Přírůstek nemovité věci

Plody, které pozemek vydává sám od sebe, aniž je obděláván, náleží vlastníkovi pozemku. Totéž obdobně platí o přirozených plodech jiných nemovitých věcí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1066 až 1073

0
27/03/2018 / Petr Bělovský

Římské právo-věci plodonosné a…

0
30/10/2017 / Admin Tým

§ 405 ABGB (ve znění k 1. 1.…

0
07/04/2018 / Petr Bělovský

Corpus Iuris Civilis

0

Strom náleží tomu, z jehož pozemku vyrůstá kmen. Vyrůstá-li kmen na hranici pozemků různých vlastníků, je strom společný.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1066 až 1073

0

Vlastnictví stromů se v římském právu řídí obecnou zásadou superficies solo cedit. Vlastníkem stromu bude tedy primárně vlastník pozemku, do něhož byl strom vsazen. Avšak nikoli ihned, nýbrž až v okamžiku, kdy strom fakticky neoddělitelně sroste s pozemkem svými kořeny (jinak je tomu při osetí cizího pozemku). Kořeny jsou přitom určující z hlediska určení věcných práv. Prameny uvádí, že jestliže strom, vyrůstající poblíž hranice pozemků prorostl svými kořeny kompletně do sousedního pozemku, bude jej vlastnit vlastník toho pozemku, kde jsou kořeny. Jestliže strom vyrůstá na hranici dvou pozemků a kořeny jsou v obou pozemcích, bude strom ve spoluvlastnictví obou vlastníků sousedících pozemků. Obdobně, jestliže někdo zasadí svůj strom do cizího pozemku, stane se vlastník pozemku vlastníkem stromu až poté, co strom proroste kořeny do půdy. Je-li strom následně vykopán z pozemku, jeho vlastnictví se již neobnovuje. Jestliže však strom do cizího pozemku vsadil poctivý držitel pozemku, ztratí sice vlastnictví ke stromu, ale bude moci požadovat na vlastníkovi úhradu vynaložených nákladů.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
30/10/2017 / Admin Tým

§ 421 ABGB (ve znění k 1. 1.…

0
07/04/2018 / Petr Bělovský

Corpus Iuris Civilis

0
07/04/2018 / Petr Bělovský

Corpus Iuris Civilis

0

Naplavenina a strž

Zemina naplavená poznenáhla na břeh náleží vlastníkovi pobřežního pozemku. To platí i o přírůstcích vzniklých působením větru nebo jiných přírodních sil.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1066 až 1073

0
30/10/2017 / Admin Tým

§ 411 ABGB (ve znění k 1. 1.…

0

Velká a rozeznatelná část pozemku, kterou vodní tok odplaví k jinému břehu, se stává součástí pobřežního pozemku, pokud původní vlastník k odplavenému pozemku neuplatní své právo po dobu jednoho roku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1066 až 1073

0
30/10/2017 / Admin Tým

§ 412 ABGB (ve znění k 1. 1.…

0
(1)

Oddělí-li vodní tok od pozemku jeho část jako ostrov, je vlastník původního pozemku vlastníkem ostrova.

(2)

V ostatních případech náleží ostrov vlastníku vodního koryta.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1066 až 1073

0
30/10/2017 / Admin Tým

§ 408 ABGB (ve znění k 1. 1.…

0

Vodní koryto vzniklé strží nebo v důsledku vzniku ostrova se stává vlastnictvím vlastníka původního koryta.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1066 až 1073

0
27/03/2018 / Petr Bělovský

Vlastnictví věci jako důsledku…

0
07/04/2018 / Petr Bělovský

Corpus Iuris Civilis

0

Přirozený přírůstek movité věci náleží jejímu vlastníkovi.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1066 až 1073

0
(1)

Plody, které vydává zvíře, náleží vlastníku zvířete.

(2)

Za oplodnění zvířete lze žádat odměnu, jen byla-li ujednána.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1066 až 1073

0
30/10/2017 / Admin Tým

§ 405 až 406 ABGB (ve znění k 1…

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

NOZ § 1138: Týká se 1126 a násl

Dobrý den Lenko, domnívám se, že v tomto případě se jedná o souvislost s §1126 a násl. tudíž celé…
07/02/2017 / Pavel Kosař

Poslední komentáře

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1123: Omezení spoluvlastníka-římské právo

Římské právo reflektuje omezení spoluvlastníka, které vyplývá logicky z chápání spoluvlastnického podílu jako specifického objektu práv. Spoluvlastník tedy nemůže svým jednáním zasáhnout do práv…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Právo stavby v NOZ: obsah práva stavby

Dobrý den. chtěla bych se zeptat, zda jsou některé nemovité věci vyloučené z práva stavby. Příklad…
06/04/2016 / Helena Bystřická

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback