Přivlastnění

(1)

Věc, která nikomu nepatří, si každý může přivlastnit, nebrání-li tomu zákon nebo právo jiného na přivlastnění věci. Movitá věc, kterou vlastník opustil, protože ji nechce jako svou držet, nikomu nepatří.

(2)

Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1045 až 1050

0
23/10/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
27/03/2018 / Petr Bělovský

Římskoprávní pojetí věci ničí a…

0
03/11/2017 / Admin Tým

§ 958 - 959 BGB - zdroj…

0
07/04/2018 / Petr Bělovský

Corpus Iuris Civilis

0
(1)

Divoké zvíře je bez pána, dokud žije na svobodě.

(2)

Zajaté zvíře se stane zvířetem bez pána, jakmile získá svobodu a jeho vlastník je bez prodlení a soustavně nestíhá nebo nehledá ve snaze je znovu zajmout. Takové zvíře se však zvířetem bez pána nestane, je-li označeno takovým způsobem, že lze jeho vlastníka zjistit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1045 až 1050

0
23/10/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
03/11/2017 / Admin Tým

§ 960(1;2) BGB - zdroj inspirace

0
(1)

Zkrocené zvíře, které vlastník nestíhá a které se ani samo k vlastníkovi v přiměřené době nevrátí, ač mu v tom nikdo nebrání, se stává zvířetem bez pána a smí si je přivlastnit na soukromém pozemku jeho vlastník, na veřejném statku pak kdokoli. Platí, že přiměřenou dobou pro návrat zvířete k vlastníkovi je doba šesti týdnů.

(2)

Odstavec 1 se nepoužije, je-li zvíře označeno takovým způsobem, že lze jeho vlastníka zjistit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1045 až 1050

0
23/10/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
03/11/2017 / Admin Tým

§ 960(3) BGB - zdroj inspirace

0

Domácí zvíře se považuje za opuštěné, pokud je z okolností zřejmý vlastníkův úmysl zbavit se zvířete nebo je vyhnat. To platí i o zvířeti v zájmovém chovu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1045 až 1050

0
23/10/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Zvíře chované v zoologické zahradě a ryba v rybníku nebo podobném zařízení, které není veřejným statkem, bez pána není.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1045 až 1050

0
23/10/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
27/03/2018 / Petr Bělovský

Nabytí vlastnického práva k…

0
03/11/2017 / Admin Tým

§ 960(1) BGB - zdroj inspirace

0
07/04/2018 / Petr Bělovský

Corpus Iuris Civilis

0
(1)

Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k movité věci po dobu tří let, má se za to, že ji opustil. Byla-li movitá věc, která pro vlastníka měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, zanechána na místě přístupném veřejnosti, považuje se za opuštěnou bez dalšího.

(2)

Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k nemovité věci po dobu deseti let, má se za to, že ji opustil.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1045 až 1050

0
23/10/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Nález

Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1051 až 1065

0
24/10/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
03/11/2017 / Admin Tým

§ 160 vládního návrhu…

0
(1)

Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

(2)

Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1051 až 1065

0

Jak rozumíte pojmu veřejná budova? Napadají mne minimálně dva možné výklady. První výklad je, že jde o jakoukoli budovu, která je veřejně přístupná (do níž tedy má veřejnost minimálně v určité stanovené době přístup). Druhý užší výklad je, že půjde jen o budovy, jejichž provozovatele je veřejnoprávní subjekt. Přikláněla bych se spíše k výkladu prvnímu. Dále mne napadá, zda je možné výklad vztáhnout i na část budovy, např. prodejnu potravin, pobočky bankovního ústavu apod. nebo obecně na situace, kdy není veřejnosti přístupná celá budova, ale pouze její část (např. veřejná knihovna umístěná v jednom z podlaží několikapatrové budovy).

Diskuze
[1] Robert Pelikán / 22. 9. 2013 /

Rozumím tomu stejně, tedy budova (nebo prostor v ní) určená k přístupu veřejnosti. Máte někdo představu o tom, co jsou ty zvláštní předpisy? Netušil jsem, že na něco takového jsou zvláštní předpisy…

Zřejmě zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (Zdroj: pražská učebnice OPH, 4. vydání)

[3] Robert Pelikán / 23. 9. 2013 / reakce na: [2] / RE:

? to máte na mysli § 68–2?: „Každý, kdo nalezne zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní anebo zbraň kategorie D, munici nebo výbušninu, je povinen neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie. O oznámení vydá ten, kdo jej přijal, potvrzení.“ To je ale (veřejnoprávní) povinnost, která stíhá už toho, kdo to našel, takže se § 1052 NOZ vůbec nepoužije.

[4] Martin Prokeš / 2. 10. 2013 / Veřejná budova, dopravní prostředek a zvl .předpis

OZO ani OZ1937 obdobné ustanovení, pokud vím, neobsahovaly, takže tam návod k výkladu není. Podobné ustanovení je k nalezení v § 978 německého BGB* nebo čl. 188 polského OZ. Obecná ustanovení o nálezu v BGB se na takový nález nepoužijí a je upraven zvláštní postup. Pokusíme-li se § 1052/2 NOZ část věty za středníkem vyložit s inspirací v BGB a jeho výkladu, pak:

1) půjde spíše o užší výklad: veřejnou budovou budou budovy úřadů veřejné správy. Ve srovnání s čl. 188 polského OZ je BGB i NOZ chudší o „jiné místnosti nebo budovy přístupné veřejnosti“, proto myslím, že není na místě pod veřejné budovy dle § 1052/2 NOZ řadit např. nákupní centra. Veřejnými dopravními prostředky budou vlaky, autobusy MHD, letadla, … (domnívám se však, že shodně s BGB půjde i o dopravní prostředky provozované soukromníky), 2) zvláštními předpisy se nemyslí předpisy např. o nálezu zbraní, archeologických nálezů apod., ale zvláštní úprava postupu provozovatele veřejné budovy nebo veřejného dopravního prostředku (její přijetí jsem zatím nezaznamenal).

Je však třeba upozornit, že BGB formuluje normu jinak (v NOZ schází „Geschäftsräumen oder den Beförderungsmitteln einer…“, což jeho dopad zužuje) a navíc výklad § 978 BGB není jednotný. Konečně dost možná, že inspirací bylo něco jiného a našinec se tak bude muset seznámit i s úpravou v OZ dalších zemí, aby zjistil, co má vlastně s nálezem učinit. Možná se místo toho rozhodne nenaleznout.

*„(1) Wer eine Sache in den Geschäftsräumen oder den Beförderungsmitteln einer öffentlichen Behörde oder einer dem öffentlichen Verkehr dienenden Verkehrsanstalt findet und an sich nimmt, hat die Sache unverzüglich an die Behörde oder die Verkehrsanstalt oder an einen ihrer Angestellten abzuliefern…“

24/10/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
03/11/2017 / Admin Tým

§ 161 vládního návrhu…

0
(1)

Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem. Nepřihlásí-li se v přiměřené době ten, kdo věc ztratil a má-li věc značnou hodnotu, učiní obec vhodné opatření, aby nález vešel v širší známost.

(2)

Zjistí-li obec sama vlastníka, zejména z nezaměnitelného označení věci, oznámí mu nález a vyzve ho, aby si věc převzal.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1051 až 1065

0
24/10/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
03/11/2017 / Admin Tým

§ 162 vládního návrhu…

0
(1)

Obec rozhodne, jak bude nalezená věc uschována. Souhlasí-li s tím nálezce či jiná osoba a je-li to vhodné, může obec rozhodnout, že věc bude uschována u této osoby. Věci značné hodnoty, zejména peníze o vyšší částce, obec odevzdá zpravidla do soudní úschovy nebo je uloží jiným vhodným způsobem.

(2)

Věc, která se nedá uschovat bez patrné škody nebo kterou lze uschovat jen s nepoměrnými náklady, obec prodá ve veřejné dražbě a s výtěžkem naloží podle odstavce 1; předtím však odečte vlastní náklady s dosavadní správou věci. S neprodejnou věcí obec naloží libovolným způsobem; to neplatí, jde-li o věc, o níž nelze mít pochybnost o její výjimečnosti a hodnotě.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1051 až 1065

0
24/10/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
03/11/2017 / Admin Tým

§ 162 vládního návrhu…

0

Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá obec včetně plodů a užitků a po odečtení nákladů a nálezného tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1051 až 1065

0
24/10/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
03/11/2017 / Admin Tým

§ 163 vládního návrhu…

0
(1)

Nálezné náleží nálezci i tehdy, když lze vlastníka zřejmě poznat ze znamení na věci, nebo z jiných okolností.

(2)

Nálezné činí desetinu ceny nálezu. Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1051 až 1065

0
24/10/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
03/11/2017 / Admin Tým

§ 163 vládního návrhu…

0

§ 1057

2 OBCZAN.CZ - komunitní portál o rekodifikaci