(1)

Zakladatel zakládá nadační fond k účelu užitečnému společensky nebo hospodářsky.

(2)

Název nadačního fondu musí obsahovat slova „nadační fond“.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 394 až 401

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0

§ 394

(1) Zakladatel zakládá nadační fond k účelu užitečnému společensky nebo hospodářsky.

(2) Název nadačního fondu musí obsahovat slova „nadační fond“.

(3) Nevyplývá-li z ustanovení o nadačních fondech něco jiného, použijí se přiměřeně ustanovení o nadacích.

K § 394:

Navrhuje se vyhovět požadavkům praxe a výslovně do zákona zakotvit pravidlo ukládající přiměřené použití ustanovení o nadacích na nadační fondy.

Stávající úprava nadačních fondů je ve srovnání s úpravou ostatních právnických osob v NOZ, jakož i bývalou úpravou obsaženou v zákoně o nadacích a nadačních fondech, velice kusá. Kupříkladu úprava nadací či spolků obsahuje na devadesát ustanovení, naproti tomu nadačním fondům jich je věnováno pouhých osm. Byť se na nadační fondy použije i obecná úprava o fundacích (§§ 303–305) a o právnických osobách, ukazuje se, že stávající stav je nevyhovující a dlouhodobě neudržitelný.

S nedostatečnou úpravou se snaží vypořádat současná doktrína, která je však v otázce řešení problému rozpolcená a dochází k různým závěrům. Zvažují se výklady, které dovozují subsidiaritu použití ustanovení o nadacích, nebo ji naopak odmítají, anebo ve velmi omezené míře připouštějí za použití analogie (srov. např. Ronovská, K.: Nadační fond po rekodifikaci soukromého práva. Subsidiarita, či analogie uvnitř nadačního práva? in Právní rozhledy 13–14/2013, s. 494 an., Ronovská, K., Havel. B.: Nadační fond v realitě nového občanského zákoníku in Právní rozhledy 3/2014, s. 82, nebo Ronovská, K. in Lavický, P. a kol: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654), 1. Vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1519–1520). Právní nejistota, která tímto vzniká, je nežádoucí a praxe si s ní nedokáže poradit.

Původní návrh NOZ se subsidiárním použitím nadačního práva pro nadační fondy počítal (srov. § 301 odst. 1 osnovy NOZ ve znění z dubna 2009: „Právní poměry fundací se spravují ustanoveními o jejich právních formách. Nejsou-li taková ustanovení, použijí se na tyto poměry přiměřeně ustanovení o nadacích.“ dostupné na obcanskyzakonik­.justice.cz/fi­leadmin/Navrh_ob­canskeho_zako­niku__duben_2009_­.pdf). Ustanovení však později z návrhu vypadlo, aniž by byla úprava odpovídajícím způsobem doplněna. V účinném znění tak výslovné řešení chybí a lze je i s ohledem na výše zmíněný historický kontext výkladem dovodit jen obtížně (Lavický, P. a kol: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. Vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1315). Návrh tak pravidlo v modifikované podobě vrací výslovně zpět. Stejně jako se úprava nadací subsidiárně použije pro ústav, použije se podle navrhovaného ustanovení přiměřeně i na nadační fondy.

Uvedené řešení odpovídá původnímu záměru zákonodárce, přechodnému ustanovení v § 3049 odst. 3 NOZ i § 398 odst. 3 NOZ, který pro nadační fondy vylučuje aplikaci některých ustanovení nadačního práva. Koresponduje však i s úpravou účinnou do konce roku 2013, podle níž byla úprava nadací a nadačních fondů až na výjimky plynoucí z rozdílů mezi oběma právnickými osobami obdobná (srov. zákon o nadacích a nadačních fondech).

K aplikaci ustanovení o nadacích bude docházet přiměřeně, neboť jen tak lze nejlépe zohlednit vztah obou typů právnických osob. Byť se oba typy fundací v mnoha ohledech podobají, existují mezi nimi rozdíly. Ty pak determinují, jaká ustanovení z nadačního práva se na nadační fond použijí a aplikace jakých ustanovení naopak bude z povahy věci vyloučena. Jedná se zejména o skutečnost, že nadační fond může být zřízen i na dobu určitou, nevytváří nadační jistinu ani nadační kapitál, jeho majetek nemusí splňovat požadavek trvalého výnosu a může dojít k jeho kompletnímu spotřebování. Obecně je tak úprava nadačního fondu volnější a podmínky pro nakládání s jeho majetkem nejsou tak přísně regulovány.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
24/09/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Nadační fond se zakládá zakládací listinou nebo pořízením pro případ smrti.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 394 až 401

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
(1)

Zakladatelské právní jednání obsahuje alespoň

  1. název a sídlo nadačního fondu,
  2. jméno zakladatele a jeho bydliště nebo sídlo,
  3. vymezení účelu, pro který se nadační fond zakládá,
  4. údaj o výši vkladu, popřípadě o jeho nepeněžitém předmětu,
  5. počet členů správní rady i jména a bydliště jejích prvních členů a údaj, jakým způsobem členové správní rady za nadační fond jednají,
  6. počet členů dozorčí rady i jména a bydliště jejích prvních členů, nebo jméno a bydliště prvního revizora,
  7. určení správce vkladů a
  8. podmínky pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu nebo vymezení okruhu činností, jež nadační fond může vzhledem k svému účelu vykonávat.
(2)

Zakládá-li se nadační fond pořízením pro případ smrti a neurčí-li zakladatel ani způsob jmenování prvních členů správní a dozorčí rady, popřípadě prvního revizora, jmenuje je vykonavatel závěti; jinak je jmenuje soud na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 394 až 401

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0

Nadační fond vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 394 až 401

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0
(1)

Majetek nadačního fondu tvoří soubor vzniklý z vkladů a darů, jejichž předmět nemusí splňovat předpoklad trvalého výnosu. Co je v majetku nadačního fondu, nelze zastavit, ani jinak použít k zajištění dluhu; k právnímu jednání, které tomu odporuje, se nepřihlíží.

(2)

Majetek nadačního fondu lze zcizit, je-li to v souladu s účelem nadačního fondu. Lze jej též použít k investici považované za obezřetnou.

(3)

Nadační fond nevytváří nadační jistinu ani nadační kapitál.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 394 až 401

0
(1)

Připustí-li to výslovně zakladatelské právní jednání, může správní rada rozhodnout po předchozím vyjádření dozorčí rady nebo revizora o změně právní formy nadačního fondu na nadaci. Rozhodnutí o změně právní formy musí obsahovat alespoň označení nadačního fondu názvem, sídlem a identifikujícím údajem a náležitosti stanovené pro nadační listinu.

(2)

Rozhodnutí vyžaduje formu veřejné listiny.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 394 až 401

0
(1)

Nejméně třicet dnů před zasedáním správní rady zveřejní nadační fond oznámení o záměru změnit právní formu.

(2)

Věřitel nadačního fondu, který přihlásí svou pohledávku do šesti měsíců ode dne, kdy se zápis změny stal účinným vůči třetím osobám, může žádat zajištění své pohledávky dostatečnou jistotou, zhorší-li se v důsledku změny právní formy dobytnost pohledávky. Prokáže-li věřitel, že se v důsledku změny právní formy dobytnost jeho pohledávky zhorší podstatným způsobem, náleží mu dostatečná jistota ještě před zápisem změny právní formy do veřejného rejstříku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 394 až 401

0
(1)

Není-li trvale možné, aby nadační fond nadále plnil svůj účel, rozhodne správní rada o zrušení nadačního fondu s likvidací a zvolí likvidátora.

(2)

Neplní-li nadační fond účel, ke kterému byl zřízen, soud jej zruší na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem, a nařídí jeho likvidaci.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 394 až 401

0
15/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Předpis č.…

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback