Editor: Ronald Němec

Člověk je nedotknutelný.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0
20/08/2014 / Ronald Němec

Výtah z mé disertační práce

0
11/07/2014 / Zuzana Sonrisa

Čl. 7(1) Listiny základních…

0
Editor: Ronald Němec
(1)

Lidské tělo je pod právní ochranou i po smrti člověka. Naložit s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky způsobem pro zemřelého nedůstojným se zakazuje.

(2)

Nejsou-li lidské ostatky uloženy na veřejném pohřebišti, má na jejich vydání právo osoba, kterou člověk před svou smrtí výslovně určil; jinak postupně jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich nebo odmítnou-li ostatky převzít, převezme je jeho dědic.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0

Zásah do integrity

Editor: Ronald Němec
(1)

Mimo případ stanovený zákonem nesmí nikdo zasáhnout do integrity jiného člověka bez jeho souhlasu uděleného s vědomím o povaze zásahu a o jeho možných následcích. Souhlasí-li někdo, aby mu byla způsobena závažná újma, nepřihlíží se k tomu; to neplatí, je-li zásah podle všech okolností nutný v zájmu života nebo zdraví dotčeného.

(2)

Zákonný zástupce může udělit souhlas k zásahu do integrity zastoupeného, je-li to k přímému prospěchu osoby, která není schopna dát souhlas sama.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0
24/09/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
12/07/2014 / Zuzana Sonrisa

§ 630d BGB (k 12. 7. 2014) –…

0
Editor: Ronald Němec
(1)

Kdo chce provést na jiném člověku zákrok, vysvětlí mu srozumitelně povahu tohoto zákroku. Vysvětlení je řádně podáno, lze-li rozumně předpokládat, že druhá strana pochopila způsob a účel zákroku včetně očekávaných následků i možných nebezpečí pro své zdraví, jakož i to, zda přichází v úvahu případně i jiný postup.

(2)

Uděluje-li souhlas za jiného jeho zákonný zástupce, podá se vysvětlení i tomu, kdo má být zákroku podroben, je-li schopen úsudku, způsobem přiměřeným schopnosti dotčeného vysvětlení pochopit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0
12/07/2014 / Zuzana Sonrisa

§ 630e BGB (k 12. 7. 2014) –…

0
Editor: Ronald Němec

Nezletilý, který není plně svéprávný, může v obvyklých záležitostech udělit souhlas k zákroku na svém těle také sám, je-li to přiměřené rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku a jedná-li se o zákrok nezanechávající trvalé nebo závažné následky.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
Editor: Ronald Němec
(1)

Souhlas k zásahu do integrity člověka vyžaduje písemnou formu, má-li být oddělena část těla, která se již neobnoví.

(2)

Písemnou formu vyžaduje i souhlas k

  1. lékařskému pokusu na člověku, nebo
  2. zákroku, který zdravotní stav člověka nevyžaduje; to neplatí, jedná-li se o kosmetické zákroky nezanechávající trvalé nebo závažné následky.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0
07/09/2013 / Martin Archalous

Protiústavnost?

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
Editor: Ronald Němec
(1)

Udělený souhlas může být odvolán v jakékoli formě, i když se pro udělení souhlasu vyžaduje písemná forma.

(2)

Nevyžaduje-li se pro souhlas písemná forma, má se za to, že byl udělen. Při nejistotě, zda byl souhlas odvolán v jiné než písemné formě, se má za to, že k odvolání nedošlo.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
Editor: Ronald Němec
(1)

Nemůže-li člověk udělit souhlas pro neschopnost projevit vůli, byť jen přechodnou, a nemá-li zákonného zástupce, vyžaduje se souhlas přítomného manžela, rodiče, nebo jiné osoby blízké. Není-li přítomna žádná z těchto osob, vyžaduje se souhlas manžela, a není-li, souhlas rodiče, popřípadě jiné osoby blízké, pokud je lze bez obtíží zjistit a zastihnout a pokud je zřejmé, že nehrozí nebezpečí z prodlení. Není-li možné získat souhlas žádným z výše uvedených způsobů, může souhlas udělit jiná přítomná osoba, která o dotčenou osobu osvědčí mimořádný zájem.

(2)

Při zákroku i při udělení souhlasu se vezme zřetel na dříve vyslovená známá přání člověka, do jehož integrity má být zasaženo.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
Editor: Ronald Němec

Je-li život člověka v náhlém a patrném nebezpečí a nelze-li souhlas ve stavu nouze získat ani v jiné než stanovené formě, lze okamžitě zakročit, pokud to je ve prospěch zdraví dotčené osoby nezbytné.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0
11/07/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Civil Code of…

0
Editor: Ronald Němec
(1)

Má-li být zasaženo do integrity nezletilého, který dovršil čtrnáct let, nenabyl plné svéprávnosti a který zákroku vážně odporuje, třebaže zákonný zástupce se zákrokem souhlasí, nelze zákrok provést bez souhlasu soudu. To platí i v případě provedení zákroku na zletilé osobě, která není plně svéprávná.

(2)

Nesouhlasí-li zákonný zástupce se zásahem do integrity osoby uvedené v odstavci 1, ač si jej tato osoba přeje, lze zákrok provést na její návrh nebo na návrh osoby jí blízké jen se souhlasem soudu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0

§ 100

(1) Má-li být zasaženo do integrity nezletilého, který dovršil čtrnáct let, nenabyl plné svéprávnosti a který zákroku vážně odporuje zákroku spojenému s trvalými, nevratnými a vážnými následky nebo prováděnému způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život či zdraví, třebaže zákonný zástupce se zákrokem souhlasí, nelze zákrok provést bez souhlasu soudu. To platí i v případě provedení zákroku na zletilé osobě, která není plně svéprávná.

(2) Nesouhlasí-li zákonný zástupce se zásahem do integrity osoby uvedené v odstavci 1, ač si jej tato osoba přeje, lze zákrok provést na její návrh nebo na návrh osoby jí blízké jen se souhlasem soudu.

K § 100:

Stávající právní úprava znemožňuje provedení jakéhokoli zákroku na osobě nezletilé, pokud mu vážně odporuje, třebaže zákonný zástupce se zákrokem souhlasí. Požadavek soudního souhlasu je nepřiměřeně široký.

Navrhuje se stanovit, že půjde-li napříště o zákrok, který je k přímému prospěchu nezletilého a který nepředstavuje pro jeho život nebo zdraví riziko, resp. který není spojen s trvalými, nevratnými a vážnými následky, nebude vyslovení souhlasu soudem nutné a postačí souhlas udělený zákonným zástupcem dle § 93 odst. 2 NOZ. V oblasti poskytování zdravotních služeb lze jako příklad uvést návštěvu zubního lékaře, který indikuje zubní kaz. Je bez pochyb, že zákrok v podobě odstranění zubního kazu a vyplnění kavity plnícím materiálem, je zákrokem k přímému prospěchu nezletilého, který však není spojen ani s trvalými, nevratnými a vážnými následky, ani není proveden způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví. Lze si jen stěží představit, že by soud k tomuto zákroku souhlas neudělil. Vzhledem k tomu, že i tvorba zubního kazu vykazuje určitý vývoj, je jeho včasná léčba v zájmu nezletilého dítěte a lze tak předejít např. nutnosti extrakce zubu.

Jde-li o situace, kdy nezletilý odporuje banálnímu zákroku mimo rámec zdravotních služeb (tedy např. návštěva kadeřnictví a spor nezletilého se zákonným zástupcem, zda vlasy ostříhat či nikoli), lze pochybovat o vhodnosti soudního přezkoumávání takových zásahů tím spíše. Je záležitostí rodiny, jak obdobné situace vyřeší, nikoli právních norem a ingerence státní moci. Navíc, je-li způsobilost udělení souhlasu nezletilým v obvyklých záležitostech vázána na jeho rozumovou a mravní vyspělost, jak stanoví § 95, je s ní nutně spojena i způsobilost s takovým zákrokem nesouhlasit. Pravidlo tak dopadá pouze na situace, kdy nezletilý není způsobilý nesouhlas projevit právně relevantně sám, ale jeho odporu je nutno přikládat váhu.

Dále se navrhuje odstranit hranici čtrnácti let jako objektivně stanoveného kritéria a přiklonit se k pojetí subjektivnímu, se kterým počítá i NOZ (slova „vážně odporuje“) a které odpovídá důležité zásadě, že je třeba respektovat názor nezletilého. Ta se projevuje např. v Úmluvě o právech dítěte (čl. 12) nebo v Úmluvě o lidských právech a biomedicíně (čl. 6). Zásadu, že je třeba alespoň vyslyšet názor dítěte, NOZ několikrát výslovně zakotvuje např. v § 867 odst. 2, § 875 odst. 2, § 880 odst. 2 nebo § 973 písm. b). I nezletilý, který je mladší čtrnácti let, má plné právo projevit svůj názor, a je-li to přiměřené rozumové a volní vyspělosti, je třeba brát jeho odpor k zásahu do integrity v potaz. Neexistuje rozumného důvodu, proč rozlišovat mezi třináctiletým a čtrnáctiletým nezletilým, když rozumová a volní vyspělost není vázána pouze na věk, nýbrž i na výchovu, charakterové vlastnosti nezletilého nebo sociální prostředí, ve kterém žije apod. Tím spíše, že takovou hranici žádné jiné ustanovení upravující zásahy do integrity člověka nezná. Vzhledem ke spektru zákroků, kterými je možno do integrity nezletilého zasáhnout, navíc bude i tato volní způsobilost nabývána postupně, tj. bude se lišit podle druhu zákroku.

K soudní ingerenci lze přistoupit jen v případě, že vážný odpor, který nezletilý projevuje, je možno považovat za právně relevantní, což bude otázkou individuálního posouzení. Není sporu o tom, že odpor velmi malého dítěte, které nechápe příznivé důsledky zákroku, nelze považovat za takový právně relevantní odpor, a souhlas soudu tak nebude potřeba. Naproti tomu, jde-li o osobu mladší osmnácti let, které byla přiznána svéprávnost (§ 37), uplatní se obecná ustanovení o udělování souhlasu a ustanovení § 100 se nepoužije, neboť taková osoba již může o zásazích do své integrity rozhodovat sama v plném rozsahu.

Co se týká zásahu do integrity osoby, která není plně svéprávná, uplatní se výše uvedené obdobně.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
Editor: Ronald Němec

Má-li být zasaženo do integrity člověka neschopného úsudku způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné následky nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví, lze zákrok provést jen s přivolením soudu. Tím není dotčeno ustanovení § 99.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
Editor: Ronald Němec

Soud přivolí k zákroku podle § 100 nebo 101, je-li dotčené osobě podle rozumného uvážení k prospěchu, po jejím zhlédnutí a s plným uznáváním její osobnosti.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0
Editor: Ronald Němec

Bylo-li zasaženo do integrity člověka, který byl ve stavu, kdy nemohl posoudit, co se s ním děje, a nedal-li sám k zákroku souhlas, musí mu být, jakmile to jeho stav dovolí, vysvětleno způsobem, kterému bude schopen porozumět, jaký zákrok byl na něm proveden, a musí být poučen o jeho možných následcích i o riziku neprovedení zákroku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 91 až 103

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback