(1)

Soud jmenuje opatrovníka právnické osobě, která to potřebuje, aby mohly být spravovány její záležitosti nebo aby mohla být hájena její práva.

(2)

Opatrovníkem právnické osoby může soud jmenovat jen osobu, která splňuje podmínky stanovené pro způsobilost být členem statutárního orgánu. Přestane-li opatrovník tyto podmínky splňovat, oznámí to soudu bez zbytečného odkladu. Dozví-li se soud, že opatrovník uvedené podmínky nesplňuje, nahradí ho bez zbytečného odkladu novým opatrovníkem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 486 až 488

0
01/08/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Pokud jde o osobu opatrovníka, musí být taková osoba způsobilá být členem statutárního orgánu právnické osoby. Obecně může být členem statutárního orgánu jak fyzická osoba, tak i osoba právnická. Z toho vyplývá, že i opatrovníkem může být také právnická osoba. Podmínku způsobilosti být členem statutárního orgánu je však třeba vykládat s ohledem na konkrétní právnickou osobu, resp. právní formu právnické osoby. Obecné pravidlo o tom, že členem statutárního orgánu může být právnická osoba, totiž v některých případech neplatí. Tak například zákon o obchodních korporacích v případě akciové společnosti s monistickou strukturou upravuje výjimku, neboť v § 463 odst. 2 ZOK stanoví, že statutárním ředitelem může být jen fyzická osoba. Lze se proto důvodně domnívat, že opatrovníkem akciové společnosti s monistickou strukturou může být jmenována pouze fyzická osoba. Tento závěr lze podpořit i teleologickým výkladem. Platí totiž, že ačkoliv opatrovník není statutárním orgánem právnické osoby, ve skutečnosti bude vykonávat funkce, které statutární orgán běžně vykonává. V praxi bude opatrovník jmenován zejména v případech, kdy obchodní společnost bude postižena rozsáhlým rozvratem, přičemž nebude postačovat jmenování nových členů statutárního orgánu. Postavení opatrovníka se tak do značné míry blíží, nebude-li v některých případech naprosto totožné, s postavením statutárního orgánu právnické osoby. V takové situaci by proto bylo nelogické, kdybychom dovodili, že opatrovníkem akciové společnosti s monistickou strukturou může být právnická osoba, a to i přesto, že statutární orgánem takové akciové společnosti je statutární ředitel, kterým může být jen fyzická osoba.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
22/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
(1)

Pro práva a povinnosti opatrovníka právnické osoby platí obdobně ustanovení o právech a povinnostech člena statutárního orgánu. Působnost opatrovníka se přiměřeně řídí ustanoveními o působnosti statutárního orgánu.

(2)

Soud opatrovníku uloží, aby s odbornou péčí usiloval o řádné obnovení činnosti statutárního orgánu právnické osoby; je-li toho třeba, soud působnost opatrovníka dále vymezí s přihlédnutím k působnosti dalších orgánů právnické osoby, popřípadě i k právům společníků.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 486 až 488

0
01/08/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
22/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0

Určuje-li zakladatelské právní jednání, že má být právnické osobě jako opatrovník jmenována určitá osoba, soud takovou osobu opatrovníkem jmenuje, pokud je k tomu způsobilá a souhlasí se jmenováním.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 486 až 488

0
31/07/2014 / Martin Sztefek

Mateřská společnost jako…

0
22/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback