Věc v právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 489 až 493

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
30/03/2015 / Martin Archalous

Virtuální věci a virtuální měny

0
20/02/2018 / Petr Bělovský

Věc v římském právu

0
31/07/2014 / Jiří Remeš

§ 285 ABGB (k 1. 1. 1925) –…

0
31/03/2018 / Petr Bělovský

Corpus Iuris Civilis

0

Věc určená k obecnému užívání je veřejný statek.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 489 až 493

0
05/09/2014 / Admin Tým

§ 287 ABGB (k 1. 1. 1925) –…

0
(1)

Plod je to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno jejím obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka nebo bez něho.

(2)

Užitky jsou to, co věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 489 až 493

0

Vymezení plodů, tak, jak je nalezneme v tomto ustanovení, vychází ve své podstatě z chápání plodů v římském právu, ovšem pouze částečně, protože občanský zákoník zná vedle plodů také užitky, pod nimiž musíme rozumět výnosy (viz Důvodová zpráva, s. 488). Římské právo je sice znalo také, ale označovalo je jinak. Plody vymezené občanským zákoníkem jsou v římském právu plody přirozenými (fructi naturales). Jedná se nejen např. o mláďata zvířat, ovoce, plodiny (ve smyslu obilí), ale počítala se mezi ně také např. vlna či tuk domácích zvířat. Pod plody římské právo řadilo také plodiny, což bylo zejména obilí, zelenina, ale rovněž např. hlína nebo dřevo. Užitky jsou pak v římském právu označovány jako plody civilní (fructi civiles), přičemž podstata obou je stejná. Jako typický příklad lze uvést zejména úroky, nájemné nebo pachtovné. Aby takovéto výnosy byly za plody považovány a zejména, aby věc, která je přinášela, měla povahu věci plodonosné, vyžadovalo římské právo, aby byla k získávání výnosů (civilních plodů) používána opakovaně a pravidelně.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
05/09/2014 / Admin Tým

§ 404 ABGB – zdroj inspirace

0
05/09/2014 / Admin Tým

§ 110 část první, kniha druhá…

0
05/03/2018 / Petr Bělovský

Corpus Iuris Civilis

0
31/03/2018 / Petr Bělovský

Corpus Iuris Civilis

0
(1)

Hodnota věci, lze-li ji vyjádřit v penězích, je její cena. Cena věci se určí jako cena obvyklá, ledaže je něco jiného ujednáno nebo stanoveno zákonem.

(2)

Mimořádná cena věci se stanoví, má-li se její hodnota nahradit, s přihlédnutím ke zvláštním poměrům nebo ke zvláštní oblibě vyvolané náhodnými vlastnostmi věci.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 489 až 493

0

§ 1255 NOZ (Zánik práva stavby), § 2969 NOZ (Náhrada při poškození)

Zatím žádné diskuzní příspěvky

Měřítko soudního odhadu

§ 304

Určitá hodnota věci slove její cena. Má-li býti nějaká věc soudem oceněna, musí se odklad státi podle určité sumy peněz.

Řádná a mimořádná cena

§ 305

Odhadne-li se věc podle užitku, který se zřetelem k době a místě obvykle a všeobecně skýtá, stanoví se řádná a obecná cena; hledí-li se však ku zvláštním poměrům a ku zvláštní oblibě, založené na náhodných vlastnostech věci, kterou má ten, jemuž hodnota se musí nahraditi, vzniká cena mimořádná.

Kterou jest vzíti při soudních odhadech za směrnici

§ 306

Ve všech případech, kdy není nic jiného vymíněno ani zákonem nařízeno, musí býti při odhadu věci vzata za směrnici obecná cena.

Zatím žádné diskuzní příspěvky

Lidské tělo ani jeho části, třebaže byly od těla odděleny, nejsou věcí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 489 až 493

0
03/09/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

V tom, že člověk není považován za věc a nemůže být tedy objektem právních jednání, nýbrž pouze jejich subjektem, se římské právo i současná právní úprava shodují. Římské právo však šlo v tomto ohledu ještě dále a zcela z právních jednání vylučovalo také části lidského těla, i kdyby došlo k jejich oddělení jakýmkoli způsobem. Tento rigidní přístup je patrný také z dále citovaného textu Domitia Ulpiana, který vylučuje v případě zranění použít přímo žalobu (actio directa) podle Aquiliova zákona (ten se totiž týkal pouze věcí). Domáhat se náhrady škody bylo možné pouze tak, že soudní úředník (praetor) povolil projednat tzv. žalobu obdobnou (actio utilis), tedy od Aquiliova zákona odvozenou.

Kromě svobodných lidí, římských občanů i cizinců, však ve starověkém Římě žili také otroci, kteří byli pokládáni za věci, a to se všemi důsledky s tím spojenými. Mohli být tedy běžně předmětem všech právních jednání a volné nakládání jejich vlastníky s nimi bylo omezováno pouze postupně. Jednalo se například o doporučení, aby v případě prodeje otroků byly „rodiny“ otroků prodávány společně, a pokud to nebude možné, pak aby alespoň byly prodány jednomu novému vlastníkovi matka s dětmi. Později za císařství byla omezována možnost vlastníků zbavit je svévolně života (viz např. konstituce císaře Konstanina z roku 319, Cod. Theod. 9, 12, 1). Jakmile však otrok zemřel, měly jeho pozůstatky stejnou právní povahu jako svobodného člověka a také jeho hrob měl charakter zasvěceného místa (viz komentář k § 490).

Zatím žádné diskuzní příspěvky

Ulpianus Dig. 9, 2, 13 pr. (části lidského těla)

Svobodný člověk má pro sebe žalobu obdobnou žalobě z Aquiliova zákona. Přímou totiž nemá, neboť nikdo není pokládán za vlastníka vlastních končetin. Pro uprchlého otroka ji však má.

[Liber homo suo nomine utilem aquiliae habet actionem: directam enim non habet, quoniam dominus membrorum suorum nemo videtur. fugitivi autem nomine dominus habet.]

Zatím žádné diskuzní příspěvky

Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 494

0
20/08/2013 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
08/01/2014 / Gábina

zástavní právo ke stádu krav

2

Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek. Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 495

0
05/09/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
05/09/2014 / Admin Tým

§ 6 ObchZ – zdroj inspirace

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback