(1)

Zastoupení se vztahuje na obvyklé záležitosti, jak to odpovídá životním poměrům zastoupeného. Zástupce však není oprávněn udělit souhlas k zásahu do duševní nebo tělesné integrity člověka s trvalými následky.

(2)

Zástupce může nakládat s příjmy zastoupeného v rozsahu potřebném pro obstarání obvyklých záležitostí, jak to odpovídá životním poměrům zastoupeného; s peněžními prostředky na účtu zastoupeného však může nakládat jen v rozsahu nepřesahujícím měsíčně výši životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 49 až 54

0

§ 52

(1) Zastoupení se vztahuje na obvyklé záležitosti, jak to odpovídá životním poměrům zastoupeného. Zástupce však není oprávněn udělit souhlas k zásahu do duševní nebo tělesné integrity člověka s trvalými následky.

(2) Zástupce může nakládat s příjmy zastoupeného v rozsahu potřebném pro obstarání obvyklých záležitostí, jak to odpovídá životním poměrům zastoupeného; s peněžními prostředky na účtu zastoupeného však může nakládat jen v rozsahu nepřesahujícím měsíčně výši trojnásobku životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu.

K § 52:

Stávající právní úprava ve druhém odstavci stanoví, že zástupce je oprávněn nakládat s příjmy zastoupeného v rozsahu potřebném pro obstarání obvyklých záležitostí, jak to odpovídá životním poměrům zastoupeného. Rozsah zastoupení tedy záleží na příjmech a celkových majetkových poměrech zastoupeného. Vedle toho však odlišuje nakládání s peněžními prostředky na účtu. Zde je hranice stanovena pevně, maximální částkou odpovídající výši životního minima podle jiného právního předpisu.

Stávající právní úprava je inspirována § 284b an. současného ABGB. Podle § 284b odst. 2 cit. zák. je zástupce oprávněn disponovat s příjmy a dávkami vztahujícími se na péči vyplácenými této osobě v rozsahu, v jakém je to nutné pro zajištění právních jednání každodenního života a pro krytí potřeb péče. Je sice pravdou, že v rakouské právní úpravě nalezneme pravidlo vztahující se k peněžním prostředkům na účtu (§ 284e odst. 2 cit. zák.), ovšem toto pravidlo neupravuje maximální možnou hranici, s jakou je zástupce oprávněn disponovat. Zde stanovená částka funguje jen jako hranice, v jejímž rámci se uplatní rozšířená ochrana dobré víry banky, u které je účet veden, v dispoziční oprávnění zástupce. Tato částka je stanovena jako všeobecná zvýšená základní částka existenčního minima a je oproti stávající české úpravě podstatně vyšší (pro rok 2014 činí základní částka 857 €, při kurzu 27 Kč za 1 € to odpovídá částce 23 139 Kč, tato částka se dále zvedá dle § 291a odst. 2 Exekutionsor­dnung, tj. exekučního řádu, o jednu šestinu). Rozšíření ochrany dobré víry spočívá v tom, že banka nemusí posuzovat, zda je dispozice s peněžními prostředky potřebná k obstarání právních jednání každodenního života nebo pokrytí potřeb péče. Rakouská právní úprava se v tomto směru se stávající českou právní úpravou rozchází. Dle ABGB je tedy zástupce v každém případě oprávněn nakládat s prostředky odpovídajícími majetkovým poměrům zastoupeného, bez ohledu na to, zda jde o hotovost či prostředky na účtu.

Výši životního minima stanoví zákon č. 110/2006 Sb., o výši životního a existenčního minima. Podle jeho § 2 činí v roce 2014 částka životního minima jednotlivce 3 410 Kč měsíčně. Vzhledem k tomu, že velká část peněžních toků, ať se jedná o příjmy ze závislé činnosti, důchody atp., nebo naopak platby nájemného, platby za zdravotní pomůcky, léky atp., probíhá prostřednictvím bezhotovostních plateb, jeví se stávající zákonné omezení jako nepřiměřené. Z tohoto důvodu se navrhuje pravidlo sice zachovat, ale jeho hranici zvýšit, a to na trojnásobek životního minima. Zástupci tak bude dán prostor pro efektivnější využívání peněžních prostředků zastoupeného ve prospěch obstarávání obvyklých záležitostí zastoupeného za použití bankovního styku (což umožňuje případnou následnou kontrolu řádnosti výkonu zástupčích oprávnění), zatímco dnešní úprava fakticky nutí zástupce přecházet na platební styk hotovostní, a tedy podstatně hůře kontrolovatelný.

Zatím žádné diskuzní příspěvky

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback