(1)

Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.

(2)

Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 420 až 422

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

§ 2(1) ObchZ – zdroj inspirace

0
04/02/2015 / Admin Tým

Čl. 4. všeobecného obchodního…

0
(1)

Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon.

(2)

Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 420 až 422

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

§ 2(2) ObchZ – zdroj inspirace

0

Podnikatel, který nemá obchodní firmu, právně jedná při svém podnikání pod vlastním jménem; připojí-li k němu dodatky charakterizující blíže jeho osobu nebo obchodní závod, nesmí být klamavé.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 420 až 422

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

§ 8(2) ObchZ – zdroj inspirace

0

Obchodní firma

(1)

Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel nesmí mít víc obchodních firem.

(2)

Ochrana práv k obchodní firmě náleží tomu, kdo ji po právu použil poprvé. Kdo byl dotčen ve svém právu k obchodní firmě, má stejná práva jako při ochraně před nekalou soutěží.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 423 až 425

0
11/03/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Zákon č. 513…

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0

Obchodní firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou ani nesmí působit klamavě.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 423 až 425

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Zákon č. 513…

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
(1)

Člověk se zapíše do obchodního rejstříku pod obchodní firmou tvořenou zpravidla jeho jménem. Změní-li se jeho jméno, může používat v obchodní firmě i nadále své dřívější jméno; změnu jména však uveřejní.

(2)

Zapíše-li se člověk do obchodního rejstříku pod jinou obchodní firmou než pod svým jménem, musí být zřejmé, že nejde o obchodní firmu právnické osoby.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 423 až 425

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
06/01/2015 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Je-li více obchodních závodů několika podnikatelů spojeno do podnikatelského seskupení, mohou jejich jména nebo obchodní firmy obsahovat shodné prvky; veřejnost však musí být schopna je odlišit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 426

0
(1)

Kdo nabude obchodní firmu, má právo ji používat, pokud k tomu má souhlas svého předchůdce nebo jeho právního nástupce; vyžaduje se však, aby k obchodní firmě připojil údaj vyjadřující právní nástupnictví.

(2)

Při přeměně právnické osoby přejde obchodní firma na právního nástupce, pokud s tím souhlasí; souhlas jiné osoby se nevyžaduje. Má-li právnická osoba více právních nástupců a neurčí-li se, na kterého z nich obchodní firma přechází, nepřejde obchodní firma na žádného z nich.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 427

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0

Odvolat souhlas s užitím svého jména v obchodní firmě právnické osoby má právo ten, kdo k tomu má tak závažný důvod, že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby jeho jméno bylo v obchodní firmě využíváno; takovým důvodem může být zejména změna převažující povahy podnikání právnické osoby nebo změna vlastnické struktury obchodní korporace. Za těchto podmínek má právo odvolat souhlas i právní nástupce osoby, která souhlas udělila.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 428

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Zákon č. 513…

0
(1)

Sídlo podnikatele se určí adresou zapsanou ve veřejném rejstříku. Nezapisuje-li se fyzická osoba jako podnikatel do veřejného rejstříku, je jeho sídlem místo, kde má hlavní obchodní závod, popřípadě kde má bydliště.

(2)

Uvádí-li podnikatel jako své sídlo jiné místo než své sídlo skutečné, může se každý dovolat i jeho skutečného sídla. Proti tomu, kdo se dovolá sídla podnikatele zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže podnikatel namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 429 až 435

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Zákon č. 513…

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
04/02/2015 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Zastoupení podnikatele

(1)

Pověří-li podnikatel někoho při provozu obchodního závodu určitou činností, zastupuje tato osoba podnikatele ve všech jednáních, k nimž při této činnosti obvykle dochází.

(2)

Podnikatele zavazuje i jednání jiné osoby v jeho provozovně, pokud byla třetí osoba v dobré víře, že jednající osoba je k jednání oprávněna.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 429 až 435

0
14/03/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

(Změna rubriky na nadpis)

§ 430

Zastoupení podnikatele

(1) Pověří-li podnikatel někoho při provozu obchodního závodu určitou činností, zastupuje tato osoba podnikatele ve všech jednáních, k nimž při této činnosti obvykle dochází.

(2) Podnikatele zavazuje i jednání jiné osoby v jeho provozovně, pokud byla třetí osoba v dobré víře, že jednající osoba je k jednání oprávněna Překročí-li zástupce podnikatele zástupčí oprávnění, podnikatele právní jednání zavazuje; to neplatí, věděla-li třetí osoba o překročení nebo musela-li o něm vědět vzhledem k okolnostem případu.

K § 430 a 431:

Navrhuje se systematicky upravit § 430 a 431 NOZ tak, že ustanovení věnující se překročení zástupčího oprávnění bude upraveno spolu se zákonným zastoupením podnikatele v § 430 NOZ a úprava nepřikázaného jednatelství v provozovně přesunuta do § 431 NOZ. Stávající znění § 430 odst. 2 NOZ upravuje nepřikázané jednatelství spolu se zastoupením podnikatele, což není ze systematického hlediska vhodné. Zároveň se navrhuje změnit rubriku „Zastoupení podnikatele“ na stejnojmenný nadpis pouze u § 430 NOZ, neboť nepřikázané jednatelství (dříve § 430 odst. 2, nově § 431) zastoupením není. V souvislosti s touto změnou se navrhuje upravit formulaci nezmocněného jednatelství po vzoru § 16 ObchZ tak, aby bylo zřejmé, že jde právě o jednání neoprávněné.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

§ 13(1) ObchZ, § 15 ObchZ –…

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

§ 16 ObchZ – zdroj inspirace

0
11/09/2014 / Admin Tým

§ 80 středního kodexu – zdroj…

0

Překročí-li zástupce podnikatele zástupčí oprávnění, podnikatele právní jednání zavazuje; to neplatí, věděla-li třetí osoba o překročení nebo musela-li o něm vědět vzhledem k okolnostem případu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 429 až 435

0
12/03/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

§ 15 ObchZ – zdroj inspirace

0
(1)

Osoba, která vystupuje jako podnikatelův zástupce při provozu obchodního závodu, nesmí bez souhlasu podnikatele činit na vlastní nebo cizí účet nic, co spadá do oboru obchodního závodu. Stane-li se tak, může se podnikatel domáhat, aby se jeho zástupce takového jednání zdržel.

(2)

Jednal-li zástupce na vlastní účet, může se podnikatel domáhat, aby zástupcovo jednání bylo prohlášeno za učiněné na jeho účet. Jednal-li zástupce na cizí účet, může se podnikatel domáhat, aby mu bylo postoupeno právo na odměnu nebo aby mu byla vydána odměna již poskytnutá. Tato práva zanikají, pokud nebyla uplatněna do tří měsíců ode dne, kdy se podnikatel o jednání dozvěděl, nejpozději však rok ode dne, kdy k jednání došlo.

(3)

Namísto práva podle odstavce 2 může podnikatel požadovat náhradu škody; to však jen tehdy, měl-li a mohl zástupce vědět, že svou činností podnikatele poškozuje. Měl-li a mohl vědět také ten, v jehož prospěch podnikatelův zástupce nedovoleně jednal, že jde o činnost poškozující podnikatele, je povinen k náhradě škody také on.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 429 až 435

0
20/08/2013 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
(1)

Kdo jako podnikatel vystupuje vůči dalším osobám v hospodářském styku, nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran.

(2)

Má se za to, že slabší stranou je vždy osoba, která vůči podnikateli v hospodářském styku vystupuje mimo souvislost s vlastním podnikáním.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 429 až 435

0
25/03/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
10/07/2014 / Michaela Remešová

K limitům omezení slabší strany

0

Dá-li podnikatel veřejnosti najevo, ve kterém místě podniká, umožní veřejnosti vstupovat s ním v tomto místě do právního styku v určené provozní době; jinak v době obvyklé.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 429 až 435

0
17/04/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten.

(2)

Na listině podle odstavce 1 lze uvést i další údaje, nejsou-li způsobilé vyvolat klamavý dojem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 429 až 435

0
14/08/2014 / Zuzana Sonrisa

Zdroj inspirace: Směrnice 68…

0
05/01/2015 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback