Editor: Ronald Němec

Člověk je nedotknutelný.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0
20/08/2014 / Ronald Němec

Výtah z mé disertační práce

0
11/07/2014 / Zuzana Sonrisa

Čl. 7(1) Listiny základních…

0
Editor: Ronald Němec
(1)

Lidské tělo je pod právní ochranou i po smrti člověka. Naložit s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky způsobem pro zemřelého nedůstojným se zakazuje.

(2)

Nejsou-li lidské ostatky uloženy na veřejném pohřebišti, má na jejich vydání právo osoba, kterou člověk před svou smrtí výslovně určil; jinak postupně jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich nebo odmítnou-li ostatky převzít, převezme je jeho dědic.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0

Zásah do integrity

Editor: Ronald Němec
(1)

Mimo případ stanovený zákonem nesmí nikdo zasáhnout do integrity jiného člověka bez jeho souhlasu uděleného s vědomím o povaze zásahu a o jeho možných následcích. Souhlasí-li někdo, aby mu byla způsobena závažná újma, nepřihlíží se k tomu; to neplatí, je-li zásah podle všech okolností nutný v zájmu života nebo zdraví dotčeného.

(2)

Zákonný zástupce může udělit souhlas k zásahu do integrity zastoupeného, je-li to k přímému prospěchu osoby, která není schopna dát souhlas sama.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0
24/09/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
12/07/2014 / Zuzana Sonrisa

§ 630d BGB (k 12. 7. 2014) –…

0
Editor: Ronald Němec
(1)

Kdo chce provést na jiném člověku zákrok, vysvětlí mu srozumitelně povahu tohoto zákroku. Vysvětlení je řádně podáno, lze-li rozumně předpokládat, že druhá strana pochopila způsob a účel zákroku včetně očekávaných následků i možných nebezpečí pro své zdraví, jakož i to, zda přichází v úvahu případně i jiný postup.

(2)

Uděluje-li souhlas za jiného jeho zákonný zástupce, podá se vysvětlení i tomu, kdo má být zákroku podroben, je-li schopen úsudku, způsobem přiměřeným schopnosti dotčeného vysvětlení pochopit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0
12/07/2014 / Zuzana Sonrisa

§ 630e BGB (k 12. 7. 2014) –…

0
Editor: Ronald Němec

Nezletilý, který není plně svéprávný, může v obvyklých záležitostech udělit souhlas k zákroku na svém těle také sám, je-li to přiměřené rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku a jedná-li se o zákrok nezanechávající trvalé nebo závažné následky.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
Editor: Ronald Němec
(1)

Souhlas k zásahu do integrity člověka vyžaduje písemnou formu, má-li být oddělena část těla, která se již neobnoví.

(2)

Písemnou formu vyžaduje i souhlas k

  1. lékařskému pokusu na člověku, nebo
  2. zákroku, který zdravotní stav člověka nevyžaduje; to neplatí, jedná-li se o kosmetické zákroky nezanechávající trvalé nebo závažné následky.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0
07/09/2013 / Martin Archalous

Protiústavnost?

0

§ 96

(1) Kromě případů, kdy tak stanoví jiný zákon , s S ouhlas k zásahu do integrity člověka vyžaduje písemnou formu, jde-li o má-li být oddělena část těla, která se již neobnoví.

(2) Písemnou formu vyžaduje i souhlas k

a) lékařskému pokusu na člověku, nebo

b) zákrok u , který zdravotní stav člověka nevyžaduje ; to neplatí, jedná-li se o kosmetické zákroky nezanechávající a který zanechává trvalé nebo závažné následky.

Kromě případů, kdy tak stanoví jiný zákon, souhlas k zásahu do integrity člověka vyžaduje písemnou formu, jde-li o zákrok, který zdravotní stav člověka nevyžaduje a který zanechává trvalé nebo závažné následky.

K § 96:

K oddělení části těla, která se již neobnoví, se podle stávající právní úpravy vyžaduje písemný souhlas i tam, kde se do 31. 12. 2013 nevyžadoval. Lze si však jen těžko představit situaci, které by se toto rozšíření mohlo reálně týkat, tj. kdy by se oddělení neobnovitelné části těla dělo mimo rámec stávajících zákonů upravujících zdravotní služby. Tyto zákony obsahují vlastní úpravu udělování souhlasu se zákrokem, včetně požadavků na jejich formu. Transplantační zákon stanoví požadavek písemné formy v § 7 odst. 4, který je podrobnější než stávající znění NOZ. Obdobně lze provést kastraci na základě písemného souhlasu dotčené osoby, jak stanoví § 19 zákona o specifických zdravotních službách. Písemná žádost je dle § 4 a 7 zákona o umělém přerušení těhotenství nezbytná i při interrupci.

NOZ tedy ve skutečnosti jen dubluje zachovanou úpravu písemných souhlasů ve zvláštních zákonech. Tím ovšem přináší výkladové nejasnosti, neboť pojem části těla není omezen jen na shora uvedené závažné zásahy. Objevuje se tak výklad, který vztahuje stávající právní úpravu obsaženou v NOZ i na relativně méně významné výkony, jako např. odstranění bradavice nebo vytržení zubu, ke kterým nebylo písemného souhlasu třeba. Naproti tomu NOZ pomíjí řadu jiných zásahů do integrity vykazujících značnou intenzitu a vliv na další život člověka. Jde např. o rizikové operace vnitřních orgánů, při kterých nedochází k jejich oddělení od těla apod. U nich však stávající právní úprava NOZ, poměrně nelogicky, písemnou formu souhlasu nestanoví, ač byl písemný souhlas běžně vyžadován samotnými poskytovateli zdravotních služeb a vyžadován je i nadále. Zákony upravující poskytování zdravotních služeb dále stanoví písemnou formu pro umělé oplodnění, sterilizaci, změnu pohlaví, psychochirurgické výkony, genetická vyšetření a jiné zdravotní služby. Tyto zákony též stanoví, že ten, kdo chce do integrity člověka zasáhnout, si může na základě své úvahy písemný souhlas vyžádat, i když to nepožaduje zákon, čímž se může, v případě sporu, vyhnout situaci důkazní nouze. Vzhledem k výše uvedenému se zdá, že pravidlo je nadbytečné a vyvolává výkladové nejasnosti v praxi. Pravidlo se proto ze stávajícího znění prvého odstavce vypouští.

Stávající právní úprava blíže nedefinuje pojem lékařského pokusu na člověku, lze jej však považovat za obsahově shodný s ověřováním nových postupů v oblasti preventivní, diagnostické a léčebné péče nebo biomedicínského výzkumu spojeného se zdravím a jeho poruchami použitím metody, která dosud nebyla v klinické praxi zavedena (§ 33 an. zákona o specifických zdravotních službách, který stanoví i další podmínky provádění těchto „lékařských pokusů“). V NOZ se tak jedná o obsolentní pravidlo, neboť již z použitého pojmu „lékařský pokus“ je zřejmé, že nemůže být řádně proveden jinak, než jako součást zdravotních služeb, a tedy mimo rámec zákonů upravujících poskytování zdravotních služeb. Zákon o specifických zdravotních službách v § 33 odst. 4 písm. a) písemný souhlas vyžaduje. Vzhledem k výše uvedenému se pravidlo obsažené v druhém odstavci pod písmenem a) vypouští.

Stávající právní úprava v druhém odstavci pod písmenem b) dále vyžaduje písemnou formu u zákroku, které zdravotní stav člověka nevyžaduje, ledaže jde o kosmetické zákroky nezanechávající trvalé nebo závažné následky. I tato úprava vyvolává nejasnosti. Z jejího doslovného znění plyne, že písemný souhlas je zapotřebí ke všem zásahům do integrity, ledaže jsou medicínsky indikované, tedy ke všem, byť triviálním zásahům nezdravotnické povahy, včetně těch, ke kterým dochází při běžném styku s jinými lidmi, např. při účasti ve sportovních utkáních (údery v boxu) aj. Navrhuje se proto stávající pravidlo upravit tak, aby bylo zřejmé, že bude napříště dopadat na všechny zákroky, které zdravotní stav nevyžaduje a které zároveň zanechávají trvalé nebo závažné následky. Povinnost písemného souhlasu tak dopadne např. na tetování, piercing, branding, cutting atp., ale také na zákroky poskytované v rámci plastické chirurgie. Slovní spojení „zákroky, které zdravotní stav nevyžaduje“ odlišuje tzv. vyžádané zákroky od zákroků, které jsou medicínsky indikované. U medicínsky indikovaných zákroků se pro formu souhlasu užijí zákony upravující poskytování zdravotních služeb jako lex specialis.

Podobné rozlišování zákroků medicínsky indikovaných a zákroků vyžádaných zná i německá judikatura (např. rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 16. listopadu 1990, sp. zn. VI ZR 8/90; které je dále citováno např. v rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 14. března 2006, sp. zn. VI ZR 279/04, či v rozhodnutí ze dne 22. prosince 2010, sp. zn. 3 StR 239/2010). U zdravotně neindikovaných zákroků, tedy zákroků vyžádaných, se s ohledem na ochranu osobnosti člověka vyžaduje poučení o méně pravděpodobných rizicích a možných komplikacích. Naproti tomu u medicínsky indikovaných zákroků stačí poučení jen o relativně běžných rizicích a možných následcích. Z toho je patrné, že jde-li o zákrok vyžádaný, který si dotčený člověk přeje, je nutné jej náležitě, až nadstandardně poučit o všech i méně pravděpodobných rizicích, a dát mu tak dostatečný prostor na rozmyšlenou. Takové zákroky jsou prováděny např. v oblasti estetické medicíny. Právem jsou tak kladeny vyšší nároky na informovaný souhlas než u zákroků medicínsky indikovaných. I z tohoto důvodu se v české právní úpravě navrhuje, aby byl na souhlas k takovému zákroku kladen vyšší nárok a aby tak byl vyžadován v písemné formě.

Nalézt obecné kritérium pro stanovení povinné písemné formy souhlasu, jak se o to pokouší stávající právní úprava, lze jen stěží. Legislativně technické určení, kdy je zákrok vzhledem ke všem svým aspektům, důsledkům, rizikům atp. natolik závažný, že by měl být odsouhlasen písemně, je velice složité. Tuto otázku je vhodnější, až na výjimku obsaženou v navrhovaném znění odstavce druhého, ponechat speciálním zákonům, které písemnou formu stanoví pro konkrétní zákroky. V dalších případech si potom pochopitelně mohou tuto formu zvolit sami poskytovatelé z důvodů důkazních. Úmluva o biomedicíně nestanoví obecné pravidlo pro udělení informovaného souhlasu písemnou formou. Takové obecné pravidlo neznal ani dříve účinný zákon o péči o zdraví lidu (č. 20/1966 Sb.), písemná forma byla vyhrazena jen některým speciálním lékařským výkonům. Obecné pravidlo neosahuje např. ani quebecký občanský zákoník ve svých obecných ustanoveních týkajících se udělování souhlasu k poskytování péče (čl. 11 až 25), ani francouzský Code civil v ustanoveních čl. 16 až 16–9, která upravují respektování tělesné integrity člověka. V německém BGB je upraven souhlas s ošetřováním v rámci ustanovení smlouvy o ošetřování v § 630d, aniž je pro některé z případů vyžadována jeho písemná forma. I v komentáři k čl. 8:108 části IV. DCFR, který upravuje zákaz provést zákrok bez souhlasu dotčené osoby, se výslovně uvádí, že souhlas obvykle nevyžaduje žádnou specifickou formu a může být kdykoli svobodně odvolán, což je promítnutím autonomie vůle dotčené osoby.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
Editor: Ronald Němec
(1)

Udělený souhlas může být odvolán v jakékoli formě, i když se pro udělení souhlasu vyžaduje písemná forma.

(2)

Nevyžaduje-li se pro souhlas písemná forma, má se za to, že byl udělen. Při nejistotě, zda byl souhlas odvolán v jiné než písemné formě, se má za to, že k odvolání nedošlo.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
Editor: Ronald Němec
(1)

Nemůže-li člověk udělit souhlas pro neschopnost projevit vůli, byť jen přechodnou, a nemá-li zákonného zástupce, vyžaduje se souhlas přítomného manžela, rodiče, nebo jiné osoby blízké. Není-li přítomna žádná z těchto osob, vyžaduje se souhlas manžela, a není-li, souhlas rodiče, popřípadě jiné osoby blízké, pokud je lze bez obtíží zjistit a zastihnout a pokud je zřejmé, že nehrozí nebezpečí z prodlení. Není-li možné získat souhlas žádným z výše uvedených způsobů, může souhlas udělit jiná přítomná osoba, která o dotčenou osobu osvědčí mimořádný zájem.

(2)

Při zákroku i při udělení souhlasu se vezme zřetel na dříve vyslovená známá přání člověka, do jehož integrity má být zasaženo.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
Editor: Ronald Němec

Je-li život člověka v náhlém a patrném nebezpečí a nelze-li souhlas ve stavu nouze získat ani v jiné než stanovené formě, lze okamžitě zakročit, pokud to je ve prospěch zdraví dotčené osoby nezbytné.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0
11/07/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Civil Code of…

0
Editor: Ronald Němec
(1)

Má-li být zasaženo do integrity nezletilého, který dovršil čtrnáct let, nenabyl plné svéprávnosti a který zákroku vážně odporuje, třebaže zákonný zástupce se zákrokem souhlasí, nelze zákrok provést bez souhlasu soudu. To platí i v případě provedení zákroku na zletilé osobě, která není plně svéprávná.

(2)

Nesouhlasí-li zákonný zástupce se zásahem do integrity osoby uvedené v odstavci 1, ač si jej tato osoba přeje, lze zákrok provést na její návrh nebo na návrh osoby jí blízké jen se souhlasem soudu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
Editor: Ronald Němec

Má-li být zasaženo do integrity člověka neschopného úsudku způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné následky nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví, lze zákrok provést jen s přivolením soudu. Tím není dotčeno ustanovení § 99.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
Editor: Ronald Němec

Soud přivolí k zákroku podle § 100 nebo 101, je-li dotčené osobě podle rozumného uvážení k prospěchu, po jejím zhlédnutí a s plným uznáváním její osobnosti.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0
Editor: Ronald Němec

Bylo-li zasaženo do integrity člověka, který byl ve stavu, kdy nemohl posoudit, co se s ním děje, a nedal-li sám k zákroku souhlas, musí mu být, jakmile to jeho stav dovolí, vysvětleno způsobem, kterému bude schopen porozumět, jaký zákrok byl na něm proveden, a musí být poučen o jeho možných následcích i o riziku neprovedení zákroku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback