Obecná ustanovení

(1)

Promlčecí lhůta trvá tři roky.

(2)

Majetkové právo se promlčí nejpozději uplynutím deseti let ode dne, kdy dospělo, ledaže zákon zvlášť stanoví jinou promlčecí lhůtu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 629

0
20/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Strany si mohou ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, než jakou stanoví zákon, nejméně však v trvání jednoho roku a nejdéle v trvání patnácti let.

(2)

Je-li kratší nebo delší lhůta ujednána v neprospěch slabší strany, nepřihlíží se k ujednání. Nepřihlíží se ani k ujednání kratší promlčecí lhůty, jde-li o právo na plnění vyplývající z újmy na svobodě, životě nebo zdraví nebo o právo vzniklé z úmyslného porušení povinnosti.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 630

0
05/01/2014 / Jiří Remeš

Sjednání odlišné objektivní…

4
03/12/2014 / Admin Tým

Čl. III. – 7:601 DCFR - zdroj…

0
03/12/2014 / Admin Tým

§ 88 zákoníku mezinárodního…

0

Zvláštní ustanovení

Bylo-li právo zapsáno do veřejného seznamu, promlčí se za deset let ode dne, kdy mohlo být vykonáno poprvé.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 631

0

Bohužel ustanovení není formulováno dle mne přesně – běh promlčecí lhůty váže též na zápis do veřejného seznamu („Bylo-li právo zapsáno …….“). To však dle mého názoru neznamená, že by se nepromlčovalo právo, které sice do veřejného seznamu zapsáno být má, ale zapsáno ve skutečnosti není. Promlčecí lhůta takového práva však bude shodná a počne běžet od okamžiku, kdy mohlo být právo vykonáno poprvé. Bude se jednat zejména o práva, u nichž zápis do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter (například práva vzniklá vydržením nebo ze zákona).

Diskuze
[1] Jan Smutný / 15. 2. 2015 / O nepřesnost zřejmě nejde

Dle mého soudu je delší promlčecí lhůta odůvodněna právě zápisem do veřejného seznamu. Nemám-li tam právo zapsáno, pak platí obecná ustanovení.

[2] Pavla Krejčí / 16. 2. 2015 / reakce na: [1] / RE: O nepřesnost zřejmě nejde

Asi máte pravdu, ale moc nechápu, proč zákon dělá mezi těmi právy rozdíl. Podle mne délka promlčecí doby je navázána na určitý význam a důležitost práva. Proto mají různá práva různou promlčecí lhůtu, alespoň doposud jsem si to takto vykládala. Moc nevím, v čem je menší význam práva, které například vzniklo ze zákona, pokud není zapsáno ve veřejném seznamu. Ale možná se na to dívám špatně.

Bylo-li do veřejného seznamu zapsáno právo, které může být vykonáváno nepřetržitě nebo opakovaně, promlčí se, pokud není vykonáváno po dobu deseti let. Bylo-li však do veřejného seznamu zapsáno právo, které se vykonává jen zřídka, vyžaduje se, aby osoba, které právo náleží, měla v průběhu deseti let alespoň třikrát příležitost je vykonat a nikdy je nevykonala; nevyskytne-li se v průběhu deseti let příležitost právo vykonat třikrát, prodlužuje se promlčecí lhůta, dokud nebude využita žádná ze tří příležitostí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 632

0
(1)

Brání-li osoba zavázaná z věcného břemene výkonu práva, promlčí se věcné břemeno, pokud oprávněná osoba neuplatní své právo do tří let.

(2)

Právo na jednotlivé plnění z reálného břemene se promlčuje jako pohledávka.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 633

0

Právo požadovat, aby soud určil na základě smlouvy o smlouvě budoucí obsah budoucí smlouvy, se promlčí za jeden rok od posledního dne lhůty, kdy měla být budoucí smlouva uzavřena. To platí i v případě, že bylo ujednáno, že určitou náležitost smlouvy určí třetí osoba nebo soud.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 634

0
07/10/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
13/11/2017 / Admin Tým

§ 292 odst. 2 ObchZ - zdroj…

0
(1)

Jedná-li se o životní pojištění, promlčí se právo na pojistné plnění za deset let.

(2)

Právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti se promlčí nejpozději promlčením práva na náhradu škody nebo újmy, na kterou se pojištění vztahuje.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 635

0
15/10/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
13/11/2017 / Admin Tým

§ 8 zákona č. 37/2004 Sb., o…

0
(1)

Právo na náhradu škody nebo jiné újmy se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla.

(2)

Byla-li škoda nebo újma způsobena úmyslně, promlčí se právo na její náhradu nejpozději za patnáct let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. To platí i v případě vzniku škody nebo újmy porušením povinnosti v důsledku úplatkářství spočívajícího v nabídce, slibu nebo dání úplatku jiným než poškozeným nebo v přímém či nepřímém vyžádání úplatku od poškozeného.

(3)

Pro právo vzniklé z újmy na svobodě, životě nebo na zdraví se odstavce 1 a 2 nepoužijí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 636

0
15/10/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
13/11/2017 / Admin Tým

§ 106 odst. 2 SOZ - zdroj…

0

Právo na náhradu škody způsobené vadou výrobku podle § 2939 se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy výrobce uvedl vadný výrobek na trh.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 637

0
14/11/2017 / Admin Tým

§ 9a zákona č. 59/1998 Sb., o…

0
(1)

Právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy k bezdůvodnému obohacení došlo.

(2)

Bylo-li bezdůvodné obohacení nabyto úmyslně, promlčí se právo na jeho vydání nejpozději za patnáct let ode dne, kdy k bezdůvodnému obohacení došlo.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 638

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
14/11/2017 / Admin Tým

§ 107 odst. 2 SOZ - zdroj…

0

Uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 639

0
15/10/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
14/11/2017 / Admin Tým

§ 110 odst. 1 SOZ - zdroj…

0

Právo přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci se promlčí za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 640

0
14/11/2017 / Admin Tým

§ 110 odst. 1 SOZ - zdroj…

0

Bylo-li v uznání dluhu nebo v rozhodnutí orgánu veřejné moci plnění rozloženo na jednotlivá dílčí plnění, platí desetiletá promlčecí lhůta i pro tato dílčí plnění a počíná běžet ode dne dospělosti každého dílčího plnění. Dospěje-li nesplněním některého dílčího plnění celý dluh, počne promlčecí lhůta běžet ode dne dospělosti nesplněného dílčího plnění.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 641

0
14/11/2017 / Admin Tým

§ 110 odst. 2 - SOZ - zdroj…

0

Byl-li dluh uznán nebo bylo-li právo přiznáno rozhodnutím orgánu veřejné moci, neplatí desetiletá promlčecí lhůta pro úroky a pro ta opětující se plnění, které dospěly po uznání dluhu nebo po přiznání práva.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 642

0
14/11/2017 / Admin Tým

§ 110 odst. 3 - SOZ - zdroj…

0
(1)

Přešla-li povinnost na dědice, skončí promlčecí lhůta nejdříve uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy bylo dědici nabytí dědictví potvrzeno.

(2)

Byla-li právnická osoba obnovena, skončí jejím věřitelům promlčecí lhůta nejdříve uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy byl zápis právnické osoby ve veřejném rejstříku obnoven.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 643

0

Splní-li věřiteli dluh za dlužníka zástavní dlužník, nepromlčí se jeho právo vůči dlužníku dříve než za šest měsíců po splnění dluhu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 644

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback