Všeobecná ustanovení

Na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 574 až 579

0
12/11/2017 / Admin Tým

čl. II.- 8: 106 DCFR - zdroj…

0
02/11/2014 / Jiří Remeš

II.ÚS 625/03, N 84/37 SbNU 157 …

0

Má-li neplatné právní jednání náležitosti jiného právního jednání, které je platné, platí toto jiné právní jednání, pokud je z okolností zřejmé, že vyjadřuje vůli jednající osoby.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 574 až 579

0
31/03/2014 / Daniel Pospíšil

Nepoužitelnost ustanovení § 575…

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 41a odst. 1 SOZ - zdroj…

0

Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 574 až 579

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 41 SOZ - zdroj inspirace

0
12/11/2017 / Admin Tým

čl. II.- 7: 213 DCFR - zdroj…

0

Je-li důvod neplatnosti jen v nezákonném určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu, soud rozsah změní tak, aby odpovídal spravedlivému uspořádání práv a povinností stran; návrhy stran přitom vázán není, ale uváží, zda by strana k právnímu jednání vůbec přistoupila, rozpoznala-li by neplatnost včas.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 574 až 579

0
22/04/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Chyby v psaní nebo v počtech nejsou právnímu jednání na újmu, je-li jeho význam nepochybný.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 574 až 579

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 37 odst. 3 SOZ - zdroj…

0
(1)

Způsobil-li někdo neplatnost právního jednání, nemá právo namítnout neplatnost nebo uplatnit z neplatného právního jednání pro sebe výhodu.

(2)

Kdo způsobil neplatnost právního jednání, nahradí škodu z toho vzniklou straně, která o neplatnosti nevěděla.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 574 až 579

0
22/04/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 40a SOZ - zdroj inspirace

0

Hlavní důvody neplatnosti

(1)

Neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.

(2)

Neplatné je právní jednání, pokud má být podle něho plněno něco nemožného.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 580 až 585

0
26/03/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
28/10/2014 / Jiří Remeš

"Zneplatňování" ponovu

0
28/10/2014 / Jiří Remeš

II.ÚS 87/04, nález Ústavního…

0

Není-li osoba plně svéprávná, je neplatné právní jednání, ke kterému není způsobilá. Neplatné je i právní jednání osoby jednající v duševní poruše, která ji činí neschopnou právně jednat.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 580 až 585

0
22/04/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Není-li právní jednání učiněno ve formě ujednané stranami nebo stanovené zákonem, je neplatné, ledaže strany vadu dodatečně zhojí. Zahrnuje-li projev vůle současně více právních jednání, nepůsobí nedostatek formy vyžadované pro některé z nich sám o sobě neplatnost ostatních.

(2)

Není-li dodržena forma právního jednání ujednaná stranami, lze neplatnost namítnout, jen nebylo-li již plněno. To platí i tehdy, vyžadují-li formu určitého právního jednání ustanovení části čtvrté tohoto zákona.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 580 až 585

0
20/02/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 40 odst. 1 SOZ - zdroj…

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 40a SOZ - zdroj inspirace

0

Omyl

Jednal-li někdo v omylu o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl uveden druhou stranou, je právní jednání neplatné.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 580 až 585

0
22/04/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
16/02/2015 / Admin Tým

§ 871 ABGB

0
(1)

Týká-li se omyl vedlejší okolnosti, kterou ani strany neprohlásily za rozhodující, je právní jednání platné, ale osoba uvedená v omyl má vůči původci omylu právo na přiměřenou náhradu.

(2)

Bylo-li právně jednáno v omylu vyvolaném lstí, je právní jednání neplatné, třebaže se omyl týká jen vedlejší okolnosti.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 580 až 585

0
24/04/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Uvedené ustanovení vychází z ustanovení §872 ABGB, podle něhož platilo, že „netýká-li se však omyl ani hlavní věci, ani podstatné její vlastnosti, nýbrž okolnosti vedlejší; zůstává smlouva vždy ještě platnou, pokud obě strany se dohodly o hlavní věci a vedlejší okolnost neprohlásily za rozhodnou; osobě uvedené v omyl budiž však původcem omylu dána přiměřená náhrada.“ Pojem přiměřené náhrady však může svádět k výkladu, že jde o náhradu škody. Jak však již dovozovala prvorepubliková literatura, nárok na přiměřenou náhradu není nárokem na náhradu škody (např. Sedláček, J.: Obligační právo. Obecné nauky o právní jednáních obligačních a o splnění závazků. Brno, 1933, s. 76.). Vedle toho má strana uvedená v omyl zachováno právo na náhradu škody (viz tamtéž).

Zatím žádné diskuzní příspěvky
16/02/2015 / Admin Tým

§ 870 a 872 ABGB - zdroj…

0

Vyvolala-li omyl jednajícího osoba třetí, je právní jednání platné. Měla-li však osoba, s níž se právně jednalo, na činu třetí osoby podíl, anebo o něm věděla či alespoň musela vědět, považuje se i tato osoba za původce omylu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 580 až 585

0

Následky neplatnosti

(1)

Je-li neplatnost právního jednání stanovena na ochranu zájmu určité osoby, může vznést námitku neplatnosti jen tato osoba.

(2)

Nenamítne-li oprávněná osoba neplatnost právního jednání, považuje se právní jednání za platné.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 586 až 588

0
19/03/2014 / Jiří Remeš

Žalovat pro relativní…

2
22/07/2014 / Jiří Remeš

§ 267 ObchZ (ve znění do 31. 12…

0
06/08/2014 / Admin Tým

Zdroj inspirace: Zákoník…

0
(1)

Kdo byl k právnímu jednání přinucen hrozbou tělesného nebo duševního násilí vyvolávající vzhledem k významu a pravděpodobnosti hrozícího nebezpečí i k osobním vlastnostem toho, jemuž bylo vyhrožováno, jeho důvodnou obavu, má právo namítnout neplatnost právního jednání.

(2)

Kdo přivedl jiného k právnímu jednání hrozbou nebo lstí, nahradí vždy újmu z toho vzniklou.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 586 až 588

0
22/04/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
12/11/2017 / Admin Tým

čl. 4: 108 PECL - zdroj…

0

Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek. To platí i v případě, že právní jednání zavazuje k plnění od počátku nemožnému.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 586 až 588

0
13/08/2013 / Lenka Šídlová

absolutní neplatnost

2

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback