Každý ze spoluvlastníků je úplným vlastníkem svého podílu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1121 až 1123

0
28/03/2018 / Petr Bělovský

Podíl v římském právu

0
10/11/2017 / Admin Tým

§ 203 vládního návrhu…

0
(1)

Podíl vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnic­tví věci.

(2)

Velikost podílu vyplývá z právní skutečnosti, na níž se zakládá spoluvlastnictví nebo účast spoluvlastníka ve spoluvlastnictví. To spoluvlastníkům nebrání, aby si velikost podílů ujednali jinak; takové ujednání musí splňovat náležitosti stanovené pro převod podílu.

(3)

Má se za to, že podíly jsou stejné.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1121 až 1123

0
10/11/2017 / Admin Tým

§ 204 vládního návrhu…

0

Spoluvlastník může se svým podílem nakládat podle své vůle. Takové nakládání však nesmí být na újmu právům ostatních spoluvlastníků bez zřetele k tomu, z čeho vyplývají.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1121 až 1123

0
12/08/2013 / Lenka Šídlová

zánik předkupního práva ze…

2
12/08/2013 / Lenka Šídlová

speciální předkupní právo

0
28/03/2018 / Petr Bělovský

Omezení spoluvlastníka-římské…

0
10/11/2017 / Admin Tým

§ 203 vládního návrhu…

0
(1)

Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2)

Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1124

0
12/08/2013 / Lenka Šídlová

zákonné předkupní právo

0
20/02/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

§ 1124

(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů. Převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2) Předkupní právo mají spoluvlastníci Odstavec 1 se použije i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.

Důvodová zpráva

Navrhuje se znovuzavedení zákonného předkupního práva pro případy převodu spoluvlastnického podílu. V souvislosti s tím se jeví zachování stávajících ustanovení § 1124 a 1125 jako bezpředmětné.

Praxe ukazuje, že nebylo vhodné opustit úpravu zákonného předkupního práva pro převod spoluvlastnického podílu. Stávající úprava obsažená v § 1124 a 1125 je uživatelsky složitá a nepřehledná. Zákonné předkupní právo v našem právním řádu fungovalo několik desítek let, jedná se tak o osvědčený institut a uživatelé s ním počítají a spoléhají na něj. Jeho zrušení nepřineslo v životě spoluvlastníků žádné zlepšení a naopak celou úpravu převodu spoluvlastnického podílu a vypořádání zkomplikovalo. Návrh vyhovuje požadavkům praxe a opětovně zavádí ustanovení o zákonném předkupním právu, jehož znění se inspiruje § 140 OZ 1964.

Zároveň se navrhuje převzít pravidlo obsažené ve stávajícím znění, podle něhož se uplatní úprava předkupního práva i tehdy, je-li spoluvlastnický podíl převáděn bezúplatně. Spoluvlastníkům by tak napříště mělo být umožněno, aby za obvyklou cenu odkoupili spoluvlastnický podíl a tím případně zamezili vstupu nechtěné třetí osoby do spoluvlastnictví. Reaguje se tím na dřívější judikaturu (např. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 10. 2008, sp. zn. 22 Cdo 2408/2007), která takový dosah předkupního práva nepřipouštěla, čímž nejednou docházelo k maření účelu předkupního práva.

Přechodné ustanovení

2. Zákonné předkupní právo spoluvlastníků podle § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění tohoto zákona, se týká i spoluvlastnických podílů vzniklých před 1. 1. 2014. To neplatí pro podíl nabytý v období od 1. 1. 2014 do nabytí účinnosti tohoto zákona.

Důvodová zpráva k přechodnému ustanovení

V návaznosti na právní stav panující za účinnosti OZ 1964 se navrhuje opětovně přiznat spoluvlastníkům předkupní právo a tedy ochranu před tím, aby se vlastníkem podílu mohl při jeho převodu stát kdokoliv bez možnosti ostatních spoluvlastníků předejít takovému vlomení se do jejich uzavřeného okruhu. Tyto osoby se zákonným předkupním právem a s jeho případným dopadem na cenu podílu v době jeho vzniku či nabytí počítaly, byla jim však úpravou nového občanského zákoníku (s odloženou účinností od 1. 1. 2015) odepřena.

Navrhované přechodné ustanovení zároveň respektuje práva osob, které nabyly spoluvlastnický podíl či kterým spoluvlastnictví vzniklo teprve po 1. 1. 2014 v očekávání, že tento podíl nebude v budoucnu zatížen předkupním právem. Podstatný zásah do práv těchto osob by se přitom projevil například ve snížení tržní hodnoty těchto podílů, jakož i ztrátě předvídané volnosti při dispozici s podílem.

Diskuze
[1] Lukáš Maryško / 10. 11. 2014 / Palčivý problém?

Opravdu praxe ukazuje, že nebylo vhodné opustit úpravu zákonného předkupního práva? Můžete toto tvrzení něčím doložit? Upřímně o jeho pravdivosti pochybuji, tím spíše, pokud v současnosti stále trvá předkupní právo zřízené dle SOZ (viz § 3062 NOZ) a absence úpravy předkupního práva spoluvlastníků tak zatím může mít vliv pouze na „nová“ spoluvlastnictví.

Pro obnovu předkupního práva spluvlastníků nevidím žádný racionální důvod. Jedná se podle mě o nepřiměřené omezení vlastnického práva (přemýšlím i o jeho rozporu s čl. 11 Listiny). Proč by měl být spoluvlastník věci = výlučný vlastník podílu v nakládání se svým majetkem zákonem omezen? V tomto ohledu zrušení zákonného předkupního práva podle mě přineslo zlepšení v životě spoluvlastníků. Pokud spoluvlastníci chtějí zabránit nekontrolovaným převodům podílů na třetí osoby, nic jim nebrání si při vzniku spoluvlastnictví předkupní právo ujednat, včetně jeho podrobných podmínek, reflektujících konkrétní vztah mezi spoluvlastníky a povahu konkrétního předmětu spoluvlastnictví (což zákonná úprava podchytit nedokáže). Z toho důvodu v NOZ také předkupní právo bylo zachováno jen pro případy, kdy spoluvlastníci takovou možnost nemají („spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit“). Pokud naopak bude zákonné předkupní právo spoluvlastníků obnoveno, vzniká otázka, zda jej mohou spoluvlastníci vyloučit, resp. se jej pro futuro vzdát.

Rovněž konstatování o tom, jak zrušení předkupního práva zkomplikovalo úpravu převodu spoluvlastnického podílu je spíše úsměvné – vzhledem k tomu, jaké nejasnosti existují ohledně výkonu předkupního práva (§ 2144–2147 a vztah jednotlivých ustanovení), vzniknou komplikace spíše v důsledku obnovení zákonného předkupního práva spoluvlastníků. O (ne)funkčnosti předkupního práva během desítek (komunistických) let lze rovněž polemizovat.

Konečně, návrh výslovně neřeší osud předkupních práv dle SOZ, která zaniknou podle ust. § 3062 k 1.1.2015 – počítá se tedy s tím, že novela bude přijata do konce roku, nebo je záměr takový, že předkupní práva, která zaniknou k 1.1.2015, později opět „obživnou“ v důsledku této novely?

Úprava předkupního práva spoluvlastníků však rozhodně není jedním z „nejpalčivějších problémů“ NOZ a tato změna je opět spíše o popření teoretických východisek autorů NOZ.

[2] Miroslav Škop / 2. 1. 2015 / reakce na: [1] / RE: Palčivý problém?

Díky za Vaši reakci, pane Maryško. Cítím to stejně jako Vy. A Česká advokátní komora ve svém stanovisku reaguje stejně zásadně nesouhlasně.

Celá problematika mi přijde stejná jako když se v pohádce Mrazík Ivánek dohadoval s ježibabou o tom, kam se otočí chaloupka na kuří nožce, k lesu , k Ivanovi, k lesu, k Ivanovi , k lesu čelem , k Ivanovi zády.

Je NOZ výsledkem mnohaleté práce nejlepších odborníků v zemi nebo budeme opět svědky bojů dvou skupin úředníků z nichž každá je neochvějně přesvědčená o té své pravdě ? Podotýkám že jsem právní laik a danou problematiku sleduji z pozice podílového spoluvlastníka.

17/12/2014 / Česká advokátní…

Stanovisko ČAK k tzv. malé…

0
10/11/2017 / Admin Tým

§ 140 SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Vzniklo-li spoluvlastnictví k zemědělskému závodu pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu předkupní právo; předkupní právo se vztahuje i na dědický podíl. Neujednají-li si spoluvlastníci nebo spoludědicové, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2)

Převádí-li spoluvlastník svůj podíl osobě, která by byla jeho dědicem podle ustanovení o zákonné posloupnosti dědiců, nebo jinému spoluvlastníku, odstavec 1 se nepoužije. To platí i v případě, že se spoluvlastník předkupního práva v písemné formě vzdal.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1125

0
12/08/2013 / Lenka Šídlová

zákonné předkupní právo k…

0

§ 1125

(1) Vzniklo-li spoluvlastnictví k zemědělskému závodu pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu předkupní právo; předkupní právo se vztahuje i na dědický podíl. Neujednají-li si spoluvlastníci nebo spoludědicové, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2) Převádí-li spoluvlastník svůj podíl osobě, která by byla jeho dědicem podle ustanovení o zákonné posloupnosti dědiců, nebo jinému spoluvlastníku, odstavec 1 se nepoužije. To platí i v případě, že se spoluvlastník předkupního práva v písemné formě vzdal.

Důvodová zpráva

Navrhuje se znovuzavedení zákonného předkupního práva pro případy převodu spoluvlastnického podílu. V souvislosti s tím se jeví zachování stávajících ustanovení § 1124 a 1125 jako bezpředmětné.

Praxe ukazuje, že nebylo vhodné opustit úpravu zákonného předkupního práva pro převod spoluvlastnického podílu. Stávající úprava obsažená v § 1124 a 1125 je uživatelsky složitá a nepřehledná. Zákonné předkupní právo v našem právním řádu fungovalo několik desítek let, jedná se tak o osvědčený institut a uživatelé s ním počítají a spoléhají na něj. Jeho zrušení nepřineslo v životě spoluvlastníků žádné zlepšení a naopak celou úpravu převodu spoluvlastnického podílu a vypořádání zkomplikovalo. Návrh vyhovuje požadavkům praxe a opětovně zavádí ustanovení o zákonném předkupním právu, jehož znění se inspiruje § 140 OZ 1964.

Zároveň se navrhuje převzít pravidlo obsažené ve stávajícím znění, podle něhož se uplatní úprava předkupního práva i tehdy, je-li spoluvlastnický podíl převáděn bezúplatně. Spoluvlastníkům by tak napříště mělo být umožněno, aby za obvyklou cenu odkoupili spoluvlastnický podíl a tím případně zamezili vstupu nechtěné třetí osoby do spoluvlastnictví. Reaguje se tím na dřívější judikaturu (např. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 10. 2008, sp. zn. 22 Cdo 2408/2007), která takový dosah předkupního práva nepřipouštěla, čímž nejednou docházelo k maření účelu předkupního práva.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
17/12/2014 / Česká advokátní…

Stanovisko ČAK k tzv. malé…

0
10/11/2017 / Admin Tým

§ 140 SOZ - zdroj inspirace

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback