Obecná ustanovení

(1)

Promlčecí lhůta trvá tři roky.

(2)

Majetkové právo se promlčí nejpozději uplynutím deseti let ode dne, kdy dospělo, ledaže zákon zvlášť stanoví jinou promlčecí lhůtu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 629

0
20/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Strany si mohou ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, než jakou stanoví zákon, nejméně však v trvání jednoho roku a nejdéle v trvání patnácti let.

(2)

Je-li kratší nebo delší lhůta ujednána v neprospěch slabší strany, nepřihlíží se k ujednání. Nepřihlíží se ani k ujednání kratší promlčecí lhůty, jde-li o právo na plnění vyplývající z újmy na svobodě, životě nebo zdraví nebo o právo vzniklé z úmyslného porušení povinnosti.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 630

0
05/01/2014 / Jiří Remeš

Sjednání odlišné objektivní…

4
03/12/2014 / Admin Tým

Čl. III. – 7:601 DCFR - zdroj…

0
03/12/2014 / Admin Tým

§ 88 zákoníku mezinárodního…

0

Zvláštní ustanovení

Bylo-li právo zapsáno do veřejného seznamu, promlčí se za deset let ode dne, kdy mohlo být vykonáno poprvé.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 631

0
11/02/2015 / Pavla Krejčí

Nepřesnost ve formulaci

2

Bylo-li do veřejného seznamu zapsáno právo, které může být vykonáváno nepřetržitě nebo opakovaně, promlčí se, pokud není vykonáváno po dobu deseti let. Bylo-li však do veřejného seznamu zapsáno právo, které se vykonává jen zřídka, vyžaduje se, aby osoba, které právo náleží, měla v průběhu deseti let alespoň třikrát příležitost je vykonat a nikdy je nevykonala; nevyskytne-li se v průběhu deseti let příležitost právo vykonat třikrát, prodlužuje se promlčecí lhůta, dokud nebude využita žádná ze tří příležitostí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 632

0
(1)

Brání-li osoba zavázaná z věcného břemene výkonu práva, promlčí se věcné břemeno, pokud oprávněná osoba neuplatní své právo do tří let.

(2)

Právo na jednotlivé plnění z reálného břemene se promlčuje jako pohledávka.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 633

0

Právo požadovat, aby soud určil na základě smlouvy o smlouvě budoucí obsah budoucí smlouvy, se promlčí za jeden rok od posledního dne lhůty, kdy měla být budoucí smlouva uzavřena. To platí i v případě, že bylo ujednáno, že určitou náležitost smlouvy určí třetí osoba nebo soud.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 634

0
07/10/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
13/11/2017 / Admin Tým

§ 292 odst. 2 ObchZ - zdroj…

0
(1)

Jedná-li se o životní pojištění, promlčí se právo na pojistné plnění za deset let.

(2)

Právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti se promlčí nejpozději promlčením práva na náhradu škody nebo újmy, na kterou se pojištění vztahuje.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 635

0
15/10/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
13/11/2017 / Admin Tým

§ 8 zákona č. 37/2004 Sb., o…

0
(1)

Právo na náhradu škody nebo jiné újmy se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla.

(2)

Byla-li škoda nebo újma způsobena úmyslně, promlčí se právo na její náhradu nejpozději za patnáct let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. To platí i v případě vzniku škody nebo újmy porušením povinnosti v důsledku úplatkářství spočívajícího v nabídce, slibu nebo dání úplatku jiným než poškozeným nebo v přímém či nepřímém vyžádání úplatku od poškozeného.

(3)

Pro právo vzniklé z újmy na svobodě, životě nebo na zdraví se odstavce 1 a 2 nepoužijí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 636

0
15/10/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
13/11/2017 / Admin Tým

§ 106 odst. 2 SOZ - zdroj…

0

Právo na náhradu škody způsobené vadou výrobku podle § 2939 se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy výrobce uvedl vadný výrobek na trh.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 637

0
14/11/2017 / Admin Tým

§ 9a zákona č. 59/1998 Sb., o…

0
(1)

Právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy k bezdůvodnému obohacení došlo.

(2)

Bylo-li bezdůvodné obohacení nabyto úmyslně, promlčí se právo na jeho vydání nejpozději za patnáct let ode dne, kdy k bezdůvodnému obohacení došlo.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 638

0

§ 638a

Právo na ochranu dědického práva se promlčí za deset let ode dne, kterým bylo pravomocně skončeno řízení o pozůstalosti; lhůta uvedená v § 629 odst. 1 zde neplatí.

K § 638a:

Délka promlčecí lhůty se přizpůsobuje době vydržení nemovitostí.

Související

K § 1720a a § 1720b:

Je nedostatkem NOZ, že neobsahuje úpravu dědické žaloby. Navrhuje se proto vnést do NOZ nové § 1720a a 1720b a promlčení se týkající nový § 638a. Navrhovaná úprava je inspirována úpravou z OZ 1964, nepřebírá však úpravu bez dalšího, ale se snahou eliminovat chyby, které v ní (také) byly obsaženy. Východiskem navrhované úpravy je, že zůstavitelovým dědicem je ten, komu bylo nabytí dědictví potvrzeno pravomocným rozhodnutím soudu, a že jím zůstává (v zájmu ochrany práv zůstavitelových věřitelů a dalších třetích osob) i po případném vydání dědictví oprávněnému dědici. Žaloba podle § 1720a zakotvuje právo oprávněného dědice (toho, komu vskutku svědčí dědické právo po zůstaviteli), aby mu neoprávněný dědic vydal dědictví a aby oprávněný dědic majetek z dědictví nabyl způsobem, jakým se jinak nabývá vlastnické právo (derivativně od nepravého dědice). Neoprávněný dědic samozřejmě má právo, aby mu bylo nahrazeno vše, co z titulu „nepravého“ dědění vynaložil, a může si z vydaného dědictví ponechat i plody a užitky, byl-li při potvrzení dědictví soudem v dobré víře, že mu svědčí dědické právo.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
14/11/2017 / Admin Tým

§ 107 odst. 2 SOZ - zdroj…

0

Uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 639

0
15/10/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
14/11/2017 / Admin Tým

§ 110 odst. 1 SOZ - zdroj…

0

Právo přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci se promlčí za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 640

0
14/11/2017 / Admin Tým

§ 110 odst. 1 SOZ - zdroj…

0

Bylo-li v uznání dluhu nebo v rozhodnutí orgánu veřejné moci plnění rozloženo na jednotlivá dílčí plnění, platí desetiletá promlčecí lhůta i pro tato dílčí plnění a počíná běžet ode dne dospělosti každého dílčího plnění. Dospěje-li nesplněním některého dílčího plnění celý dluh, počne promlčecí lhůta běžet ode dne dospělosti nesplněného dílčího plnění.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 641

0
14/11/2017 / Admin Tým

§ 110 odst. 2 - SOZ - zdroj…

0

Byl-li dluh uznán nebo bylo-li právo přiznáno rozhodnutím orgánu veřejné moci, neplatí desetiletá promlčecí lhůta pro úroky a pro ta opětující se plnění, které dospěly po uznání dluhu nebo po přiznání práva.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 642

0
14/11/2017 / Admin Tým

§ 110 odst. 3 - SOZ - zdroj…

0
(1)

Přešla-li povinnost na dědice, skončí promlčecí lhůta nejdříve uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy bylo dědici nabytí dědictví potvrzeno.

(2)

Byla-li právnická osoba obnovena, skončí jejím věřitelům promlčecí lhůta nejdříve uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy byl zápis právnické osoby ve veřejném rejstříku obnoven.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 643

0

Splní-li věřiteli dluh za dlužníka zástavní dlužník, nepromlčí se jeho právo vůči dlužníku dříve než za šest měsíců po splnění dluhu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 644

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback