74/1989a vyhlášky č. 73/1991 Sb. '73/1991
 235. Vyhláška č. 89/1998 Sb. '89/1998, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb. '136/1985, o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 236. Vyhláška č. 385/2000 Sb. '385/2000, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb. '136/1985, o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 237. Vyhláška č. 440/2001 Sb. '440/2001, o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění.
 238. Vyhláška č. 50/2003 Sb. '50/2003, kterou se mění vyhláška č. 440/2001 Sb. '440/2001, o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění.

Komentáře

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Komentáře


Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback