(1)

Osoby, jimž náleží vlastnické právo k věci společně, jsou spoluvlastníky.

(2)

Ustanovení o spoluvlastnictví se použijí přiměřeně i pro společenství jiných věcných práv.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1115 až 1120

0
28/03/2018 / Petr Bělovský

Spoluvlastnictví v římském právu

0
10/11/2017 / Admin Tým

§ 200 vládního návrhu…

0

*Ulpianus Dig. 13, 6, 5, 15 (vymezení spoluvlastnictví)
*
Pokud jsi vypůjčil nebo pronajal vůz dvěma osobám zároveň, lze se ptát, jak píše Celsus syn v šesté knize Digest, zda odpovídají solidárně za celek, nebo každá za část. A říká, že solidární vlastnictví nebo držba dvou být nemohou a také že nikdo z nich nemůže být vlastníkem části hmotné věci. Ale může mít podílové vlastnictví k celé hmotné věci. Avšak užívání lázní, sloupořadí nebo hřišť je používání solidární (neboť neužívám méně proto, že užívá také jiný). Ve vypůjčeném nebo najatém voze užívám ve skutečnosti pouze část, protože nezabírám veškeré místo ve voze. Říká, že je proto správnější, že odpovídám za úmysl, stejně jako za nedbalost, pečlivost, i za péči o celek. Oba totiž budou svým způsobem považováni za dlužníky, a když bude odpovídat jeden, osvobodí druhého a oběma přísluší žaloba z krádeže.

[Si duobus vehiculum commodatum sit vel locatum simul, Celsus filius scribit libro sexto digestorum quaeri posse, utrum unusquisque eorum in solidum an pro parte teneatur. Et ait duorum quidem in solidum dominium vel possessionem esse non posse: nec quemquam partis corporis dominum esse, sed totius corporis pro indiviso pro parte dominium habere. Usum autem balinei quidem vel porticus vel campi uniuscuiusque in solidum esse (neque enim minus me uti, quod et alius uteretur): verum in vehiculo commodato vel locato pro parte quidem effectu me usum habere, quia non omnia loca vehiculi teneam. Sed esse verius ait et dolum et culpam et diligentiam et custodiam in totum me praestare debere: quare duo quodammodo rei habebuntur et, si alter conventus praestiterit, liberabit alterum et ambobus competit furti actio.]

Zatím žádné diskuzní příspěvky

Vzhledem k věci jako celku, se spoluvlastníci považují za jedinou osobu a nakládají s věcí jako jediná osoba.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1115 až 1120

0
10/11/2017 / Admin Tým

§ 202 vládního návrhu…

0

Každý spoluvlastník má právo k celé věci. Toto právo je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1115 až 1120

0
28/03/2018 / Petr Bělovský

Práva spoluvlastníků v římském…

0
10/11/2017 / Admin Tým

§ 203 vládního návrhu…

0
07/04/2018 / Petr Bělovský

Corpus Iuris Civilis

0

Spoluvlastníku náleží vyúčtování, jak bylo se společnou věcí nakládáno, i podíl z plodů a užitků ze společné věci.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1115 až 1120

0
10/11/2017 / Admin Tým

§ 205 vládního návrhu…

0

Vyúčtování se lze domáhat po uplynutí doby obvyklé povaze správy společné věci, při zániku spoluvlastnictví nebo při zániku účasti v něm, anebo z jiných důležitých důvodů.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1115 až 1120

0
10/11/2017 / Admin Tým

§ 220 vládního návrhu…

0
(1)

Plody a užitky ze společné věci se dělí podle poměru podílů.

(2)

Jak se naloží s plody a užitky ze společné věci, které nelze podle podílů rozdělit, určí dohoda spoluvlastníků. Nedohodnou-li se spoluvlastníci, prodají se tyto plody a užitky vhodným způsobem a výnos se rozdělí podle podílů.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1115 až 1120

0
28/03/2018 / Petr Bělovský

Římské právo-rozdělení plodů…

0
10/11/2017 / Admin Tým

§ 218 vládního návrhu…

0
07/04/2018 / Petr Bělovský

Corpus Iuris Civilis

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

NOZ § 1138: Týká se 1126 a násl

Dobrý den Lenko, domnívám se, že v tomto případě se jedná o souvislost s §1126 a násl. tudíž celé…
07/02/2017 / Pavel Kosař

Poslední komentáře

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1123: Omezení spoluvlastníka-římské právo

Římské právo reflektuje omezení spoluvlastníka, které vyplývá logicky z chápání spoluvlastnického podílu jako specifického objektu práv. Spoluvlastník tedy nemůže svým jednáním zasáhnout do práv…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Právo stavby v NOZ: obsah práva stavby

Dobrý den. chtěla bych se zeptat, zda jsou některé nemovité věci vyloučené z práva stavby. Příklad…
06/04/2016 / Helena Bystřická

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback