Člověk má právní osobnost od narození až do smrti.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 23 až 25

0
20/08/2013 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
04/07/2014 / Zuzana Sonrisa

§ 16 ABGB – zdroj inspirace

0

Každý člověk odpovídá za své jednání, je-li s to posoudit je a ovládnout. Kdo se vlastní vinou přivede do stavu, v němž by jinak za své jednání odpovědný nebyl, odpovídá za jednání v tomto stavu učiněná.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 23 až 25

0
11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 24

0
04/07/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: ABGB 1811 §21

0
05/01/2015 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Na počaté dítě se hledí jako na již narozené, pokud to vyhovuje jeho zájmům. Má se za to, že se dítě narodilo živé. Nenarodí-li se však živé, hledí se na ně, jako by nikdy nebylo.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 23 až 25

0
07/10/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
28/01/2014 / Bára Bečvářová

Zdroj inspirace ABGB art. 22

0
(1)

Smrt člověka se prokazuje veřejnou listinou vystavenou po prohlédnutí těla mrtvého stanoveným způsobem.

(2)

Nelze-li tělo mrtvého prohlédnout stanoveným způsobem, prohlásí člověka za mrtvého i bez návrhu soud, pokud byl člověk účasten takové události, že se jeho smrt vzhledem k okolnostem jeví jako jistá. V rozhodnutí určí soud den, který platí za den smrti.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 26 až 28

0
07/10/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Závisí-li právní následek na skutečnosti, že určitý člověk přežil jiného člověka, a není-li jisto, který z nich zemřel jako první, má se za to, že všichni zemřeli současně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 26 až 28

0
04/07/2014 / Zuzana Sonrisa

ABGB 1811 §25

0
07/10/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
(1)

Není-li známo, kde člověk zemřel, má se za to, že se tak stalo tam, kde bylo nalezeno jeho tělo.

(2)

Za místo, kde zemřel člověk prohlášený za mrtvého, platí to, kde naposledy pobýval živý.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 26 až 28

0
29/01/2014 / Bára Bečvářová

Zdroj inspirace Code civil art.…

0
(1)

Změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů. Má se za to, že dnem změny pohlaví je den uvedený v potvrzení vydaném poskytovatelem zdravotních služeb.

(2)

Změna pohlaví nemá vliv na osobní stav člověka, ani na jeho osobní a majetkové poměry; manželství nebo registrované partnerství však zaniká. O povinnostech a právech muže a ženy, jejichž manželství zaniklo, ke společnému dítěti a o jejich majetkových povinnostech a právech v době po zániku manželství platí obdobně ustanovení o povinnostech a právech rozvedených manželů ke společnému dítěti a o jejich majetkových povinnostech a právech v době po rozvodu; soud rozhodne, a to i bez návrhu, jak bude každý z rodičů napříště o společné dítě pečovat.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 29

0
29/01/2014 / Bára Bečvářová

Zdroj inspirace Code civil art.…

0
(1)

Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku.

(2)

Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti, nebo uzavřením manželství. Svéprávnost nabytá uzavřením manželství se neztrácí ani zánikem manželství, ani prohlášením manželství za neplatné.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 30

0
04/07/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspiprace: Zákon č. 141…

0
04/01/2015 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Nezletilí

Má se za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku.

Komentáře

05/03/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 31 až 36

0
(1)

Udělil-li zákonný zástupce nezletilému, který nenabyl plné svéprávnosti, ve shodě se zvyklostmi soukromého života souhlas k určitému právnímu jednání nebo k dosažení určitého účelu, je nezletilý schopen v mezích souhlasu sám právně jednat, pokud to není zákonem zvlášť zakázáno; souhlas může být následně omezen i vzat zpět.

(2)

Je-li zákonných zástupců více, postačí, projeví-li vůči třetí osobě vůli alespoň jeden z nich. Jedná-li však vůči další osobě více zástupců společně a odporují-li si, nepřihlíží se k projevu žádného z nich.

Komentáře

08/09/2013 / Martin Prokeš

Společně současně, nikoliv…

0
11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 31 až 36

0
(1)

Udělí-li zákonný zástupce nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, souhlas k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti, stává se nezletilý způsobilý k jednáním, jež jsou s touto činností spojena. K platnosti souhlasu se vyžaduje přivolení soudu.

(2)

Přivolení soudu nahrazuje podmínku určitého věku, je-li stanovena pro výkon určité výdělečné činnosti jiným právním předpisem.

(3)

Souhlas může zákonný zástupce odvolat jen s přivolením soudu.

Komentáře

04/07/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: BGB § 112 …

0
11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 31 až 36

0

Závislá práce nezletilých mladších než patnáct let nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, je zakázána. Tito nezletilí mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených jiným právním předpisem.

Komentáře

05/09/2014 / Lenka Chalupská

Křížové odkazy

0
11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 31 až 36

0
(1)

Nezletilý, který dovršil patnáct let, se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu. Jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku.

(2)

(zrušen)

Komentáře

04/07/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace k §35(2): BGB §…

0
04/07/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace k §35(2):…

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

4
05/09/2014 / Lenka Chalupská

Křížové odkazy

0
10/11/2014 / Admin Tým

Návrh tzv. malé novely…

1
17/12/2014 / Česká advokátní…

Stanovisko ČAK k tzv. malé…

0
11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 31 až 36

0
13/03/2017 / Admin Tým

Původní znění před novelou č.…

0

Nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, není nikdy, bez ohledu na obsah ostatních ustanovení, způsobilý jednat samostatně v těch záležitostech, k nimž by i jeho zákonný zástupce potřeboval přivolení soudu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 31 až 36

0
(1)

Navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný, aby mu soud přiznal svéprávnost, soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého.

(2)

Za podmínek stanovených v odstavci 1 soud přizná nezletilému svéprávnost i na návrh jeho zákonného zástupce, pokud nezletilý s návrhem souhlasí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 37

0
04/07/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Civil Code of…

0
04/01/2015 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
29/01/2014 / Bára Bečvářová

Zdroj inspirace Code civil art.…

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback