(1)

Zakladatel zakládá nadaci k trvalé službě společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu. Účel nadace může být veřejně prospěšný, spočívá-li v podpoře obecného blaha, i dobročinný, spočívá-li v podpoře určitého okruhu osob určených jednotlivě či jinak.

(2)

Zakazuje se založit nadaci za účelem podpory politických stran a hnutí nebo jiné účasti na jejich činnosti. Zakazuje se založit nadaci sloužící výlučně výdělečným cílům. Plní-li nadace zakázaný účel, soud ji i bez návrhu zruší a nařídí její likvidaci.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 306 až 308

0
08/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Civil Code of…

0
24/09/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Nadace může podnikat, pokud podnikání představuje pouhou vedlejší činnost a výtěžky podnikání slouží jen k podpoře jejího účelu; nadace však podnikat nesmí, pokud to zakladatel v nadační listině vyloučil. Za stejných podmínek může nadace převzít vedení obchodní společnosti.

(2)

Nadace nesmí být neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 306 až 308

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Civil Code of…

0
(1)

Název nadace obsahuje slovo „nadace“.

(2)

Pravidelnou součástí názvu nadace je označení poukazující na její účel.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 306 až 308

0
13/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Zákon č. 227…

0

Založení nadace

(1)

Nadace se zakládá nadační listinou, kterou může být zakládací listina nebo pořízení pro případ smrti.

(2)

Zakládací listinu nadace pořizuje jedna osoba nebo více osob.

(3)

Stojí-li na straně zakladatele nadace více osob, považují se za zakladatele jediného a v záležitostech nadace musí jednat jednomyslně; odmítá-li některá z těchto osob souhlas bez vážného důvodu udělit, nahradí jej k návrhu kterékoli z ostatních zakládajících osob svým rozhodnutím soud.

(4)

Nadační listina vyžaduje formu veřejné listiny.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 309 až 313

0
13/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Codice civile …

0
13/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Zákon č. 40…

0

Zakládací listina nadace obsahuje alespoň

 1. název a sídlo nadace,
 2. jméno zakladatele a jeho bydliště nebo sídlo,
 3. vymezení účelu, pro který se nadace zakládá,
 4. údaj o výši vkladu každého zakladatele,
 5. údaj o výši nadačního kapitálu,
 6. počet členů správní rady i jména a bydliště jejích prvních členů a údaj, jakým způsobem členové správní rady za nadaci jednají,
 7. počet členů dozorčí rady i jména a bydliště jejích prvních členů, případně, není-li dozorčí rada zřizována, jméno a bydliště prvního revizora,
 8. určení správce vkladů a
 9. podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, případně okruh osob, jimž je lze poskytnout, nebo okruh činností, jež nadace může vzhledem k svému účelu vykonávat, anebo určení, že tyto náležitosti stanoví statut nadace.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 309 až 313

0
13/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Codice civile …

0
(1)

Při založení nadace pořízením pro případ smrti se do nadace vnáší vklad povoláním nadace za dědice nebo nařízením odkazu. V takovém případě nabývá založení nadace účinnosti smrtí zůstavitele.

(2)

Je-li nadační listina obsažena v pořízení pro případ smrti, obsahuje alespoň

 1. název nadace,
 2. vymezení účelu, pro který se nadace zakládá,
 3. údaj o výši vkladu,
 4. údaj o výši nadačního kapitálu a
 5. podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, případně okruh osob, jimž je lze poskytnout, anebo určení, že tyto náležitosti stanoví statut nadace.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 309 až 313

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
22/02/2015 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Neobsahuje-li pořízení pro případ smrti další náležitosti stanovené v § 310, rozhodne o nich osoba určená v pořízení, jinak vykonavatel závěti; to platí i v případě, že zůstavitel jmenoval členy správní rady nebo dozorčí rady a některý z nich zemřel, není způsobilý funkci zastávat nebo ji odmítne.

(2)

Rozhodnutí podle odstavce 1 vyžaduje formu veřejné listiny.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 309 až 313

0
(1)

Neuvede-li nadační listina předmět vkladu, platí, že se vkladová povinnost plní v penězích.

(2)

Určila-li nadační listina, že se vkladová povinnost splní vnesením nepeněžitého předmětu, a není-li to možné nebo nedosáhne-li hodnota vkladu při splnění vkladové povinnosti výše určené v nadační listině, má se za to, že vkladatel vyrovná rozdíl v penězích.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 309 až 313

0
(1)

Statut nadace upraví alespoň

 1. způsob jednání orgánů nadace a
 2. podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, případně též okruh osob, kterým je lze poskytovat.
(2)

Nevydá-li zakladatel statut nadace společně s nadační listinou, vydá jej po předchozím souhlasu dozorčí rady správní rada do jednoho měsíce ode dne vzniku nadace. Nevyloučí-li to nadační listina, rozhoduje o změnách statutu po předchozím souhlasu dozorčí rady správní rada.

(3)

Nadace statut uveřejní uložením do sbírky listin. Každý může ve veřejném rejstříku do statutu nahlížet a pořizovat si z něj výpisy, opisy nebo kopie. Stejné právo lze uplatnit také v sídle nadace.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 314

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
(1)

Nadace vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

(2)

Návrh na zápis nadace do veřejného rejstříku podává zakladatel; není-li to možné a neurčil-li zakladatel něco jiného, podá návrh na zápis jménem nadace její správní rada.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 315 a 316

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0

Nevylučuje-li to nadační listina, může správní rada po předchozím vyjádření dozorčí rady změnit sídlo nadace. K rozhodnutí o přemístění sídla nadace do zahraničí se vyžaduje schválení soudu; soud přemístění sídla neschválí, není-li pro to vážný důvod nebo ohrozila-li by změna sídla oprávněné zájmy osob, kterým mají být poskytovány nadační příspěvky.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 315 a 316

0

Změna nadační listiny

Po vzniku nadace lze nadační listinu změnit v rozsahu a způsobem, který zakladatel v nadační listině výslovně vyhradil pro sebe nebo některému z orgánů nadace.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 317 až 320

0
(1)

Změní-li se po vzniku nadace okolnosti natolik, že vyvolají v zájmu nadace rozumnou potřebu změny jejích vnitřních poměrů, může zakladatel nadační listinu změnit, třebaže si takové právo v nadační listině nevyhradil; k platnosti změny se vyžaduje, aby s ní souhlasila správní rada a aby se změna nedotkla práv třetích osob.

(2)

Změnu nadační listiny nadace zveřejní; účinnosti změna nabývá uplynutím tří měsíců ode dne zveřejnění. Navrhne-li soudu v této lhůtě ten, kdo tvrdí, že jeho práva byla změnou nadační listiny dotčena, aby rozhodl o neplatnosti změny, může soud rozhodnout, že se účinnost změny nadační listiny odkládá až do jeho rozhodnutí.

(3)

Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, pokud by se změna nadační listiny měla týkat její části, o které zakladatel v nadační listině určil, že je nezměnitelná.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 317 až 320

0
(1)

Není-li tu již zakladatel a změní-li se po vzniku okolnosti natolik, že vyvolají v zájmu nadace rozumnou potřebu změny jejích vnitřních poměrů, může o změně nadační listiny rozhodnout na návrh nadace soud; s podáním návrhu musí souhlasit správní rada.

(2)

Soud návrhu vyhoví, pokud se navrhovaná změna nadační listiny nedotkne práv třetích osob; současně musí být co nejvíce šetřen úmysl zakladatele zřejmý z nadační listiny a splněny podmínky, které zakladatel pro takový případ v nadační listině případně určil.

(3)

Soud při rozhodování o změně nadační listiny přihlédne ke stanovisku dozorčí rady a vezme zřetel na zájmy třetích osob hodné právní ochrany.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 317 až 320

0

Určil-li zakladatel v nadační listině výslovně, že je nezměnitelná nebo že nelze měnit její určitou část, nelze ji změnit ani rozhodnutím soudu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 317 až 320

0

Zvláštní ustanovení o změně účelu nadace

(1)

Nezakládá-li nadační listina právo změnit účel nadace zakladateli nebo některému orgánu nadace, může tento účel změnit soud na návrh nadace schválený správní i dozorčí radou. Nesouhlasí-li však s takovou změnou zakladatel nebo osoba určená v nadační listině, soud návrh zamítne.

(2)

Nadace zveřejní bez zbytečného odkladu po podání návrhu oznámení o navrhované změně. Každý, kdo na tom má právní zájem, může proti návrhu u soudu odporovat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy bylo oznámení zveřejněno.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 321 až 326

0

Je-li dosažení účelu nadace nemožné nebo obtížně dosažitelné z příčin zakladateli neznámých nebo pro něho nepředvídatelných, nahradí soud na návrh zakladatele nebo osoby, která na tom má právní zájem, dosavadní účel nadace podobným účelem, ledaže nadační listina určuje něco jiného.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 321 až 326

0

Není-li tu již zakladatel a není-li ani osoba, které zakladatel popřípadě založil právo souhlasit se změnou účelu nadace nebo takový souhlas odmítnout, soud vezme při rozhodování o změně účelu nadace zřetel na známé zakladatelovy úmysly a přání, i když nejsou z nadační listiny zřejmé.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 321 až 326

0

O změně účelu nadace z veřejně prospěšného na dobročinný může rozhodnout jen soud, pokud je pro to zvlášť závažný důvod a nadační listina to nevylučuje.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 321 až 326

0

Když se účel nadace změní, musí být dary poskytnuté ve prospěch původního účelu i výnosy z nich použity k poskytování nadačních příspěvků podle původního účelu, ledaže dárce projeví jinou vůli.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 321 až 326

0

Změní-li účel nadace soud, může současně rozhodnout i bez návrhu, v jakém rozsahu a po jakou dobu bude nadace používat výnosy z nadační jistiny k poskytování nadačních příspěvků v souladu s původním účelem. Tento rozsah a dobu stanoví vždy, kdy to vyžaduje spravedlivý zájem osob určených vzhledem k původnímu účelu nadace za příjemce nadačních příspěvků. Změní-li soud účel nadace z veřejně prospěšného na dobročinný a nerozhodne-li o tomto rozsahu a době, platí, že nadace bude používat výnosy ze čtyř pětin k poskytování nadačních příspěvků v souladu s původním účelem po dobu pěti let ode dne, kdy se změna stala účinnou.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 321 až 326

0

Vklady do nadace

(1)

Výši vkladu s nepeněžitým předmětem nelze určit vyšší částkou, než jakou stanovil jako hodnotu předmětu vkladu posudek znalce.

(2)

Je-li předmět vkladu do nadace nepeněžitý, musí splňovat předpoklad trvalého výnosu a nesmí sloužit jako jistota.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 327 až 329

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
(1)

Je-li předmětem vkladu investiční cenný papír nebo nástroj peněžního trhu podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, může být jeho hodnota určena také váženým průměrem z cen, za který byly uskutečněny obchody tímto cenným papírem nebo nástrojem na regulovaném trhu v době šesti měsíců před splacením vkladu.

(2)

Odstavec 1 se nepoužije, je-li hodnota předmětu vkladu, určená podle odstavce 1, ovlivněna výjimečnými okolnostmi, které by ji ke dni splnění vkladové povinnosti významně změnily.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 327 až 329

0
(1)

Je-li předmětem vkladu jiná věc než investiční cenný papír nebo nástroj peněžního trhu podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, může být hodnota určena také

 1. tržní hodnotou věci určenou obecně uznávaným nezávislým odborníkem za využití obecně uznávaných postupů a zásad oceňování ne dříve než šest měsíců před splněním vkladové povinnosti, nebo
 2. výší ocenění věci v účetní závěrce za účetní období bezprostředně předcházející vznik vkladové povinnosti, pokud je tato věc oceněna reálnou hodnotou podle jiného právního předpisu a pokud auditor ověřil účetní závěrku s výrokem bez výhrad.
(2)

Odstavec 1 se nepoužije, pokud nastaly nové okolnosti, jež by mohly hodnotu vkladu ke dni splnění vkladové povinnosti významně změnit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 327 až 329

0
01/11/2013 / Petr Zima

K pojmu "obecně uznávané…

0
(1)

Před vznikem nadace se vkladová povinnost splní alespoň tak, aby souhrnná výše vkladů odpovídala alespoň částce 500 000 Kč.

(2)

Vklady do nadace přijme před jejím vznikem osoba, kterou nadační listina určila jako správce vkladů. Zanikne-li jeho funkce, povolá zakladatel, popřípadě vykonavatel závěti nebo jiná oprávněná osoba bez zbytečného odkladu nového správce vkladů; není-li to možné, povolá nové správce vkladů správní rada nadace. O právech a povinnostech správce platí obdobně ustanovení o právech a povinnostech členů orgánů právnických osob.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 330 až 333

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
(1)

Vkladová povinnost se splní předáním předmětu vkladu správci vkladů. Nadace nabývá vlastnické právo k předmětu vkladu dnem svého vzniku, váže-li však zákon nabytí vlastnického práva na zápis do veřejného seznamu, nabude nadace předmět vkladu do vlastnictví až tímto zápisem.

(2)

Je-li předmět vkladu peněžitý, složí jej správce vkladů na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, který pro nadaci a na její jméno zřídí. Ten, kdo účet vede, až do vzniku nadace neumožní ze zůstatku na účtu výplaty a platby, ledaže se prokáže, že nadace nebyla platně založena; byla-li nadace založena pořízením pro případ smrti, vyžaduje se, aby o neplatnosti založení rozhodl soud.

(3)

Je-li předmětem vkladu věc zapsaná do veřejného seznamu, předá vkladatel správci vkladů i prohlášení o vnesení vkladu; po vzniku nadace se její vlastnické právo do veřejného seznamu zapíše na základě tohoto prohlášení. Vyžaduje se, aby na prohlášení byl podpis vkladatele úředně ověřen.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 330 až 333

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0

Správce vkladů potvrdí v písemné formě osobě, která navrhne zápis nadace do veřejného rejstříku, kdo vkladovou povinnost splnil, kdy se tak stalo, jaký je předmět vkladu a jaká je souhrnná výše vkladů. Potvrdí-li správce vkladů vyšší rozsah plnění, než jaký odpovídá skutečnosti, ručí až do výše rozdílu věřitelům za dluhy nadace po dobu pěti let od vzniku nadace.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 330 až 333

0
(1)

Převzatý předmět vkladu předá správce vkladů nadaci bez zbytečného odkladu po jejím vzniku.

(2)

Nevznikne-li nadace, vrátí správce vkladů předmět vkladu osobě, která jej splatila nebo vnesla. Právní jednání učiněná správcem při správě předmětu zavazují i tuto osobu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 330 až 333

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
(1)

Po vzniku nadace lze nadační jistinu rozmnožit nadačními dary nebo rozhodnutím o zvýšení nadačního kapitálu.

(2)

Splňuje-li nepeněžitý předmět daru předpoklad trvalého výnosu a neslouží-li jako jistota, má se za to, že dar rozmnožuje nadační jistinu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 334

0

Majetek nadace a nadační kapitál

Majetek nadace tvoří nadační jistina a ostatní majetek.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 335 až 339

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
(1)

Nadační jistinu tvoří soubor předmětů vkladů do nadace, popřípadě i nadačních darů.

(2)

Nadační jistina musí mít celkovou hodnotu odpovídající alespoň výši 500 000 Kč.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 335 až 339

0
13/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Civil Code of…

0
13/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Civil Code of…

0

Peněžní vyjádření nadační jistiny je nadační kapitál. Výše nadačního kapitálu se zapisuje do veřejného rejstříku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 335 až 339

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
(1)

Nadace používá svůj majetek v souladu s účelem uvedeným v nadační listině i ve statutu a za podmínek tam určených k poskytování nadačních příspěvků, k zajištění vlastní činnosti k naplnění svého účelu a k úhradě nákladů na zhodnocení nadační jistiny i nákladů na vlastní správu.

(2)

K právnímu jednání, kterým nadace převezme neomezené ručení za jinou osobu, se nepřihlíží.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 335 až 339

0
13/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Civil Code of…

0
(1)

Co tvoří nadační jistinu, nelze zastavit ani jinak použít k zajištění dluhu. To neplatí, pokud nadace provozuje obchodní závod, v rozsahu potřebném pro jeho plynulý provoz.

(2)

Zcizit lze něco z nadační jistiny, jen pokud to neodporuje vůli osoby, která nadaci darovala dar nebo splnila vkladovou povinnost. Jinak lze něco z nadační jistiny zcizit, jen pokud k tomu dojde za protiplnění zahrnuté do nadační jistiny nebo v případě, že potřebu zcizení vyvolala taková změna okolností, kterou nebylo možné předvídat a jinak se s ní nelze vypořádat ani při vynaložení péče řádného hospodáře.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 335 až 339

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0

Nadace nakládá s nadační jistinou s péčí, jakou tento zákon stanoví pro správu cizího majetku. Vyžaduje-li se podle ustanovení o prosté správě cizího majetku k určitému právnímu jednání souhlas beneficienta, vyžaduje se k takovému právnímu jednání předchozí souhlas osoby určené v nadační listině; není-li tato osoba určena, vyžaduje se předchozí souhlas dozorčí rady.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 340

0
(1)

Dosahuje-li nadační kapitál nebo obrat nadace v uplynulém účetním období výše alespoň desetkrát vyšší, než stanoví § 330 odst. 1, podléhají řádná účetní závěrka, mimořádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka ověření auditorem.

(2)

Ověření auditorem podléhá účetní závěrka i v případě, rozhoduje-li se podle ní o zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu, nebo o přeměně nadace.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 341

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0

Zvýšení nadačního kapitálu

(1)

Po schválení účetní závěrky může správní rada do jednoho roku ode dne, ke kterému byly zjištěny údaje, z nichž byla účetní závěrka sestavena, rozhodnout o rozmnožení nadační jistiny a zvýšení nadačního kapitálu,

 1. nebude-li zvýšení nadačního kapitálu vyšší než rozdíl mezi výší vlastních zdrojů financování majetku nadace vykazovaných v rozvaze na straně pasiv a nadačním kapitálem a
 2. nebudou-li ke zvýšení nadačního kapitálu použity vlastní zdroje, které jsou účelově vázány a jejichž účel není nadace oprávněna měnit.
(2)

Rozhodnutí o rozmnožení nadační jistiny a zvýšení nadačního kapitálu obsahuje částku, o niž se nadační kapitál zvyšuje, a označení zdroje, z něhož se nadační kapitál zvyšuje, podle struktury vlastních zdrojů financování majetku nadace v účetní závěrce.

(3)

Zjistí-li nadace z jakékoliv následně sestavené účetní závěrky snížení vlastních zdrojů, vychází se při rozhodování o zvýšení nadačního kapitálu z této účetní závěrky.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 342 až 348

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
(1)

Zvyšuje-li nadace nadační kapitál o výši daru, jehož předmětem je věc způsobilá být vkladem do nadace, nesmí být rozsah zvýšení nadačního kapitálu vyšší než její zjištěná hodnota.

(2)

Rozhodnutí o zvýšení nadačního kapitálu obsahuje částku, o niž se nadační kapitál zvyšuje, a popis věci, o kterou se rozmnožuje nadační jistina, spolu s údajem o hodnotě věci i s uvedením způsobu, jak byla tato hodnota stanovena.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 342 až 348

0

Snížení nadačního kapitálu

(1)

Nezakazuje-li to nadační listina, může nadace snížit nadační kapitál zkrácením nadační jistiny, pokud to vyžaduje zájem na hospodárnějším naplňování jejího účelu. Snížit nadační kapitál lze nanejvýš o částku odpovídající pětině výše nadačního kapitálu v průběhu pěti let. Snížením nadačního kapitálu nelze přímo ani nepřímo krýt náklady správy nadace.

(2)

Rozhodnutí o snížení nadačního kapitálu obsahuje částku, o kterou se nadační kapitál snižuje, a důvod, ze kterého se snižuje.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 342 až 348

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0

Zakazuje se snížit nadační kapitál na částku nižší než 500 000 Kč.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 342 až 348

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0

Pozbude-li nadace některou část nadační jistiny nebo klesne-li podstatně její hodnota, nadace bez zbytečného odkladu nadační jistinu doplní; není-li to dobře možné, sníží v rozsahu odpovídajícím ztrátě nadační kapitál.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 342 až 348

0

Společná ustanovení

O zvýšení nebo o snížení nadačního kapitálu rozhoduje správní rada po předchozím souhlasu dozorčí rady.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 342 až 348

0

Zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu nabývá účinky dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 342 až 348

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0

Přidružený fond

(1)

Smlouvou lze nadaci svěřit do správy jako přidružený fond majetek způsobilý být předmětem vkladu do nadace a pověřit nadaci k použití tohoto majetku k ujednanému účelu, souvisí-li s posláním nadace; použití nesmí spočívat v podpoře politické strany nebo politického hnutí.

(2)

Smlouva vyžaduje písemnou formu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 349 až 352

0

Je-li ujednáno, že nadace bude spravovat přidružený fond pod zvláštním označením, musí označení obsahovat slova „přidružený fond“. Označení musí být uváděno současně s názvem nadace, která přidružený fond spravuje.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 349 až 352

0

Má se za to, že nadace vykonává prostou správu majetku v přidruženém fondu a že ji vykonává za úplatu ve výši, jaká se v obdobných případech obvykle vyžaduje.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 349 až 352

0
(1)

Z nakládání s přidruženým fondem vznikají práva a povinnosti jen spravující nadaci. Majetek v přidruženém fondu eviduje nadace odděleně od svého majetku.

(2)

Je-li nadace zrušena, naloží likvidátor s přidruženým fondem tak, aby jeho právní povaha a účel byly i nadále zachovány.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 349 až 352

0

Nadační příspěvek

(1)

Nadace nesmí poskytnout nadační příspěvek osobě, která je členem jejího orgánu nebo která je zaměstnancem nadace, ani osobě jim blízké.

(2)

Nejsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, vyvolané na straně zakladatele změnou okolností, nesmí nadace poskytnout nadační příspěvek svému zakladateli; jsou-li tu takové důvody, rozhodne správní rada po projednání s dozorčí radou nebo s revizorem. To platí i pro případ poskytnutí nadačního příspěvku osobě zakladateli blízké, ledaže nadace byla zřízena k podpoře osob zakladateli blízkých.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 353 až 356

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0

Kdo přijal nadační příspěvek, může jej použít jen ve shodě s ujednanými podmínkami; nadaci na požádání prokáže, jak jej použil. Kdo použil nadační příspěvek v rozporu s ujednanými podmínkami, vrátí jej nadaci jako bezdůvodné obohacení.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 353 až 356

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
(1)

Nadace nesmí poskytnout nadační příspěvky, je-li výše vlastních zdrojů financování majetku nadace vykazovaných v rozvaze na straně pasiv nižší než výše nadačního kapitálu upravená podle odstavce 2, nebo byla-li by nižší než upravená výše nadačního kapitálu v důsledku poskytnutí nadačních příspěvků.

(2)

K výši nadačního kapitálu se připočtou pro účely stanovené v odstavci 1

 1. zvýšení nadačního kapitálu v důsledku přijetí nadačního kapitálu nebo rozhodnutí, i když ještě nebylo zapsáno do veřejného rejstříku, a
 2. vlastní zdroje, které jsou účelově vázány a jejichž účel není nadace oprávněna měnit.
(3)

Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí pro případ poskytování příspěvků z darů určených k tomuto účelu dárcem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 353 až 356

0

Osoba, která přijala v dobré víře nadační příspěvek poskytnutý v rozporu s § 355, není povinna jej vrátit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 353 až 356

0

Nadace účtuje odděleně o nadačních příspěvcích, o ostatních činnostech k naplnění účelu nadace a o nákladech na její správu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 357

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0

Výroční zpráva

(1)

Nadace sestaví výroční zprávu do konce šestého měsíce od uplynutí předcházejícího účetního období.

(2)

Výroční zpráva obsahuje účetní závěrku a přehled o veškeré činnosti nadace včetně zhodnocení této činnosti.

(3)

Ve výroční zprávě nadace uvede alespoň

 1. přehled o vlastním majetku a závazcích,
 2. u jednotlivých nadačních darů přehled o osobách, které poskytly nadační dar v hodnotě vyšší než 10 000 Kč,
 3. přehled o tom, jak byl majetek nadace použit,
 4. přehled o osobách, kterým byl poskytnut nadační příspěvek v hodnotě vyšší než 10 000 Kč,
 5. zhodnocení, zda nadace při svém hospodaření dodržela pravidla pro poskytování nadačních příspěvků podle § 353 až 356, a přehled nákladů na vlastní správu a
 6. zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky a zprávu auditora, je-li nadace povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
(4)

Vyjde-li po uveřejnění zprávy najevo skutečnost, která odůvodňuje opravu zprávy, nadace opravu bez zbytečného odkladu provede a uveřejní.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 358 až 361

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
(1)

Požádá-li o to dárce, nadace údaje o dárci ve výroční zprávě neuvede. Stejné právo má i příjemce nadačního příspěvku. Při poskytnutí nadačního příspěvku v hodnotě vyšší než 10 000 Kč, může žádat o zachování anonymity jen člověk, jenž dostal nadační příspěvek z humanitárních důvodů, zejména z důvodů zdravotních.

(2)

Nadace zachová anonymitu, doručí-li jí oprávněné osoby žádost před schválením výroční zprávy. Člověk, jenž dostal nadační příspěvek z humanitárních důvodů, však může uplatnit své právo na anonymitu kdykoli, jestliže jej nadace o jeho právu při poskytnutí příspěvku nepoučila; má se za to, že poučení nebylo dáno.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 358 až 361

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
(1)

Nadace výroční zprávu uveřejní do třiceti dnů od jejího schválení správní radou a zpřístupní ji také ve svém sídle. Není-li nadace zřízena jako veřejně prospěšná, postačí zpřístupnit výroční zprávu v jejím sídle.

(2)

Neschválila-li správní rada výroční zprávu, uveřejní nadace výroční zprávu způsobem upraveným v odstavci 1 nejpozději do konce bezprostředně následujícího účetního období a uvede, že výroční zpráva nebyla schválena a z jakých důvodů.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 358 až 361

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0

Každý může ve veřejném rejstříku do výroční zprávy nahlížet a činit si z ní výpisy, opisy nebo kopie. Stejné právo lze uplatnit také v sídle nadace.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 358 až 361

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0

Správní rada

Správní rada je statutární orgán nadace; má alespoň tři členy.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 362 až 367

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0

Neurčí-li nadační listina další omezení, není k členství ve správní radě způsobilá osoba, která

 1. je členem dozorčí rady nadace,
 2. je vůči nadaci v pracovním poměru, nebo
 3. není ve vztahu k účelu nadace bezúhonná.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 362 až 367

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0

Neurčí-li nadační listina jiné funkční období člena správní rady, je pětileté. Nevyloučí-li to nadační listina, lze člena správní rady volit i opakovaně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 362 až 367

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
(1)

Neurčí-li nadační listina něco jiného, volí a odvolává své členy správní rada sama.

(2)

Nadační listina může stanovit, že určitý počet členů správní rady musí být zvolen z kandidátů navržených správní radě osobami určenými nadační listinou, případně osobami určenými způsobem tam stanoveným.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 362 až 367

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0

Nestanoví-li nadační listina další důvody, odvolá správní rada z funkce svého člena, který závažně nebo opakovaně porušil nadační listinu nebo statut, nebo který porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst nadace. Neučiní-li tak do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu k odvolání dozvěděla, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod vznikl, odvolá člena správní rady z funkce soud na návrh osoby, která osvědčí právní zájem; právo domáhat se odvolání člena správní rady zaniká, nebylo-li uplatněno do roka ode dne, kdy důvod k odvolání vznikl.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 362 až 367

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
(1)

Zanikne-li členství ve správní radě, zvolí správní rada nového člena do tří měsíců. Neučiní-li to, jmenuje nového člena správní rady soud na návrh dozorčí rady nebo na návrh osoby, která osvědčí právní zájem, na dobu, dokud správní rada nezvolí nového člena.

(2)

Soud jmenuje nového člena správní rady i bez návrhu, je-li správní rada pro pokles počtu svých členů neschopna usnést se na nové volbě.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 362 až 367

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0

Dozorčí rada

(1)

Dozorčí rada je kontrolní a revizní orgán nadace; má alespoň tři členy.

(2)

Dozorčí rada musí být zřízena, dosahuje-li nadační kapitál výše alespoň desetkrát vyšší, než stanoví § 330 odst. 1.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 368 až 372

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0

Neurčí-li nadační listina další omezení, není k členství v dozorčí radě způsobilá osoba, která

 1. je členem správní rady nebo likvidátorem,
 2. je vůči nadaci v pracovním poměru, nebo
 3. není ve vztahu k účelu nadace bezúhonná.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 368 až 372

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
(1)

Nesvěří-li nadační listina nebo v mezích jejího určení statut nadace dozorčí radě další působnost, dozorčí rada

 1. dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě s nadační listinou i statutem,
 2. kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků,
 3. upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
 4. kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává roční, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku,
 5. vyjadřuje se k výroční zprávě a
 6. nejméně jedenkrát ročně podává správní radě v písemné formě zprávu o své kontrolní činnosti.
(2)

Dozorčí rada zastupuje nadaci proti členu správní rady, jakož i v každé záležitosti, kdy zájem členů správní rady odporuje zájmům nadace. Za tím účelem pověří dozorčí rada jednoho ze svých členů.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 368 až 372

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
(1)

Dozorčí rada svolá zasedání správní rady, pokud tak k návrhu dozorčí rady neučiní předseda správní rady.

(2)

V rozsahu působnosti dozorčí rady může její pověřený člen nahlížet do dokladů nadace a požadovat od členů dalších orgánů nadace nebo jejích zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 368 až 372

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0

Neurčí-li nadační listina něco jiného, volí a odvolává své členy dozorčí rada sama. Pro volbu a odvolání členů dozorčí rady a pro jejich funkční období platí obdobně ustanovení o správní radě.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 368 až 372

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0

Revizor

(1)

Není-li zřízena dozorčí rada, vykonává její působnost revizor.

(2)

Nadační listina nebo statut nadace mohou stanovit, že funkci revizora bude vykonávat právnická osoba, jejíž předmět činnosti umožňuje výkon kontrolní a revizní činnosti, a že tuto funkci bude vykonávat i po neurčitou dobu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 373 až 375

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
(1)

Pro způsobilost být revizorem platí obdobně § 369. Je-li revizorem právnická osoba, může vykonávat její práva a povinnosti spojená s funkcí revizora její zástupce, který splňuje podmínky podle věty první.

(2)

Neurčí-li nadační listina období kratší, je funkční období revizora pětileté. Revizora lze volit i opakovaně, pokud to nadační listina nevyloučí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 373 až 375

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
(1)

Neurčí-li nadační listina jiný způsob, volí a odvolává revizora správní rada.

(2)

Neurčí-li nadační listina další důvody, odvolá správní rada revizora, který závažně nebo opakovaně porušil nadační listinu nebo statut, nebo který porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst nadace. Neučiní-li tak do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu k odvolání dozvěděla, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod vznikl, odvolá revizora soud na návrh osoby, která osvědčí právní zájem; právo domáhat se odvolání revizora zaniká, nebylo-li uplatněno do roka ode dne, kdy důvod k odvolání vznikl.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 373 až 375

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0

Zrušení nadace s likvidací

Bylo-li dosaženo účelu, pro který byla nadace založena, je nadace zrušena a správní rada zvolí likvidátora.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 376 až 381

0
13/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Zákon č. 40…

0
(1)

Soud zruší nadaci s likvidací na návrh osoby, která na tom má právní zájem, nebo i bez návrhu v případě, že

 1. nadace vyvíjí činnost zakázanou v § 145 nebo jedná v rozporu s § 307,
 2. se nadace stane neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti,
 3. nadace závažně nebo opakovaně porušuje zákaz poskytovat nadační příspěvek osobě uvedené v § 353,
 4. nadace neposkytuje nadační příspěvky déle než dva roky, aniž pro to má vážný důvod,
 5. nadace nakládá s nadační jistinou v rozporu s § 339,
 6. se hodnota nadační jistiny sníží pod výši 500 000 Kč, a že tento stav trvá déle než jeden rok od konce účetního období, v němž k snížení hodnoty nadační jistiny došlo,
 7. nadační jistina nepřináší žádný výnos po dobu delší než dva roky, nebo
 8. není trvale možné, aby nadace nadále plnila svůj účel.
(2)

Tímto ustanovením není dotčen § 172.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 376 až 381

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
(1)

Likvidátor zpeněží likvidační podstatu v rozsahu nutném pro vyrovnání dluhů nadace. S likvidačním zůstatkem naloží podle nadační listiny.

(2)

Určí-li nadační listina veřejně prospěšné nadace, že má být likvidační zůstatek použit k jiným než veřejně prospěšným cílům, nepřihlíží se k tomu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 376 až 381

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
(1)

Neurčí-li nadační listina, jak má být s likvidačním zůstatkem naloženo, nabídne jej likvidátor nadaci s obdobným účelem. Je-li však pro to vážný důvod, může správní rada rozhodnout, že se likvidační zůstatek přednostně nabídne obci, kraji nebo státu.

(2)

Není-li dobře možné nadaci s obdobným účelem likvidační zůstatek nabídnout, anebo je-li nabídka učiněná podle odstavce 1 odmítnuta, nabídne likvidátor likvidační zůstatek obci, na jejímž území má nadace sídlo. Nepřijme-li obec nabídku ani do dvou měsíců ode dne její účinnosti, nabývá likvidační zůstatek kraj, na jehož území má nadace sídlo.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 376 až 381

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
22/02/2015 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Získá-li likvidační zůstatek obec, kraj nebo stát, použije likvidační zůstatek jen k veřejně prospěšnému cíli.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 376 až 381

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0

Obdržela-li nadace účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, ustanovení § 378 se nepoužije a likvidátor naloží s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 376 až 381

0

Přeměna nadace

(1)

K přeměně nadace může dojít její fúzí sloučením s jinou nadací nebo s nadačním fondem, anebo změnou právní formy na nadační fond.

(2)

Nadaci lze sloučit s jinou nadací nebo s nadačním fondem, pokud to nadační listina nevylučuje a zúčastněné osoby slouží témuž nebo obdobnému účelu. Při sloučení nadace s nadačním fondem musí být nástupnickou osobou nadace.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 382 až 393

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
(1)

Smlouva o sloučení obsahuje alespoň

 1. údaje o názvu, sídle a identifikující údaj zúčastněných osob s uvedením, která z nich je zanikající a která nástupnická,
 2. určení, v jaké struktuře přejímá nástupnická osoba složky vlastního kapitálu a cizího kapitálu zanikající osoby, jež nejsou závazkem,
 3. výši nadačního kapitálu, je-li nástupnickou osobou nadace,
 4. dohodu o změně statutu nástupnické osoby, dochází-li v důsledku sloučení k takové změně,
 5. rozhodný den.
(2)

Slučují-li se nadace, je výše nadačního kapitálu podle odstavce 1 písm. c) dána součtem nadačních kapitálů slučovaných nadací. Při sloučení nadačního fondu s nadací jako nástupnickou osobou může být nadační kapitál zvýšen za podmínek uvedených v § 342; v takovém případě musí smlouva o sloučení obsahovat náležitosti uvedené v § 342 odst. 2.

(3)

Smlouva o sloučení vyžaduje formu veřejné listiny.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 382 až 393

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
(1)

Zúčastněné osoby si před uzavřením smlouvy o sloučení navzájem zpřístupní své účetnictví a poskytnou další informace a písemnosti potřebné pro posouzení právních a hospodářských důsledků sloučení.

(2)

Kdo se seznámí s údaji podle odstavce 1, zachová mlčenlivost o skutečnostech, které zákon zakazuje uveřejnit nebo jejichž prozrazení může zúčastněné osobě způsobit vážnou újmu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 382 až 393

0

Dozorčí rady nebo revizoři zúčastněných osob přezkoumají účetnictví každé ze zúčastněných osob a sestaví zprávu o skutečnostech, které jsou předmětem jejich účetnictví včetně stanoviska k návrhu smlouvy o sloučení a k hospodářským důsledkům sloučení; zprávu lze sestavit i jako společnou pro všechny zúčastněné osoby.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 382 až 393

0
(1)

Je-li sestavena zpráva podle § 385, rozhodnou o sloučení správní rady zúčastněných osob. Zasedání správní rady musí být ohlášeno nejméně třicet dnů před jeho konáním; v této lhůtě se každému členu správní rady zpřístupní

 1. návrh smlouvy o sloučení,
 2. má-li dojít v důsledku sloučení ke změně stanov nástupnické osoby, její stanovy,
 3. účetní závěrky všech zúčastněných osob; je-li účetní závěrka sestavena z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení návrhu smlouvy o sloučení uplynulo více než šest měsíců, také mezitímní účetní závěrka příslušné osoby,
 4. zahajovací rozvaha nástupnické osoby a
 5. zpráva podle § 385.
(2)

Správní rada může návrh smlouvy o sloučení jen přijmout nebo odmítnout.

(3)

Svolá-li se zasedání správních rad zúčastněných osob jako společné, hlasují jednotlivé správní rady o návrhu smlouvy o sloučení odděleně. Pokud se však po schválení smlouvy volí členové orgánů nástupnické osoby, mohou správní rady zúčastněných osob rozhodnout, že budou o těchto členech hlasovat společně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 382 až 393

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
(1)

Zúčastněné osoby zveřejní nejméně třicet dnů před zasedáním správní rady společné oznámení, v němž uvedou, jakých osob se sloučení týká a která z nich se stane nástupnickou osobou.

(2)

Přihlásí-li věřitel zúčastněné osoby pohledávku do šesti měsíců ode dne, kdy se zápis sloučení stal vůči němu účinným, má právo na dostatečnou jistotu, pokud prokáže, že se dobytnost pohledávky zhorší. Prokáže-li věřitel, že se v důsledku sloučení dobytnost pohledávky podstatným způsobem zhorší, má právo na dostatečnou jistotu ještě před zápisem rozdělení do veřejného rejstříku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 382 až 393

0

Právo domáhat se neplatnosti smlouvy o sloučení má jen zúčastněná osoba, člen správní rady, člen dozorčí rady nebo revizor; toto právo zaniká, není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se konalo zasedání správní rady.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 382 až 393

0
(1)

Návrh na zápis sloučení do veřejného rejstříku podávají společně všechny zúčastněné osoby; návrh podepíší také členové statutárního orgánu nástupnické osoby.

(2)

Na základě návrhu se provede zápis sloučení tak, že k témuž dni vymaže ve veřejném rejstříku zanikající osoby, poznamená, kdo je jejich právní nástupce, a u nástupnické osoby uvede den účinnosti sloučení a názvy, adresy sídla a identifikující údaje osob, které se s nástupnickou osobou sloučily, a případné další změny u nástupnické osoby, pokud v důsledku sloučení nastaly.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 382 až 393

0
(1)

Nepodají-li zúčastněné osoby návrh na zápis sloučení do šesti měsíců ode dne, kdy byla smlouva o sloučení uzavřena, může kterákoli z těch zúčastněných osob, která byla připravena návrh podat, od smlouvy odstoupit. Odstoupí-li od smlouvy i jen jedna strana, zanikají tím závazky všech stran, založené smlouvou.

(2)

Nepodají-li zúčastněné osoby návrh na zápis sloučení do jednoho roku ode dne, kdy byla smlouva o sloučení uzavřena, platí, že od smlouvy odstoupily všechny zúčastněné osoby.

(3)

Společně a nerozdílně se zúčastněnou osobou, která způsobila, že návrh na zápis sloučení nebyl podán včas, nahradí ostatním zúčastněným osobám škodu z toho vzniklou členové jejího statutárního orgánu vyjma těch, kteří prokáží, že vyvinuli dostatečné úsilí, aby návrh byl podán včas.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 382 až 393

0

Změna právní formy nadace na nadační fond

(1)

Připustí-li to nadační listina výslovně, může správní rada po předchozím vyjádření dozorčí rady nebo revizora rozhodnout o změně právní formy nadace na nadační fond, avšak jen pokud došlo ke snížení hodnoty nadační jistiny pod výši stanovenou v § 330 odst. 1 na dobu nikoli přechodnou.

(2)

Rozhodnutí o změně právní formy musí obsahovat

 1. označení nadace názvem, sídlem a identifikujícím údajem,
 2. název nadačního fondu po změně právní formy,
 3. rozhodný den,
 4. údaje o členech orgánů nadačního fondu, které se zapisují do veřejného rejstříku.
(3)

Rozhodnutí vyžaduje formu veřejné listiny.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 382 až 393

0

Rozhodnutí o změně právní formy nabývá účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 382 až 393

0
(1)

Nejméně třicet dnů před zasedáním správní rady nadace zveřejní oznámení o záměru přijmout rozhodnutí o změně právní formy.

(2)

Věřitel nadace, který přihlásí svou pohledávku do šesti měsíců ode dne, kdy se zápis změny právní formy stal účinným vůči třetím osobám, může žádat zajištění své pohledávky dostatečnou jistotou, jestliže se v důsledku změny právní formy její dobytnost zhorší. Prokáže-li věřitel, že se v důsledku změny právní formy dobytnost jeho pohledávky podstatným způsobem zhorší, náleží mu dostatečná jistota ještě před zápisem změny právní formy do veřejného rejstříku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 382 až 393

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback