Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 419

0
20/08/2013 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Díl 4

Spotřebitel a profesionál 1)

§ 419

(1) Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem profesionálem nebo s ním jinak jedná.

(2) Profesionálem je jakákoli osoba soukromého nebo veřejného práva jednající osobně nebo prostřednictvím jiného, kdo vystupuje jejím jménem nebo na její účet, ve vztahu ke spotřebitelům v rámci své obchodní, průmyslové nebo řemeslné činnosti či při výkonu svobodného povolání.

K § 419 a 420:

Do právního řádu se navrhuje zavést pojem profesionála jako ustálený termín evropských směrnic o ochraně spotřebitele. Smyslem tohoto návrhu je srozumitelnější legislativní rozlišení, které využívá širší pojem profesionála pro účely spotřebitelského práva, zatímco pojem podnikatele by měl být nadále vyhrazen pro účely obchodněprávní. Tím se odstraňuje neblahý stav nastolený měněnou úpravou, který totožný termín „podnikatel“ užíval v různých kontextech v různých významech, což odporuje zásadám správného zákonodárství.

Navrhovaná definice je inspirována vymezením profesionála pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES. Podle čl. 2 odst. 2 směrnice č. 2011/83/EU je profesionálem (český překlad používá pojem obchodník) jako „fyzická nebo právnická osoba bez ohledu na to, zda je v soukromém či veřejném vlastnictví, která jedná i prostřednictvím jiné osoby jednající jejím jménem nebo v jejím zastoupení, za účelem, který lze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání v souvislosti se smlouvami, na které se vztahuje tato směrnice“. Navrhovaná definice se jeví jako vhodná, neboť je dostatečně široká, aby v sobě obsáhla v některých případech rozdílné znaky přítomné v definicích v jiných směrnicích provedených v občanském zákoníku.

1) Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřimě­řených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009 o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES.

Diskuze
[1] Bystrik Bugan / 21. 8. 2014 / Pojem "profesionál"

Domnívám se, že zvolený pojem profesionál může být zavádějící. Směrnice 2011/83/ES obsahuje v čl. 2 odst. 2 sice ve francouzštině pojem „professionnel“ avšak spíše ve významu odborník, v angličtině je pojem „trader“ a v němčině „Unternehmer“.

[2] Robert Pelikán / 22. 8. 2014 / reakce na: [1] / RE: Pojem "profesionál"

Zvolit vhodný termín tu není nijak jednoduché: např. doslovný překlad německého Unternehmer by byl „podnikatel“, jenže našemu pojmu „podnikatel“ v Německu odpovídá Kaufmann, tedy obchodník. Překlad německého termínu tedy použít nejde. Anglický trader by se dal přeložit jako obchodník, což je pojem u nás v současné terminologii volný, historicky ovšem svázaný s obchodním právem. Z těchto důvodů jsme zvolili termín profesionál, který je volný a nemá ani historické konotace, a který se nám zároveň zdá být srozumitelný.

[3] Martin Archalous / 22. 8. 2014 / reakce na: [2] Robert Pelikán / RE: Pojem "profesionál"

Pokud tedy nebylo jednoduché zvolit vhodný termín a existuje několik prakticky stejně vhodných řešení, nebylo by lepší, v zájmu stability a snižování zátěže, nechat to, co tam je? Nebo je pojem „podnikatel“ z nějakého důvodu nevhodný?

[4] Robert Pelikán / 22. 8. 2014 / reakce na: [3] / RE: Pojem "profesionál"

No „podnikatel“ je právě zcela nevhodný, protože je zároveň v zákoníku používán v jiném smyslu, to se přece nedělá, aby mělo jedno slovo dva významy dokonce v jediném zákoně… Píšeme to v důvodové zprávě.

[5] Jan Smutný / 24. 8. 2014 / reakce na: [4] Robert Pelikán / RE: Pojem "profesionál"

A v čem to dělá praxi problémy?

11/12/2016 / David Šimonek

Definice spotřebitele ve vazbě…

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

§ 13 BGB (k 14. 8. 2014) –…

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback