Všeobecná ustanovení

Na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 574 až 579

0
12/11/2017 / Admin Tým

čl. II.- 8: 106 DCFR - zdroj…

0
02/11/2014 / Jiří Remeš

II.ÚS 625/03, N 84/37 SbNU 157 …

0

Má-li neplatné právní jednání náležitosti jiného právního jednání, které je platné, platí toto jiné právní jednání, pokud je z okolností zřejmé, že vyjadřuje vůli jednající osoby.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 574 až 579

0
31/03/2014 / Daniel Pospíšil

Nepoužitelnost ustanovení § 575…

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 41a odst. 1 SOZ - zdroj…

0

Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 574 až 579

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 41 SOZ - zdroj inspirace

0
12/11/2017 / Admin Tým

čl. II.- 7: 213 DCFR - zdroj…

0

Je-li důvod neplatnosti jen v nezákonném určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu, soud rozsah změní tak, aby odpovídal spravedlivému uspořádání práv a povinností stran; návrhy stran přitom vázán není, ale uváží, zda by strana k právnímu jednání vůbec přistoupila, rozpoznala-li by neplatnost včas.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 574 až 579

0
22/04/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Chyby v psaní nebo v počtech nejsou právnímu jednání na újmu, je-li jeho význam nepochybný.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 574 až 579

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 37 odst. 3 SOZ - zdroj…

0
(1)

Způsobil-li někdo neplatnost právního jednání, nemá právo namítnout neplatnost nebo uplatnit z neplatného právního jednání pro sebe výhodu.

(2)

Kdo způsobil neplatnost právního jednání, nahradí škodu z toho vzniklou straně, která o neplatnosti nevěděla.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 574 až 579

0
22/04/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 40a SOZ - zdroj inspirace

0

Hlavní důvody neplatnosti

(1)

Neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.

(2)

Neplatné je právní jednání, pokud má být podle něho plněno něco nemožného.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 580 až 585

0
26/03/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
28/10/2014 / Jiří Remeš

"Zneplatňování" ponovu

0
28/10/2014 / Jiří Remeš

II.ÚS 87/04, nález Ústavního…

0

Není-li osoba plně svéprávná, je neplatné právní jednání, ke kterému není způsobilá. Neplatné je i právní jednání osoby jednající v duševní poruše, která ji činí neschopnou právně jednat.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 580 až 585

0
22/04/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Není-li právní jednání učiněno ve formě ujednané stranami nebo stanovené zákonem, je neplatné, ledaže strany vadu dodatečně zhojí. Zahrnuje-li projev vůle současně více právních jednání, nepůsobí nedostatek formy vyžadované pro některé z nich sám o sobě neplatnost ostatních.

(2)

Není-li dodržena forma právního jednání ujednaná stranami, lze neplatnost namítnout, jen nebylo-li již plněno. To platí i tehdy, vyžadují-li formu určitého právního jednání ustanovení části čtvrté tohoto zákona.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 580 až 585

0
20/02/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 40 odst. 1 SOZ - zdroj…

0
12/11/2017 / Admin Tým

§ 40a SOZ - zdroj inspirace

0

Omyl

Jednal-li někdo v omylu o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl uveden druhou stranou, je právní jednání neplatné.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 580 až 585

0
22/04/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
16/02/2015 / Admin Tým

§ 871 ABGB

0
(1)

Týká-li se omyl vedlejší okolnosti, kterou ani strany neprohlásily za rozhodující, je právní jednání platné, ale osoba uvedená v omyl má vůči původci omylu právo na přiměřenou náhradu.

(2)

Bylo-li právně jednáno v omylu vyvolaném lstí, je právní jednání neplatné, třebaže se omyl týká jen vedlejší okolnosti.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 580 až 585

0
24/04/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
01/08/2014 / Martin Sztefek

Přiměřená náhrada vs. náhrada…

0
16/02/2015 / Admin Tým

§ 870 a 872 ABGB - zdroj…

0

Vyvolala-li omyl jednajícího osoba třetí, je právní jednání platné. Měla-li však osoba, s níž se právně jednalo, na činu třetí osoby podíl, anebo o něm věděla či alespoň musela vědět, považuje se i tato osoba za původce omylu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 580 až 585

0

Následky neplatnosti

(1)

Je-li neplatnost právního jednání stanovena na ochranu zájmu určité osoby, může vznést námitku neplatnosti jen tato osoba.

(2)

Nenamítne-li oprávněná osoba neplatnost právního jednání, považuje se právní jednání za platné.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 586 až 588

0
19/03/2014 / Jiří Remeš

Žalovat pro relativní…

2

§ 267
(1) Jestliže je neplatnost právního úkonu stanovena pouze na ochranu některého účastníka, může se této neplatnosti dovolávat pouze tento účastník. To neplatí pro smlouvy uzavřené podle části druhé tohoto zákona.
(2) Ve vztazích upravených tímto zákonem neplatí ustanovení § 49 občanského zákoníku.
(3) Je-li součástí jinak neplatné smlouvy dohoda o volbě práva nebo tohoto zákona (§ 262) nebo dohoda o řešení sporu mezi smluvními stranami, jsou tyto dohody neplatné pouze v případě, že se na ně vztahuje důvod neplatnosti. Neplatnost těchto dohod se naopak netýká neplatnosti smlouvy, jejíž jsou součásti.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
06/08/2014 / Admin Tým

Zdroj inspirace: Zákoník…

0
(1)

Kdo byl k právnímu jednání přinucen hrozbou tělesného nebo duševního násilí vyvolávající vzhledem k významu a pravděpodobnosti hrozícího nebezpečí i k osobním vlastnostem toho, jemuž bylo vyhrožováno, jeho důvodnou obavu, má právo namítnout neplatnost právního jednání.

(2)

Kdo přivedl jiného k právnímu jednání hrozbou nebo lstí, nahradí vždy újmu z toho vzniklou.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 586 až 588

0
22/04/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
12/11/2017 / Admin Tým

čl. 4: 108 PECL - zdroj…

0

Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek. To platí i v případě, že právní jednání zavazuje k plnění od počátku nemožnému.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 586 až 588

0
13/08/2013 / Lenka Šídlová

absolutní neplatnost

2

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback